B? đ?m in d?ch v? tai n?n khi b?n g?i m?t công vi?c in ?n và m?t s? ki?n ID 7031 tin nh?n đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820550 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n g?i công vi?c in cho máy in m?ng, d?ch v? b? đ?m máy in trên máy ch? lưu tr? máy in có th? t?t b?t ng?. Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n ch?n nhi?u b?n sao trong vi?c in và khi b?n in b?ng cách s? d?ng các lo?i d? li?u thô.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra trong d?ch v? b? đ?m máy in. N?u kích thư?c b? đ?m in không ph?i là đ?, nó ph?i đư?c reallocated. Tuy nhiên, trong các cu?c g?i đ?n tái phân b? các b? đ?m, các GetPrinterInfo ch?c năng phân b? 0 byte đ?m và m?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) là c?n thi?t đ? cài đ?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6749 252,176 Localspl.dll
  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6741  80,656 Spoolss.dll
  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6681  97,040 Win32spl.dll
Hi?n nay, có hai phiên b?n c?a các hotfix có s?n đ? t?i v?. Ai có nh?n "Mi?n phí I386", và khác có nh?n "Mi?n phí x 86". Mi?n phí x 86 hotfix g?m các phiên b?n m?i nh?t c?a các t?p tin đư?c li?t kê trong vi?c s?a ch?a. Không t?i xu?ng mi?n phí Phiên b?n I386, ho?c các hotfix có th? không cài đ?t đúng, và b?n có th? nh?n các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 822384. N?u b?n g?p v?n đ? này, b?n có các phiên b?n không chính xác, và b?n ph?i có đư?c mi?n phí x 86 Phiên b?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? đ?t tên m?i cho Microsoft Windows Hotfix gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 820550 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB820550 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820550

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com