T?ng quan v? m?o các "danh m?t khách hàng sau khi xác th?c" và nh?ng "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" Security Settings (821546.KB.EN-US.2.2)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821546
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" và "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" quy?n ngư?i dùng. Các thi?t đ?t b?o m?t m?i l?n đ?u tiên đư?c gi?i thi?u trong Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) và giúp đ? đ? tăng b?o m?t trong Windows 2000. Bài vi?t này mô t? thi?t đ?t b?o m?t m?i và c?ng ch?a thông tin v? m?t s? v?n đ? đ? bi?t có th? x?y ra và làm th? nào đ? kh?c ph?c chúng.

Quan tr?ng Xem xét các v?n đ? sau khi b?n áp d?ng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" và "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" quy?n ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng m?c đ?nh chính sách tên mi?n ho?c chính sách nhóm:
 • Các "M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c" và "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" quy?n ngư?i dùng ch? áp d?ng cho máy tính ch?y Windows 2000 SP4 ho?c m?i hơn.
 • B?n có th? s? d?ng m?c đ?nh chính sách tên mi?n ho?c chính sách nhóm đ? áp d?ng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" và "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" thi?t đ?t b?o m?t cho các máy tính trong môi trư?ng c?a b?n n?u các máy tính đang ch?y Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c m?i hơn. Lưu ? r?ng m?c dù b?n có th? tri?n khai các thi?t đ?t b?o m?t trong môi trư?ng có ch?a Windows 2000 SP2 và Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)-d?a trên máy vi tính, thi?t đ?t b?o m?t ch? áp d?ng cho Windows 2000 SP4 d?a trên máy tính. Các thi?t đ?t này không áp d?ng cho máy tính ch?y Windows 2000 SP2 ho?c Windows 2000 SP3.
 • Không s? d?ng các chính sách tên mi?n m?c đ?nh ho?c m?tkhác Chính sách nhóm đ? áp d?ng m?t trong hai ho?c c? hai các m?i quy?n ngư?i dùng đ? máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows 2000 Service Pack 1 (SP1). Lưu ? r?ng n?u b?n s? d?ng chính sách m?c đ?nh tên mi?n ho?c m?t khác nhau Chính sách nhóm đ? áp d?ng các quy?n c?a ngư?i dùng đ? máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Lan truy?n các chính sáchc?a thi?t đ?t b?o m?t không thành công. Đó là, các chính sách không tuyên truy?n đ? Windows 2000 ho?c máy tính Windows 2000 SP1 và quy?n ngư?i dùng không đư?c hi?n th? t?i đ?a phương thi?t đ?t b?o m?t-theo. Các k?ch b?n sau đây có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng vi?c s? d?ng chính sách tên mi?n m?c đ?nh ho?c m?t nhóm chính sách đ? áp d?ng m?t ho?c c? hai c?a nh?ng quy?n l?i ngư?i s? d?ng m?i đ? máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows 2000 Service Pack 1 (SP1):
  • Thi?t đ?t chính sách an ninh b? sung mà đư?c đ?t t?i đ?i tư?ng chính sách nhóm tương t? và r?ng m?c tiêu Windows 2000 ho?c Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) thi?t b? là không ph? bi?n cho các thi?t b? đích.
  • An ninh b? sung chính sách thi?t đ?t đư?c áp d?ng b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm khác d?c theo con đư?ng SDOU (trang web, tên mi?n, Organizational Unit) Windows 2000 ho?c các thi?t b? Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) s? đư?c ph? bi?n.
  • N?u m?t trong hai ho?c c? hai nh?ng thi?t đ?t b?o m?t m?i đư?c nh?m m?c tiêu t?i Windows 2000 ho?c Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) thi?t b?, đ?a phương MMC an ninh-theo ngày nh?ng thi?t b? không th? hi?n đúng th? b?t c? thi?t đ?t b?o m?t. Tuy nhiên, t?t c? các thi?t l?p b?o m?t đư?c áp d?ng cho các thi?t b? đư?c nh?m m?c tiêu t? các đ?i tư?ng chính sách nhóm tên mi?n ph? (mà không ch?a các thi?t đ?t m?i) s? v?n c?n áp d?ng cho nh?ng thi?t b? đư?c nh?m m?c tiêu.
 • Tương t?, b?n có th? s? d?ng chính sách b?o m?t đi?u khi?n vùng m?c đ?nh đ? áp d?ng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" và "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" thi?t đ?t b?o m?t cho b? ki?m soát mi?n trong môi trư?ng c?a b?n n?u đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 SP2 ho?c m?i hơn. Lưu ? r?ng m?c dù b?n có th? tri?n khai các thi?t đ?t b?o m?t trong m?t môi trư?ng mà ch?a Windows 2000 SP2 và b? ki?m soát mi?n Windows 2000 SP3 d?a trên, thi?t đ?t b?o m?t ch? áp d?ng cho b? ki?m soát mi?n Windows 2000 SP4 d?a trên. Các thi?t đ?t này không áp d?ng cho b? đi?u khi?n vùng đang ch?y ho?c Windows 2000 SP2 ho?c Windows 2000 SP3.

