Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n b?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820919 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? kh?c ph?c Ti?n ích đư?c cung c?p b?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft. Ti?n ích này có th? giúp b?n g? r?i các v?n đ? v? Microsoft Word t? đ?ng. Các Ti?n ích lo?i b? đ?c bi?t thành ph?n ch? ch?t mà có th? b? h?ng, ho?c mà có th? gây ra m?t xung đ?t v?i Microsoft Word.

Bài vi?t này cho b?n th?y làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích kh?c ph?c đ? t?t các thành ph?n sau. Các thành ph?n này thư?ng đư?c n?p trong khi kh?i đ?ng t?:
 • D? li?u t? khóa s? đăng k?
 • L?a ch?n t? khóa s? đăng k?
 • Tiêu b?n toàn c?u Normal.dot
 • Add-in và các m?u
 • Bổ trợ COM
 • Tùy ch?n đăng k? khóa
Bài vi?t này có th? giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân gây ra m?t v?n đ? khi b?n không th? xác đ?nh v?n đ? c?a m?t phương pháp trong Microsoft Word. Đ? t?m bài vi?t v? v?n đ? c? th? mà b?n có th? g?p, truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx

Cài đ?t h? tr? m?u

V?i các m?u h? tr?, b?n có th? kh?c ph?c s? c? t? v?n đ? kh?i đ?ng. S? H? tr? m?u đư?c cài đ?t khi b?n th?c hi?n m?t thi?t l?p hoàn ch?nh. N?u b?n cài đ?t Microsoft Word như m?t nâng c?p ho?c tiêu bi?u thi?t l?p, các Tiêu b?n h? tr? không đư?c cài đ?t.

Cài đ?t h? tr? m?u, th?c hi?n theo các bư?c sau đ?i v?i phiên b?n c?a b?n t?:

Văn ph?ng Microsoft Word 2003

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 4. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, b?m vào phiên b?n c?a Microsoft Office 2003 (ví d?, b?mMicrosoft Office Professional Edition 2003), sau đó b?mThay đổi.
 5. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong Thi?t l?p tùy ch?nh, nh?n vào đây đ? ch?n cácCh?n cao c?p tùy bi?n c?a các ?ng d?ng h?p ki?m tra, và sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trong các Ch?n tùy ch?n C?p Nh?t cho các ?ng d?ng và công c? danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? r?ng Microsoft Office Word.
  2. M? r?ng Wizards và Khuôn mẫu.
  3. Nh?p vào bi?u tư?ng cho Nhi?u m?u và Macro, và sau đó b?m vào đ? ch?n Ch?y t?t c? các t? c?a tôi máy tính.
 8. Nh?p vào Cập nhật cài đ?t h? tr? M?u.

Microsoft Word 2002


Tiêu b?n h? tr? (Support.dot) đư?c cài đ?t v?i m?t thi?t l?p hoàn ch?nh. Không đư?c cài đ?t v?i m?t thi?t l?p đi?n h?nh ho?c v?i m?t nâng c?p bây gi? Setup. N?u tiêu b?n h? tr? không đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i Microsoft Word và t?t c? các chương tr?nh Microsoft Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n .
 3. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Làm theo các bư?c cho h? đi?u hành máy tính c?a b?n.
  • Trong Microsoft Windows 98 ho?c trong Microsoft Windows Millennium Edition (Me) b?m vào đ? ch?n Microsoft Office XP (Microsoft Word 2002) vào tab cài đ?t/g? cài đ?t và b?m Thêm/lo?i b?.
  • Trong Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP, nh?n vào đây đ? ch?n Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh. Trong danh sách các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t, nh?p vào Microsoft Office XP (Microsoft Word 2002), và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 5. Trong Microsoft Office XP Setup (Microsoft Word 2002 Setup), b?m vào đ? ch?n Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các tính năng cài đ?t danh sách, h?y làm theo các bư?c sau.:

  Chú ý M? r?ng (+) bên trái c?a các tính năng.
  1. M? r?ng Microsoft Word cho Windows.
  2. M? r?ng Wizards và Templates.
  3. Nh?p vào bi?u tư?ng cho Nhi?u m?u và macro, và sau đó b?m vào đ? ch?n Ch?y t?t c? t? máy tính c?a tôi.
 7. Nh?p vào Cập nhật đ? cài đ?t các b?n m?u h? tr?.
Word 2002 h? tr? m?u c?ng có s?n t? trung tâm t?i v?. Đ? xem hư?ng d?n v? làm th? nào đ? t?i v? và làm th? nào đ? cài đ?t t?i v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft.
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = efb7219f-aaf5-4858 ngư?i-8abe-0b08aeb69664
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

T?o m?t shortcut đ? tiêu b?n h? tr?

