Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c s?a ch?a và cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh Office 2003 và tính năng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821593 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 264625.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c làm th? nào đ? s?a ch?a và cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh cá nhân và tính năng trong Microsoft Office 2003.

Thông tin đư?c ch?a trong bài vi?t này c?ng có s?n trong Microsoft văn ph?ng tr? giúp. Đ? bi?t hư?ng d?n v? làm th? nào đ? xem thông tin này trong tr? giúp, h?y xem ph?n "Tham kh?o".

Thông tin thêm

S? d?ng các thông tin trong ph?n này đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c đ? s?a ch?a và cài đ?t chuyên bi?t l?i các tính năng cá nhân trong Office 2003.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t cá nhân tính năng trong Office 2003

Nói chung, khi b?n l?n đ?u tiên c? g?ng s? d?ng m?t tính năng không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Office 2003 cài đ?t chuyên bi?t các tính năng t? đ?ng. Ví d?, n?u b?n ch? đ? Có đư?c d? li?u ngoài trên tr?nh đơn d? li?u trong Microsoft Office Excel 2003, và sau đó b?n nh?p vào Ch?y truy v?n b? máy cơ s? d? li?u, Microsoft Query đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.

N?u các tính năng mà b?n mu?n không đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng trong Office 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát t?t c? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
 3. B?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh, b?m vàoMicrosoft Office 2003, và sau đó b?mthay đ?i.
 4. Trong Microsoft Office 2003 cài đ?t chuyên bi?t dialogbox, nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 5. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm tra c?a các thành ph?n đó c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t.
 6. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm ch?n t?m ?ng tu? bi?n ofapplications , và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 7. M? r?ng s?n ph?m mà b?n mu?n tùy ch?nh, b?m vào theicon bên trái c?a tên tính năng, và sau đó b?m báo cài đ?t chuyên bi?t b?n mu?n. Ví d?, n?u b?n mu?n lo?i b? m?t tính năng, thi?t l?p nó đ?Không có s?n. Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t tính năng ngay l?p t?c, nh?p vàoch?y t? Máy tính c?a tôi, ho?c b?m vào Installed trên FirstUse n?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t các tính năng khi nó đư?c yêu c?u cho l?n đ?u tiên.
 8. Khi b?n hoàn t?t thay đ?i k? cài đ?t chuyên bi?t, h?y nh?p vàoC?p Nh?t.

Làm th? nào đ? s?a ch?a ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh Office

Th? t?c này phát hi?n và s?a ch?a v?n đ? có liên quan đ?n chương tr?nh Microsoft Office đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch?ng h?n như cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p và t?p tin cài đ?t chuyên bi?t m?t tích. Th? t?c này không s?a ch?a t?p tin cá nhân, ch?ng h?n như b?ng tính ho?c m?u.

Hai phương pháp sau đây mô t? hai cách mà b?n có th? s? d?ng công c? d? t?m và s?a ch?a đ? phát hi?n và s?a ch?a các v?n đ? v?i chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Phương pháp 1: Run phát hi?n và s?a ch?a trên tr?nh đơn tr? giúp

 1. Trên tr?nh đơn Tr? giúp trong b?t k? chương tr?nh văn ph?ng, b?m vào d? t?m và s?a ch?a.
 2. Nh?p vào B?t đ?u.
Lưu ? Đ? khôi ph?c l?i l?i t?t chương tr?nh đ? tr?nh đơn B?t đ?u , xác minh r?ng các khôi ph?c l?i phím l?i tắt riêng trong khi s?a ch?a ch?n hộp kiểm.

Phương pháp 2: Ch?y phát hi?n và s?a ch?a công c? t? Add or Remove Programs

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
 2. B?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh, b?m vàoMicrosoft Office 2003, và sau đó b?mthay đ?i.
 3. Trong Microsoft Office 2003 cài đ?t chuyên bi?t dialogbox, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c s?a ch?a, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 4. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng ho?cphát hi?n và s?a ch?a l?i trong cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a tôivà thenclick cài đ?t chuyên bi?t.
Lưu ? N?u b?n ch?n đ? phát hi?n và s?a ch?a các v?n đ? trong cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office c?a b?n, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm khôi ph?c l?i phím l?i tắt tr?nh đơn B?t đ?u c?a tôi đ? xây d?ng l?i phím l?i tắt Microsoft Office c?a b?n

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c lo?i b? các tính năng cá nhân c?a Microsoft Office, b?m tên s?n ph?m Microsoft tr? giúp trên menu Tr? giúp , lo?i cài đ?t chuyên bi?t ho?c lo?i b? c?u ph?n cá nhân tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m tra c?u đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 821593 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
T? khóa: 
kbrepair kbsetup kbinfo kbmt KB821593 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 821593

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com