Raksta ID: 820729
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? apl?kotas hiperteksta p?rs?t??anas protokola (HTTP) API k??du re?istr??anas iesp?jas.

Da?u k??du, kuras rodas uz HTTP balst?t? lietojumprogramm?, autom?tiski apstr?d? HTTP API, un t?s netiek nodotas apstr?dei lietojumprogramm?. Tas tiek dar?ts, jo pret?j? gad?jum? ??das k??das, kas rodas bie?i, p?rslogotu k??du ?urn?lu vai lietojumprogrammas apdarin?t?ju.

T?l?k izkl?st?taj?s t?m?s aprakst?ti da??di HTTP API k??du re?istr??anas aspekti.
 • HTTP API k??du re?istr??anas konfigur??ana
  Re?istra iestat?jumi nosaka, k? HTTP API re?istr? k??das, maksim?lo pie?aujamo ?urn?lfailu lielumu un ?urn?lfailu atra?an?s vietu.
 • HTTP API k??du ?urn?lu form?ts
  HTTP API izveido ?urn?lfailus, kas atbilst glob?l? t?mek?a konsorcija (W3C) ?urn?lfailu konvencij?m. Lai pars?tu ?os ?urn?lfailus, var izmantot standarta r?kus. Tom?r at??ir?b? no W3C ?urn?lfailiem HTTP API ?urn?lfailos nav kolonnu nosaukumu.
 • K??du tipi, ko re?istr? HTTP API
  HTTP API re?istr? da??das bie?i sastopamas k??das.

Papildindorm?cija

HTTP API k??du re?istr??anas konfigur??ana

Lai HTTP API k??du re?istr??ana tiktu konfigur?ta autom?tiski, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties konfigur?t HTTP API k??du re?istr??anu pats, atveriet sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.

Disable HTTP API error logging
Microsoft Fix it 50635
Enable HTTP API error logging
Microsoft Fix it 50634


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.Labot patst?v?gi

HTTP API k??du re?istr??anu regul? tr?s re?istra v?rt?bas atsl?g? HTTP \Parameters. ??s atsl?gas atrodas ?aj? re?istra atsl?g?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters
Piez?me. Konfigur?cijas v?rt?bu atra?an?s vieta un forma oper?t?jsist?mas Microsoft Windows jaun?k?s versij?s var main?ties.

Lai main?tu re?istra v?rt?bas un skat?tu vai modific?tu ?urn?lfailus un mapi, kur? tie atrodas, jums ir j?b?t administratora/lok?l?s sist?mas akredit?cijas datiem.

Re?istra v?rt?b?s saglab?t? konfigur?cijas inform?cija tiek nolas?ta, start?jot HTTP API draiveri. T?p?c, ja main?t iestat?jumus, ir j?aptur un p?c tam j?restart? jaunais draiveris, lai nolas?tu jaun?s v?rt?bas. Lai to izdar?tu, ierakstiet ??das konsoles komandas:
net stop http
net start http
?urn?lfailu nosauk?anai tiek izmantota ??da nosaukumdo?anas konvencija:
httperr + k?rtas numurs + .log
Piem?rs. httperr4.log
Sasniedzot maksim?lo lielumu, kas nor?d?ts re?istra v?rt?b? ErrorLogFileTruncateSize, ?urn?lfaili tiek veidoti no jauna. ?? v?rt?ba nedr?kst b?t maz?ka par vienu megabaitu (MB).

Ja k??du re?istr??anas konfigur?cija nav der?ga vai ja rodas k??da, kam?r HTTP API raksta datus ?urn?lfailos, HTTP API izmanto notikumu re?istr??anu, lai inform?tu administratorus, ka k??du re?istr??ana nenotiek.

?? tabula apraksta re?istra konfigur?cijas v?rt?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra v?rt?baApraksts
EnableErrorLoggingDWORD, kam var iestat?t v?rt?bu TRUE, lai iesp?jotu k??du re?istr??anu, vai FALSE, lai to atsp?jotu. Noklus?juma v?rt?ba ir TRUE.
ErrorLogFileTruncateSizeDWORD, kas nor?da k??du ?urn?lfaila maksim?lo lielumu baitos. Noklus?juma v?rt?ba ir viens MB (0x100000).

Piez?me. Nor?d?t? v?rt?ba nevar b?t maz?ka par noklus?juma v?rt?bu.
ErrorLoggingDirString tipa parametrs, kas nor?da, kur HTTP API saglab? re?istr?cijas failus.

HTTP API nor?d?taj? map? izveido apak?mapi HTTPERR un saglab? ?urn?lfailus apak?map?. ?ai apak?mapei un ?urn?lfailiem ir vien?di at?auju iestat?jumi. Administratora un lok?l?s sist?mas kontiem ir pilna piek?uve. Citiem lietot?jiem nav piek?uves.