Đ? t?o m?t shortcut đ? tiêu b?n h? tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào b?t c? nơi nào trên desktop c?a b?n, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m L?i t?t.
 2. Nh?p vào Tr?nh duy?t.
 3. Trong các T?o l?i t?t h?p tho?i h?p, b?m vào b?t c? nơi nào trong các G? v? trí c?a m?t hàng đó h?p và sau đó g? các m?c đ?nh đư?ng d?n câu sau đây cho phiên b?n c?a b?n t?:

  Word 2003"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /a "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Macros\Support.dot"

  Word 2002
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Winword.exe" /a "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Macros\Support.dot"

  Chú ý N?u b?n cài đ?t t? trong m?t khác nhau v? trí, thay đ?i đư?ng d?n t?p tin m?c đ?nh phù h?p.
 4. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
 5. Trong các G? tên cho l?i t?t này h?p, lo?i Tiêu b?n h? tr?, sau đó b?mK?t thúc.
Khi b?n nh?p đúp vào các phím t?t, t? b?t đ?u trong m?t t?nh tr?ng m?c đ?nh. Tiêu b?n h? tr? s? m? ra.

S? d?ng ti?n ích kh?c ph?c

Ti?n ích kh?c ph?c s? giúp b?n đ? cô l?p và lo?i b? các thành ph?n đó gây ra v?n đ? trong Word. S? d?ng đ? kh?c ph?c, ti?n ích H?y b? m?i c?a các thành ph?n sau, m?t lúc m?t th?i gian, và theo th? t? đư?c li?t kê. Sau khi b?n xác đ?nh và lo?i b? các thành ph?n, n?u v?n đ? đư?c s?a ch?a trong Word, b?n không ph?i làm theo các bư?c c?n l?i.

Chú ý Các bư?c trong ph?n này, ví d? v? các tin nh?n đư?c li?t kê. V? trí trong thư s? khác nhau tùy thu?c vào phiên b?n b?n c?a t?. Ví d? mà làm theo là cho Word 2003.

Bư?c 1: Xoá d? li?u t? khóa s? đăng k?

H?u h?t các tùy ch?n thư?ng xuyên s? d?ng đư?c lưu tr? trong d? li?u t? khóa s? đăng k?. (Đ? xem các tùy ch?n này, b?m Tuỳ chọn trên các Công cụ đơn.) M?t bư?c x? l? s? c? ph? bi?n là đ? xóa d? li?u t? khóa s? đăng k?. Xây d?ng l?n sau khi b?n b?t đ?u t?, t? l?i khóa d? li?u này b?ng cách s? d?ng các thi?t đ?t m?c đ?nh. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t b?ng cách xóa d? li?u t? khóa s? đăng k?, đi t?i bư?c 2.

Chú ý N?u b?n xóa khóa s? đăng k? d? li?u t?, t? đ?t l?i m?t vài l?a ch?n Quay l?i đ? cài đ?t m?c đ?nh c?a h?, như g?n đây nh?t đư?c s? d?ng t?p tin danh sách trên các Tệp tr?nh đơn. Ngoài ra, t? đ?t l?i cài đ?t nhi?u b?n tùy ch?nh trong các Tuỳ chọn h?p tho?i.

Đ? xóa d? li?u t? khóa s? đăng k?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong Microsoft Word g? r?i Utility h?p, b?m Khóa s? đăng k? d? li?u trong các Ch?n danh m?c, sau đó b?m Xóa b?.
 5. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Office\11.0\Word\Data
  T?p sao lưu cho khóa s? đăng k? này có m?t t?i:
  C:\DOCUME~1\username\LOCALS~1\Temp\wddata11.0

  Khóa s? đăng k? đ? b? xóa.
 6. Nh?p vào Đóng.
 7. Trên menu T?p, b?m L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 8. B?t đ?u t? trong cách mà b?n thư?ng làm.

