B?n nh?n đư?c m?t l?i "đ?nh d?ng không h? tr?" thông đi?p khi b?n c? g?ng xem trư?c m?t b? phim QuickTime trong PowerPoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821417 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 291934 và 235950
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n chèn m?t Apple QuickTime movie vào m?t Microsoft B?n tr?nh bày PowerPoint, b? phim không chơi trong tr?nh bày. Khi b?n H?y th? đ? xem trư?c m?t Apple QuickTime movie trong PowerPoint (b?ng cách nh?p chu?t ph?i các b? phim, và sau đó nh?p vào Chi?u phim), b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng cách sau:
 • PowerPoint không th? chèn phim t? t?p đ? ch?n.
 • PowerPoint không th? chèn phim t? t?p đ? ch?n. Ho?c t?p tin là không đúng tiêu chu?n ho?c QuickTime không đư?c cài đ?t đúng cách.
 • T?p phim không th? đư?c chèn. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m tr? giúp.
 • Không th? phát l?i t?p. D?ng th?c không đư?c h? tr?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? PowerPoint có th? phát l?i ch? B? phim QuickTime (t?p tin mov và .qt) s? d?ng chương tr?nh nén v?i giao di?n đi?u khi?n tương ?ng phương ti?n truy?n thông (MCI)-tương thích codec.

Một codec (nén/decompressor) là m?t thu?t toán ho?c các đ? án đó là đư?c s? d?ng đ? ghi k? thu?t s? video ho?c âm thanh. Ví d?, khi b?n truy?n t?i video trên các Internet, video ph?i đư?c nén vào cu?i g?i và decompressed ngày cu?i nh?n. Codec có th? đư?c ch?n d?a trên ngư?i s? d?ng âm thanh ho?c h?nh ?nh ch?t lư?ng và h?nh ?nh kích thư?c tùy thích.

Khi b?n đ?c m?t b? phim QuickTime, m?t Video cho Windows decompressor decompresses t?p tin QuickTime. Nếu decompressor không h? tr? phương pháp nén đư?c s? d?ng b?i QuickTime b? phim, decompressor không th? hi?n th? các b? phim trên màn h?nh.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp.

Phương pháp 1: T?o m?t siêu liên k?t đ?n t?p tin mov

T?o ra m?t siêu liên k?t đ?n t?p tin mov, và sau đó đ? cho QuickTime Máy nghe nh?c cho Windows phát t?p đ? thay th?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Ch?n đ?i tư?ng ho?c văn b?n mà b?n mu?n gán các siêu liên k?t đ?n.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vàoSiêu liên k?t.
 3. Dư?i Liên k?t v?i, b?m Hi?n có T?p tin ho?c trang Web.
 4. Ch?n b? phim QuickTime mà b?n mu?n chơi, và sau đó Nh?p vào Ok.

  Chú ý Dư?i T?m trong, b?m Hi?n t?i Cặp đ? xem danh sách các t?p, b?m Haønh trang đ? Xem danh sách các trang Web đư?c xem g?n đây, ho?c b?m Tác ph?m g?n đâyđ? xem danh sách các t?p tin g?n đây đ? đư?c s? d?ng.
Trong th?i gian chi?u, nh?p vào liên k?t đ?i tư?ng ho?c văn b?n đ? chơi b? phim. N?u m?t ngư?i chơi h?p l? là s?n dùng, ngư?i chơi b?t đ?u, và sau đó các c?u th? chơi QuickTime movie.

Cách 2: Chuy?n đ?i QuickTime phim đ? đ?nh d?ng AVI

Chú ý Trong các bư?c sau đây, b?n ph?i s? d?ng QuickTime 4,0 Pro. B?n không th? th?c hi?n theo các bư?c sau v?i phiên b?n cơ b?n c?a QuickTime 4.0. Các bư?c là gi?ng nhau cho các phiên b?n Windows và Macintosh c?a QuickTime 4.0.

B?n có th? s? d?ng chương tr?nh ch?nh s?a QuickTime khác thay v? QuickTime 4,0 Pro. Đ? làm đi?u này, h?y xem tài li?u QuickTime đ? có bư?c có liên quan.