Ngư?i s? d?ng quy?n (SeImpersonatePrivilege) "M?o danh AfterAuthentication khách hàng"

Ngư?i dùng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" quy?n (SeImpersonatePrivilege) là m?t b?o m?t Windows 2000 thi?t l?p mà l?n đ?u tiên đư?c gi?i thi?u trong Windows 2000 SP4. Theo m?c đ?nh, thành viên c?a các thi?t b? c?a đ?a phương Qu?n tr? viên nhóm và các thi?t b? c?a đ?a phương Tài kho?n d?ch v? đư?c gán cho ngư?i dùng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" ngay. Các thành ph?n sau c?ng có ngư?i dùng này đúng:
 • D?ch v? đư?c b?t đ?u b?i b? đi?u khi?n d?ch v?
 • Các máy ch? mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) mà đư?c b?t đ?u b?ng cơ s? h? t?ng COM và đó c?u h?nh đ? ch?y trong m?t tài kho?n c? th?
Khi b?n gán ngư?i dùng "M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c" ph?i sang m?t ngư?i s? d?ng, b?n cho phép các chương tr?nh ch?y trên danh ngh?a c?a ngư?i dùng đó m?o danh m?t khách hàng. Thi?t đ?t b?o m?t này s? giúp ngăn ch?n máy ch? trái phép m?o khách hàng k?t n?i v?i nó thông qua các phương pháp như th? t?c t? xa (RPC) các cu?c g?i ho?c tên đư?ng ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? các SeImpersonatePrivilege ch?c năng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa375728.aspx
Đ? bi?t thêm v? Impersonate ch?c năng (ví d? như ImpersonateClient, ImpersonateLoggedOnUser, và ImpersonateNamedPipeClient), t?m ki?m SeImpersonatePrivilege trong tài li?u Microsoft n?n t?ng SDK. Đ? xem tài li?u hư?ng d?n này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa375728.aspx

Khắc phục sự cố

 • M?t s? chương tr?nh s? d?ng m?o danh có th? không ho?t đ?ng đư?c sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 SP4

  Sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) trên máy tính c?a b?n, m?t s? chương tr?nh s? d?ng m?o danh không th? làm vi?c m?t cách chính xác.

  V?n đ? này có th? x?y ra trong nh?ng t?nh hu?ng khi tài kho?n ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh không có ngư?i s? d?ng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" đúng.

  Trên máy tính ch?y Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) và trư?c đó, m?t ngư?i s? d?ng đúng không b?t bu?c ph?i m?o danh m?t khách hàng. V? v?y, m?t s? chương tr?nh s? d?ng m?o danh không th? làm vi?c m?t cách chính xác sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 SP4.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xác đ?nh tài kho?n ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh, và sau đó ch? đ?nh ngư?i dùng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" ph?i sang trương m?c ngư?i dùng đó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính sách b?o m?t c?c b?.
  2. M? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng.
  3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào M?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c.
  4. Trong các Đ?a phương thi?t l?p chính sách b?o m?t h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
  5. Trong các Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i h?p, b?m vào trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n thêm, h?y nh?p vào Thêm, sau đó b?m Ok.
  6. Nh?p vào Ok.
  Chú ý Đ? kh?c ph?c t?nh hu?ng mà b?n không th? xác đ?nh ngư?i dùng tài kho?n đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh, và trong trư?ng h?p b?n mu?n xác minh r?ng các tri?u ch?ng b?n đang g?p ph?i đư?c gây ra b?i ngư?i s? d?ng đúng, ch? đ?nh ngư?i dùng "Impersonate m?t khách hàng sau khi xác th?c" ngay cho t?t c? m?i ngư?i các nhóm, và sau đó ch?y chương tr?nh. N?u chương tr?nh ho?t đ?ng m?t cách chính xác, các v?n đ? mà b?n đang g?p có th? đư?c gây ra b?i các thi?t l?p b?o m?t m?i.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án" khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng Web trong Visual Studio.NET

