Straipsnio ID: 820729
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omos hiperteksto perdavimo protokolo (HTTP) API klaid? registravimo galimyb?s.

Kai kurios klaidos, ?vykstan?ios HTTP pagr?stose taikomosiose programose, n?ra perduodamos apdoroti atgal taikomajai programai, ta?iau yra automati?kai apdorojamos HTTP API. Taip ?vyksta tod?l, kad kitu atveju didelis toki? klaid? kiekis gali perpildyti apdorojimo programos ?vyki? ?urnal?.

Toliau nurodyti straipsniai, kuriuose apra?omi skirtingi HTTP API klaid? registravimo aspektai.
 • HTTP API klaid? registravimo konfig?ravimas
  HTTP klaid? registravimo b?das, did?iausias leistinas ?urnalo fail? dydis ir ?urnalo fail? vieta yra valdomi registro parametr?.
 • HTTP API klaid? ?urnal? formatas
  ?urnalo failai, kuriuos sukuria HTTP API, atitinka ?iniatinklio konsorciumo (W3C) reikalavimus, taikomus ?urnalo failams. Galite naudoti standartinius ?rankius ?iems ?urnalo failams analizuoti, ta?iau, skirtingai nei W3C ?urnalo failuose, HTTP API ?urnalo failuose n?ra stulpeli? pavadinim?.
 • HTTP API registruojam? klaid? tipai
  HTTP API registruoja daug ?vairi? ?prast? klaid?.

Daugiau informacijos

HTTP API klaid? registravimo konfig?ravimas

Jei norite, kad u? jus sukonfig?ruotum?me HTTP API klaid? registravim?, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate HTTP API klaid? registravim? sukonfig?ruoti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio ?Fix it? nurodomus veiksmus.

Disable HTTP API error logging
Microsoft Fix it 50635
Enable HTTP API error logging
Microsoft Fix it 50634


Pastabos.
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant kilo problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleiskite j? kompiuteryje, kur? naudojant kilo problema.Leiskite taisyti pa?iam

HTTP API klaid? registravimas valdomas naudojant tris rakto HTTP \Parameters registro reik?mes. ?ios reik?m?s yra ?iame registro rakte:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters
Pastaba. Konfig?racijos reik?mi? vieta ir forma naujesn?se operacin?s sistemos ?Microsoft Windows? versijose gali b?ti kita.

Nor?dami keisti registro reik?mes ir per?i?r?ti arba modifikuoti ?urnalo failus bei aplank?, kuriame jie yra, turite tur?ti administratoriaus (vietin?s sistemos) kredencialus.

Konfig?racijos informacija registro reik?m?se nuskaitoma paleidus HTTP API tvarkykl?, tod?l, pakeit? parametrus, turite sustabdyti ir i? naujo paleisti tvarkykl?, kad b?t? nuskaitytos naujos reik?m?s. Nor?dami tai padaryti, konsol?je ?veskite ?ias komandas:
net stop http
net start http
. ?urnalo failams ?vardyti naudojama ?i konvencija:
httperr + sekos numeris + .log
Pavyzdys: httperr4.log
?urnalo failai perra?omi, kai j? dydis pasiekia registro reik?m?je ErrorLogFileTruncateSize nurodyt? rib?. ?i reik?m? negali b?ti ma?esn? nei vienas megabaitas (MB).

Jei klaid? registravimas sukonfig?ruotas netinkamai arba HTTP API ra?ant ?urnalo failus ?vyksta bet kokio tipo triktis, HTTP API naudoja ?vyki? registravim? administratoriams ?sp?ti, kad klaid? registravimas n?ra vykdomas.

Toliau pateiktoje lentel?je apra?omos registro konfig?racijos reik?m?s.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Registro reik?m?Apra?as
EnableErrorLoggingDWORD, kuri? galite nustatyti TRUE, jei norite ?galinti klaid? registravim? arba FALSE, jei norite j? i?jungti. Numatytoji reik?m? yra TRUE.
ErrorLogFileTruncateSizeDWORD, nurodanti did?iausi? leistin? ?urnalo failo dyd? bitais. Numatytoji reik?m? yra vienas MB (0 x 100000).

Pastaba. Nurodyta reik?m? negali b?ti ma?esn? nei numatytoji.
ErrorLoggingDirEilut?, nurodanti aplank?, kurioje HTTP API ?ra?o ?urnalo failus.

Nurodytame aplanke HTTP API sukuria poaplank? HTTPERR ir jame laiko ?urnalo failus. Poaplankiui ir ?urnalo failams taikomi tokie pat teisi? parametrai. Administratorius ir vietin?s sistemos abonementai turi neribojam? prieig?. Kiti vartotojai prieigos neturi.

