Raksta ID: 820741 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Ir vair?kas metodes, ko varat izmantot, lai atkoptu inform?ciju no boj?tiem Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 vai Microsoft Office Excel 2003 failiem. ??s metodes ir paskaidrotas ?aj? rakst?, turkl?t taj? ir ietvertas atsauces uz citiem Microsoft zin??anu b?zes rakstiem, kuros ir ietverta detaliz?t?ka inform?cija par ??m metod?m.

Metodes datu atkop?anai boj?tos Excel failos

Lai nov?rstu Excel failu atv?r?anas vai izmanto?anas probl?mas, varat izmantot ??s metodes:
 • atkoptas dokumenta kopijas izmanto?ana;
 • komandas Atv?rt un labot izmanto?ana;
 • faila saglab??ana HTML form?t?;
 • faila saglab??ana XML izkl?jlapas form?t?;
 • makro izmanto?ana, lai izvilktu datus, ja boj?t? fail? ir diagramma.
Piez?me. Katras metodes detaliz?tas darb?bas ir uzskait?tas sada?? ?Papildinform?cija?.

Papildindorm?cija

Atkoptas dokumenta kopijas izmanto?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja programmat?ra Excel p?rst?j atbild?t, kam?r izmantojat darbgr?matu, izmantojiet Microsoft Office lietojumprogrammu atkop?anas programmu, lai atkoptu gan programmat?ru Excel, gan darbgr?matu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, nor?diet uz Piederumi, nor?diet uz Sist?mas r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Microsoft Office lietojumprogrammu atkop?ana.
 2. Sarakst? Lietojumprogrammas noklik??iniet uz Microsoft Excel un p?c tam noklik??iniet uz Atkopt lietojumprogrammu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2896127


  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Ja noklik??in?t uz Beigt lietojumprogrammu, p?d?j?s darbgr?mat? veikt?s izmai?as tiek zaud?tas.
 3. Atveriet programmat?ru Excel.

  Uzdevumr?t? Dokumentu atkop?ana uzskait?tie faili ietver atkopto darbgr?matu.
 4. Lai atv?rtu vai saglab?tu darbgr?matu, uzdevumr?t? noklik??iniet uz darbgr?matas labaj? pus? eso??s bulti?as.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisk?s atkop?anas funkcij?m programmat?r? Excel, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
289273 Autom?tisk?s atkop?anas funkciju apraksts programmat?r? Excel 2002 un Excel 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Komandas ?Atv?rt un labot? izmanto?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?? ir failu atkop?anas pamatmetode programmat?r? Excel 2003 vai jaun?k? versij?. Lai atkoptu p?d?j?s izmai?as, kas tika veiktas boj?t? Excel fail?, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet programmat?ru Excel.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Dialoglodzi?? Atv?rt atlasiet failu, kas ir j?atver.

  Noklik??iniet uz pogas Atv?rt bulti?as un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt un labot.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2896128
 4. Kad tiek par?d?ta attiec?g? uzvedne, noklik??iniet uz Labot, lai atkoptu p?d?j?s izmai?as.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Ja neizdodas labot darbgr?matu programmat?r? Excel, noklik??iniet uz Izvilkt datus, nevis uz Labot.
  1. Ja darbgr?mat? ir ietvertas formulas, programmat?r? Excel tiek par?d?ta uzvedne, kur? ir j?atlasa turpm?ka darb?ba: Konvert?t uz v?rt?b?m vai Atkopt formulas.
  2. Ja tiek par?d?ts t?l?k min?tais k??das zi?ojums, noklik??iniet uz J?.
   Kad dokumentu faila nosaukums atv?r?t p?d?jo reizi, tas izrais?ja nopietnu k??du. Vai v?laties turpin?t to atv?rt?
   Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o k??das zi?ojumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
   286017 Atverot failu programmat?r? Excel vai Word, tiek par?d?ts ??s k??das zi?ojums: Kad dokumentu Filename atv?r?t p?d?jo reizi, tas izrais?ja nopietnu k??du. Vai v?laties turpin?t to atv?rt?
 5. Saglab?jiet atkopto darbgr?matu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Faila saglab??ana HTML form?t?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja varat atv?rt boj?to Excel 2003 failu, filtr?jiet failu, ja saglab?jat to HTML form?t?, aizveriet un p?c tam v?lreiz atveriet failu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k? t?mek?a lapu.
 2. Sada?? Saglab??ana noklik??iniet uz Visa darbgr?mata un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2896129
 3. Aizveriet failu.
 4. V?lreiz atveriet failu programmat?r? Excel.
 5. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 6. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Microsoft Excel darbgr?mata.
 7. Lai izveidotu jaunu filtr?tu faila kopiju, neaizst?jot s?kotn?jo failu, mainiet faila nosaukumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. P?c faila saglab??anas HTML form?t? da?i fail? iepriek? pieejami l?dzek?i, iesp?jams, zud?s.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me.Iepriek? aprakst?t?s darb?bas (faila saglab??ana HTML form?t?) var veikt tikai programmat?r? Excel 2003.


Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
300637 Da?i darbgr?matas l?dzek?i, kas netiek saglab?ti, saglab?jot dokumentu k? t?mek?a lapu programmat?r? Excel
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Faila saglab??ana XML izkl?jlapas form?t?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja varat atv?rt boj?to Excel failu, filtr?jiet failu, ja saglab?j?t to XML izkl?jlapas form?t?, aizveriet un p?c tam v?lreiz atveriet failu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 2. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz XML izkl?jlapa.
 3. Noklik??iniet uz Saglab?t.
 4. Aizveriet failu.
 5. V?lreiz atveriet failu programmat?r? Excel.
 6. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 7. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Microsoft Excel darbgr?mata.
 8. Lai izveidotu jaunu filtr?tu faila kopiju, neaizst?jot s?kotn?jo failu, mainiet faila nosaukumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. P?c faila saglab??anas XML izkl?jlapas form?t? da?i fail? iepriek? pieejami l?dzek?i, iesp?jams, zud?s.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Iepriek? aprakst?t?s darb?bas (faila saglab??ana XML izkl?jlapas form?t?) var veikt tikai programmat?r? Excel 2003.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Darblapas kop??ana jaun? darbgr?mat?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja varat atv?rt boj?to Excel failu, p?rvietojiet darblapas jaun? darbgr?mat?. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz lapas cilnes un p?c tam noklik??iniet uz Atlas?t visas lapas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2896130


2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz lapas cilnes un p?c tam noklik??iniet uz P?rvietot vai kop?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2896131


3. Izv?lieties Jaun? gr?mat? un p?c tam atz?m?jiet izv?les r?ti?u Izveidot kopiju.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2896132


4. Noklik??iniet uz Labi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Makro izmanto?ana, lai izvilktu diagrammas datus

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Programmat?ras Excel versij? 5.0 un jaun?k?s versij?s varat izg?t diagrammas datus pat gad?jum?, ja dati ir ietverti ?r?j? darblap? vai darbgr?mat?. Tas var noder?t, ja diagramma tika izveidota, izmantojot saist?tu failu vai citu failu, kas nav pieejams vai ir boj?ts.

Ja diagrammas avota dati ir zaud?ti, diagrammas datus joproj?m varat izg?t, l?dzekl? Visual Basic for Applications (VBA) izmantojot makro.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
300643 Makro izmanto?ana diagrammas datu izguvei
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 820741 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com