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  821255"L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án" báo l?i khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng Web trong Visual Studio.NET

Ngư?i s? d?ng quy?n (SeCreateGlobalPrivilege) "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u"

"T?o các đ?i tư?ng toàn c?u" dùng quy?n (SeCreateGlobalPrivilege) là m?t b?o m?t Windows 2000 thi?t l?p mà l?n đ?u tiên đư?c gi?i thi?u trong Windows 2000 SP4. Ngư?i s? d?ng ph?i đư?c yêu c?u cho m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? t?o ra các đ?i tư?ng toàn c?u trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i. Lưu ? r?ng ngư?i dùng v?n có th? t?o ra các đ?i tư?ng phiên làm vi?c c? th? mà không đư?c gán quy?n ngư?i dùng này. Theo m?c đ?nh, thành viên c?a các qu?n tr? viên nhóm, trương m?c h? th?ng, và d?ch v? đư?c b?t đ?u b?i b? đi?u khi?n d?ch v? đư?c gán quy?n ngư?i dùng "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u".

Khắc phục sự cố

 • M?t s? chương tr?nh Có th? không ho?t đ?ng đư?c sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 SP4

  Sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) trên máy tính c?a b?n, m?t s? chương tr?nh có th? không ho?t đ?ng đư?c. V?n đ? này có th? x?y ra trong nh?ng t?nh hu?ng khi tài kho?n ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh không có ngư?i s? d?ng "T?o đ?i tư?ng toàn c?u" đúng.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xác đ?nh tài kho?n ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh, và sau đó ch? đ?nh ngư?i dùng "T?o ra đ?i tư?ng toàn c?u" ph?i sang trương m?c ngư?i dùng đó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính sách b?o m?t c?c b?.
  2. M? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng.
  3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào T?o ra các đ?i tư?ng toàn c?u.
  4. Trong các Đ?a phương thi?t l?p chính sách b?o m?t h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
  5. Trong các Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i h?p, b?m vào trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n thêm, h?y nh?p vào Thêm, sau đó b?m Ok.
  6. Nh?p vào Ok.
  Chú ý Đ? kh?c ph?c t?nh hu?ng mà b?n không th? xác đ?nh trương m?c ngư?i dùng mà đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh và nơi b?n mu?n đ? xác minh r?ng các tri?u ch?ng b?n đang g?p ph?i đư?c gây ra b?i ngư?i s? d?ng đúng, ch? đ?nh "t?o toàn c?u objects" "ngư?i s? d?ng ph?i đ? t?t c? m?i ngư?i trong nhóm, và sau đó ch?y chương tr?nh. N?u chương tr?nh ho?t đ?ng m?t cách chính xác, các v?n đ? mà b?n đang g?p có th? đư?c gây ra b?i các thi?t l?p b?o m?t m?i.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Không đ? b? nh?" khi b?n t?m ki?m các đo?n phim trong m?t tài li?u XP văn ph?ng trong m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  821257Thông báo l?i "Không đ? b? nh?" khi b?n t?m ki?m các đo?n phim trong m?t tài li?u XP văn ph?ng trong m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
 • Máy tính đi?m d?ng đáp ?ng (b? treo) khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính d?a trên Windows 2000 Server sau khi b?n cài đ?t McAfee ki?m soát c?a cha m?

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  823043Máy tính d?a trên Windows 2000 Server d?ng đáp ?ng khi b?n kh?i đ?ng l?i sau khi b?n cài đ?t McAfee đi?u khi?n c?a cha m?

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 821546 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbfix kbbug kbmt KB821546 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821546

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com