B? ?m in d?ch v? tai n?n khi b?n g?i m?t cng vi?c in ?n v m?t s? ki?n ID 7031 tin nh?n ?c ng nh?p ng nh?p h? th?ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 820550 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Bi vi?t ny p d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thc vo ngy 13 thng 7 nm 2010. Cc Trung tm gi?i php cu?i cng h? tr? Windows 2000 l m?t i?m kh?i ?u ? l?p k? ho?ch chi?n l?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. ? bi?t thm thng tin xem cc Chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n g?i cng vi?c in cho my in m?ng, d?ch v? b? ?m my in trn my ch? lu tr? my in c th? t?t b?t ng?. Hnh vi ny c th? x?y ra n?u b?n ch?n nhi?u b?n sao trong vi?c in v khi b?n in b?ng cch s? d?ng cc lo?i d? li?u th.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u m?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra trong d?ch v? b? ?m my in. N?u kch th?c b? ?m in khng ph?i l ?, n ph?i ?c reallocated. Tuy nhin, trong cc cu?c g?i ?n ti phn b? cc b? ?m, cc GetPrinterInfo ch?c nng phn b? 0 byte ?m v m?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra.

GI?I PHP

Thng tin Hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) l c?n thi?t ? ci ?t hotfix ny.

Thng tin thay th? hotfix

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfixes khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6749 252,176 Localspl.dll
  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6741  80,656 Spoolss.dll
  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6681  97,040 Win32spl.dll
Hi?n nay, c hai phin b?n c?a cc hotfix c s?n ? t?i v?. Ai c nh?n "Mi?n ph I386", v khc c nh?n "Mi?n ph x 86". Mi?n ph x 86 hotfix g?m cc phin b?n m?i nh?t c?a cc t?p tin ?c li?t k trong vi?c s?a ch?a. Khng t?i xu?ng mi?n ph Phin b?n I386, ho?c cc hotfix c th? khng ci ?t ng, v b?n c th? nh?n cc thng bo l?i ?c ? c?p trong bi vi?t c s? ki?n th?c Microsoft 822384. N?u b?n g?p v?n ? ny, b?n c cc phin b?n khng chnh xc, v b?n ph?i c ?c mi?n ph x 86 Phin b?n.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho" c?a bi vi?t ny.

THNG TIN THM

? c thm thng tin v? lm th? no hotfix gi ?c ?t tn, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
816915L?c ? ?t tn m?i cho Microsoft Windows Hotfix gi

Thu?c tnh

ID c?a bi: 820550 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB820550 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:820550

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com