?? ir noklus?juma mape, ja t? nav nor?d?ta re?istr?:
%SystemRoot%\System32\LogFiles

Piez?me. Virknes ErrorLoggingDir v?rt?bai ir j?b?t piln?b? kvalific?tam lok?lajam ce?am. Tom?r tas var ietvert %SystemRoot%. Nevar izmantot t?kla disku vai t?kla koplietojumu.

HTTP API k??du ?urn?lu form?ts

Parasti HTTP API k??du ?urn?lfailiem ir t?ds pats form?ts k? W3C k??du ?urn?liem, iz?emot to, ka HTTP API k??du ?urn?lfailos nav kolonnu virsrakstu. Katr? HTTP API k??du ?urn?la rindi?? tiek re?istr?ta viena k??da. Lauki tiek sak?rtoti noteikt? sec?b?. Katru lauku no iepriek??j? atdala viena atstarpe (0x0020). Katr? lauk? plusz?mes (0x002B) aizst?j atstarpes rakstz?mes, tabulatorus un nedruk?jam?s kontroles rakstz?mes.

Tabul? nor?d?ti k??du ?urn?la ieraksta lauki un lauku sec?ba.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
LauksApraksts
DatumsLaukam Datums ir W3C form?ts. ?is lauks ir balst?ts uz univers?lo koordin?to laiku (UTC). Laukam Datums vienm?r ir desmit rakstz?mes, ko pieraksta k? GGGG-MM-DD. Piem?ram, 2003. gada 1. maijs tiek izteikts k? 2003-05-01.
LaiksLaukam Laiks ir W3C form?ts. ?is lauks ir balst?ts uz UTC. Laukam Time vienm?r ir asto?as rakstz?mes, ko pieraksta k? MM:HH:SS. Piem?ram, 5:30 PM (UTC) izsaka k? 17:30:00.
Klienta IP adreseIetekm?t? klienta IP adrese. V?rt?ba ?aj? lauk? var b?t IPv4 adrese vai IPv6 adrese. Ja klienta IP adrese ir IPv6 adrese, taj? ir iek?auts ar? lauks ScopeId.
Klienta portsIetekm?t? klienta porta numurs.
Servera IP adreseIetekm?t? servera IP adrese. V?rt?ba ?aj? lauk? var b?t IPv4 adrese vai IPv6 adrese. Ja servera IP adrese ir IPv6 adrese, taj? ir iek?auts ar? lauks ScopeId.
Servera portsIetekm?t? servera porta numurs.
Protokola versijaProtokola versija, kas tiek izmantota.

Ja savienojums nav pietiekami pars?ts, lai noteiktu protokola versiju, par tuk?? lauka vietturi tiek izmantota defise (0x002D).

Ja galven?s versijas vai jaun?k?s versijas numurs, kas tiek pars?ts, ir vien?ds vai liel?ks par 10, versija tiek re?istr?ta k? HTTP/?.?.
VerbsVerba st?voklis, ko nodod p?d?jais pars?tais piepras?jums. Ir iek?auti nezin?mi verbi, bet jebkur? verbs, kas ir gar?ks par 255 baitiem, tiek apcirsts. Ja verbs nav pieejams, par tuk?? lauka vietturi tiek izmantota defise (0x002D).
CookedURL + vaic?jumsVietr?dis URL un jebkur? ar to saist?ts vaic?jums tiek re?istr?ts k? viens lauks, kas ir atdal?ts ar jaut?juma z?mi (0x3F). Lauks tiek apcirsts l?dz 4096 baitiem, kas ir lauka garuma ierobe?ojums.

Ja ?is URL ir pars?ts, tas tiek re?istr?ts, izmantojot lok?l?s kodu lapas konvert??anu, un tiek uzskat?ts par unikoda lauku.

Ja ?is URL re?istr??anas laik? nav pars?ts, tas tiek prec?zi nokop?ts, nekonvert?jot to unikod?.

Ja HTTP API nevar pars?t ?o URL, par tuk?? lauka vietturi tiek izmantota defise (0x002D).
Protokola statussProtokola statusa v?rt?ba nevar b?t liel?ka par 999.

Ja ir pieejams atbildes uz piepras?jumu protokola statuss, tas tiek re?istr?ts ?aj? lauk?.

