My tnh d?ng p ?ng (b? treo) khi n c? g?n k?t m?t kh?i l?ng NTFS sau khi b?n kh?i ?ng l?i my tnh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 820888 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n, b?n c th? th?y r?ng cc my tnh i?m d?ng p ?ng (b? treo) khi n c? g?n k?t m?t kh?i l?ng ?c ?nh d?ng v?i NTFS cc t?p tin h? th?ng.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u c? hai i?u ki?n sau y l ng:
 • M?t s? l?n cc thay ?i ? ?c th?c hi?n cho cc t?p tin trn ? ?a.
 • NTFS x? l? cc thay ?i cho t?p ch C?p Nh?t Sequence Number (USN), v t?p ch tr? nn ?y ? trong thao tc g?n k?t.
Trong t?nh hu?ng ny, cc ho?t ?ng ni khng ?c x? l? m?t cch chnh xc trong Windows.

GI?I PHP

C?p nh?t thng tin

T?i thng tin

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Windows2000-KB820888-x 86-ENU.exe-ENU.exe gi by gi?.

? c thm thng tin v? lm th? no ? t?i cc t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? cc d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ph?ng ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

iu kin tin quyt

B?n c?p nh?t ny yu Windows 2000 Service Pack 3 tr? ln.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny.

C?p nh?t thng tin thay th?

B?n c?p nh?t ny khng thay th? b?t k? C?p Nh?t khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Date     Time  Version    Size   File name
-----------------------------------------------------
04-Jun-2003 22:11 5.0.2195.6753 514,320 Ntfs.sys

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

T?p ch USN ghi nh?t k? m?i thay ?i ?c th?c hi?n cho t?p trn ?a NTFS. ?i v?i m?i t?p, NTFS s? d?ng t?p ch USN ? theo d?i thng tin v? t?p tin ?c thm vo, xa, v l?n. ? bi?t thm chi ti?t v? NTFS trong Windows 2000, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc976808.aspx
bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
816915 M?i t?p tin l?c ? ?t tn cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gi

Thu?c tnh

ID c?a bi: 820888 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB820888 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:820888

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com