?is aplankas yra numatytasis, jei registre n?ra nurodytas kitas:
%SystemRoot%\System32\LogFiles

Pastaba. Eilut?s ErrorLoggingDir reik?m? turi b?ti visi?kai tinkamas vietinis kelias, ta?iau jame gali b?ti %SystemRoot%. Tinklo disko arba bendrai naudojamo tinklo objekto naudoti negalima.

HTTP API klaid? ?urnalo fail? formatas

?prastai HTTP API klaid? ?urnalo fail? formatas yra toks pat kaip W3C klaid? ?urnal?, ta?iau HTTP API klaid? ?urnalo failuose n?ra stulpeli? antra??i?. Kiekvienoje HTTP API klaid? ?urnalo failo eilut?je ?ra?yta viena klaida. Laukai pateikiami tam tikra tvarka. Kiekvien? lauk? nuo ankstesniojo skiria vienas tarpo simbolis (0x0020). Kiekviename lauke tarpai, tabuliacijos simboliai ir nespausdinami valdymo simboliai pakei?iami pliuso ?enklu (0x002B).

Toliau pateiktoje lentel?je ?vardijami laukai ir j? tvarka ?urnalo failo ?ra?e.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
LaukasApra?as
DataLaukas Data atitinka W3C format?. ?i laukas pagr?stas universaliuoju laiku (UTC). Lauke Data visuomet yra de?imt simboli?, pateikiam? tokiu formatu: YYYY?MM?DD, pvz., 2003 m. gegu??s m?n. 1 d. yra i?reik?ta kaip 2003?05?01.
LaikasLaukas Laikas atitinka W3C format?. ?is laukas yra pagr?stas UTC. Lauke Laikas visuomet yra a?tuoni simboliai, pateikti tokiu formatu: MM:HH:SS, pvz., 17: 30 val. (UTC) yra i?reik?ta kaip 17:30:00.
Kliento IP adresasSusijusio kliento IP adresas. ?iame lauke esanti reik?m? gali b?ti IPv4 arba IPv6 adresas. Jei kliento IP adresas yra IPv6 adresas, ? adres? taip pat ?traukiamas laukas ScopeID.
Kliento prievadasSusijusio kliento prievado numeris.
Serverio IP adresasSusijusio serverio IP adresas. ?iame lauke esanti reik?m? gali b?ti IPv4 arba IPv6 adresas. Jei serverio IP adresas yra IPv6 adresas, ? adres? taip pat ?traukiamas laukas ScopeID.
Serverio prievadasSusijusio serverio prievado numeris.
Protokolo versijaNaudojamo protokolo versija.

Jei ry?ys nebuvo pakankamai i?analizuotas, kad galima b?t? nustatyti protokolo versij?, kaip tu??io lauko vietos rezervavimo ?enklas yra naudojamas br?k?nelis ? minusas (0x002D).

Jei i?analizuotos pagrindin?s arba papildomos versijos numeris yra didesnis arba lygus 10, versija yra registruojama kaip HTTP/?.?.
Veiksma?odisVeiksma?od?io b?sena, kuri? perdav? naujausia i?analizuota u?klausa. Ne?inomi veiksma?od?iai ?traukiami, ta?iau ilgesni nei 255 bait? veiksma?od?iai yra sutrumpinami iki ?io ilgio. Jei veiksma?od?io n?ra, kaip tu??io lauko vietos rezervavimo ?enklas yra naudojamas br?k?nelis ? minusas (0x002D).
CookedURL + u?klausaURL ir bet kokia su juo siejama u?klausa yra registruojami viename lauke, atskirtame klaustuko simboliu (0x3F). ?is laukas yra trumpinamas ir jo ilgio riba yra 4 096 baitai.

Jei ?is URL buvo i?analizuotas (?i?keptas?), jis registruojamas su vietin?s kod? lentel?s konversija ir yra laikomas ?Unicode? lauku.

Jei registravimo metu ?is URL nebuvo i?analizuotas (?i?keptas?), jis tiksliai nukopijuojamas nekonvertuojant jo ? ?Unicode?.

Jei HTTP API negali i?analizuoti ?io URL, kaip tu??io lauko vietos rezervavimo ?enklas yra naudojamas br?k?nelis ? minusas (0x002D).
Protokolo b?senaProtokolo b?sena negali b?ti didesn? kaip 999.

Jei yra atsako ? u?klaus? protokolo b?sena, ji registruojama ?iame lauke.

