Zosobnění uživatele v kódu může způsobit Outlook přestane reagovat nebo způsobit chybové zprávy "Metoda nepodařilo"

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 821470 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Při spuštění kódu, který zosobňuje uživatele o přístup k poštovní schránce aplikace Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2003 nebo Outlook 2002 přestat reagovat nebo se může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Metoda '~' objektu '~' se nezdařila

Příčina

Tento problém může dojít, pokud nové podprocesy jsou vytvořeny při zosobnit uživatele. MAPI a objekty CDO (Collaboration Data OBJECTS) vytvářet nové podprocesy jako normální funkce a tyto nové podprocesy dědit úplný přístup k tokenu zosobněného uživatele.

Poznámka: Zosobnění s MAPI není podporované chování.

Jak potíže obejít

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury,. nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele.

Chcete-li tento problém vyřešit, rozdělit na dva samostatné programy váš kód.

For example, the first program should do the impersonation by using LogonUser, and then start the second program as a separate process by using CreateProcessAsUser as in the following sample Visual Basic code:
'<-- Launcher program
Const LOGON32_LOGON_INTERACTIVE = 2
Const LOGON32_PROVIDER_DEFAULT = 0
Const CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE = &H4000000

Private Type STARTUPINFO

  cb As Long
  lpReserved As Long ' !!! must be Long for Unicode string
  lpDesktop As Long ' !!! must be Long for Unicode string
  lpTitle As Long  ' !!! must be Long for Unicode string
  dwX As Long
  dwY As Long
  dwXSize As Long
  dwYSize As Long
  dwXCountChars As Long
  dwYCountChars As Long
  dwFillAttribute As Long
  dwFlags As Long
  wShowWindow As Integer
  cbReserved2 As Integer
  lpReserved2 As Long
  hStdInput As Long
  hStdOutput As Long
  hStdError As Long

End Type

Private Type PROCESS_INFORMATION

  hProcess As Long
  hThread As Long
  dwProcessId As Long
  dwThreadId As Long

End Type

Private Declare Function CreateProcessAsUser Lib "advapi32.dll" _
   Alias "CreateProcessAsUserA" _
   (ByVal hToken As Long, _
   ByVal lpApplicationName As Long, _
   ByVal lpCommandLine As String, _
   ByVal lpProcessAttributes As Long, _
   ByVal lpThreadAttributes As Long, _
   ByVal bInheritHandles As Long, _
   ByVal dwCreationFlags As Long, _
   ByVal lpEnvironment As Long, _
   ByVal lpCurrentDirectory As String, _
   lpStartupInfo As STARTUPINFO, _
   lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long

Private Declare Function LogonUser Lib "advapi32.dll" Alias "LogonUserA" ( _
   ByVal lpszUsername As String, _
   ByVal lpszDomain As String, _
   ByVal lpszPassword As String, _
   ByVal dwLogonType As Long, _
   ByVal dwLogonProvider As Long, _
   phToken As Long) As Long

Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" ( _
   ByVal hObject As Long) As Long

Private Sub Command1_Click()
   Dim hToken As Long
   Dim ulResult As Long
   Dim startup As STARTUPINFO
   Dim process As PROCESS_INFORMATION
  
   ulResult = LogonUser("ImpersonatedUsed", "ImpersonatedDomain", _
     "ImpersonatedUserPassword", LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, _
      LOGON32_PROVIDER_DEFAULT, hToken)

   If ulResult = 0 Then
     MsgBox "Error in LogonUser: " & Err.LastDllError
     Exit Sub
   End If

   startup.cb = Len(startup)
   'TODO: Replace 'mail.exe' with the name of the program you wish to start
   ulResult = CreateProcessAsUser(hToken, 0&, "mail.exe", 0&, 0&, _
     False, CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE, 0&, "path", startup, process)

   If ulResult = 0 Then
     MsgBox "Error in CreateProcessAsUser: " & Err.LastDllError
     Exit Sub
   End If
  
   CloseHandle hToken
  
End Sub

'<-- End of first program 

'<-- Start of second process

'<-- Mail.exe project:
Private Sub Command1_Click()

On Error GoTo ErrHandler

  Dim oSession 'As MAPI.Session
  Set oSession = CreateObject("MAPI.Session")
  oSession.Logon , , , , , True, "ServerName" & vbLf & "MailboxName"

  Dim oFolder 'As MAPI.Folder
  Set oFolder = oSession.GetDefaultFolder(1) 'CdoDefaultFolderInbox
  Set oMessages = oFolder.Messages
  Set oMessage = oMessages.GetFirst

  MsgBox oMessage.Subject
  Set oMessage = Nothing

  MsgBox "1"
  Set oMessages = Nothing

  MsgBox "2"
  Set oFolder = Nothing

  MsgBox "3"
  oSession.Logoff '

  MsgBox "4"
   Set oSession = Nothing
  MsgBox "Done"

  Exit Sub
  
ErrHandler:
  MsgBox Err.Number & "  -->  " & Err.Description
  Set oMessage = Nothing
  Set oMessages = Nothing
  Set oFolder = Nothing
  oSession.Logoff
  Set oSession = Nothing

End Sub

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Vlastnosti

ID článku: 821470 - Poslední aktualizace: 30. dubna 2007 - Revize: 2.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
Klíčová slova: 
kbmt kberrmsg kbbug kbprb KB821470 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:821470

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com