Đ? chuy?n đ?i QuickTime phim đ?nh d?ng AVI, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u QuickTime Pro, và sau đó, m? t?p tin mà b?n mu?n đ? chuy?n đ?i.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoXu?t kh?u.
 3. Đ?t các Xu?t kh?u lo?i t?p đ? Phim đ? AVI.
 4. Nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?mThiết đặt.
 5. Trong các Máy nén khí nhóm, h?y nh?p vào danh sách máy nén khí, và sau đó ch?n m?t t? trong danh sách trư?c đó. Cinepak là m?t đ?nh d?ng ph? bi?n. Ch?n đ?nh d?ng mà b?n ngh? r?ng phù h?p nh?t v?i b? phim.
 6. Đ?m b?o r?ng b?n thay đ?i ph?n m? r?ng trên tên t?p tin đ? AVI, sau đó b?m Lưu.

Phương pháp 3: Recompress phim QuickTime v?i tương thích codec

Chú ý Trong các bư?c sau đây, b?n ph?i s? d?ng QuickTime 4,0 Pro. B?n không th? th?c hi?n theo các bư?c sau v?i phiên b?n cơ b?n c?a QuickTime 4.0. Các bư?c là gi?ng nhau cho các phiên b?n Windows và Macintosh c?a QuickTime 4.0.

B?n có th? s? d?ng chương tr?nh ch?nh s?a QuickTime khác thay v? QuickTime 4,0 Pro. Đ? làm đi?u này, h?y xem tài li?u QuickTime đ? có bư?c có liên quan.

Đ? recompress phim QuickTime v?i tương thích codec, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u QuickTime Pro, và sau đó, m? t?p tin mà b?n mu?n đ? chuy?n đ?i.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoXu?t kh?u.
 3. Đ?t các Xu?t kh?u lo?i t?p đ? Phim đ? QuickTime Movie.
 4. Nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?mThiết đặt.
 5. Trong các Máy nén khí nhóm, h?y nh?p vào danh sách máy nén khí, và sau đó ch?n m?t t? trong danh sách trư?c đó. Cinepak là m?t đ?nh d?ng ph? bi?n. Ch?n đ?nh d?ng mà b?n ngh? r?ng phù h?p nh?t v?i b? phim.
 6. Nh?p vào Lưu.

THÔNG TIN THÊM

Ki?m ch?ng r?ng QuickTime phim tương thích

B?n có th? s? d?ng Microsoft Media Player đ? xác minh r?ng m?t QuickTime b? phim là tương thích v?i PowerPoint.

Chú ý Microsoft Media Player (Mplayer.exe hay Mplay32.exe) là m?t chương tr?nh khác nhau hơn so v?i Windows Media Player. Microsoft Media Player đư?c bao g?m các phiên b?n khác nhau c?a các c?a s? h? đi?u hành, và là m?t MCI-tuân th? thi?t b?. Windows Media Player, tuy nhiên, là m?t công ngh? m?i mà không d?a ngày MCI chơi nhi?u h?nh th?c truy?n thông. Windows Media Player có th? chơi m?t r?ng hơn ph?m vi c?a các đ?nh d?ng video và âm thanh so v?i Microsoft Media Player có th? chơi.

Đ? xác đ?nh kh? năng tương thích c?a b? phim, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, g? nhaán l?nh cho h? đi?u hành:
  • Trong Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium ?n b?n, lo?i MPlayer.exe, sau đó b?m Ok.
  • Trong Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, ho?c Microsoft Windows XP, lo?i mplay32.exe, sau đó b?m Ok.
  Microsoft Media Player b?t đ?u.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?.
 4. Ch?n b? phim QuickTime mà b?n mu?n xác minh. Nh?p vàoM?.
N?u QuickTime movie tương thích, Microsoft Media Player s? m? ra b? phim. N?u Microsoft Media Player s? m? ra b? phim, nhưng PowerPoint không không, có th? có m?t v?n đ? v?i PowerPoint ho?c v?i các cài đ?t MCI. N?u Microsoft Media Player không m? b? phim, và sau đó b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong Media Player, b? phim là không tương thích và không th? phát trong PowerPoint. B?n có th? làm cho b? phim tương thích b?i b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n WORKAROUND c?a bài vi?t này.

