Máy tính không liên t?c d?ng đáp ?ng, và x?y ra m?t l?i "Stop m? l?i 0x000000C2 (BAD_POOL_CALLER)"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820765 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000, máy tính có th? không liên t?c ng?ng đáp ?ng (s?p đ?) và l?i d?ng sau đây có th? x?y ra:
*** NG?NG 0X000000C2 BAD_POOL_CALLER

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n có NetBIOS v?n t?i đư?c kích ho?t. Trong m?t l?i mà t?n t?i trong Netbt.sys, m?t chu?i Unicode đư?c kh?i t?o v?i m?t chu?i t?nh và sau đó t? do bên trong các NbtReadSingleParameter ch?c năng. L?i BAD_POOL_CALLER (C2) ch? ra r?ng các ch? đ? hi?n t?i là làm cho m?t yêu c?u x?u h? bơi. Thông thư?ng, yêu c?u này x?y ra t?i m?t yêu c?u không chính xác ng?t (IRQ) c?p, ho?c đó là do s? gi?i phóng c?a m?t c?p phát b? nh? đ? đư?c gi?i phóng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Vá này đ?i h?i ph?i Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Th?i gian Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size   File name 
  -------------------------------------------------------- 
  21-May-2003 18:48 5.0.2195.6747  163,568 Netbt.sys

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915 T?p m?i lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 820765 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB820765 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820765

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com