Kh?c ph?c: Ch?m tr? mi?n xác th?c có th? gây ra máy ch? SQL đ? ng?ng đáp ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820788 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?I #: 200031 (SQLBUG_70)
L?I #: 235386 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u tên mi?n xác th?c s? m?t th?i gian dài đ? x?y ra trong khi Microsoft SQL Server ch? bi?n m?t Microsoft Windows NT xác th?c yêu c?u đăng nh?p, ngư?i dùng khác nh?ng ngư?i đ? thành công đ? đăng nh?p vào SQL Server có th? b? ?nh hư?ng. T?m d?ng đ?nh k? có th? x?y ra khi ngư?i dùng đang ch?y truy v?n, ho?c trong trư?ng h?p c?c k?, d?ch v? SQL Server có th? ng?ng đáp ?ng. V?n đ? này x?y ra ch? khi m?t v?n đ? m?ng ho?c m?t v?n đ? đi?u khi?n tên mi?n nguyên nhân yêu c?u xác th?c đ? lâu nhi?u hơn d? ki?n.

GI?I PHÁP

SQL Server 2000 d?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
290211 Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix SQL Server 2000

M?t hotfix cho v?n đ? này có s?n cho c? SQL Server 2000 và SQL Server 7.0. Thư m?c g?c nguyên nhân c?a v?n đ? này là m?t yêu c?u xác th?c tên mi?n r?t ch?m. Các hotfix ngăn x? l? ch?m tr? đăng nh?p cho ngư?i dùng m?t ch?m l?i khác ngư?i dùng đ? đư?c xác th?c. Hotfix này không ngăn c?n đăng nh?p ch?m hơn l?n ho?c đăng nh?p timeout n?u xác th?c là quá ch?m.

Chú ý Hotfix này (xây d?ng 839) là d? đ?nh đư?c áp d?ng trên m?t máy tính đang ch?y SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?t hotfix d?a trên SQL Server 2000 SP3.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll
  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll
  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql
  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll
  07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll
  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll
  22-May-2003 22:57          19,195 Qfe469571.sql
  12-Jun-2003 16:37         1,083,989 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0  221,768 Replprov.dll
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0  307,784 Replrec.dll
  05-May-2003 00:05         1,085,874 Replsys.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  492,096 Semobj.dll
  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0  172,032 Semobj.rll
  29-May-2003 00:29          115,944 Sp3_serv_uni.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 4,215,360 Sqldmo.dll
  07-Apr-2003 17:44          25,172 Sqldumper.exe
  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0  180,736 Sqlmap70.dll
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 7,553,105 Sqlservr.exe
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  158,240 Svrnetcn.dll
  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe
  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll
  02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
Chú ý V? các t?p ph? thu?c, g?n đây nh?t hotfix hay tính năng mà ch?a các t?p tin c?ng có th? ch?a thêm t?p tin.

Thông tin hotfix SQL Server 7.0

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? mà bài này mô t?. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.
Chú ý Hotfix này (xây d?ng 1092) là d? đ?nh đư?c áp d?ng trên m?t máy tính đang ch?y SQL Máy ch? 7,0 Service Pack 4 ho?c m?t hotfix này d?a trên SQL Server 7.0 SP4.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------------
  04-Oct-2002 23:59 7.00.1081     28,944 Dbmssocn.dll   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     53,520 Distrib.exe   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     98,576 Logread.exe   
  05-May-2003 18:34           54,904 Opends60.dbg
  05-May-2003 18:34 7.00.1093     155,920 Opends60.dll   
  06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     250,128 Rdistcom.dll   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     82,192 Replmerg.exe   
  06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     78,096 Replres.dll   
  17-Sep-2002 22:52           7,941 Securityhotfix.sql
  15-Jan-2003 23:31 7.00.1085     413,696 Semsys.dll    
  15-Jan-2003 20:14 7.00.1085     114,688 Semsys.rll
  06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     160,016 Snapshot.exe   
  08-Feb-2003 00:49           63,834 Sp4_serv_uni.sql
  15-Jan-2003 01:33 7.00.1085     344,064 Sqlagent.exe   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     45,056 Sqlcmdss.dll   
  21-Feb-2003 19:51 7.00.1088     81,920 Sqlmap70.dll   
  25-Apr-2003 20:22 7.00.1092    5,062,928 Sqlservr.exe   
  04-Oct-2002 23:59 7.00.1081     45,328 Ssmsso70.dll   
  17-Dec-2002 01:36 7.00.1083     24,848 Ssnmpn70.dll   
  26-Sep-2002 20:30           28,408 Ums.dbg
  26-Sep-2002 20:27 7.00.1079     57,616 Ums.dll     
  25-Feb-2003 02:40 7.00.1088     151,552 Xpweb70.dll
Chú ý V? các t?p ph? thu?c, g?n đây nh?t hotfix hay tính năng mà ch?a các t?p tin c?ng có th? ch?a thêm t?p tin.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Lưu ? r?ng các hotfix th?o lu?n trong bài vi?t này s? ch? có m?t ph?n d? dàng nh?ng tác đ?ng c?a v?n đ?. V?i các hotfix, m?t yêu c?u xác th?c ch?m tr? s? không gây ra m?t tr?nh lên l?ch SQL Server đ? ng?ng đáp ?ng. Tuy nhiên, m?t yêu c?u b? tr? ho?n xác th?c v?n s? gây ra m?t thread công nhân SQL Server đ? ng?ng đáp ?ng. Ngay c? v?i các hotfix đư?c cài đ?t, yêu c?u b? tr? ho?n xác th?c v?n có th? gây ra v?n đ? ch?ng h?n như đăng nh?p time-outs. N?u ch? đ? có s?n công nhân đ? ng?ng đáp ?ng trong khi ch? đ?i đi?u khi?n vùng, máy tính đang ch?y SQL Server s? v?n c?n có không đáp ?ng. V?n đ? này x?y ra v? c?a yêu c?u xác th?c tên mi?n b?t thư?ng ch?m. V? v?y, b?n có th? tránh v?n đ? này b?ng Đ?a ch? nguyên nhân g?c c?a v?n đ? hi?u su?t xác th?c c?a tên mi?n. B?n có th? chuy?n đ?n m?t thư vi?n m?ng khác v?i TCP/IP, ch?ng h?n như Named Pipes, ch?nh s?a v?n đ?. B?n có th? s? d?ng Client m?ng Utility đ? ch?n m?t thư vi?n maïng öu tieân trên m?t máy tính khách hàng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 820788 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbsqlserv700presp5fix kbfix kbbug kbmt KB820788 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820788

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com