L?I: "Không th? chuy?n nh?p ràng bu?c không gian tên" thông báo l?i x?y ra khi b?n c? g?ng t?o m?t t?p XML Web d?ch v? Proxy b?ng cách s? d?ng công c? ngôn ng? mô t? d?ch v? Web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820122 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? th? s? d?ng công c? ngôn ng? mô t? d?ch v? Web (Wsdl.exe) đ? t?o m?t t?p XML Web d?ch v? ?y quy?n cho m?t d?ch v? Web Mô t? tài li?u ngôn ng? (WSDL). Tuy nhiên, n?u tài li?u WSDL s? d?ng m?t gi?n đ? đư?c xác đ?nh trong m?t ngoài XML Schema (.xsd t?p tin) mà s? d?ng m?t bao g?m các y?u t? (<include>) đ? có đư?c lo?i thông tin, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau:</include>

L?i: Không th? chuy?n nh?p tính ràng bu?c 'Service1Soap' không gian tên 'http://tempuri.org/'.
- Không th? chuy?n nh?p ho?t đ?ng 'HelloWorld'.
-Nguyên t? 'http://tempuri.org/XMLSchema.xsd:element1' là m?t tích.

NGUYÊN NHÂN

B?n có th? nh?n đư?c l?i đư?c đ? c?p trong các "Tri?u ch?ng" ph?n khi Wsdl.exe không th? có đư?c thông tin đ?y đ? v? m?t ph?n t? đư?c khai báo trong m?t lư?c đ? XML bên ngoài. WSDL.exe không th? x? l? bao g?m các y?u t? (<include>), tr? khi các y?u t? bao g?m ch?a trong m?t y?u t? gi?n đ? (<schema>) đư?c ch?a trong các lo?i ph?n (<types>) c?a m?t tài li?u WSDL. V? v?y, khi gi?n đ? XML ch?a thông tin v? m?t ph?n t? đư?c đ?nh ngh?a trong m?t lư?c đ? XML bên ngoài s? d?ng m?t ph?n t? bao g?m đ? có đư?c thông tin b? sung t? lư?c đ? XML bên ngoài, v?n đ? occurs.</types> </schema> </include>

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n ph?i s?a đ?i tài li?u WSDL ho?c các lư?c đ? XML, ho?c c? hai, do đó các lư?c đ? XML không s? d?ng bao g?m các y?u t?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. M? Service1.wsdl. Dán m? sau đây sau khi các các lo?i nguyên t? (<types>):</types>

  Chú ý Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng bao g?m y?u t? trong Service1.wsdl thay v? trong m?t lư?c đ? XML.
    <xs:schema targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" elementFormDefault="qualified"
     xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd"
     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
     <xs:include schemaLocation="XMLSchema2.xsd" />
     <xs:element name="element1" type="MyTyp1"></xs:element>
    </xs:schema>
  Service1.WSDL bây gi? ch?a m? sau đây:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <definitions xmlns:s1="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd"
    xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:s0="http://tempuri.org/"
    xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
    xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
    xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
    targetNamespace="http://tempuri.org/"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
   <types>
    <xs:schema targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" elementFormDefault="qualified"
     xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd"
     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
     <xs:include schemaLocation="XMLSchema2.xsd" />
     <xs:element name="element1" type="MyTyp1"></xs:element>
    </xs:schema>
    <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
     <s:import namespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" />
     <s:element name="HelloWorld">
      <s:complexType>
       <s:sequence>
        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="s1:element1" />
       </s:sequence>
      </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="HelloWorldResponse">
      <s:complexType>
       <s:sequence>
        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="HelloWorldResult" type="s:string" />
       </s:sequence>
      </s:complexType>
     </s:element>
    </s:schema>
   </types>
   <message name="HelloWorldSoapIn">
    <part name="parameters" element="s0:HelloWorld" />
   </message>
   <message name="HelloWorldSoapOut">
    <part name="parameters" element="s0:HelloWorldResponse" />
   </message>
   <portType name="Service1Soap">
    <operation name="HelloWorld">
     <input message="s0:HelloWorldSoapIn" />
     <output message="s0:HelloWorldSoapOut" />
    </operation>
   </portType>
   <portType name="Service1HttpGet" />
   <portType name="Service1HttpPost" />
   <binding name="Service1Soap" type="s0:Service1Soap">
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
    <operation name="HelloWorld">
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" style="document" />
     <input>
      <soap:body use="literal" />
     </input>
     <output>
      <soap:body use="literal" />
     </output>
    </operation>
   </binding>
   <binding name="Service1HttpGet" type="s0:Service1HttpGet">
    <http:binding verb="GET" />
   </binding>
   <binding name="Service1HttpPost" type="s0:Service1HttpPost">
    <http:binding verb="POST" />
   </binding>
   <service name="Service1">
    <port name="Service1Soap" binding="s0:Service1Soap">
     <soap:address location="http://localhost/820122/New3/WebService1/Service1.asmx" />
    </port>
    <port name="Service1HttpGet" binding="s0:Service1HttpGet">
     <http:address location="http://localhost/820122/New3/WebService1/Service1.asmx" />
    </port>
    <port name="Service1HttpPost" binding="s0:Service1HttpPost">
     <http:address location="http://localhost/820122/New3/WebService1/Service1.asmx" />
    </port>
   </service>
  </definitions>
 2. Di chuy?n đ?n ph?ng thu tr?c quan.NET d?u nh?c l?nh. Thay đ?i đ? các đư?ng d?n thư m?c c?a Service1.wsdl.
 3. Ch?y l?nh sau t? l?nh d?u nh?c:

  WSDL Service1.wsdl

  Chú ý Trong trư?ng h?p này, b?n không ph?i cung c?p Wsdl.exe v?i XMLSchema1.xsd như m?t tham s? d?ng l?nh. B?n đ? s? d?ng các bao g?m các ph?n t? trong Service1.wsdl.

