Sau khi b?n t?t thanh ngôn ng? trong Windows XP, b?n không th? b?t tr? l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819783 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n t?t thanh ngôn ng? (nh?p chu?t ph?i vào các ngôn ng? qu?y bar, và sau đó nh?p vào Đóng thanh ngôn ng?) trên Windows c?a b?n XP trên máy tính, b?n không th? chuy?n ngôn ng? thanh tr? l?i ngày.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n có m?t thi?t l?p chính sách nhóm có th? ngăn ch?n b?n truy c?p vào b?ng đi?u khi?n trong Microsoft Windows XP. B?i thi?t k?, b?n ph?i có quy?n truy c?p vào b?ng đi?u khi?n đ? b?t các ngôn ng? thanh.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Ti?ng Anh Phiên b?n hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong th?i gian universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong ngày và th?i gian công c? ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  28-May-2003 15:33 5.1.2600.1226 183,296 Msutb.dll 
				

Sau khi b?n áp d?ng các hotfix, b?n có th? t?o ra m?t chính sách nhóm thi?t l?p đ? ngăn ch?n ngư?i dùng t? đóng thanh ngôn ng?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? b?t thanh ngôn ng?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn.
 3. Nh?p vào Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 4. B?m vào các Ngôn ngữ tab, và sau đó nh?p vàoThông tin chi ti?t.
 5. Trên các Thiết đặt tab, b?m vàoThanh ngôn ng?.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n thanh ngôn ng? trên các máy tính đ? bàn ki?m tra h?p và b?m Ok.
 7. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Văn b?n D?ch v? và các đ?u vào ngôn ng? h?p tho?i.
Sau khi b?n cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong các "Gi?i quy?t" ph?n c?a bài vi?t này, b?n có th? c?u h?nh m?t đăng k? thi?t l?p đ? ngăn ch?n ngư?i dùng t? t?t thanh ngôn ng?. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c sau
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Key.
 4. Lo?i MSCTF, r?i b?m phím ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các m?i MSCTF tr?ng đi?m, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD. Lo?iDisableCloseButton, sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m đúp vào các DisableCloseButton l?i vào, lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng thanh ngôn ng? trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306993Làm th? nào đ?: S? d?ng thanh ngôn ng? trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 819783 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB819783 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819783

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com