Dators periodiski p?rst?j rea??t, un "Stop k??das kodu 0x000000C2 (BAD_POOL_CALLER)" k??da

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 820765 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja lietojat datoru, kur? darbojas Microsoft Windows 2000, dators periodiski var p?rtraukt rea??t (av?rijas) un ??das aptur??anas k??das var rasties:
*** 0X000000C2 BAD_POOL_CALLER, P?RTRAUCIET

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir iesp?jota NetBIOS transporta. K??da, kas atrodas Netbt.sys, Unikoda virknes inicializ?ts ar statisko virkni un p?c tam atbr?voja iek?pus? NbtReadSingleParameter funkcija. BAD_POOL_CALLER (C2) k??da nor?da, ka pa?reiz?jais pavediens padara sliktu p?la piepras?jumu. Parasti ?o piepras?jumu notiek nepareizi p?rtraukuma piepras?jumu (IRQ) l?menis, vai tas izraisa atmi?as iedal??ana, kas jau atbr?voju?ies atbr?vo?ana.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

?is pl?ksteris ir nepiecie?ama Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) vai Windows 2000 4. servisa pakotni (SP4).

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citus labojumfailus.

Inform?ciju par failu

Ang?u valodas versij? labojums ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laiks Zona Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version     Size   File name 
  -------------------------------------------------------- 
  21-May-2003 18:48 5.0.2195.6747  163,568 Netbt.sys

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jaunu failu nosaukumdo?anas sh?ma Microsoft Windows programmat?ras atjaunin??anas pakotnes

Rekviz?ti

Raksta ID: 820765 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 30. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB820765 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 820765

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com