  Chú ý KHÔNG s? d?ng h? tr? m?u t?t trên desktop c?a b?n trong bư?c 8.
N?u Word b?t đ?u và chương tr?nh làm vi?c m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là m?t d? li?u t? khóa s? đăng k? b? hư h?i. B?n có th? thay đ?i m?t vài thi?t đ?t đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n yêu thích c?a b?n trong Word. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, khôi ph?c l?i d? li?u t? s? đăng k? khóa c? c?a b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào Khóa s? đăng k? d? li?u trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Khôi phục.
 5. Nh?p vào Có khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  Phím này đư?c tr?nh bày trong s? đăng k?.
  Ghi đè lên nó?
 6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data Khóa s? đăng k?

  ph?c h?i thành công.
 7. Nh?p vào Đóng đ? đóng h?p tho?i Microsoft Word g? r?i Utility, và sau đó b? Word.
Quay l?i bư?c

Bư?c 2: Xóa khóa s? đăng k? t? tùy ch?n

Khóa registry tùy ch?n lưu tr? nh?ng tùy ch?n mà b?n có th? thi?t l?p t? có ngh?a là, b?ng cách thay đ?i tùy ch?n tr?nh đơn, ho?c b?ng cách ch?y v? mô RegOptions. Các thi?t đ?t đư?c chia ra thành thi?t đ?t m?c đ?nh ho?c tùy ch?n thi?t đ?t. Thi?t đ?t m?c đ?nh đư?c thi?t l?p trong khi thi?t l?p. B?n có th? thay đ?i thi?t đ?t m?c đ?nh b?ng cách s?a đ?i tùy ch?n trong Word. Thi?t đ?t tùy ch?n không đư?c t?o ra trong khi thi?t l?p. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t b?ng cách xóa b? khóa đăng k? Word Options, vào bư?c 3.

Đ? xóa khóa s? đăng k? t? tu? ch?n, theo các bư?c sau.
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào Tùy ch?n khóa s? đăng k? trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Xóa b?.
 5. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Office\11.0\Word\Options

  T?p sao lưu cho khóa s? đăng k? này có m?t t?i:

  C:\DOCUME~1\username\LOCALS~1\Temp\wdoptn11.0

  Khóa s? đăng k? đ? b? xóa.
 6. Nh?p vào Đóng.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 8. B?t đ?u t? trong cách mà b?n thư?ng làm.

  Chú ý KHÔNG s? d?ng h? tr? m?u t?t trên desktop c?a b?n trong bư?c 8.
N?u Word b?t đ?u và chương tr?nh làm vi?c m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là m?t tùy ch?n t? khóa s? đăng k? b? hư h?i. B?n có th? thay đ?i m?t vài thi?t đ?t đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n yêu thích c?a b?n trong Word. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, khôi ph?c l?i tùy ch?n t? s? đăng k? khóa c? c?a b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào Tùy ch?n khóa s? đăng k? trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Khôi phục.
 5. Nh?p vào Có khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
  Phím này đư?c tr?nh bày trong s? đăng k?.

  Ghi đè lên nó?
 6. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options Khóa s? đăng k?
  ph?c h?i thành công.
 7. Nh?p vào Đóng đ? đóng h?p tho?i Microsoft Word g? r?i Utility, và sau đó b? Word.
Quay l?i bư?c

Bư?c 3: Đ?i tên Normal.dot toàn c?u tiêu b?n

Đ? ngăn ng?a đ?nh d?ng, AutoText, và macro đư?c lưu tr? trong các tiêu b?n toàn c?u (Normal.dot) t? ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a t? và c?a tài li?u mà b?n đ? m?, đ?i tên m?u toàn c?u c?a b?n. Khi b?n kh?i đ?ng l?i t? m?t cách đi?n h?nh (mà không c?n s? d?ng tiêu b?n h? tr?), t? t?o ra m?t m?u m?i toàn c?u Normal.dot. Nếu v?n đ? không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n đ?i tên m?u c?a b?n toàn c?u Normal.dot, đi đ?n bư?c 4.

Chú ý N?u b?n đ?i tên tiêu b?n toàn c?u c?a Normal.dot, m?t s? tùy ch?n đư?c đ?t l?i c?a h? thi?t l?p m?c đ?nh. Các tùy ch?n đư?c đ?t l?i bao g?m các phong cách tu? ch?nh, tùy ch?nh thanh công c?, macro, và AutoText m?c. V? v?y, Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n làm KHÔNG xóa m?u toàn c?u Normal.dot c?a b?n.

