Thư có th? không đư?c chuy?n giao cho tên mi?n nh?t đ?nh, n?u là h? đi?u hành máy ch? Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820284 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a metabase. Trư?c khi b?n ch?nh s?a metabase, ki?m ch?ng r?ng b?n có m?t sao lưu mà b?n có th? khôi ph?c l?i n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các ch? đi?m tr? giúp "c?u h?nh sao lưu/khôi ph?c l?i" trong Microsoft Management Console (MMC).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi m?t ngư?i dùng trong t? ch?c c?a b?n c? g?ng đ? g?i tin nh?n cho tên mi?n nh?t đ?nh b?ng cách s? d?ng Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), nh?ng tin nh?n đư?c giao hàng thành công. V?n đ? này có th? x?y ra v?i IIS ho?c trao đ?i khi n?m bên dư?i h? đi?u hành trên máy ch? Windows Server 2003.

Ngoài ra, m?t s? ki?n tương t? như dư?i đây xu?t hi?n trong trư?ng h?p đăng nh?p:

ID s? ki?n: 4000 Ngu?n: SMTPSVC
S? ki?n lo?i: c?nh báo
Mô t?: Tin nh?n g?i đ?n vùng t? xa "contoso.com" đ? th?t b?i. L?i DNS n?i b? gây ra m?t s? th?t b?i đ? t?m các máy ch? t? xa. 0000: c00402e7

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này xảy ra nếu tất cả những điều kiện sau là đúng:
 • Máy tính DNS SMTP truy v?n máy tính c?a b?n đ? có đư?c trao đ?i thư (MX) b?n ghi tài nguyên c?a máy tính đích đư?c c?u h?nh đ? ch? ch?p nh?n truy v?n ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP).
 • Máy tính d?a trên Windows Server 2003 SMTP đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng UDP đ?u tiên và sau đó đ? th?t b?i trên Transmission Control Protocol (TCP) n?u máy tính SMTP s? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng phân gi?i c?t ng?n tên.
 • DNS máy tính c?a b?n truy v?n máy tính SMTP tr? v? m?t ph?n ?ng UDP c?t ng?n.

  Chú ý M?t ph?n ?ng UDP c?t ng?n n?u có quá nhi?u ghi MX tài nguyên đ? phù h?p trong m?t gói UDP duy nh?t.
Trong t?nh hu?ng này, các ho?t đ?ng tra c?u tên t? máy tính SMTP c?a b?n là không thành công v? máy tính DNS không tr? l?i các truy v?n TCP. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 1. Máy tính SMTP n?p m?t truy v?n đ?n DNS máy tính b?ng cách s? d?ng UDP.
 2. Máy tính DNS tr? v? m?t ph?n ?ng c?t ng?n đ? máy tính SMTP.
 3. B?i v? máy tính SMTP đư?c c?u h?nh đ? không qua TCP n?u máy tính SMTP s? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng c?t ng?n, máy tính SMTP lo?i b? nh?ng ph?n ?ng UDP, không qua TCP và sau đó resubmits truy v?n DNS DNS máy tính b?ng cách s? d?ng TCP.
 4. B?i v? máy tính DNS đư?c c?u h?nh đ? ch? tr? l?i các truy v?n UDP, truy v?n TCP t? máy tính SMTP là không thành công.
V? v?y, không th? đư?c g?i thư t?i vùng đích.

GI?I PHÁP

C?nh báo N?u b?n ch?nh s?a metabase không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i b?t k? s?n ph?m có s? d?ng metabase. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? gây ra n?u b?n không chính xác ch?nh s?a metabase có th? đư?c gi?i quy?t. Ch?nh s?a metabase nguy cơ c?a riêng b?n.

Chú ý Luôn luôn sao lưu metabase trư?c khi b?n ch?nh s?a nó.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh d?ch v? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) trên máy tính Windows Server 2003 ch? dùng UDP. Khi b?n l?p c?u h?nh d?ch v? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) s? d?ng UDP ch?, SMTP máy tính s? d?ng các k?t qu? t? m?t ph?n ?ng c?t ng?n máy tính SMTP nh?n đư?c t? m?t máy tính DNS đ? hoàn thành vi?c phân ph?i các tin nh?n vào vùng đích. Đ? c?u h?nh d?ch v? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) s? d?ng UDP ch?, thêm ho?c s?a đ?i phím metabase sau đây:
Key ID: 36997
Phím lo?i: DWORD
Key giá tr?: 2
Chú ý B?ng sau miêu t? các giá tr? có th? b?n có th? gán cho phím ID 36997:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trịMô tả
0Truy v?n DNS s? d?ng UDP và sau đó không qua TCP sau khi nh?n đư?c m?t ph?n ?ng c?t ng?n
1DNS truy v?n s? d?ng TCP ch?
2Truy v?n DNS s? d?ng UDP ch?
Đ? s?a đ?i metabase, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u công c? qu?n l? d?ch v? Microsoft Internet thông tin. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 2. Nh?p chu?t ph?i Tên máy tính (máy tính c?c b?), sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Kích ho?t tính năng tr?c ti?p ch?nh s?a Metabase ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. M? t?p Metabase.xml b?ng Notepad. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad %systemroot%\system32\inetsrv\metabase.xml, sau đó b?m Ok.
 5. N?u nh?ng d?ng m? không ph?i là hi?n nay, dán chúng theo các <iisconfigobject location="/LM/SmtpSvc"></iisconfigobject> tiêu đ?:
  <Custom
  		Name="SmtpUseTcpDns"
  		ID="36997"
  		Value="2"
  		Type="DWORD"
  		UserType="IIS_MD_UT_SERVER"
  		Attributes="INHERIT"
  	/> 
  Chú ý Dán các d?ng m? s? th? t? d?a trên s? ID 36997. Ví d?, dán các d?ng m? sau nh?ng d?ng m? có ch?a s? ID 36931 và trư?c khi d?ng m? có ch?a s? ID 49875.
 6. N?u ph?n m? này đ? t?n t?i, s?a đ?i các Giá trị kho?n m?c t?i m?t giá tr? c?a 2.
 7. Lưu các thay đ?i vào t?p tin Metabase.xml, và sau đó b? Notepad.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
832223M?t s? truy v?n tên DNS không thành công sau khi b?n nâng c?p máy ch? DNS c?a b?n lên Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 820284 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbeventlog kbenv kbprb kbmt KB820284 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820284

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com