Ja protokola statuss nav pieejams, par tuk?? lauka vietturi tiek izmantota defise (0x002D).
SiteIdNetiek izmantota ?aj? HTTP API versij?. ?aj? lauk? vienm?r tiek lietota viettura defise (0x002D).
Iemesla fr?ze?aj? lauk? ir virkne, kas identific? re?istr?t?s k??das tipu. ?is lauks nekad netiek atst?ts tuk?s.
Rindas nosaukums?is ir piepras?juma rindas nosaukums.
T?l?k nor?d?t?s parauga rindi?as ir no HTTP API k??du ?urn?la:
2002-07-05 18:45:09 172.31.77.6 2094 172.31.77.6 80 HTTP/1.1 GET /qos/1kbfile.txt 503 ? ConnLimit 2002-07-05 19:51:59 127.0.0.1 2780 127.0.0.1 80 HTTP/1.1 GET /ThisIsMyUrl.htm 400 ? Hostname 2002-07-05 19:53:00 127.0.0.1 2894 127.0.0.1 80 HTTP/2.0 GET / 505 - Version_N/S 2002-07-05 20:06:01 172.31.77.6 64388 127.0.0.1 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond

K??du tipi, ko re?istr? HTTP API

HTTP API re?istr? k??das zi?ojumus klientiem, savienojuma taimautus, b?re?piepras?jumus un izbeigtos savienojumus, kas tiek nepareizi apstr?d?ti.

T?l?k uzskait?ti to k??du tipi, k?das re?istr? HTTP API:
 • Atbildes klientiem HTTP API nos?ta klientam k??das zi?ojumu, piem?ram, k??du Nr. 400, ko izrais?jusi p?d?j? sa?emt? piepras?juma pars??anas k??da. P?c k??das zi?ojuma nos?t??anas HTTP API izbeidz savienojumu.
 • Savienojuma taimauti HTTP API iest?jas savienojuma taimauts. Ja savienojuma taimauta iest??an?s br?d? notiek piepras?juma gaid??ana, piepras?jums tiek izmantots, lai sniegtu papildinform?ciju par savienojumu k??du ?urn?l?.
 • B?re?piepras?jumi Lietot?ja re??ma piepras?jums tiek negaid?ti izbeigts, kam?r rind? v?l ir ievietoti piepras?jumi, kas tiek mar?rut?ti ?im procesam. HTTP API re?istr? b?re?piepras?jumus k??du ?urn?l?.
Konkr?ti k??du tipi tiek raksturoti ar Iemesla fr?zes virkn?m, kas vienm?r ir redzamas katras k??das rindi?as p?d?j? lauk?. ?aj? tabul? ir identific?tas HTTP API iemesla fr?zes.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Iemesla fr?zeApraksts