M?t s? lo?i c?a t?nh hu?ng có th? t?o ra nhi?u hơn m?t Normal.dot toàn c?u m?u. Các t?nh hu?ng này bao g?m:
 • Nhi?u phiên b?n c?a Word đang ch?y trên cùng m?t máy tính.
 • M?t s? máy tr?m cơ s? t?n t?i trên cùng m?t máy tính.
Trong các t?nh hu?ng này, ch?c ch?n r?ng b?n thay đ?i tên b?n sao chính xác c?a tiêu b?n toàn c?u c?a Normal.dot.

Đ? đ?i tên tiêu b?n toàn c?u Normal.dot, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào Normal.dot toàn c?u tiêu b?n trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Đ?i tên.
 5. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
  Sao chép vào
  đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Templates\11Normal.dot
  Chú ý Đư?ng d?n m?u toàn c?u Normal.dot c?a b?n có th? khác nhau. Tên t?p tin trong Word 2002 s? là 10normal.dot.
 6. Nh?p vào Đóng.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 8. B?t đ?u t? trong cách mà b?n thư?ng làm.

  Chú ý KHÔNG s? d?ng h? tr? m?u t?t trên desktop c?a b?n trong bư?c 8.
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. Trong trư?ng h?p này, v?n đ? là m?t khuôn m?u toàn c?u Normal.dot b? hư h?i. B?n có th? thay đ?i m?t vài thi?t đ?t đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n yêu thích c?a b?n.

N?u các Normal.dot toàn c?u m?u mà b?n đ?i tên thành ch?a tùy ch?nh, ví d? như phong cách, macro ho?c AutoText m?c mà không th? đư?c d? dàng tái, b?n có th? sao chép nh?ng tu? ch?nh t? t?p tin 11Normal.dot (c? Normal.dot toàn c?u m?u c?a b?n) m?i Normal.dot toàn c?u m?u b?ng cách s? d?ng các t? ch?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng các t? ch?c đ? đ?i tên macro, b?m tr? giúp t? Microsoft vào tr?nh đơn Help, lo?i đ?i tên macro trong các t?m ki?m h?p, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, khôi ph?c l?i c? Normal.dot toàn c?u m?u c?a b?n (11Normal.dot cho Word 2003, 10.Normal.dot cho Word 2002). Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào Normal.dot toàn c?u tiêu b?n trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Khôi phục.
 5. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Templates\11Normal.dot

  Sao chép vào

  đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
  Chú ý Đư?ng d?n m?u toàn c?u Normal.dot c?a b?n có th? khác nhau. Tên t?p tin trong Word 2002 s? là 10normal.dot.
 6. Nh?p vào Đóng đ? đóng h?p tho?i Microsoft Word g? r?i Utility, và sau đó b? Word.
Quay l?i bư?c

Bư?c 4: T?t kh?i đ?ng thư m?c add-in

Khi b?n kh?i đ?ng t?, t? t? đ?ng t?i m?u và Add-in đư?c đ?t trong thư m?c kh?i đ?ng. V?n đ? trong Word có th? là các k?t qu? c?a nh?ng cu?c xung đ?t ho?c các v?n đ? v?i m?t add-in. Đ? xác đ?nh li?u m?t m?c trong m?t thư m?c startup là gây ra v?n đ?, t?m th?i t?t các cơ quan đăng k? thi?t l?p mà ch? ra add-in.

Khi b?n b?t đ?u t? m?t l?n n?a m?t cách đi?n h?nh (mà không c?n s? d?ng tiêu b?n h? tr?), t? b?t đ?u mà không có add-ins trong kh?i đ?ng thư m?c. N?u v?n đ? là không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n t?t kh?i đ?ng thư m?c add-in, đi đ?n bư?c 5.

Đ? t?m th?i t?t kh?i đ?ng thư m?c add-in, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào T? Startup Folder Addins trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Đ?i tên.
 5. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c m?t trong các thông đi?p sau đây:
  • Không có t?p nào đư?c t?m th?y đ? đ?i tên/khôi ph?c l?i.

   Chú ý N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n này, không có add-in đư?c n?p khi b?n kh?i đ?ng t?. B?n không ph?i th?c hi?n theo ph?n c?n l?i c?a các bư?c. Thay vào đó, đi đ?n bư?c 5.
  • đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Word\Startup\ tên t?p
   Sao chép vào
   đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Word\Startup\ tên t?p
   đư?ng d?n \Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup\ tên t?p
   Sao chép vào
   đư?ng d?n \Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup\ tên t?p
   nơi con đư?ng là đư?ng d?n trên máy tính c?a b?n và tên t?p là tên t?p tin trên máy tính c?a b?n.
 6. Nh?p vào Đóng.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 8. B?t đ?u t? trong cách mà b?n thư?ng làm.

