Cách nh?p vào bi?u tư?ng m?ng nào không m? máy đ?a phương khu v?c k?t n?i t?nh tr?ng c?a s? sau khi b?n mang l?i cho b?n tính ra kh?i tr?ng thái t?m ngh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821290 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n mang l?i cho Windows 2000 d?a trên máy tính c?a b?n ra kh?i nhà nư?c d? ph?ng và sau đó b?m vào bi?u tư?ng m?ng trong vùng thông báo, ? phía bên ph?i c?a thanh tác v?, các Tr?ng thái k?t n?i khu v?c đ?a phương c?a s? không m?.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Hotfix này yêu Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?i hơn.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Tr?nh cài đ?t hotfix s? cho b?n bi?t n?u b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size   File name 
  -------------------------------------------------------------- 
  20-May-2003 22:28  5.0.2195.6683  55,568  Clusapi.dll 
  12-Mar-2003 18:02  5.0.2195.6683  67,760  Clusnet.sys 
  11-Apr-2003 00:40  5.0.2195.6735 683,280  Clussvc.exe 
  20-May-2003 22:28  5.0.2195.6660  95,504  Netman.dll 
  20-May-2003 22:28  5.0.2195.6747 474,896  Netshell.dll 
  12-Mar-2003 18:02  5.0.2195.6683  54,544  Resrcmon.exe

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, m? t?nh tr?ng k?t n?i khu v?c đ?a phương b?ng cách s? d?ng các B?t đ?u tr?nh đơn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Các k?t n?i m?ng và Dial Up.
 2. Trong các M?ng và các k?t n?i Dial-up c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Local Area Connection, sau đó b?m Tr?ng thái.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? đ?t tên m?i cho Microsoft Windows Hotfix gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 821290 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB821290 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821290

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com