Jei protokolo b?senos n?ra, kaip tu??io lauko vietos rezervavimo ?enklas yra naudojamas br?k?nelis ? minusas (0x002D).
SiteID?ioje HTTP API versijoje nenaudojamas. ?iame lauke visuomet yra vietos rezervavimo ?enklas br?k?nelis ? minusas (0x002D).
Prie?asties fraz??iame lauke yra eilut?, nurodanti registruojamos klaidos tip?. ?is laukas niekuomet neb?na tu??ias.
Eil?s pavadinimasTai u?klausos eil?s pavadinimas.
Toliau pateikti HTTP API klaid? ?urnalo eilu?i? pavyzd?iai:
2002-07-05 18:45:09 172.31.77.6 2094 172.31.77.6 80 HTTP/1.1 GET /qos/1kbfile.txt 503 ? ConnLimit 2002-07-05 19:51:59 127.0.0.1 2780 127.0.0.1 80 HTTP/1.1 GET /ThisIsMyUrl.htm 400 ? Hostname 2002-07-05 19:53:00 127.0.0.1 2894 127.0.0.1 80 HTTP/2.0 GET / 505 - Version_N/S 2002-07-05 20:06:01 172.31.77.6 64388 127.0.0.1 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond

HTTP API registruojam? klaid? tipai

HTTP API registruoja klaidos atsakus klientams, ry?io triktis, pirmosios vieni?osios eilut?s u?klausas ir netinkamai apdorotus atmestus ry?ius.

Toliau pateiktame s?ra?e ?vardijami HTTP API registruojam? klaid? tipai.
 • Atsakai klientams HTTP API klientui siun?ia klaidos atsak?, pvz., 400 klaid?, kuri ?vyksta d?l naujausios u?klausos analizavimo klaidos. Nusiuntusi klaidos atsak?, HTTP API nutraukia ry??.
 • Ry?io skirtojo laiko pasibaigimas Baigiasi HTTP API ry?io skirtasis laikas. Jei pasibaigus skirtajam ry?io laikui ? u?klaus? n?ra gaunamas atsakas, klaid? ?urnale u?klausa naudojama daugiau informacijos apie ry?? pateikti.
 • Pirmosios vieni?osios eilut?s u?klausos Vartotojo re?imu vykdomas procesas netik?tai i?jungiamas, tuo metu vis dar esant eil?je laukian?i? u?klaus?, nukreipt? ? t? proces?. HTTP API registruoja pirmosios vieni?osios eilut?s u?klausas klaid? ?urnale.
Tam tikri klaid? tipai ?ymimi eilut?mis Prie?asties fraz?, visuomet esan?iomis paskutiniame kiekvienos klaidos eilut?s lauke. Toliau pateiktoje lentel?je nurodomos HTTP API prie?as?i? fraz?s.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Prie?asties fraz?Apra?as

