Máy tính ng?ng đáp ?ng ho?c b?n nh?n đư?c "Ehshell.exe - th?i gian ch?y ngôn ng? thư?ng g?p g? l?i d?ch v?" thông báo l?i khi b?n th?c hi?n tác v? l?p đi l?p l?i trong Media Center

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820121 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n th?c hi?n tác v? l?p đi l?p l?i trong phương ti?n truy?n thông trung tâm trên m?t Windows XP Media Center Edition d?a trên máy tính, máy tính có th? ng?ng ?ng (hàng), ho?c b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
ehshell.exe -Th?i gian ch?y ngôn ng? thư?ng g?p g? l?i d?ch v?

?ng d?ng đ? t?o ra m?t ngo?i l? không th? đư?c x? l?.

Id quá tr?nh = 0xa18 (2584), Thread id = 0xa24 (2596).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n th?c hi?n m?t ho?c nhi?u các tác v? l?p đi l?p l?i sau trong trung tâm phương ti?n:
 • B?n l?ch tr?nh truy?n h?nh đ? ghi l?i.
 • B?n liên t?c thay đ?i kích c?, gi?m thi?u ho?c khôi ph?c phương ti?n Trung tâm c?a s?.
 • B?n liên t?c thay đ?i các kênh, trong khi Trung tâm truy?n thông trong m?t c?a s?.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft cho các h? th?ng v?i b? vi x? l? b?ng ho?c l?n hơn 2,4 GHz và m?t s? tính năng c? th?, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong đi?u này bài vi?t. Nó ch? áp d?ng cho máy vi tính đang g?p này c? th? v?n đ?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không nghiêm b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ch? đ?i cho các ti?p theo Windows XP service pack có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t này v?n đ? ngay l?p t?c, h?y liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí đi?n h?nh h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  01-May-2003 13:34 5.1.2600.1198 1,821,696 Acgenral.dll
  01-May-2003 10:31         1,087,770 Sysmain.sdb				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 820121 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kberrmsg kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB820121 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820121

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com