Đ?nh d?ng chu?n nén

Các codec sau có m?t trên c? hai c?a s? ho?t đ?ng h? th?ng và v?i QuickTime 4.0. M?c dù có th? có codec khác đư?c có s?n trên c? hai n?n t?ng, danh sách này bao g?m nh?ng ngư?i đư?c tiêu chu?n trên c? hai h? đi?u hành và r?ng b?n có th? s? d?ng mà không có v?n đ?:
 • BMP
 • Cinepak
 • DV-NTSC
 • DV-PAL
 • Intel Indeo Video R3.2
 • Intel nguyên
 • Không có

Chèn và phát m?t t?p tin QuickTime movie (*.mov) trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint

Đ? chèn m?t.T?p tin MOV trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint, b?m Chèn, b?m Phim ?nh và âm thanh, b?m Phim t? t?p tin, và sau đó ch?n QuickTime movie (*.MOV) t?p mà b?n mu?n chèn vào tr?nh bày c?a b?n.

Chú ý Đ? chèn và đóng m?t b? phim QuickTime (t?p tin mov) trong m?t PowerPoint tr?nh bày, m?t s? đi?u ki?n ph?i đúng cho b?t k? máy tính nào mà b?n t?o ho?c chèn t?p tin mov trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint. Nh?ng đi?u ki?n này ph?i c?ng là đúng cho b?t k? máy tính nào mà chơi các t?p tin mov trong m?t PowerPoint tr?nh bày.

Các đi?u ki?n sau đây ph?i úng s? th?c cho các máy tính đ? chèn ho?c phát m?t t?p tin mov trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint:
 • Giá tr? đăng k? "mov" ph?i có m?t trên máy tính.
 • Codec video đư?c s? d?ng đ? nén QuickTime t?p phim ph?i có m?t trên máy tính mà b?n t?o PowerPoint tr?nh bày.
 • Các codec đư?c s? d?ng b?i b? phim QuickTime ph?i cài đ?t trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? chi?u phim QuickTime.
 • Các codec đư?c s? d?ng đ? nén b? phim QuickTime (t?p tin mov) ph?i tương thích v?i PowerPoint.

C?u h?nh máy tính đ? chèn ho?c chơi m?t t?p tin mov trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint

Ph?n sau c?a bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh máy tính đ? cho các đi?u ki?n đ? th?o lu?n trong ph?n trư?c đó bài vi?t là đúng đ?i v?i máy tính c?a b?n.
 • Giá tr? đăng k? "mov" ph?i có m?t trên máy tính.

  Giá tr? sau đây đăng k? "mov" ph?i có m?t trên máy tính hi?n đang chơi b? phim:
  HKEY_LOCAL_MACHINE Software NT\CurrentVersion\MCIExtensions

  Giá trị:mov
  Loại: REG_SZ
  Dữ liệu:MPEGVideo

  N?u m?c đăng k? này không ph?i là hi?n nay, th?c hi?n theo các bư?c sau đ? thêm các m?c nh?p registry.

  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  3. Xác đ?nh v? trí phím sau đây, và sau đó ch?n các phím sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE Software NT\CurrentVersion\MCIExtensions
  4. Nh?p vào Ch?nh s?a, b?m M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
  5. G? tên sau cho các giá tr? m?i:

   mov
  6. Nhấn ENTER.
  7. Nh?p chu?t ph?i vào chu?i giá tr? tên m?i, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  8. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? các sau: MPEGVideo.
  9. Nh?p vào Ok.
  10. Thoát kh?i Registry Editor.
 • Codec video đư?c s? d?ng đ? nén t?p phim QuickTime ph?i có m?t trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? t?o thuy?t tr?nh PowerPoint.

  Codec video đư?c s? d?ng đ? nén QuickTime phim (t?p tin mov) ph?i có m?t trên máy tính. Xác đ?nh các codec nh?ng g? các T?p phim QuickTime s? d?ng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

  Phương pháp 1: Xác đ?nh Video Codec b?ng cách s? d?ng Windows Media Player

  Đ? xác đ?nh video codec b?ng cách s? d?ng máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông, làm theo các bư?c sau:
  1. M? t?p tin mov trong Windows Media Player.
  2. Nh?p vào Tệp, sau đó b?m Thu?c tính. Các Video codec thi?t l?p xác đ?nh codec video đ? đư?c s? d?ng đ? nén b? phim.

  N?u phương pháp 1 không ho?t đ?ng, ho?c codec video là đư?c xác đ?nh là "Không bi?t", s? d?ng phương pháp 2.

