Outlook Web Access phiên b?t ng? quits khi d?a trên các h?nh th?c xác th?c đư?c s? d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820378 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p vào h?p thư c?a b?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Outlook Web Access (OWA), b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng s? d?ng OWA Rechtschreibprüfung tính năng:

  Thư 1
  L?i không xác đ?nh.
  Thư 2
  Chính t? trong kho?n m?c này không th? đư?c ki?m tra. Vui lòng thử lại sau.
 • Phiên làm vi?c OWA ra kh?i b?t ng?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u các máy ch? Outlook Web Access đư?c xu?t b?n thông qua Microsoft Internet Security và tăng t?c (ISA) Server, ho?c n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • B?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng ch? có ngư?i dùng bí danh c?a b?n và m?t kh?u thay v? b?ng cách xác đ?nh tên mi?n trong m?t (đ?nh d?ng) quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC)Domain\User) ho?c tên ngư?i dùng chính (UPN) đ?nh d?ng ()user@domain.com).
 • Trao đ?i máy ch? ?o đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các h?nh th?c d?a trên xác th?c (Cookie-auth).

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Ch? ra tên mi?n khi b?n đăng nh?p

Khi đăng nh?p, ch? đ?nh tên mi?n c?a b?n trong ?y nhi?m đăng nh?p c?a b?n. Đ? làm như v?y, s? d?ng m?t trong các d?ng th?c trong các Tên ngư?i dùng danh sách các K?t n?i t?i ServerName.com h?p tho?i h?p (nơi tên mi?n là tên mi?n c?a b?n, nơi ngư?i s? d?ng là bí danh c?a b?n, và nơi UPN là tên chính c?a ngư?i dùng):
tên mi?n\ngư?i s? d?ng

- hay -

ngư?i s? d?ng@UPN

Cách 2: Tùy ch?nh Logon.asp

N?u b?n không mu?n ch? đ?nh tên mi?n khi b?n đăng nh?p, t?o m?t trang Logon.asp tu? ch?nh bao g?m các tên mi?n m?c đ?nh (ho?c có th? nh?n th?y ho?c ?n). B?n c?ng có th? hi?n th? m?t danh sách các tên mi?n máy ch? h? tr?.

Đo?n m? ví d? sau minh ho? làm th? nào đ? t?o m?t trang Logon.asp tu? ch?nh. S? d?ng m? này, c? hai trư?ng h?p c?a thay th? <form></form> trong m?i ngôn ng?-phiên b?n c?a t?p tin Logon.asp v?i đo?n m? sau.

Chú ý B?n ph?i thay th? c? hai trư?ng h?p c?a <form></form> v?i m? này b?i v? m?t ví d? cho kinh nghi?m phong phú và m?t ví d? là cho kinh nghi?m cơ b?n. S? thay th? này là c?n thi?t đ? tr?nh duy?t tương thích. Ngoài ra, n?u b?n th?c hi?n m?t trang Logon.asp tu? ch?nh, ngư?i dùng s? không c?n có th? đăng nh?p v?i tên ngư?i dùng c?a tên mi?n\tên ngư?i dùng. N?u h? làm đi?u này h? s? th?c s? đi tên mi?n\tên mi?n\tên ngư?i dùng.

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Quan tr?ng Microsoft không cung c?p h? tr? trong cách tùy bi?n các đ?i tư?ng OWA và n?u b?n liên h? v?i Microsoft v? m?t v?n đ? OWA cho m?t máy ch? mà OWA cá nhân hoá trên, b?n ph?i thay th? các t?p tin tùy ch?nh v?i các phiên b?n ban đ?u c?a các t?p tin.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
327178 Chính sách h? tr? Microsoft cho tu? bi?n c?a Outlook Web Access đ? trao đ?i
<script Language=javascript>
 <!--
 function logonForm_onsubmit()
 {
  if (logonForm.username.value.indexOf("@") !=-1)
  {
   return true;
  }
  logonForm.username.value = "<name of NetBIOS domain here>\\" + logonForm.username.value;
  return false;
 }
 //-->
 </script>
 <FORM action="/exchweb/bin/auth/owaauth.dll" method="POST" name="logonForm" autocomplete="off" onsubmit="logonForm_onsubmit()">
Chú ý Trong k?ch b?n này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n thêm tên mi?n c?a b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng cơ b?n (NetBIOS) m?ng trong các m?. Trong k?ch b?n đư?c cung c?p, đ?t tên mi?n c?a b?n trong các <name of="" netbios="" domain="" here=""></name> v? trí.

Phương pháp 3: Disable xác th?c cho các trang Web yêu c?u t?i ISA Server 2000

N?u OWA đư?c xu?t b?n đ?ng sau m?t máy ch? đang ch?y ISA Server, xác minh r?ng không có phương pháp xác th?c đư?c c?u h?nh cho các trang Web yêu c?u.
 1. M? ISA Server 2000.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên ISA Server và b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Các trang Web yêu c?u tab.
 4. Ch?n Web yêu c?u nghe đư?c s? d?ng cho OWA và sau đó b?m Ch?nh s?a.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa t?t c? các ch?ng th?c phương, bao g?m c? các Tích h?p phương th?c xác th?c.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? Microsoft ISA máy ch? Proxy Web.

  Chú ý ISA Server 2004 và ISA Server 2006, phương pháp này ph?i đư?c th?c hi?n trên ngư?i nghe cho xu?t b?n quy t?c.

THÔNG TIN THÊM

Trong Exchange Server 2003, d?a trên các h?nh th?c xác th?c (Cookie-auth) yêu c?u b?n s? d?ng m?t k? t? d?u chéo ngư?c như tên mi?n m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? trao đ?i h? th?ng qu?n l?. H?n ch? này đư?c thi?t k? đ? h? tr? ngư?i s? d?ng logons theo d?ng th?c UPN. N?u b?n s?a đ?i vùng m?c đ?nh trong Microsoft Internet Information Services (IIS) đ? b?t c? đi?u g? khác hơn là thi?t l?p tên mi?n m?c đ?nh c?a "\", trao đ?i h? th?ng qu?n l? s? đ?t l?i thi?t l?p mi?n m?c đ?nh đ? "\" trên máy ch?.

Ngoài ra, n?u d?a trên các h?nh th?c xác th?c đư?c tri?n khai trong m?t c?u h?nh front-end-back-end, thi?t l?p tên mi?n m?c đ?nh trên máy ch? back-end ph?i phù h?p v?i thi?t l?p tên mi?n m?c đ?nh trên máy ch? k?t thúc, ho?c b?n có th? g?p v?n đ? xác th?c. V? v?y, n?u d?a trên các h?nh th?c xác th?c kích ho?t trên h? ph?c v? phía trư?c-end (mà yêu c?u d?u chéo ngư?c như tên mi?n m?c đ?nh), tên mi?n m?c đ?nh trên máy ch? back-end ph?i c?ng đư?c thi?t l?p đ? "\" trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n nên qu?n tr? xác th?c và thi?t l?p tên mi?n m?c đ?nh trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
240105 Thông tin chung v? đ?ng b? hóa d?ch v?/Metabase thư m?c trong Exchange 2000 Server
264941 Thay đ?i thi?t đ?t thư m?c ?o không duy tr?

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 820378 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbnofix kbbug kbmt KB820378 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820378

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com