Klienta starpniekservera iestat?jumu konfigur??ana, izmantojot re?istra failu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 819961 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? paskaidrots, k? izveidot Windows re?istra failu, lai konfigur?tu starpniekservera iestat?jumus klienta dator?, kas lieto Microsoft Internet Explorer vai Windows Internet Explorer.

PAPILDINDORM?CIJA

Starpniekservera iestat?jumus var autom?tiski konfigur?t klienta dator?, atjauninot klienta datora re?istru. Lai to paveiktu, izveidojiet re?istra failu, kas ietver atjaunin?mos re?istra iestat?jumus, un p?c tam izvietojiet to klienta dator?, izmantojot pake?failu vai pieteik?an?s skriptu.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP
Lai konfigur?tu starpniekservera iestat?jumus klienta dator?, izveidojiet ??du .reg failu, kuru izmantojot var aizpild?t re?istru ar inform?ciju par starpniekserveri:
Regedit4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MigrateProxy"=dword:00000001
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyHttp1.1"=dword:00000000
"ProxyServer"="http://ProxyServername:80"
"ProxyOverride"="<local>"
?aj? fail? nosaukums ProxyServername ir starpniekservera nosaukums.

T?pat starpniekservera iestat?jumu konfigur??anai klienta datoros var izmantot p?rl?kprogrammas Internet Explorer administr??anas komplektu (IEAK). Lai skat?tu papildinform?ciju par IEAK, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/ie/bb219520.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 819961 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 1.13
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbisa2004yes kbinfo KB819961

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com