Làm th? nào đ? ngăn ch?n thư đi?n t? không đư?c yêu c?u thương m?i trong Exchange 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821746 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? ngăn ch?n thư đi?n t? thương m?i không mong mu?n và làm th? nào đ? giúp làm gi?m nguy cơ mà máy tính Exchange Server 2003 có th? s? d?ng đ? ti?p s?c không đư?c yêu c?u thư đi?n t? thương m?i.

Thư đi?n t? thương m?i không mong mu?n, ho?c rác thư đi?n t?, là m?t ít phi?n toái cho văn ph?ng và thư đi?n t? trang ch? ngư?i s? d?ng. Đ? xóa tin nh?n ch?t th?i th?i gian, nhưng n?u máy ch? Exchange c?a b?n máy vi tính vô t?nh đang đư?c s? d?ng như là chuy?n ti?p cho đ?i chúng-thư, các hi?u ?ng có th? thêm r?t nhi?u r?c r?i.

Lưu ? r?ng m?t s? nh?ng khuy?n cáo thi?t đ?t này s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này ch? áp d?ng n?u d?ch v? Internet c?a b?n nhà cung c?p (ISP) cung c?p các c?a hàng và d?ch v? chuy?n ti?p ho?c m?t máy ch? thông minh cho b?n tên mi?n. Đi?u này có l? t?nh h?nh n?u b?n có m?t k?t n?i quay s? đ? các Internet ho?c n?u ISP c?a b?n cung c?p tư?ng l?a, đ?nh tuy?n, ho?c đ?a ch? m?ng các d?ch v? d?ch thu?t c?a cơ quan b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? ngăn ch?n ti?p s?c c?a thư đi?n t? không đư?c yêu c?u thương m?i

Khi b?n có k? ho?ch và th?c hi?n các bư?c đ? ngăn ch?n vi?c truy?n t?i c?a thư đi?n t? thương m?i không mong mu?n, có m?t s? y?u t? mà b?n ph?i xem xét.

Đ? ngăn ch?n ti?p nh?n

Chuy?n ti?p x?y ra khi không có m?t k?t n?i trong nư?c đ? thư c?a b?n đơn gi?n Chuy?n máy ch? giao th?c (SMTP) đư?c dùng đ? g?i thư đi?n t? đ? ngoài tên mi?n. V?i nh?ng thông đi?p e-mail thương m?i không mong mu?n, m?t thư đi?n t? đơn thư đư?c g?i đ?n máy ch? SMTP c?a b?n v?i nhi?u ngư?i nh?n trong l?nh v?c đó là bên ngoài đ? t? ch?c c?a b?n là m?t ví d? v? ti?p nh?n. Khi SMTP máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng vô danh xác th?c, h? th?ng nh?n tin đó đư?c s? d?ng đ? truy?n bá thông đi?p e-mail thương m?i không đư?c yêu c?u ch?p nh?n các thư g?i đ?n là đi?n h?nh. Sau khi tin nh?n đư?c ch?p nh?n, các máy ch? SMTP nh?n ra r?ng ngư?i nh?n thư thu?c bên ngoài l?nh v?c, và sau đó các H? ph?c v? SMTP cung c?p các tin nh?n. Nh?ng ngư?i g?i không đư?c yêu c?u s? d?ng trái phép thư thương m?i đi?n t? ch? c?n ph?i g?i m?t tin nh?n g?i đ?n cho SMTP c?a b?n h? ph?c v? cho nó s? đư?c g?i đ?n hàng ngàn ngư?i nh?n. Đi?u này có th? d?n đ?n gi?m hi?u su?t và t?c ngh?n hàng đ?i. Ngoài ra, đi?u này có th? annoy các ngư?i nh?n khi các tin nh?n đ?n.

Đ? ngăn ch?n ti?p nh?n, th? không c?p quy?n truy c?p ti?p s?c đ?n máy ch? khác. Tuy nhiên, có nh?ng t?nh hu?ng khi ti?p nh?n đư?c yêu c?u. B?n có th? Post Office Protocol 3 (POP3) và Internet Khách hàng truy c?p giao th?c 4 (IMAP4) thông báo nh?ng ngư?i d?a vào SMTP cho tin nh?n giao hàng. Các khách hàng có th? có l? do chính đáng cho vi?c g?i thư đi?n t? ngoài tên mi?n. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?o ra m?t th? hai SMTP ?o máy ch? đư?c dành riêng đ? nh?n tin nh?n e-mail POP3 và IMAP4 khách hàng. B?n có th? c?u h?nh máy ch? ?o này b? sung SMTP nh?t đ? s? d?ng xác th?c là k?t h?p v?i Secure Sockets Layer (SSL) d?a trên m? hóa, và sau đó c?u h?nh nó đ? cho phép chuy?n ti?p cho xác th?c khách hàng.

Chú ý Theo m?c đ?nh, máy ch? ?o m?c đ?nh SMTP trong Exchange 2003 là c?u h?nh đ? ngăn ch?n ti?p nh?n thư đi?n t? thông qua ?o h? ph?c v?.

Đ? ngăn ch?n máy tính chuy?n ti?p tin nh?n thông qua SMTP máy ch? ?o:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy chủ, và sau đó m? r?ngGiao thức.
 3. M? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vàoTi?p s?c.
 5. Trong các H?n ch? ti?p s?c h?p tho?i, Nh?p vào Ch? danh sách dư?i đây (n?u nó không đư?c đ? ch?n), và sau đó đ?m b?o r?ng các Máy vi tính danh sách đang tr?ng.