  B?n có th? nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như các sau:

  T?p tin văn b?n 'T?p tin % Đư?ng d?n %\Service1.CS'.


  T?p tin % Đư?ng d?n % là m?t gi? ch? cho v? trí c?a Service1.WSDL.

  Ngoài ra, m?t XML Web d?ch v? t?p ?y quy?n đư?c đ?t tên Service1.CS đư?c t?o ra.
Chú ý Nh?ng bư?c này đư?c d?a trên các m?u t? ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này. V? v?y, các m? và các tên t?p tin trong nh?ng bư?c này có th? khác v?i m? c?a b?n và t?p tin c?a b?n tên.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m Microsoft có li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i v?n đ?

 1. B?t đ?u Notepad, và sau đó dán m? WSDL sau đây trong Notepad:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <definitions xmlns:s1="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd"
    xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:s0="http://tempuri.org/"
    xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
    xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
    xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
    targetNamespace="http://tempuri.org/"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
   <types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
     <s:import namespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" />
     <s:element name="HelloWorld">
      <s:complexType>
       <s:sequence>
        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="s1:element1" />
       </s:sequence>
      </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="HelloWorldResponse">
      <s:complexType>
       <s:sequence>
        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="HelloWorldResult" type="s:string" />
       </s:sequence>
      </s:complexType>
     </s:element>
    </s:schema>
   </types>
   <message name="HelloWorldSoapIn">
    <part name="parameters" element="s0:HelloWorld" />
   </message>
   <message name="HelloWorldSoapOut">
    <part name="parameters" element="s0:HelloWorldResponse" />
   </message>
   <portType name="Service1Soap">
    <operation name="HelloWorld">
     <input message="s0:HelloWorldSoapIn" />
     <output message="s0:HelloWorldSoapOut" />
    </operation>
   </portType>
   <portType name="Service1HttpGet" />
   <portType name="Service1HttpPost" />
   <binding name="Service1Soap" type="s0:Service1Soap">
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
    <operation name="HelloWorld">
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" style="document" />
     <input>
      <soap:body use="literal" />
     </input>
     <output>
      <soap:body use="literal" />
     </output>
    </operation>
   </binding>
   <binding name="Service1HttpGet" type="s0:Service1HttpGet">
    <http:binding verb="GET" />
   </binding>
   <binding name="Service1HttpPost" type="s0:Service1HttpPost">
    <http:binding verb="POST" />
   </binding>
   <service name="Service1">
    <port name="Service1Soap" binding="s0:Service1Soap">
     <soap:address location="http://localhost/820122/New3/WebService1/Service1.asmx" />
    </port>
    <port name="Service1HttpGet" binding="s0:Service1HttpGet">
     <http:address location="http://localhost/820122/New3/WebService1/Service1.asmx" />
    </port>
    <port name="Service1HttpPost" binding="s0:Service1HttpPost">
     <http:address location="http://localhost/820122/New3/WebService1/Service1.asmx" />
    </port>
   </service>
  </definitions>
 2. Lưu tài li?u nhưService1.WSDL.
 3. M? Notepad và sau đó dán m? sau đây trong Notepad:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <xs:schema targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" elementFormDefault="qualified"
    xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:include schemaLocation="XMLSchema2.xsd" />
    <xs:element name="element1" type="MyTyp1"></xs:element>
  </xs:schema>
 4. Lưu tài li?u như XMLSchema1.xsdtrong cùng m?t thư m?c mà b?n t?o ra Service1.wsdl trong bư?c 2.
 5. Dán m? sau đây trong Notepad:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <xs:schema targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" elementFormDefault="qualified"
    xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:complexType name="MyTyp1">
     <xs:sequence>
       <xs:element name="element1" type="xs:string" />
       <xs:element name="element2" type="xs:int" />
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:schema>
 6. Lưu tài li?u như XMLSchema2.xsdtrong cùng m?t thư m?c mà b?n t?o ra Service1.wsdl trong bư?c 2.
 7. Di chuy?n đ?n ph?ng thu tr?c quan.NET d?u nh?c l?nh. Thay đ?i đ? các đư?ng d?n thư m?c c?a Service1.wsdl.
 8. Ch?y l?nh sau t? l?nh d?u nh?c:

  WSDL Service1.wsdl XMLSchema1.xsd

  B?n nh?n đư?c báo l?i "Tri?u ch?ng" ph?n c?a bài vi?t này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? vi?c t?o ra m?t d?ch v? XML Web ?y quy?n, công c? ngôn ng? mô t? d?ch v? Web (Wsdl.exe) và lư?c đ? XML, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây:

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/d2s8y7bs (vs.71) .aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/7h3ystb6 (vs.71) .aspxCho bi?t thêm thông tin v? Web d?ch v? mô t? ngôn ng? (WSDL) 1.1, truy c?p vào các W3C Web site sau:

http://www.w3.org/TR/WSDL

Thu?c tính

ID c?a bài: 820122 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Web Services Enhancements for Microsoft .NET 1.1
T? khóa: 
kbclient kbproxydev kbmisctools kbcodegen kbxml kbschema kbcommandline kbwebservices kbcompiler kberrmsg kbbug kbmt KB820122 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820122
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com