AppOffline?vyko klaida, nes tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503). Tarnyba nepasiekiama, nes d?l taikomosios programos klaid? taikomoji programa buvo atjungta.
AppPoolTimer?vyko klaida, nes tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503) Tarnyba nepasiekiama, nes taikom?j? program? telkinio procesas pernelyg u?imtas, tod?l negali apdoroti u?klausos.
AppShutdown?vyko klaida, nes tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503) Tarnyba nepasiekiama, nes taikomoji programa buvo i?jungta automati?kai, taikant administratoriaus strategij?.
BadRequestApdorojant u?klaus? ?vyko analiz?s klaida.
Client_ResetRy?ys tarp kliento ir serverio buvo nutrauktas, nes nepavyko paskirti u?klausos darbo procesui. Da?niausiai ?i problema kyla tod?l, kad klientas per anksti i?jungia ry?? su serveriu.
Connection_Abandoned_By_AppPoolDarbo procesas taikom?j? program? telkinyje buvo netik?tai i?jungtas arba paliko laukian?i? u?klaus? u?darydamas jos rodykl?.
Connection_Abandoned_By_ReqQueueDarbo procesas taikom?j? program? telkinyje buvo netik?tai i?jungtas arba paliko laukian?i? u?klaus? u?darydamas jos rodykl?. Tik ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?.
Connection_DroppedRy?ys tarp kliento ir serverio buvo nutrauktas prie? serveriui i?siun?iant galutin? atsako paket?. Da?niausiai ?i problema kyla tod?l, kad klientas per anksti i?jungia ry?? su serveriu.
Connection_Dropped_List_FullAtmest? ry?i? tarp klient? ir serverio s?ra?as pilnas. Tik ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?.
ConnLimit?vyko klaida, nes tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503) Tarnyba nepasiekiama, nes buvo pasiekta arba vir?yta svetain?s lygio ry?io riba.
Connections_RefusedBranduolio NonPagedPool atmintis tapo ma?esn? nei 20 MB ir http.sys nebepriima nauj? ry?i?.
Disabled?vyko klaida, nes tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503) Tarnyba nepasiekiama, nes administratorius atjung? taikom?j? program?.
EntityTooLargeObjekto dydis vir?ijo did?iausi? leistin? rib?.
FieldLengthVir?yta lauko ilgio riba.
ForbiddenAnalizuojant rasta draud?iama seka arba elementas.
HeaderAntra?t?je ?vyko analiz?s klaida.
HostnameApdorojant pagrindinio kompiuterio pavadinim? ?vyko analiz?s klaida.
Internal?vyko vidin? serverio klaida (HTTP klaida 500).
Invalid_CR/LF?vyko neleistinas perk?limas arba ?vedimas ? eilut?.
LengthRequiredTr?ko reikalaujamos ilgio reik?m?s.
N/A?vyko klaida, nes tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503) Tarnyba nepasiekiama, nes ?vyko vidin? klaida (pvz., atminties priskyrimo triktis).
N/I?vyko realizavimo klaida (HTTP klaida 501) arba tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503), nes perdavimo kodavimas ne?inomas.
NumberApdorojant skai?i? ?vyko analiz?s klaida.
PreconditionNebuvo reikalaujamos i?ankstin?s s?lygos.
QueueFull?vyko klaida, nes tarnyba nepasiekiama (HTTP klaida 503) Tarnyba nepasiekiama, nes taikom?j? program? u?klaus? eil? pilna.
RequestLengthVir?yta u?klausos ilgio riba.
Timer_AppPoolBaig?si ry?io skirtasis laikas, nes u?klausa per ilgai lauk? taikom?j? program? telkinio eil?je, tod?l serverio taikomajai programai nepavyko jos sulaukti ir apdoroti. ?io skirtojo laiko trukm? yra ConnectionTimeout. Pagal numatytuosius nustatymus ?i reik?m? yra dvi minut?s.
Timer_ConnectionIdleBaig?si skirtasis ry?io laikas ir ry?ys laukia. Numatytoji ConnectionTimeout trukm? yra dvi minut?s.
Timer_EntityBodySkirtasis ry?io laikas baig?si prie? perduodant u?klausos objekto tekst?. Paai?k?jus kad u?klausoje yra objekto tekstas, HTTP API ?jungia laikmat? Timer_EntityBody. ?prastai ?io laikma?io riba yra ConnectionTimeout reik?m? (da?niausiai 2 minut?s). Kiekvien? kart?, kai ?ioje u?klausoje gaunamas duomen? nustatymas, HTTP API i? naujo nustato laikmat? ir suteikia ry?iui dvi papildomas minutes (arba tiek, kiek nurodyta ConnectionTimeout).
Timer_HeaderWaitSkirtasis ry?io laikas baig?si, nes u?klausos antra?t?s analiz? truko ilgiau nei numatytosios dvi minut?s.
Timer_MinBytesPerSecondSkirtasis ry?io laikas baig?si, nes klientas negavo atsako priimtina sparta. Atsako siuntimo sparta buvo l?tesn? nei numatytoji 240 bait? / sek. Numatyt?j? spart? galima valdyti naudojant metabaz?s ypatyb? MinFileBytesPerSec.
Timer_ReqQueueBaig?si ry?io skirtasis laikas, nes u?klausa per ilgai lauk? taikom?j? program? telkinio eil?je, tod?l serverio taikomajai programai nepavyko jos sulaukti. ?io skirtojo laiko trukm? yra ConnectionTimeout. Pagal numatytuosius nustatymus ?i reik?m? yra dvi minut?s. Tik ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?.
Timer_ResponseRezervuota. ?iuo metu n?ra naudojama.
Timer_SslRenegotiation Skirtasis ry?io laikas baig?si, nes tolimesn?s SSL derybos tarp kliento ir serverio truko ilgiau nei numatyt?sias dvi minutes.
URLApdorojant URL ?vyko analiz?s klaida.
URL_LengthURL ilgis vir?ijo did?iausi? leistin? rib?.
VerbApdorojant veiksma?od? ?vyko analiz?s klaida.
Version_N/S?vyko klaida d?l nepalaikomos versijos (HTTP klaida 505).

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie papildom? IIS HTTP klaid? registravimo lauk? ?traukim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
832975 IIS 6.0 ir IIS 7.0 dabar yra papildom? registravimo Httperr#.log faile ypatybi?. (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 820729 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 30 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbhttphandlers kbhttp kbapi kberrmsg kbinfo kbfixme kbmsifixme KB820729

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com