Làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin đăng k?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819961 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t?o m?t t?p tin registry Windows c?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n trên m?t máy tính khách hàng đang ch?y Microsoft Internet Explorer ho?c Windows Internet Explorer.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? t? đ?ng c?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n trên m?t máy tính khách hàng b?ng cách C?p Nh?t s? đăng k? máy tính khách hàng. Đ? th?c hi?n vi?c này, t?o ra m?t t?p tin cơ quan đăng k? có ch?a các thi?t đ?t đăng k? b?n mu?n C?p Nh?t, và sau đó phân ph?i nó vào máy tính khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin th?c thi hay đăng nh?p k?ch b?n.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
C?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n trên máy khách, t?o t?p tin reg sau đây đ? cư trú cơ quan đăng k? v?i máy ch? proxy thông tin:
Regedit4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MigrateProxy"=dword:00000001
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyHttp1.1"=dword:00000000
"ProxyServer"="http://ProxyServername:80"
"ProxyOverride"="<local>"
Trong t?p tin này, ProxyServername là tên c?a máy ch? ?y quy?n c?a b?n.

B?n c?ng có th? s? d?ng tr?nh duy?t Internet Explorer Administration Kit (IEAK) c?u h?nh thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n trên máy khách các máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IEAK, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://technet.Microsoft.com/en-us/IE/bb219520.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 819961 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
T? khóa: 
kbisa2004yes kbinfo kbmt KB819961 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819961

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com