Thông báo l?i "Không th? đ?c t?p tin" khi b?n m? Excel t?p tin có ch?a m?t báo cáo PivotTable

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? m?t b?ng tính Excel có ch?a m?t PivotTable báo cáo, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? đ?c t?p tin.
Khi b?n b?m vào Ok, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i đ? phát hi?n trong 'tên t?p tin.xls', nhưng Microsoft Excel có th? m? t?p tin b?ng cách s?a ch?a li?t kê dư?i đây. Lưu t?p tin đ? làm cho nh?ng s?a ch?a thư?ng trú.

PivotTable báo cáo 'report_name' ngày '[tên t?p tin.xls] worksheet_name' đ? b? lo?i b? do v?n đ? toàn v?n.
Sau khi b?n nh?p Đóng đ? đóng thông báo l?i, các l?nh v?c PivotTable th? xu?ng không xu?t hi?n. Ngoài ra, N?u b?n c? g?ng đ? m? t?p tin m?t l?n n?a, Excel ra kh?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • AutoRecovery đư?c kích ho?t.
 • B?n m? m?t b?ng tính không đư?c b?o v? ch?a m?t PivotTable báo cáo.
 • B?n b?t b?o v? b?ng tính, và sau đó b?n b?t b?ng tính b?o v? t?t.
Chú ý V?n đ? này c?ng có th? đư?c gây ra b?i b?t k? h?nh th?c ho?t đ?ng thư và m?t s? h?nh th?c c?a ch?nh s?a đư?c chia s?.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

V?n đ? này s?a ch?a trong Office XP Service Pack 3.Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
307841 Làm th? nào đ? có đư?c Office XP service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Size    File name
  -------------------------------------------
  09-May-2003 22:43  4,808,732 Excelop.msp (Client update)
  09-May-2003 23:52 16,554,576 Excelff.msp (Full file update)

				
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, b?n toàn c?u c?a s?a ch?a s? có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng.
  Date     Time  Version   Size    File name
  -----------------------------------------------------
  08-May-2003 21:08 10.0.5306.0 9,181,768 Excel.exe    

				
Hotfix này là m?t bưu hotfix XP Service Pack 2 (SP-2). Đ? cài đ?t các hotfix, b?n ph?i có Office XP SP-2 đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm thông tin v? Office XP SP-2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325671 Mô t? c?a Office XP Service Pack 2 (SP2)
Ngoài ra, b?n có th? ph?i cài đ?t Windows Installer 2.0 cài đ?t hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u Windows Installer cho bưu XP SP-2 hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330537 Văn ph?ng XP C?p Nh?t và các đ?p vá phát hành sau tháng 9 năm 2002 có th? yêu c?u Windows Installer 2,0

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y t?t AutoRecovery khi b?n làm vi?c v?i b?t k? sách bài t?p mà th?c hi?n hành đ?ng tương t? như đư?c li?t kê trong "Nguyên nhân" ph?n c?a bài vi?t này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Khởi động Excel.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 3. Trên các Lưu tab, b?m vào đ? xóa cácLưu thông tin AutoRecover m?i h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ngTuỳ chọn h?p tho?i.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n m? m?t b?ng tính không đư?c b?o v? v?i AutoRecovery đư?c kích ho?t, sau đó b?n b?t b?o v? b?ng tính, nh?ng ph?n c?a các t?p tin đư?c g?n c? là m? hóa khi AutoRecovery ch?y. Khi b?n t?t b?o v? b?ng tính, các stream đ? m?t m? ngu?n gi?i m? v?i m?t kh?u đư?c s? d?ng trong th?i gian AutoRecovery. D?ng đó g?n c? là unencrypted, và sau đó r?ng d?ng đư?c lưu khi t?p tin đư?c lưu. Khi b?n sau đó c? g?ng m? t?p b? h?ng, Excel ra kh?i. Đ? bi?t thêm v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322238Pivot b?ng các l?nh v?c không ho?t đ?ng sau khi Excel đ? s?a ch?a và ph?c h?i các t?p tin

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Sự cố này được khắc phục lần đầu trong Office XP Gói Dịch vụ 3.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 819853 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbopenfile kberrmsg kbbug kbfix kbofficexppresp3fix kbmt KB819853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com