B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "không đ? b? nh?" khi b?n t?m ki?m các đo?n phim trong m?t tài li?u văn ph?ng trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821257
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n t?m ki?m các đo?n phim trong m?t tài li?u Microsoft Office (trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n H?nh ?nh, sau đó b?m Clip ngh? thu?t) trong m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i Microsoft Windows 2000, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Clip Organizer
Không đ? b? nh?. Th? đóng các ?ng d?ng khác ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính.
Không đ? lưu tr? có s?n đ? hoàn t?t thao tác này.
M? l?i 0x8007000E
Không có clip đư?c tr? v? trong k?t qu? t?m ki?m, m?c dù Clip t? ch?c bao g?m nh?ng clip phù h?p v?i tiêu chí t?m ki?m c?a b?n. K?t qu? là, b?n không th? chèn m?t clip vào tài li?u văn ph?ng c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • B?n k?t n?i t?i m?t Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)-d?a máy tính b?ng cách ch?y d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 t? m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i.

  - và -
 • B?n đăng nh?p vào h? ph?c v? đ?u cu?i như là m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
V?n đ? này x?y ra v? các thay đ?i trong thi?t đ?t b?o m?t đư?c th?c hi?n cho d?ch v? đ?u cu?i trong Windows 2000 SP4 có ?nh hư?ng đ?n các ch?c năng c?a các thành ph?n giao di?n Remoting trong Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t đ?t b?o m?t m?i đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows 2000 SP4, h?y xem ph?n "Thông tin" c?a bài vi?t này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

GI?I PHÁP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size   File name
  ----------------------------------------------------
  20-Jun-2003 18:54 2.53.6203.0 192,784 Msdaps.dll
Chú ý N?u b?n đang ch?y MDAC Phiên b?n 2,7 Service Pack 1 (SP1) trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 SP4, liên h? v?i PSS đ? có đư?c m?t MDAC 2,7 SP1 Phiên b?n c?a hotfix này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  16-Jul-2003 15:13 2.71.9031.52 188,416 Msdaps.dll
MDAC Phiên b?n 2.8 c?ng gi?i quy?t v?n đ? này. Thông tin v? làm th? nào đ? download và cài đ?t MDAC Phiên b?n 2.8, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c & DisplayLang = en

THÔNG TIN THÊM

"T?o các đ?i tư?ng toàn c?u" dùng bên ph?i (các SeImpersonatePrivilege ch?c năng) là m?t thi?t l?p b?o m?t m?i cho Windows 2000 Terminal Services đ? l?n đ?u tiên đư?c bao g?m trong Windows 2000 SP4 đ? giúp tăng b?o m?t. Ngư?i s? d?ng quy?n này là c?n thi?t cho m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? t?o ra các đ?i tư?ng toàn c?u trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i.

Đ? có thêm thông tin v? các thi?t đ?t b?o m?t đư?c gi?i thi?u trong Windows 2000 SP4, bao g?m c? ngư?i s? d?ng "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" ngay, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821546T?ng quan v? m?o các "danh m?t khách hàng sau khi xác th?c" và "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" thi?t đ?t b?o m?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 821257 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbtshoot kberrmsg kbpending kbbug kbmt KB821257 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821257

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com