OneNote đư?c li?t kê như là m?t chương tr?nh ch?y trong Windows Task Manager m?c dù b?n đ? không ch?y OneNote

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820707 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Trong Windows Task Manager, tab ?ng d?ng danh sách m?t trong các ?ng d?ng OneNote dư?i đây là m?t chương tr?nh đang ch?y. Hành vi này có th? x?y ra m?c dù b?n đ? không B?t đ?u OneNote và OneNote dư?ng như không ch?y.

Microsoft Office OneNote 2003 - Windows taskbar

Microsoft Office OneNote 2007 - Windows taskbar

Microsoft Office OneNote 2010 - thanh công c? Windows

Lưu ? Đ? B?t đ?u Windows Task Manager, nh?n CTRL + ALT + DEL, và sau đó nh?p vào Task Manager.

Nguyên nhân

Hành vi này là do các ch?c năng nhanh chóng kh?i đ?ng c?a ph? lưu ?. Khi b?n kh?i đ?ng hệ điều hành Microsoft Windows, ch?c năng kh?i đ?ng nhanh c?a lưu ? ph? c?ng B?t đ?u.

N?u tùy ch?n nơi OneNote bi?u tư?ng trong thanh tác v? đư?c b?t trong OneNote, các ch?c năng nhanh chóng kh?i đ?ng c?a ph? lưu ? ch?y trong n?n. Các ch?c năng nhanh chóng kh?i đ?ng c?a ph? lưu ? đư?c li?t kê trong Windows Task Manager như Microsoft Office OneNote 2007 - thanh tác v? WindowsMicrosoft Office OneNote 2010 - Windows taskbar, ho?c như Microsoft Office OneNote 2003 - thanh tác v? Windows.

Gi?i pháp

Đ? t?t ch?c năng kh?i đ?ng nhanh c?a lưu ? ph?, b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng m? m?i ph? lưu ? trong khu v?c thông báo (^ bi?u tư?ng trên Windows Vista và Windows 7), và sau đó nh?p vào Bi?u tư?ng OneNote lo?i b? ho?c đóng. Khi b?n làm đi?u này, OneNote không ch?y trong n?n. Ngoài ra, OneNote không đư?c li?t kê như là m?t chương tr?nh ch?y trong Windows Task Manager khi OneNote không ch?y.

Đ? khôi ph?c l?i ch?c năng kh?i đ?ng nhanh c?a lưu ? ph?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? B?t đ?u OneNote, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nT?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Office, andthen b?m vào các phiên b?n c?a OneNote mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
 2. Trong Microsoft OneNote 2010, b?m vào tu? ch?n t? t?p tab. Trong Microsoft OneNote 2003 ho?c 2007 OneNote, trên menu công c? , b?m vàotu? ch?n.
 3. Trong hộp thoại Options , h?y nh?p vàokhác trong danh sách th? lo?i .
 4. Trong ph?n khác , b?m vào đ? ch?n hộp kiểm nơi OneNote bi?u tư?ng trong khu v?c thông báo c?a thanh tác v? . Vào năm 2010 OneNote, ch?n th? lo?i Hi?n th?.
 5. Nh?p vào OK đ? đóng hộp thoạitùy ch?n .
Quan tr?ngOneNote 2007 ho?c OneNote 2010 màn h?nh Clipper và phóng ho?c l?i t?tMicrosoft Office OneNote 2003 Quick Launch là c?n thi?t cho ho?t đ?ng chính xác c?a các ch?c năng nhanh chóng kh?i đ?ng c?a ph? lưu ?. N?u các phím l?i tắt là m?t tích t? m?c tin thư thoại Startup, ch?y tính năng "Phát hi?n và s?a ch?a" đ? hoàn thành vi?c ph?c h?i c?a các ch?c năng nhanh chóng kh?i đ?ng c?a ph? lưu ?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.Dành cho Windows XP ho?c Windows Server 2003
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i ki?m soát appwiz.cpl trong các m? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. B?m vào đ? ch?n Office 2010 ho?c OneNote t? mô tả ứng dụng, và sau đó b?m thay đ?i.
 3. Ch?n s?a ch?a.

Đ?i v?i Windows Vista ho?c Windows 7

 1. B?m vào đ? ch?n Office 2010 ho?c OneNote t? mô tả ứng dụng, và sau đó b?m thay đ?i.
 2. Ch?n s?a ch?a.


Thu?c tính

ID c?a bài: 820707 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft OneNote 2010
T? khóa: 
kbstartprogram kbpending kbprb kbmt KB820707 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 820707

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com