Straipsnio ID: 820741 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Yra keletas metod?, kuriuos taikydami galite atkurti informacij? i? pa?eist? ar sugadint? ?Microsoft Excel 2010?, ?Microsoft Office Excel 2007? ar ?Microsoft Office Excel 2003? fail?. ?iame straipsnyje aptariami ?ie metodai ir pateikiamos nuorodos ? kitus ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius, kuriuose ?ie metodai aptariami i?samiau.

Sugadint? ?Excel? fail? duomen? atk?rimo b?dai

Nor?dami ?alinti problemas, kylan?ias atidarant ar naudojant ?Excel? failus, galite taikyti ?iuos metodus:
 • Naudoti atkurt? dokumento kopij?.
 • Naudoti komand? Atidaryti ir taisyti.
 • ?ra?yti fail? HTML formatu.
 • ?ra?yti fail? XML skai?iuokl?s formatu.
 • Jei diagrama susieta su sugadintu failu, nor?dami i?skleisti duomenis naudokite makrokomand?.
Pastaba I?sam?s kiekvieno metodo veiksmai apra?yti skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Daugiau informacijos

Naudoti atkurt? dokumento kopij?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei dirbant su darbaknyge ?Excel? nustoja veikti, atkurkite ?Excel? ir darbaknyg? naudodami ?Microsoft Office? taikom?j? program? atk?rimo program?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ia, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Visos programos, ?Microsoft Office?, ?Microsoft Office? ?rankiai, tada spustel?kite ?Microsoft Office? taikom?j? program? atk?rimas.
 2. S?ra?e Programa spustel?kite ?Microsoft Excel? ir spustel?kite Atkurti taikom?j? program?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2981033


  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba Spustel?jus Baigti program? naujausi darbaknyg?je atlikti pakeitimai prarandami.
 3. Atidarykite ?Excel?.

  Tarp u?duo?i? srityje Dokumento atk?rimas pateikt? dokument? rodoma atkurta j?s? darbaknyg?.
 4. Nor?dami ?ra?yti darbaknyg? spustel?kite u?duo?i? srityje rodomos darbaknyg?s de?in?je esan?i? rodykl?.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?Excel? automatinio atk?rimo funkcijas, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
289273 ?Excel 2002? ir ?Excel 2003? automatinio atk?rimo funkcij? apra?as
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Komandos ?Atidaryti ir taisyti? naudojimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Tai yra pagrindinis ?Excel 2003? ir v?lesni? versij? fail? atk?rimo metodas. Nor?dami pabandyti atkurti naujausius pa?eisto ?Excel? failo keitimus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Excel?.
 2. Meniu Failas spustel?kite Atidaryti.
 3. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite norim? atidaryti fail?.

  Spustel?kite mygtuko Atidaryti rodykl?, tada spustel?kite Atidaryti ir taisyti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2981034
 4. Paraginti spustel?kite Atkurti, kad pabandytum?te atkurti naujausius keitimus.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba Jei ?Excel? nepavyksta pataisyti darbaknyg?s, vietoj Atkurti spustel?kite I?skleisti duomenis.
  1. Jei darbaknyg?je yra formuli?, ?Excel? ragina jus pa?ym?ti Konvertuoti ? reik?mes arba Atkurti formules.
  2. Jei parodomas toks klaidos prane?imas, spustel?kite Taip.
   Paskutin? kart? atidarius dokument? failo vardas ?vyko rimta klaida. Vis tiek norite j? atidaryti?
   Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? klaidos prane?im?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
   286017 Klaidos prane?imas ?Paskutin? kart? atidarius dokument? ?Failovardas? ?vyko rimta klaida?. Vis tiek norite j? atidaryti?? pateikiamas atidarant fail? programa ?Excel? arba ?Word?
 5. ?ra?ykite atkurti darbaknyg?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Failo ?ra?ymas HTML formatu

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei pavyksta atidaryti sugadint? ?Excel 2003? fail?, j? galite filtruoti ir ?ra?yti HTML formatu, u?daryti ir i? naujo atidaryti. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip tinklalap?.
 2. Dalyje ?ra?yti spustel?kite Vis? darbaknyg? ir spustel?kite ?ra?yti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2981035
 3. U?darykite fail?.
 4. Programoje ?Excel? atidarykite fail? dar kart?.
 5. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 6. S?ra?e ?ra?yti kaip tip? spustel?kite ?Microsoft Excel? darbaknyg?.
 7. Pakeiskite failo vard?, kad sukurtum?te nauj? filtruot? kopij? nepakeisdami pradinio failo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba ?ra?ant fail? HTML formatu gali b?ti prarastos kai kurios funkcijos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba Anks?iau pateikti veiksmai (?ra?yti kaip HTML) veikia tik programoje ?Excel 2003?.


Daugiau informacijos rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, kuris pateikiamas spustel?jant ?? straipsnio numer?:
300637 Programa ?Excel? ?ra?ant fail? kaip tinklalap? kai kurios darbaknyg?s funkcijos nei?saugomos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Failo ?ra?ymas XML skai?iuokl?s formatu

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei pavyksta atidaryti sugadint? ?Excel? fail?, j? galite filtruoti ir ?ra?yti XML skai?iuokl?s formatu, u?daryti ir i? naujo atidaryti. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 2. S?ra?e ?ra?yti kaip tip? spustel?kite XML skai?iuokl?.
 3. Spustel?kite ?ra?yti.
 4. U?darykite fail?.
 5. Programoje ?Excel? atidarykite fail? dar kart?.
 6. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 7. S?ra?e ?ra?yti kaip tip? spustel?kite ?Microsoft Excel? darbaknyg?.
 8. Pakeiskite failo vard?, kad sukurtum?te nauj? filtruot? kopij? nepakeisdami pradinio failo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba ?ra?ant fail? XML skai?iuokl?s formatu gali b?ti prarastos kai kurios funkcijos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba Anks?iau pateikti veiksmai (?ra?yti kaip XML) veikia tik programoje ?Excel 2003?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Darbalapi? kopijavimas ? nauj? darbaknyg?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei pavyksta atidaryti sugadint? ?Excel? fail?, galite perkelti lapus ? nauj? darbaknyg?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:

1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite lapo skirtuk? ir spustel?kite Pa?ym?ti visus lapus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2981036


2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite lapo skirtuk? ir spustel?kite Perkelti arba kopijuoti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2981037


3. Pasirinkite Nauja knyga ir pa?ym?kite ?ym?s langel? Kurti kopij?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2981038


4. Spustel?kite Gerai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Makrokomandos naudojimas duomenims i? diagramos i?skleisti

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
5.0 ir v?lesni? versij? ?Excel? programoje duomenis galima gauti i? diagramos, net jei duomenys saugomi i?oriniame darbalapyje ar darbaknyg?je. Tai gali b?ti naudinga situacijose, kai diagrama buvo sukurta kito failo pagrindu ar susieta su kitu failu, dabar nepasiekiamu ar kaip nors pa?eistu.

Kai prarandami diagramos ?altinio duomenys, galite gauti duomenis i? pa?ios diagramos naudodami makrokomand? ?Microsoft Visual Basic for Applications? (VBA).

Daugiau informacijos rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, kuris pateikiamas spustel?jant ?? straipsnio numer?:
300643 Makrokomanda duomenims i? diagramos i?skleisti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 820741 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 27 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com