V?n đ? x?y ra khi b?n ch?y m?t chương tr?nh mà truy c?p m?t ? đ?a USB 2.0 DVD ho?c ? CD-RW

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820759 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t chương tr?nh mà truy c?p m?t Universal Serial Bus (USB) 2.0 DVD-ROM ? đ?a ho?c ? CD-RW, b?n có th? g?p v?n đ? tương t? v?i m?t ho?c nhi?u c?a các k?ch b?n sau đây:
 • N?u b?n ch?y Intervideo WinDVD v?i m?t ? đ?a USB 2.0 DVD-ROM, b?n có th? g?p hay thay đ?i ho?c méo âm thanh ho?c video và b?n có th? g?p khó khăn trong đi đ?n m?t tr?nh đơn c? th? ho?c c?nh trên đ?a. Nh?ng v?n đ? này x?y ra khi b?n chơi m?t đ?a DVD cho m?t s? th?i gian (ví d?, 30-60 phút), b?n b? WinDVD, b?n kh?i đ?ng l?i WinDVD và sau đó b?n c? g?ng chơi đ?a DVD m?t l?n n?a.
 • N?u b?n ch?y Roxio Easy CD Creator (ví d?, phiên b?n 5) v?i m?t ? đ?a USB 2.0 CD-RW và b?n s? d?ng tính năng đ?a Copier, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi đ?a Copier c? g?ng xác đ?nh v? trí các ? đ?a CD-RW:
  Đ?a Copier không th? t?m th?y m?t đ?u đ?c đ?a CD-ROM đư?c h? tr?
  Trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000, b?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t thông báo "Không an toàn lo?i b?". Thông đi?p này đ? c?p đ?n ? đ?a CD-RW. Ho?c, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo ""Windows 2000 has finished cài đ?t new thi?t b?, và sau đó Windows s? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có hi?u l?c.
 • N?u b?n ch?y Roxio Easy CD Creator (ví d?, phiên b?n 5) v?i m?t ? đ?a USB 2.0 CD-RW, b?n không th? xóa m?t đ?a CD-RW hi?n có.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u các v?n đ? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? m?t xe bu?t USB reset l?nh sau khi nh?n đư?c m?t s? USB STALL các gói d? li?u t? thi?t b? DVD ho?c CD-RW thi?t b?. Các gói d? li?u STALL thư?ng đư?c đưa ra b?i các thi?t b? đ? đáp ?ng v?i m?t l?nh đi?u khi?n máy ch? lưu tr? không th? ch?y thành công.

Khi m?t gian hàng x?y ra trong khi không đáng k? lưu lư?ng truy c?p thêm trên xe bu?t, b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB 2.0 tr?nh đi?u khi?n (Usbehci.sys) có th? không tr? v? tr?ng thái k?t qu? chính xác cho m?t chuy?n giao USB đ? đư?c ng?ng l?i v? m?t đi?u ki?n STALL. T?nh tr?ng này có th? làm cho tr?nh đi?u khi?n USB thư?ng t?ng đ? gi?i thích sai t?nh tr?ng c?a đi?n tho?i và xe bu?t USB. Các tr?nh đi?u khi?n sau đó v?n đ? xe bu?t đ?t l?i r? ràng các đi?u ki?n l?i và reinitialize thi?t b? USB trên xe bus.

Ho?t đ?ng kinh doanh quan tr?ng bao g?m phát hi?n các ? đ?a CD-RW ho?c xác th?c c?a m?t tiêu đ? đ?a DVD. N?u đ?t l?i xe bu?t USB x?y ra trong khi m?t ho?t đ?ng quan tr?ng ti?n hành, các ho?t đ?ng có th? không theo m?t cách mà các chương tr?nh (có ngh?a là, chương tr?nh máy nghe nh?c DVD ho?c CD writer chương tr?nh) không th? s?a ch?a. T?nh tr?ng này gây ra các tri?u ch?ng đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này.

Chú ý M?t s? thi?t b? USB đ? đư?c t?m th?y đ? t?o ra giao thông USB b? sung là đ? đ? gây ra các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" bao g?m:
 • Bluetooth Adapter (k? c? nh?ng ngư?i đang đư?c xây d?ng máy tính xách tay)
 • Các thi?t b? máy tính b? túi mà th?c hi?n m?t hành đ?ng ActiveSync b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i USB

GI?I PHÁP

Thông tin gói d?ch v? Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size  File name  Platform
  --------------------------------------------------------------
  13-May-2003 00:40 5.2.3790.25 19,968 Usbehci.sys i386
  13-May-2003 00:40 5.2.3790.25 61,312 Usbehci.sys ia64

Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  -----------------------------------------------------------------
  13-May-2003 01:14 5.1.2600.1222  19,456 Usbehci.sys i386
  12-May-2003 04:22 5.1.2600.1221 137,600 Usbport.sys i386
  13-May-2003 01:14 5.1.2600.1222  64,768 Usbehci.sys ia64
  10-May-2003 13:10 5.1.2600.1221 482,816 Usbport.sys ia64
				

Windows 2000

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  15-Jan-2003 19:45 5.0.2195.6655  24,752 Hidclass.sys
  08-May-2003 17:22 5.0.2195.6743  24,912 Openhci.sys
  23-Apr-2003 17:52 5.0.2195.6739  32,944 Uhcd.sys
  23-Apr-2003 17:52 5.0.2195.6739  20,752 Usbd.sys
  13-May-2003 19:47 5.0.2195.6745  19,728 Usbehci.sys
  15-Jan-2003 19:46 5.0.2195.6655  49,776 Usbhub20.sys
  28-Apr-2003 17:41 5.0.2195.6741 138,768 Usbport.sys
				

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh nh?ng v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Làm đi?u này có th? ho?c có th? không thành công làm vi?c xung quanh v?n đ?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 820759 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbdriver kbdisplay kbsound kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB820759 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820759

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com