ASP.LƯ?I 1,1 tháng 6 2003 Hotfix Rollup gói

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821156 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.

Hotfixes r?ng đang đư?c chuy?n đ?n các.NET Framework 1.1

Chú ý B?i v? nh?ng bài vi?t này đư?c vi?t cho.NET Framework 1.0 hotfixes, hotfix file thông tin tương ?ng v?i các.NET Framework 1.0.
818537 Kh?c ph?c: Yêu c?u không chính xác đư?c coi là yêu c?u không postback
817005 S?a ch?a: Các v?n đ? hi?u su?t n?ng khi b?n liên k?t phiên bang v?i ch? đ? c?a ASPCompat
816829 Kh?c ph?c: Khi I/O s?i x? l? yêu c?u ch?m, hoàn t?t vào đư?ng ?ng đư?c đ?t tên theo t? Inetinfo.exe đ?n Aspnet_wp.exe đang b? ch?n
814206 Kh?c ph?c: G?i đi?n tho?i Server.Transfer b? qua th?c hi?n c?a các b? l?c tu? ch?nh HTTP
818612 Kh?c ph?c: "COM đ?i tư?ng có th? không đư?c s? d?ng" l?i tin nh?n khi b?n s? d?ng m?t đ?i tư?ng STA COM mà b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng Server.CreateObject và lưu tr? trong ph?m vi phiên làm vi?c trong m?t trang Web khác
818058 ASP.NET hotfix rollup
812833 Kh?c ph?c: B?n không th? ch?y nhi?u quá tr?nh c?a ASP.NET cùng m?t lúc
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? m?t gói hotfix mà các đ?a ch? các tri?u ch?ng đư?c th?o lu?n trong ph?n "Thông tin thêm".

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft.NET Framework 1.1. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
885055 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft.NET Framework 1.1 gói d?ch v? 1

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này có hai lo?i gói: m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer, và m?t gói tùy ch?n thành ph?n qu?n l? (OCM). N?u b?n s? d?ng Windows Server 2003, b?n ph?i xác đ?nh r?ng b?n yêu c?u C?p nh?t Windows Server 2003 (OCM). N?u b?n s? d?ng m?t h? đi?u hành khác nhau t? Windows Server 2003, b?n ph?i ti?p t?c s? d?ng gói cài đ?t Windows. Cho Windows Server 2003, b?o v? t?p c?a Windows màn h?nh s?.NET Framework 1.1 t?p.

M?t cách chính xác cài đ?t các hotfix trên Windows Server 2003, b?n ph?i cài đ?t các gói ph?n m?m hotfix OCM. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t gói Windows cài đ?t trên Windows Server 2003, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tr?nh cài đ?t không th? cài đ?t các b?n vá nâng c?p v? chương tr?nh đư?c nâng c?p có th? m?t tích ho?c các b?n vá nâng c?p các b?n C?p Nh?t b?n khác c?a chương tr?nh. Xác minh r?ng chương tr?nh đư?c nâng lên t?n t?i trên máy tính c?a b?n và b?n có các b?n vá nâng c?p chính xác.
M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i.NET Framework 1.1 gói d?ch v? có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -------------------------------------------------------------------------
  07-Jun-2003 00:44 1.1.4322.910   253,952 Aspnet_isapi.dll
  07-Jun-2003 00:44 1.1.4322.910    20,480 Aspnet_regiis.exe
  07-Jun-2003 00:44 1.1.4322.910    32,768 Aspnet_wp.exe
  15-May-2003 23:49           33,522 Installpersistsqlstate.sql
  15-May-2003 23:49           34,150 Installsqlstate.sql
  07-Jun-2003 12:52 1.1.4322.910  1,216,512 System.dll
  07-Jun-2003 00:39           14,472 Webuivalidation.js
  07-Jun-2003 12:52 1.1.4322.910  1,249,280 System.Web.dll
S?a ch?a này c?ng có s?n cho phiên b?n ti?ng Đ?c c?a Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? sau đư?c c? đ?nh v?i hotfix rollup này:
812686 Kh?c ph?c: Khi b?n g?i phương pháp Response.ClearHeaders trong m?t HTTPModule tu? ch?nh, thêm k? t? đư?c n?i vào đ?u ra
819612 Kh?c ph?c: Ch?m hi?u su?t khi m?i th?m đ?nh kh? năng tr?nh duy?t đư?c l?y ra t? b? nh? cache
820621 Kh?c ph?c: Không th? t?i t?p tin c?u h?nh WinForm ?ng d?ng
820743 KH?C PH?C: ASP.Hi?u su?t NET qu?y không th? đ?m trên 113 n?p appdomains
820747 Kh?c ph?c: Không th? đính kèm tr?nh g? l?i ch? đ? ngư?i dùng đ?n quá tr?nh Aspnet_wp.exe thông qua các tùy ch?n t?p ch?y h?nh ?nh
821155 N?n lô biên d?ch có th? gây ra m?t b? t?c khi bơi s?i đ? đư?c c?n ki?t
821349 Kh?c ph?c: Embedded null k? t? có th? b? qua k?ch b?n yêu c?u xác nh?n
821438 Kh?c ph?c: Các chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? gây ra m?t s? ?ng d?ng Web đ? kh?i đ?ng l?i b?t ng?
821758 Kh?c ph?c: Server.Transfer không g?i IsPostBack trong.NET Framework 1.1
822148 KH?C PH?C: ASP.NET đ?i quá nhi?u yêu c?u
822162 KH?C PH?C: ASP.NET phiên bi?n là không chính xác d? ti?p c?n gi?a các ?ng d?ng khi b?n s? d?ng ch? đ? phiên SQLServer
823028 Kh?c ph?c: HttpApplication.OnThreadEnter có th? không ch?u áp l?c b? nh?
823030 Kh?c ph?c: DataGrid th?c hi?n phù h?p v?i m?c 508 c?a đ?o lu?t ph?c h?i ch?c năng s?a đ?i năm 1998
821346 Kh?c ph?c: AspNetHostingPermission giao nhau không x? l? NULL m?c tiêu m?t cách chính xác
818803 Bài-RTM.NET Framework 1.1 ASP.Các tri?u ch?ng NET Hotfix gói
819945 KH?C PH?C: ASP.NET đi?u khi?n không đáp ?ng kh? năng truy c?p hư?ng d?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 821156 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbfix kbinfo kbmt KB821156 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821156

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com