NETLOGON t? ch?c s? ki?n ID 5722 ngư?i trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đáng tin c?y chính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821240 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u s? tin tư?ng tên mi?n trong tên mi?n đáng tin c?y t? đ?ng đ?t l?i, sau khi b? ki?m soát mi?n Windows 2000 tin tư?ng c? g?ng đ? c?p nh?t m?t kh?u, b? đi?u khi?n tên mi?n authenticating trong tên mi?n đáng tin c?y có th? đăng m?t thông báo s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 5722 ngư?i tương t? như thông báo s? ki?n sau:

Event Source:	NETLOGON
Event Category:	None
Event ID:	5722
Date:		05/06/yyyy
Time:		1:35:21 PM
User:		N/A
Computer:	TRUSTED_DC
Description:
The session setup from the computer TRUSTING_DC failed to authenticate. The name(s)
of the account(s) referenced in the security database is TRUSTING_DOMAIN$.
The following error occurred: Access is denied.
Data:
0000: 22 00 00 c0        "..A

V?n đ? này thư?ng x?y ra khi m?t tên mi?n Windows NT 4.0 tín thác m?t tên mi?n Windows 2000. Đ? bi?t chi ti?t v? liên quan netlogon đăng nh?p, h?y xem ph?n "Thông tin thêm" c?a bài vi?t này.

NGUYÊN NHÂN

Theo nh?ng đi?u ki?n, t? ch?c s? ki?n ID 5722 ngư?i t? ch?c s? ki?n thông báo r?ng Nh?t k? tin tư?ng b? đi?u khi?n tên mi?n là ch? ti?ng ?n, v? s? tín thác là ho?t đ?ng. Đ?t khi b?n đ?t l?i m?t kh?u tin tư?ng b?ng tay, h? t? đ?ng l?i m?t l?n n?a trong v?ng m?t ngày (c?ng v?i m?t kho?ng th?i gian ng?u nhiên).

Tên mi?n Windows NT 4.0 s? g?i m?t kh?u m?i cho tên mi?n Windows 2000, và m?t kh?u m?i không ho?t đ?ng. Tên mi?n Windows NT 4.0 sau đó s? g?i m?t kh?u c?. M?t kh?u c? đ? thành công. Windows 2000 ghi nh?t k? s? ki?n thông báo v? m?t kh?u tr?nh bày ban đ?u đ? không làm vi?c.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6748  124,688 Adsldp.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6748  132,368 Adsldpc.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6761  381,712 Advapi32.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6680  134,928 Dnsapi.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6753   47,376 Eventlog.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6759  148,240 Kdcsvc.dll
  18-Jun-2003 06:43 5.0.2195.6758  205,072 Kerberos.dll
  26-Mar-2003 10:37 5.0.2195.6695   71,888 Dsecdd.sys
  13-Jul-2003 17:17 5.0.2195.6779  509,712 Lsasrv.dll
  13-Jul-2003 17:17 5.0.2195.6779   33,552 Lsass.exe
  15-Jul-2003 08:39 5.0.2195.6782  109,840 Msv1_0.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6601  311,568 Netapi32.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6783  360,720 Netlogon.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6781  931,088 Ntdsa.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6742  392,464 Samsrv.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6737  131,344 Scecli.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6737  306,448 Scesrv.dll
  15-Jul-2003 11:08 5.0.2195.6776 4,858,368 Sp3res.dll
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll
  16-Aug-2002 02:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe
  16-Jul-2003 06:56 5.0.2195.6741  126,224 Wldap32.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

M?u n?i dung Netlogon.log

05/06 13:35:21 [SESSION] NetrServerAuthenticate entered: TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$ (Negot: 1ff)
05/06 13:35:21 [CRITICAL] NetrServerAuthenticate: Bad password 0 for TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$
05/06 13:35:21 [CRITICAL] NetrServerAuthenticate: Bad password 1 for TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$
05/06 13:35:21 [CRITICAL] NetrServerAuthenticate: Failed to authenticate TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$
05/06 13:35:21 [MISC] Eventlog: 5722 (1) "TRUSTING_DC" "TRUSTING_DOMAIN$" 0xc0000022 c0000022 "...
05/06 13:35:24 [SESSION] NetrServerAuthenticate entered: TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$ (Negot: 1ff)
05/06 13:35:24 [CRITICAL] NetrServerAuthenticate: Bad password 0 for TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$
05/06 13:35:24 [CRITICAL] NetrServerAuthenticate: Bad password 1 for TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$
05/06 13:35:24 [SESSION] NetrServerAuthenticate returns Success: TRUSTING_DC on account TRUSTING_DOMAIN$ (Negot: 1ff)
05/06 13:35:25 [SESSION] NetrServerPasswordSet: Comp=TRUSTING_DC Acc=TRUSTING_DOMAIN$ Entered
05/06 13:35:25 [SESSION] NetrServerPasswordSet: Comp=TRUSTING_DC Acc=TRUSTING_DOMAIN$ Changing password locally
05/06 13:35:25 [SESSION] Setting Password of '05/06' to: ######## ######## ######## ######## ................
05/06 13:35:25 [SESSION] Current OWF Password of 'TRUSTING_DOMAIN$' is: ######## ######## ######## ######## ................
05/06 13:35:25 [SESSION] Previous OWF Text Password of 'TRUSTING_DOMAIN$' is: ######## ######## ######## ######## ................
05/06 13:35:25 [CHANGELOG] DeltaType AddOrChangeUser (5) SerialNumber: ## ###### Rid: 0x#### Name: 'TRUSTING_DOMAIN$'
05/06 13:35:25 [CHANGELOG] NlSendChangeLogNotification: sent 0 for TRUSTING_DOMAIN$ Rid:0x#### Obj Guid:00000004-0000-0000-0000-000000000000
05/06 13:35:25 [MISC] NlMainLoop: Notification to replicate immediately
05/06 13:35:25 [MISC] NlMainLoop: Notification that trust account added (or changed) TRUSTING_DOMAIN$ 0x#### 4
05/06 13:35:25 [SESSION] NetrServerPasswordSet: Comp=TRUSTING_DC Acc=TRUSTING_DOMAIN$ returns 0x0
05/06 13:35:25 [CHANGELOG] NlSendChangeLogNotification: sent 2 for Sid:S-1-5-21-#########-#########-#########
05/06 13:35:25 [MISC] NlMainLoop: Notification that TDO added or deleted.
05/06 13:35:25 [DOMAIN] Domain thread started
05/06 13:35:25 [DOMAIN] Domain thread started doing update trust list 

NOTE: The '4' at the end of the 'NlMainLoop: Notification' entry indicates a trusted domain secure channel
Đ? thêm thông tin v? cách hotfix gói đư?c đ?t tên , nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows Hotfix gói
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? netlogon đăng nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
109626Cho phép ghi s? g? l?i cho d?ch v? Netlogon

Thu?c tính

ID c?a bài: 821240 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB821240 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821240

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com