  Chú ý KHÔNG s? d?ng h? tr? m?u t?t trên desktop c?a b?n trong bư?c 8.
 9. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, và n?u b?n đ? lo?i b? add-ins ? bư?c trư?c đó, b?n đ? xác đ?nh r?ng v?n đ? là do m?t add-in. Đ? xác đ?nh Ti?n ích trong là gây ra v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
  2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
  3. Trong các Tiêu b?n h? tr? t?, b?m G? r?i các ti?n ích.
  4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào T? Startup Folder Addins, sau đó b?m Khôi phục.
  5. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c m?t trong các thông đi?p sau đây:
   • Không có t?p nào đư?c t?m th?y đ? đ?i tên/khôi ph?c l?i.

    Chú ý N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n này, không có add-in đư?c n?p khi b?n kh?i đ?ng t?. B?n không ph?i th?c hi?n theo ph?n c?n l?i c?a các bư?c. Đi đ?n bư?c 5.
   • đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Word\Startup\ tên t?p

    Sao chép vào

    đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Word\Startup\ tên t?p

    đư?ng d?n \Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup\ tên t?p

    Sao chép vào

    đư?ng d?n \Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup\ tên t?p
    nơi con đư?ng là đư?ng d?n trên máy tính c?a b?n và tên t?p là tên t?p tin trên máy tính c?a b?n.
  6. Nh?p vào Đóng.
  7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
  8. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Máy tính của tôi, và sau đó, m? m?t trong các thư m?c đư?c xác đ?nh trong bư?c e, ch?ng h?n như:

   đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Word\Startup\

   - hay -

   đư?ng d?n \Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup\
  9. Nh?p chu?t ph?i vào m?t trong các t?p tin đư?c ch?a trong thư m?c, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
  10. G? tên m?i cho các t?p tin và sau đó b?m phím NH?P.

   Quan tr?ng H?y ghi tên ban đ?u c?a t?p tin, b?i v? b?n có th? ph?i đ?i tên file quay l?i tên g?c.
  11. B?t đ?u t? cách th?c mà b?n thư?ng làm.

   Chú ý KHÔNG s? d?ng h? tr? m?u t?t trên desktop c?a b?n trong bư?c k.

   N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, b?n đ? t?m th?y c? th? add-in mà gây ra v?n đ?. N?u b?n ph?i có các tính năng add-in cung c?p, liên h? v?i nhà cung c?p c?a add-in cho m?t b?n C?p Nh?t.

   N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, đ?i tên add-in tr? l?i đ? tên g?c, và sau đó l?p l?i các bư?c giờ thông qua j Đ?i v?i m?i t?p tin trong thư m?c này đư?c quy đ?nh trong các thông đi?p đư?c hi?n th? trong bư?c e.
  N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, khôi ph?c c?a b?n add-in. Đ? khôi ph?c c?a b?n add-in, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
  2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
  3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
  4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, trong các Choïn moät muïc danh sách, b?m vào T? Startup Folder Addins, sau đó b?m Khôi phục.
  5. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:

   đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Word\Startup\ tên t?p

   Sao chép vào

   đư?ng d?n \Documents và Settings\ tên ngư?i dùng \Application Data\Microsoft\Word\Startup\ tên t?p

   đư?ng d?n \Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup\ tên t?p

   Sao chép vào

   đư?ng d?n \Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup\ tên t?p
   nơi con đư?ng là đư?ng d?n trên máy tính c?a b?n và tên t?p là tên t?p tin trên máy tính c?a b?n.
Quay l?i bư?c

Bư?c 5: Xóa khóa registry COM add-in

COM add-in có th? đư?c cài đ?t trong b?t k? v? trí. Các chương tr?nh tương tác v?i Word cài đ?t COM add-ins. xóa khóa s? đăng k? cho COM add-in, và sau đó kh?i đ?ng l?i t? m?t cách đi?n h?nh.

