Câu h?i thư?ng g?p v? Microsoft VM và Windows 2000 Service Pack 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820101
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a câu tr? l?i cho câu h?i thư?ng g?p v? Microsoft máy ?o (VM) và Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Microsoft VM h? tr? đ? ch?y chương tr?nh Java. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft VM, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/mscorp/Java/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 SP4, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Q1: Microsoft VM đư?c cài đ?t ho?c C?p Nh?t c?a Windows 2000 SP4?

A1: Không. Microsoft VM không đư?c cài đ?t ho?c C?p Nh?t c?a Windows 2000 SP4. Thông tin này áp d?ng đ? C?p Nh?t và tích h?p (ho?c slipstreamed) cài đ?t c?a SP4, bao g?m c? tích h?p Windows 2000 SP4 đ?a CD-ROM.

Q2: Có th? có Microsoft VM cài trên máy tính Windows 2000 SP4 d?a trên?

A2: Có. Các phiên b?n hi?n t?i c?a Microsoft VM không b? lo?i b? khi b?n nâng c?p Windows 2000 ho?c m?t h? đi?u hành trư?c đó v?i Microsoft VM (ch?ng h?n như Microsoft Windows 98 Second Edition), Windows 2000 SP4. Ngoài ra, m?t s? phiên b?n c?a Microsoft VM v?n có th? đư?c phân ph?i b?i nhà cung ph?n m?m đ?c l?p c?p (ISV) nh?ng ngư?i có gi?y phép cho tái phân ph?i theo quy đ?nh c?a các đi?u kho?n c?a th?a thu?n Gi?y phép cho Microsoft Visual J ++ ho?c Microsoft SDK cho các s?n ph?m Java. B?i v? các t?p tin Microsoft VM không đư?c b?o v? b?i các tính năng b?o v? t?p c?a Windows (WFP) trong Windows 2000 SP4, redistributable Phiên b?n c?a Microsoft VM có th? đư?c cài đ?t trên máy Windows 2000 SP4 d?a trên tính có ho?c không có Microsoft VM. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng b?o v? t?p c?a Windows, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222193 Mô t? v? tính năng b?o v? t?p c?a Windows
Quan tr?ng N?u b?n có m?t máy tính d?a trên Windows 2000 SP4 v?i Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t, nó là m?t ? tư?ng r?t t?t đ? ti?p t?c đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t cho Microsoft VM.

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t 816093 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 SP4, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://update.microsoft.com
 2. Trong ngăn bên trái dư?i Xem thêm, b?m Windows Update Catalog. N?u l?nh này không s?n có, b?m Cá nhân hóa Windows Update, sau đó b?m đ? ch?n các Hi?n th? các liên k?t t?i Windows C?p Nh?t vào c?a hàng theo xem c?ng h?p ki?m.
 3. Nh?p vào T?m th?y b?n c?p nh?t cho h? đi?u hành Microsoft Windows.
 4. Trong các Hệ điều hành danh sách, b?m vào Windows 2000 SP4.
 5. Nh?p vào Tùy ch?n t?m ki?m nâng cao
 6. Trong các Có nh?ng t? này h?p, lo?i 816093, sau đó b?m Tìm kiếm.
 7. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? t?i v? và cài đ?t C?p Nh?t 816093.


Q3: Làm th? nào có th? tôi xác đ?nh n?u Microsoft VM đư?c cài đ?t trên máy tính Windows 2000 SP4 d?a trên?

A3: Đ? xác đ?nh n?u Microsoft VM đư?c cài đ?t, h?y t?m t?p tin Msjava.dll trong thư m?c %SystemRoot%\System32, ho?c làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? jview, sau đó nh?n ENTER.

  N?u Microsoft VM không đư?c cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  'jview' không đư?c công nh?n như là m?t ch? huy n?i b? hay bên ngoài, chương tr?nh operable ho?c t?p tin th?c thi.
Q4: Làm th? nào có th? tôi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t cho Microsoft VM trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 SP4?

A4: N?u b?n đang ch?y Windows 2000 SP4 v?i Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t, b?n có th? ti?p t?c C?p Nh?t Microsoft VM b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows Update Web site:
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx
N?u b?n đang ch?y Windows 2000 SP4 mà không VM Microsoft cài đ?t, b?n không th? cài đ?t b?n c?p nh?t cho Microsoft VM. C?p Nh?t c?a Microsoft VM không đư?c cung c?p b?i Windows Update n?u Microsoft VM không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

Q5: Nhà qu?n tr? m?ng có th? t?i v? Microsoft VM đ? tri?n khai trên nhi?u máy tính?