  Cách 2: Xác đ?nh các Codec Video b?ng cách s? d?ng máy nghe nh?c QuickTime

  Đ? xác đ?nh codec video b?ng cách s? d?ng máy nghe nh?c QuickTime, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?i v? và cài đ?t QuickTime Player mi?n phí. Đ? làm chuy?n thăm này, Apple Web site sau:
   http://www.Apple.com/QuickTime
  2. M? b? phim QuickTime Player.
  3. Nh?p vào C?a s?, sau đó b?m Hi?n th? thông tin Movie. Các Định dạng thi?t l?p xác đ?nh codec video đ? đư?c s? d?ng đ? nén b? phim.
 • Các codec đư?c s? d?ng b?i b? phim QuickTime ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? chi?u phim QuickTime.

  Xác đ?nh li?u các codec đư?c s? d?ng b?i b? phim QuickTime (t?p tin mov) đư?c cài đ?t trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? chơi QuickTime phim trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau. Các bư?c khác nhau, tùy thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n.
  • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
   2. Nh?p vào Âm thanh, ti?ng nói và âm thanh Thi?t b?.
   3. Nh?p vào Âm thanh và các thi?t b? âm thanh.
   4. B?m vào các Ph?n c?ng tab.
   5. Trong các Thi?t b? h?p, b?m vào Codec video, sau đó b?m Thu?c tính.

    Các Thu?c tính Codec Video h?p tho?i s? m? ra.
   6. Trong các Thu?c tính Codec Videoh?p tho?i h?p, b?m vào các Thu?c tính tab, và sau đó xác đ?nh n?u các codec đư?c cài đ?t.
  • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 2000, làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
   2. Nh?p vào Âm thanh và đa phương ti?n.
   3. B?m vào các Ph?n c?ng tab.
   4. Trong các Thi?t b? h?p, b?m vào Codec video, sau đó b?m Thu?c tính.

    Các Thu?c tính Codec Video h?p tho?i s? m? ra.
   5. Trong các Thu?c tính Codec Videoh?p tho?i h?p, b?m vào các Thu?c tính tab, và sau đó xác đ?nh n?u các codec đư?c cài đ?t.
 • Các codec đư?c s? d?ng đ? nén b? phim QuickTime ph?i tương thích v?i PowerPoint.

  Xác nh?n r?ng các codec đư?c s? d?ng đ? nén QuickTime phim (t?p tin mov) là tương thích v?i PowerPoint.

  Đ? th? nghi?m cho dù các phim codec là tương thích v?i PowerPoint và cho dù b?n có th? chơi phim trong PowerPoint, th? nghi?m cho dù b?n có th? chơi phim trong Microsoft Media Player (không ph?i Windows Media Player). Media Player (Mplayer.exe hay Mplay32.exe, tùy thu?c vào h? đi?u hành đư?c cài đ?t) là m?t chương tr?nh khác ngoài Windows Máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông. Microsoft Media Player đư?c bao g?m các phiên b?n khác nhau c?a các H? đi?u hành Microsoft Windows. Media Player là m?t thi?t b? MCI v?a nêu tuân th?. Tuy nhiên, Windows Media Player là m?t công ngh? m?i mà không d?a vào MCI đ? chơi nhi?u h?nh th?c truy?n thông. Do đó Windows Media Player có th? chơi m?t r?ng hơn ph?m vi c?a các đ?nh d?ng video và âm thanh so v?i máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông.

  Đ? xác minh n?u các b? phim là hay là không tương thích và n?u b? phim có th? đư?c chèn vào ho?c đóng trong PowerPoint, xác đ?nh cho dù b?n có th? chơi phim trong Microsoft Media Player (không ph?i c?a s? Media Player). Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, g? nhaán l?nh cho h? đi?u hành.
   • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition, lo?i MPlayer.exe
   • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP, g? mplay32.exe.
  3. Nh?p vào Ok đ? b?t đ?u máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông.
  4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
  5. Ch?n b? phim QuickTime mà b?n mu?n xác minh, sau đó b?m M?.

   N?u b? phim QuickTime là tương thích, Microsoft Media Player m? ra b? phim, và sau đó Microsoft Media C?u th? chơi nó. N?u b? phim m? ra và đóng trong Microsoft Media Player (không ph?i Windows Media Player), nhưng không th? đư?c l?p vào ho?c đóng trong PowerPoint, có có th? là m?t v?n đ? v?i PowerPoint ho?c v?i các cài đ?t MCI.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m. Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 821417 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbformat kberrmsg kbprb kbmt KB821417 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821417

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com