ID c?a bi: 820741 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn kin thc va khc phuc s c b sung tai trang web H tr danh cho Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Co mt s phng phap ma ban co th s dung khi phuc thng tin t cac tp Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 hoc Microsoft Office Excel 2003 bi hong hoc bi li. Bai vit nay thao lun nhng phng phap nay va bao gm tham chiu n cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft khac thao lun chi tit hn v nhng phng phap nay.

Cac phng phap Khi phuc D liu trong Tp Excel Bi hong

Ban co th s dung cac phng phap sau khc phuc s c khi m hoc s dung tp Excel:
 • S dung ban sao c khi phuc cua tai liu.
 • S dung lnh M va Sa cha .
 • Lu tp theo inh dang HTML.
 • Lu tp theo inh dang Bang tinh XML.
 • Nu biu c lin kt vi tp bi hong, hay s dung macro trich xut d liu.
Lu y Cac bc chi tit cho tng phng phap c lit k trong Phn "Thng tin B sung".

Thng tin thm

S dung ban sao c khi phuc cua tai liu

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu Excel dng phan hi khi ban ang lam vic trong s lam vic, hay s dung chng trinh Khi phuc ng dung Microsoft Office khi phuc Excel va s lam vic. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Khi ng, tro chut ti Tt ca cac chng trinh, tro chut ti Microsoft Office, tro chut ti Cng cu Microsoft Office, ri bm Khi phuc ng dung Microsoft Office.
 2. Trong danh sach ng dung, bm Microsoft Excel, ri bm Khi phuc ng dung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Khi phuc ng dung Office


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2683283
  Lu y Nu ban bm Kt thuc ng dung, cac thay i gn y cho s lam vic se bi mt.
 3. M Excel.

  Cac tp c lit k trong ngn tac vu Khi phuc Tai liu bao gm s lam vic a khi phuc cua ban.
 4. m hoc lu s lam vic cua ban, hay bm vao mui tn bn phai cua s lam vic trong ngn tac vu.
bit thm thng tin v chc nng Excel AutoRecover, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
289273 M ta v chc nng AutoRecover trong Excel 2002 va Excel 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

S dung lnh "M va Sa cha"

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Phng phap nay la phng phap khi phuc tp chu yu trong Excel 2003 va cac phin ban mi hn. Nu ban mun tim cach khi phuc cac thay i gn y nht trong tp Excel bi hong, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Excel.
 2. Trn menu Tp, bm M.
 3. Trong hp thoai M, chon tp ban mun m.

  Bm mui tn trn nut M, ri bm M va Sa.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2749642
 4. Khi ban c nhc, hay bm Sa cha c gng khi phuc cac thay i gn y nht.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2683283
  Lu y Nu Excel khng th sa cha s lam vic cua ban, hay bm Trich xut D liu thay vi Sa cha.
  1. Nu s lam vic cua ban cha cac cng thc, Excel nhc ban chon Chuyn i thanh Gia tri hoc Khi phuc Cng thc.
  2. Nu ban nhn c thng bao li sau y, hay bm vao Co.
   Tai liu tn tp a gy ra li nghim trong trong ln sau cung c m. Ban co mun tip tuc m khng?
   bit thm thng tin v thng bao li nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
   286017 Ban nhn c thng bao li "Tai liu 'Filename' a gy ra li nghim trong trong ln sau cung c m. Ban co mun tip tuc m khng?" khi ban m tp trong Excel hoc trong Word
 5. Lu s lam vic c khi phuc cua ban.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Lu tp theo inh dang HTML

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu ban co th m tp Excel 2003 bi hong, ban co th loc nu ban co th lu tp theo inh dang HTML, hay ong tp, ri m lai. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Tp, bm Lu di dang Trang Web.
 2. Trong Lu, bm Toan b S lam vic, ri bm Lu.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2749643
 3. ong tp.
 4. M lai tp trong Excel.
 5. Trn menu Tp, bm Lu vi tn.
 6. Trong danh sach Kiu lu, bm vao S lam vic Microsoft Excel.
 7. Thay i tn tp tao ban sao c loc mi ma khng thay th ban gc.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y Mt s tinh nng co th bi mt khi ban lu bng inh dang HTML.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu Cac bc trn (lu di dang HTML) chi hoat ng trong Excel 2003.


bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
300637 Mt s tinh nng cua s lam vic khng c gi lai khi lu di dang Trang web trong Excel (Trang nay co th co bng ting Anh)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Lu tp theo inh dang bang tinh XML

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu ban co th m tp Excel bi hong, ban co th loc nu ban co th lu tp theo inh dang Bang tinh XML, hay ong tp, ri m lai. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Tp, bm Lu vi tn.
 2. Trong danh sach Kiu lu, bm Bang tinh XML.
 3. Bm Lu.
 4. ong tp.
 5. M lai tp trong Excel.
 6. Trn menu Tp, bm Lu vi tn.
 7. Trong danh sach Kiu lu, bm vao S lam vic Microsoft Excel.
 8. Thay i tn tp tao ban sao c loc mi ma khng thay th ban gc.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y Mt s tinh nng co th bi mt khi ban lu bng inh dang Bang tinh XML.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y Cac bc trn (lu di dang XML) chi hoat ng trong Excel 2003.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Sao chep cac trang tinh sang s lam vic mi

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu ban co th m tp Excel bi hong, ban co th di chuyn cac trang tinh sang s lam vic mi. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:

1. Bm chut phai vao tab trang tinh, ri bm Chon Tt ca Trang tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2749644


2. Bm chut phai vao tab trang tinh, ri bm Di chuyn hoc Sao chep.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2749645


3. Chon S Mi , ri chon hp kim Tao Ban sao.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2749646


4. Bm OK.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

S dung macro trich xut d liu trong biu

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Trong Excel phin ban 5.0 va mi hn, ban co th truy xut d liu t biu , ngay ca khi d liu nm trong trang tinh hoc s lam vic bn ngoai. Vic nay co th co ich trong cac trng hp khi biu c tao t hoc lin kt vi mt tp khac khng co sn hoc bi hong theo cach nao o.

Khi d liu ngun cho biu bi mt, ban vn co th truy xut d liu t chinh biu bng cach s dung macro Visual Basic cho ng dung (VBA).

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
300643 Macro trich xut d liu t biu
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 820741 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
T? kha:
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com