A5: Qu?n tr? m?ng có th? t?i b?n c?p nh?t cho Microsoft VM t? Windows C?p Nh?t vào c?a hàng đ? tri?n khai trên nhi?u máy tính đ? có Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t:
http://v4.Update.Microsoft.com/catalog/en/Default.asp
N?u b?n có đ? có đư?c c?p nh?t c?a Microsoft VM đ? cài đ?t sau đó trên m?t ho?c nhi?u hơn m?t máy tính, t?m ki?m cho bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên k?t ID s? b?ng cách s? d?ng liên k?t tùy ch?n t?m ki?m nâng cao trong danh m?c C?p nh?t Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t cho Microsoft VM không có đ?u vào ngư?i dùng ho?c thông báo và không có kh?i đ?ng l?i máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304930 Làm th? nào đ? cài đ?t Microsoft C?p Nh?t máy ?o âm th?m mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n
Lưu ? r?ng Microsoft không cung c?p m?t phiên b?n t?i v? c?a Microsoft máy ?o cho các máy tính đ? không có Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t m?t phiên b?n m?i c?a Microsoft VM (Phiên b?n 3809 ho?c m?i hơn) trên Windows 2000 SP4 d?a trên máy tính không đ? có Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft VM
Thi?t l?p này s? ch? nâng c?p trên m?t phiên b?n hi?n t?i c?a Microsoft VM.
Khi b?n b?m vào Ok, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Microsoft VM
Cài đ?t đư?c hoàn t?t.
Thư này không chính xác. Microsoft VM không đư?c cài đ?t n?u b?n không đ? có Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t.

Q6: Khi tôi cài đ?t C?p Nh?t b?o m?t 816093 (MS03-011) trên Windows 2000 SP4 d?a trên máy tính c?a tôi, tôi nh?n đư?c m?t thông báo l?i ch? ra r?ng phiên b?n gói d?ch v? c?a tôi là m?i hơn b?n C?p Nh?t. Tại sao?

A6: N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) security update for 816093 (MS03-011) trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 SP4 v?i Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Q816093 Cài đ?t l?i
Thi?t l?p đ? phát hi?n ra r?ng b?n Service Pack c?a h? th?ng cài đ?t là m?i hơn b?n c?p nh?t b?n đang áp d?ng đ? nó. B?n ch? có th? cài đ?t b?n c?p nh?t này trên Service Pack 3.
B?n không th? cài đ?t trư?c Windows 2000 hotfix gói cho Microsoft VM trên m?t máy tính Windows 2000 SP4 d?a trên. Đ? có đư?c c?p nh?t b?o m?t 816093 cho m?t máy tính d?a trên Windows 2000 SP4, ch?n Windows 2000 SP4, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition cho h? đi?u hành, Windows Update Catalog. B?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này (Msjavwu.exe) trên máy tính ch?y Windows 2000 SP4, Windows 98, Windows Millennium Edition, ho?c Microsoft Windows NT 4.0 đ? có Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t. Đ? thêm thông tin v? 816093 security update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816093 MS03-011: L? h?ng trong Microsoft VM có th? cho phép th?a hi?p h? th?ng
Q7: Làm th? nào có th? tôi có th? cài đ?t m?t chương tr?nh mà đ?i h?i Microsoft VM trên Windows 2000 SP4 d?a trên máy tính không có Microsoft VM cài đ?t?

A7: Đi?u này ph? thu?c vào chương tr?nh b?n mu?n cài đ?t. Liên h? v?i h?ng ch? t?o chương tr?nh đ? thêm thông tin. B?n có th? c?n ph?i cài đ?t m?t phiên b?n c? c?a VM Microsoft đư?c c?p phép đ? phân ph?i l?i b?i ISV, và sau đó C?p Nh?t Microsoft VM Phiên b?n hi?n t?i c?a Microsoft VM b?ng cách s? d?ng Windows Update.

H8: tôi nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Java Package Manager" khi tôi cài đ?t Microsoft Visual Studio 6.0 trên Windows 2000 SP4 d?a trên máy tính không có Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t. Tôi nên làm g??

A8: N?u b?n không có k? ho?ch cài đ?t Microsoft Visual J C++ 6.0, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua thông báo l?i này. L?i này không ?nh hư?ng Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft FoxPro, Microsoft Visual SourceSafe ho?c Microsoft Visual InterDev. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
818421L?I: "Không th? cài đ?t Java gói" báo l?i khi b?n cài đ?t Visual Studio 6.0 trên máy tính ch?y Windows 2000 SP4

Thu?c tính

ID c?a bài: 820101 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 5.0
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbmt KB820101 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820101

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com