Imitatie van de gebruiker in code, kan Outlook reageert of veroorzaakt het foutbericht 'Methode mislukt'

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 821470 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Wanneer u code die een gebruiker toegang tot een postbus geïmiteerd uitvoert, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2003 of Outlook 2002 reageert niet meer of wordt een foutbericht van de volgende strekking:
Methode ' ~' van object ' ~' is mislukt

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als nieuwe threads worden gemaakt wanneer u een gebruiker imiteren. MAPI en Collaboration Data Objects (CDO) nieuwe threads als normale functie maken en deze nieuwe threads volledige toegang tot de nagebootste gebruikers token niet overnemen.

OpmerkingImitatie met MAPI is geen ondersteunde gedrag.

Workaround

Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal wordt aangetoond en de hulpmiddelen maken en procedures voor foutopsporing worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunt de functionaliteit van een bepaalde procedure uitgelegd. Zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of procedures uw specifieke behoeften te bouwen echter niet wijzigen.

Dit probleem omzeilen door uw code in twee afzonderlijke programma's te splitsen.

Het eerste programma moet bijvoorbeeld de imitatie doen door LogonUser en start het tweede programma als een afzonderlijk proces via CreateProcessAsUser in de volgende voorbeeldcode van Visual Basic:
'<-- Launcher program
Const LOGON32_LOGON_INTERACTIVE = 2
Const LOGON32_PROVIDER_DEFAULT = 0
Const CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE = &H4000000

Private Type STARTUPINFO

  cb As Long
  lpReserved As Long ' !!! must be Long for Unicode string
  lpDesktop As Long ' !!! must be Long for Unicode string
  lpTitle As Long  ' !!! must be Long for Unicode string
  dwX As Long
  dwY As Long
  dwXSize As Long
  dwYSize As Long
  dwXCountChars As Long
  dwYCountChars As Long
  dwFillAttribute As Long
  dwFlags As Long
  wShowWindow As Integer
  cbReserved2 As Integer
  lpReserved2 As Long
  hStdInput As Long
  hStdOutput As Long
  hStdError As Long

End Type

Private Type PROCESS_INFORMATION

  hProcess As Long
  hThread As Long
  dwProcessId As Long
  dwThreadId As Long

End Type

Private Declare Function CreateProcessAsUser Lib "advapi32.dll" _
   Alias "CreateProcessAsUserA" _
   (ByVal hToken As Long, _
   ByVal lpApplicationName As Long, _
   ByVal lpCommandLine As String, _
   ByVal lpProcessAttributes As Long, _
   ByVal lpThreadAttributes As Long, _
   ByVal bInheritHandles As Long, _
   ByVal dwCreationFlags As Long, _
   ByVal lpEnvironment As Long, _
   ByVal lpCurrentDirectory As String, _
   lpStartupInfo As STARTUPINFO, _
   lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long

Private Declare Function LogonUser Lib "advapi32.dll" Alias "LogonUserA" ( _
   ByVal lpszUsername As String, _
   ByVal lpszDomain As String, _
   ByVal lpszPassword As String, _
   ByVal dwLogonType As Long, _
   ByVal dwLogonProvider As Long, _
   phToken As Long) As Long

Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" ( _
   ByVal hObject As Long) As Long

Private Sub Command1_Click()
   Dim hToken As Long
   Dim ulResult As Long
   Dim startup As STARTUPINFO
   Dim process As PROCESS_INFORMATION
  
   ulResult = LogonUser("ImpersonatedUsed", "ImpersonatedDomain", _
     "ImpersonatedUserPassword", LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, _
      LOGON32_PROVIDER_DEFAULT, hToken)

   If ulResult = 0 Then
     MsgBox "Error in LogonUser: " & Err.LastDllError
     Exit Sub
   End If

   startup.cb = Len(startup)
   'TODO: Replace 'mail.exe' with the name of the program you wish to start
   ulResult = CreateProcessAsUser(hToken, 0&, "mail.exe", 0&, 0&, _
     False, CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE, 0&, "path", startup, process)

   If ulResult = 0 Then
     MsgBox "Error in CreateProcessAsUser: " & Err.LastDllError
     Exit Sub
   End If
  
   CloseHandle hToken
  
End Sub

'<-- End of first program 

'<-- Start of second process

'<-- Mail.exe project:
Private Sub Command1_Click()

On Error GoTo ErrHandler

  Dim oSession 'As MAPI.Session
  Set oSession = CreateObject("MAPI.Session")
  oSession.Logon , , , , , True, "ServerName" & vbLf & "MailboxName"

  Dim oFolder 'As MAPI.Folder
  Set oFolder = oSession.GetDefaultFolder(1) 'CdoDefaultFolderInbox
  Set oMessages = oFolder.Messages
  Set oMessage = oMessages.GetFirst

  MsgBox oMessage.Subject
  Set oMessage = Nothing

  MsgBox "1"
  Set oMessages = Nothing

  MsgBox "2"
  Set oFolder = Nothing

  MsgBox "3"
  oSession.Logoff '

  MsgBox "4"
   Set oSession = Nothing
  MsgBox "Done"

  Exit Sub
  
ErrHandler:
  MsgBox Err.Number & "  -->  " & Err.Description
  Set oMessage = Nothing
  Set oMessages = Nothing
  Set oFolder = Nothing
  oSession.Logoff
  Set oSession = Nothing

End Sub

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' is.

Eigenschappen

Artikel ID: 821470 - Laatste beoordeling: donderdag 3 maart 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
Trefwoorden: 
kberrmsg kbbug kbprb kbmt KB821470 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:821470

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com