Kod, kullanıcının kimliğe bürünme, Outlook'un yanıt vermemesine veya "Yöntemi başarısız oldu" hata iletisine neden neden olabilir

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 821470 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Belirtiler

Bir posta kutusuna erişmek için bir kullanıcının kimliğine bürünür kodunu çalıştırdığınızda, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2003 veya Outlook 2002 yanıt vermeyebilir veya aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
'~' nesnesinin '~' yöntemi başarısız oldu

Neden

Kullanıcı özellikleri, yeni bir iş parçacığı oluşturulursa, bu sorun oluşabilir. MAPI ve birlikte çalışma veri nesneleri (CDO), normal bir işlev olarak yeni bir iş parçacığı oluşturun ve bu yeni iş parçacığı belirteci Kimliğine bürünülen kullanıcı için tam erişim devralmaz.

Not MAPI ile kimliğe bürünme, desteklenen bir davranış değildir.

Pratik Çözüm

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, iki ayrı programlara kodunuzu bölün.

For example, the first program should do the impersonation by using LogonUser, and then start the second program as a separate process by using CreateProcessAsUser as in the following sample Visual Basic code:
'<-- Launcher program
Const LOGON32_LOGON_INTERACTIVE = 2
Const LOGON32_PROVIDER_DEFAULT = 0
Const CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE = &H4000000

Private Type STARTUPINFO

  cb As Long
  lpReserved As Long ' !!! must be Long for Unicode string
  lpDesktop As Long ' !!! must be Long for Unicode string
  lpTitle As Long  ' !!! must be Long for Unicode string
  dwX As Long
  dwY As Long
  dwXSize As Long
  dwYSize As Long
  dwXCountChars As Long
  dwYCountChars As Long
  dwFillAttribute As Long
  dwFlags As Long
  wShowWindow As Integer
  cbReserved2 As Integer
  lpReserved2 As Long
  hStdInput As Long
  hStdOutput As Long
  hStdError As Long

End Type

Private Type PROCESS_INFORMATION

  hProcess As Long
  hThread As Long
  dwProcessId As Long
  dwThreadId As Long

End Type

Private Declare Function CreateProcessAsUser Lib "advapi32.dll" _
   Alias "CreateProcessAsUserA" _
   (ByVal hToken As Long, _
   ByVal lpApplicationName As Long, _
   ByVal lpCommandLine As String, _
   ByVal lpProcessAttributes As Long, _
   ByVal lpThreadAttributes As Long, _
   ByVal bInheritHandles As Long, _
   ByVal dwCreationFlags As Long, _
   ByVal lpEnvironment As Long, _
   ByVal lpCurrentDirectory As String, _
   lpStartupInfo As STARTUPINFO, _
   lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long

Private Declare Function LogonUser Lib "advapi32.dll" Alias "LogonUserA" ( _
   ByVal lpszUsername As String, _
   ByVal lpszDomain As String, _
   ByVal lpszPassword As String, _
   ByVal dwLogonType As Long, _
   ByVal dwLogonProvider As Long, _
   phToken As Long) As Long

Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" ( _
   ByVal hObject As Long) As Long

Private Sub Command1_Click()
   Dim hToken As Long
   Dim ulResult As Long
   Dim startup As STARTUPINFO
   Dim process As PROCESS_INFORMATION
  
   ulResult = LogonUser("ImpersonatedUsed", "ImpersonatedDomain", _
     "ImpersonatedUserPassword", LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, _
      LOGON32_PROVIDER_DEFAULT, hToken)

   If ulResult = 0 Then
     MsgBox "Error in LogonUser: " & Err.LastDllError
     Exit Sub
   End If

   startup.cb = Len(startup)
   'TODO: Replace 'mail.exe' with the name of the program you wish to start
   ulResult = CreateProcessAsUser(hToken, 0&, "mail.exe", 0&, 0&, _
     False, CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE, 0&, "path", startup, process)

   If ulResult = 0 Then
     MsgBox "Error in CreateProcessAsUser: " & Err.LastDllError
     Exit Sub
   End If
  
   CloseHandle hToken
  
End Sub

'<-- End of first program 

'<-- Start of second process

'<-- Mail.exe project:
Private Sub Command1_Click()

On Error GoTo ErrHandler

  Dim oSession 'As MAPI.Session
  Set oSession = CreateObject("MAPI.Session")
  oSession.Logon , , , , , True, "ServerName" & vbLf & "MailboxName"

  Dim oFolder 'As MAPI.Folder
  Set oFolder = oSession.GetDefaultFolder(1) 'CdoDefaultFolderInbox
  Set oMessages = oFolder.Messages
  Set oMessage = oMessages.GetFirst

  MsgBox oMessage.Subject
  Set oMessage = Nothing

  MsgBox "1"
  Set oMessages = Nothing

  MsgBox "2"
  Set oFolder = Nothing

  MsgBox "3"
  oSession.Logoff '

  MsgBox "4"
   Set oSession = Nothing
  MsgBox "Done"

  Exit Sub
  
ErrHandler:
  MsgBox Err.Number & "  -->  " & Err.Description
  Set oMessage = Nothing
  Set oMessages = Nothing
  Set oFolder = Nothing
  oSession.Logoff
  Set oSession = Nothing

End Sub

Durum

Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.

Özellikler

Makale numarası: 821470 - Last Review: 30 Nisan 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 2.1
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kberrmsg kbbug kbprb KB821470 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:821470

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com