T?t COM add-in chương tr?nh

Đ? xóa khóa registry COM Add-in, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào COM-Addins Registry Key trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Xóa b?.
 5. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n khóa s? đăng k? HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins đ? b? xoá, h?y nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Đóng đ? đóng h?p tho?i Microsoft Word g? r?i Utility.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 8. B?t đ?u t?.
 9. Hoàn thành m?t trong các th? t?c sau đây, như là phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:
  • N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t khi b?n b?t đ?u t?, h?y xem ph?n "Xác đ?nh the COM Add-in chương tr?nh r?ng nguyên nhân This Problem".
  • N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t khi b?n b?t đ?u t?, h?y xem ph?n "Khôi ph?c c?a b?n COM Add-ins Registry Key".
Quay l?i bư?c

Xác đ?nh COM ti?n ích trong chương tr?nh mà gây ra v?n đ? này

N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? xác đ?nh r?ng m?t COM ti?n ích trong chương tr?nh là gây ra v?n đ?. Đ? xác đ?nh COM ti?n ích trong chương tr?nh mà gây ra v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào COM-Addins Registry Key trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Khôi phục.
 5. Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo r?ng khóa s? đăng k? HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins đ? đư?c khôi ph?c thành công, nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Đóng đ? đóng h?p tho?i Microsoft Word g? r?i Utility.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 8. B?t đ?u t?, và sau đó nh?p vào Tùy ch?nh trên các Công cụ tr?nh đơn.
 9. Trong h?p tho?i Tu? ch?nh, nh?p vào L?nh.
 10. Trong các Danh mục danh sách, b?m vào Công cụ.
 11. Trong các L?nh danh sách, b?m vào COM Add-in, và sau đó kéo các l?nh đ? m?t trong thanh công c? c?a b?n. Đóng h?p tho?i tùy ch?nh.
 12. Đ? m? h?p tho?i COM Add-in, b?m các COM Add-in nút mà b?n ch? c?n thêm vào thanh công c? c?a b?n.
  Chú ý N?u m?t add-in chương tr?nh đư?c li?t kê trong các COM Add-in h?p tho?i, Click vào đ? xóa thêm trong h?p ki?m. N?u nhi?u hơn m?t add-in chương tr?nh đư?c li?t kê, b?m vào đ? xóa ch? có m?t thêm vào h?p ki?m t?i m?t th?i đi?m đ? xác đ?nh add-in chương tr?nh mà gây ra v?n đ?.
 13. Nh?p vào Ok đ? đóng h?p tho?i COM Add-Ins.
 14. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.
 15. B?t đ?u t?.
 16. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây như là phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:
  • N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t khi b?n b?t đ?u t?, b?n đ? xác đ?nh COM ti?n ích trong chương tr?nh mà gây ra v?n đ?. N?u b?n yêu c?u các tính năng cung c?p các add-in chương tr?nh, b?n ph?i xác đ?nh mà t? add-in chương tr?nh bao g?m các tính năng c? th? do đó b?n có th? liên h? v?i nhà cung c?p đ? c?p nh?p.
  • N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t khi b?n b?t đ?u t?, nh?n vào nút COM Add-in mà b?n thêm vào thanh công c? c?a b?n. Nh?n vào đây đ? ch?n thêm trong h?p ki?m đó b?n xóa, như đư?c ghi trong bư?c 12. Nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m c?a m?t khác nhau thêm vào, và sau đó l?p l?i các bư?c 13 thông qua 15. L?p l?i các th? t?c này nhi?u l?n như b?n ph?i, cho m?i add-in chương tr?nh, cho đ?n khi b?n xác đ?nh add-in chương tr?nh mà gây ra v?n đ?.

Khôi ph?c c?a b?n khóa registry COM add-in

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t khi b?n kh?i đ?ng l?i Word, khôi ph?c l?i các khóa registry add-in COM c?a b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Tiêu b?n h? tr? phím t?t trên desktop c?a b?n.
 3. Trong các Tiêu b?n h? tr?, b?m G? r?i các ti?n ích.
 4. Trong các Microsoft Word g? r?i ti?n ích h?p tho?i h?p, b?m vào COM-Addins Registry Key trong các Choïn moät muïc danh sách và b?m Khôi phục.
 5. Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo r?ng khóa s? đăng k? "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins" đ? đư?c khôi ph?c thành công, nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Đóng đ? đóng h?p tho?i Microsoft Word g? r?i Utility.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Word.

Thu?c tính

ID c?a bài: 820919 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbproductlink kbhowtomaster kbmt KB820919 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820919

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com