AppOfflineRad?s pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503). Pakalpojums nav pieejams, jo lietojumprogrammas k??du d?? lietojumprogramma p?rsl?gusies bezsaist?.
AppPoolTimerRad?s pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503). Pakalpojums nav pieejams, jo lietojumprogrammu p?la process ir p?r?k aiz?emts, lai apstr?d?tu piepras?jumu.
AppShutdownRad?s pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503). Pakalpojums nav pieejams, jo lietojumprogramma tika autom?tiski izsl?gta, iev?rojot administratora politiku.
BadRequestApstr?d?jot piepras?jumu, rad?s pars??anas k??da.
Client_ResetKlienta un servera savienojums tika aizv?rts, pirms piepras?jumu var?ja pie??irt darbinieka procesam. ?? probl?ma visbie??k rodas t?p?c, ka klients priek?laic?gi sl?dz savienojumu ar serveri.
Connection_Abandoned_By_AppPoolDarbinieka process lietojumprogrammas p?l? ir negaid?ti beidzis darb?bu vai atst?jis gaido?u piepras?jumu, aizverot t? turi.
Connection_Abandoned_By_ReqQueueDarbinieka process lietojumprogrammas p?l? ir negaid?ti beidzis darb?bu vai atst?jis gaido?u piepras?jumu, aizverot t? turi. Attiecas uz sist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008
Connection_DroppedKlienta un servera savienojums tika sl?gts, pirms serveris var?ja nos?t?t gal?go atbildes paketi. ?? probl?ma visbie??k rodas t?p?c, ka klients priek?laic?gi sl?dz savienojumu ar serveri.
Connection_Dropped_List_FullStarp klientu un serveri izbeigto savienojumu saraksts ir pilns. Attiecas uz sist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008
ConnLimitRad?s pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503). Pakalpojums nav pieejams, jo ir sasniegts vai p?rsniegts vietnes l?me?a savienojumu ierobe?ojums.
Connections_RefusedKodola NonPagedPool atmi?a ir samazin?jusies zem 20 MB, un http.sys ir p?rtraucis jaunu savienojumu sa?em?anu.
Atsp?jotsRad?s pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503). Pakalpojums nav pieejams, jo administrators ir p?rsl?dzis programmu bezsaistes re??m?.
EntityTooLargeEnt?tija p?rsniedz maksim?lo pie?aujamo lielumu.
FieldLengthIr p?rsniegts lauka garuma ierobe?ojums.
AizliegtsPars??anas laik? tika atrasts aizliegts elements vai sec?ba.
GalveneGalven? rad?s pars??anas k??da.
Resursdatora nosaukumsApstr?d?jot resursdatora nosaukumu, rad?s pars??anas k??da.
Iek??jaRad?s iek??ja servera k??da (HTTP k??da 500).
Invalid_CR/LFRad?s neder?ga rakstatgrieze vai rindas padeve.
LengthRequiredTr?kst nepiecie?am? garuma v?rt?bas.
Nav nor?d?tsRad?s pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503). Pakalpojums nav pieejams, jo rad?s iek??ja k??da (piem?ram, atmi?as iedal??anas k??me).
N/IRad?s ar ne?steno?anu saist?ta k??da (HTTP k??da 501) vai pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503) nezin?mas p?rs?t??anas kod??anas d??.
SkaitlisApstr?d?jot skaitli, rad?s pars??anas k??da.
Priek?noteikumsTr?kst oblig?ta priek?noteikuma.
QueueFullRad?s pakalpojuma nepieejam?bas k??da (HTTP k??da 503). Pakalpojums nav pieejams, jo lietojumprogrammas piepras?jumu rinda ir pilna.
RequestLengthIr p?rsniegts piepras?juma garuma ierobe?ojums.
Timer_AppPoolSavienojums beidzies, jo piepras?jums p?r?k ilgi gaid?ja lietojumprogrammu p?la rind?, lai servera lietojumprogramma to iz?emtu no rindas un apstr?d?tu. ?? taimauta ilgums ir ConnectionTimeout. P?c noklus?juma ?? v?rt?ba ir iestat?ta uz div?m min?t?m.
Timer_ConnectionIdleSavienojums beidzies, un tas ir d?kst?v?. P?c noklus?juma ConnectionTimeout ilgums ir divas min?tes.
Timer_EntityBodySavienojums beidzies, pirms tika sa?emts piepras?juma ent?tijas pamatteksts. Kad b?s skaidrs, ka piepras?jumam ir ent?tijas pamatteksts, HTTP API iesl?gs Timer_EntityBody taimeri. S?kotn?ji ?? taimera ierobe?ojumam ir iestat?ta ConnectionTimeout v?rt?ba (parasti 2 min?tes). Ikreiz, kad par ?o piepras?jumu tiks sa?emta nor?de par cit?diem datiem, HTTP API atiestat?s taimeri, pie??irot savienojumam v?l divas min?tes (vai citu ConnectionTimeout nor?d?to v?rt?bu).
Timer_HeaderWaitSavienojums beidzies, jo galvenei, kas pars? piepras?jumu, bija vajadz?gs vair?k laika nek? noklus?juma ierobe?ojumam noteikt?s divas min?tes.
Timer_MinBytesPerSecondSavienojums beidzies, jo klients nesa??ma pietiekami ?tru atbildi. Atbildes s?t??anas ?trums bija l?n?ks nek? noklus?juma v?rt?ba 240 baiti sekund?. To var kontrol?t ar metab?zes rekviz?tu MinFileBytesPerSec.
Timer_ReqQueueSavienojums beidzies, jo piepras?jums p?r?k ilgi gaid?ja lietojumprogrammu p?la rind?, kam?r servera lietojumprogramma to iz?ems no rindas. ?? taimauta ilgums ir ConnectionTimeout. P?c noklus?juma ?? v?rt?ba ir iestat?ta uz div?m min?t?m. Attiecas uz sist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008
Timer_ResponseRezerv?ts. Pa?laik netiek izmantots.
Timer_SslRenegotiation Savienojums beidzies, jo atk?rtot?s SSL p?rrunas starp klientu un serveri pras?ja vair?k laika nek? noklus?juma taimauts, kas ir divas min?tes.
URLApstr?d?jot vietr?di URL, rad?s pars??anas k??da.
URL_LengthP?rsniegts vietr??a URL maksim?lais pie?aujamais garums.
VerbsApstr?d?jot verbu, rad?s pars??anas k??da.
Version_N/SAr neatbalst?tu versiju saist?ta k??da (HTTP k??da 505).

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? pievienot papildu laukus datu re?istr??anai, lai re?istr?tu k??das, izmantojot IIS HTTP, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
832975 Datu re?istr??anai Httperr#.log fail?, izmantojot IIS 6.0 un IIS 7.0, tagad ir pieejami papildu rekviz?ti (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 820729 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhttphandlers kbhttp kbapi kberrmsg kbinfo kbfixme kbmsifixme KB820729

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com