  N?u b?n không s? d?ng b?t k? khách hàng POP3 và IMAP4 v?i máy ch? ?o này, b?m vào đ? r? ràng các Cho phép t?t c? máy tính xác th?c thành công đ? ti?p s?c, b?t k? c?a danh sách ? trên ki?m tra h?p và b?mOk.
 6. Nh?p vào Ok.

Đ? c?u h?nh k?t n?i l?c

Luôn k?t n?i toàn c?u l?c thay th? các cài đ?t trên m?t máy ch? SMTP ?o cá nhân. Ví d?, n?u b?n thi?t l?p máy ch? SMTP ?o c?a b?n ch? ch?p nh?n k?t n?i t? m?t đ?a ch? IP c? th?, và b?n sau đó ph? nh?n r?ng đ?a ch? IP cùng ngày l?c k?t n?i toàn c?u c?a b?n, máy tính Exchange s? không ch?p nh?n thư đi?n t? t? đ?a ch? đó.

Đ? cho phép k?t n?i toàn c?u l?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Thi?t đ?t toàn c?u, b?m chu?t ph?i vàoThông báo giao hàng, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các K?t n?i l?c tab, và sau đó b?m Thêm.
 4. Trong các Tên hi?n th? h?p, nh?p tên cho l?c k?t n?i.
 5. Trong các H?u t? DNS c?a nhà cung c?p h?p, lo?i h?u t? DNS ISP c?a b?n n?i đ?n đ?a ch? IP.
 6. N?u b?n mu?n ch? đ?nh m?t thông báo l?i tùy ch?nh, g? các tin nh?n mà b?n mu?n trong các Tùy ch?nh thông báo l?i đ? tr? l?ih?p.
 7. Đ? ch? đ?nh m?t m? tr? l?i tr?ng thái, h?y nh?p vào Tùy ch?nh l?i Tin nh?n đ? tr? l?i, và sau đó ch? đ?nh m? tr?ng thái mà b?n mu?n s? d?ng.
 8. Nh?p vào Ok.
Đ? cho phép k?t n?i l?c:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy chủ, và sau đó m? r?ngGiao thức.
 3. M? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vàoNâng cao.
 5. Trong các Đ?a ch? danh sách, b?m vào đ?a ch? IP nơi mà b?n mu?n áp d?ng l?c k?t n?i, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng k?t n?i Bộ lọc ki?m tra h?p, b?m vào Ok, sau đó b?mOk.

Đ? c?u h?nh ngư?i g?i l?c

Khi b?n kích ho?t tính năng l?c trên h? ph?c v? SMTP c?a ?o, ngư?i g?i thư đi?n t? nh?n đư?c t? b?t c? ai vào các b? l?c ngư?i g?i là không ch?p nh?n. Ngư?i g?i l?c đư?c thi?t l?p trên toàn c?u, nhưng b?n kích ho?t nó trên m?i IP m?t Đ?a ch? cơ s? v? máy ch? ?o SMTP.

Đ? t?o ra m?t b? l?c ngư?i g?i:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Thi?t đ?t toàn c?u, b?m chu?t ph?i vàoThông báo giao hàng, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Ngư?i g?i l?c tab, và sau đó Nh?p vào Thêm.
 4. G? tên c?a ngư?i g?i có thư b?n mu?n l?c trong đ?nh d?ng đ?a ch? SMTP và b?m Ok.
 5. Ch? ra b?t c? tùy ch?n b? l?c b? sung mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? cho phép ngư?i g?i l?c trên h? ph?c v? SMTP ?o:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy chủ, và sau đó m? r?ngGiao thức.
 3. M? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vàoNâng cao.
 5. Trong các Đ?a ch? danh sách, b?m vào đ?a ch? IP nơi mà b?n mu?n áp d?ng b? l?c ngư?i g?i và b?mCh?nh s?a.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng b? l?c ngư?i g?iki?m tra h?p, b?m vào Ok, sau đó b?mOk.

Đ? c?u h?nh IP đ?a ch? h?n ch?

Khi b?n c?u h?nh IP đ?a ch? h?n ch?, b?n có th? ch? đ?nh IP Đ?a ch?, d?y IP ho?c tên mi?n h? th?ng tên mi?n (DNS) mà c?a b?n H? ph?c v? SMTP ch?p nh?n các phiên t?. Đi?u này r?t h?u ích n?u ISP c?a b?n ch?p nh?n thông đi?p thay m?t b?n và sau đó chuy?n ti?p thư đ?n b?n, b?i v? nó ngăn ch?n các máy ch? t? k?t n?i đ?n đ?u n?i SMTP c?a b?n.

Chú ý Cho IP đ?a ch? h?n ch? ch?c năng, trao đ?i thư (MX) h? sơ trên khu Internet DNS tên mi?n c?a b?n ph?i tr? đ?n các tin nh?n e-mail máy ch? c?a ISP c?a b?n, không ph?i máy tính Exchange 2003. N?u b?n nh?n đư?c c?a b?n bên ngoài SMTP e-mail thư t? h? ph?c v? thư đi?n t? g?i thông báo c?a ISP c?a b?n, b?n có th? c?u h?nh IP đ?a ch? h?n ch?. Gi?i h?n đ?a ch? IP cho th?y máy ch? ?o SMTP c?a b?n ch? ch?p nh?n các k?t n?i t? các tin nh?n e-mail máy ch? c?a ISP c?a b?n.

Đ? c?u h?nh IP đ?a ch? h?n ch?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy chủ, và sau đó m? r?ngGiao thức.
 3. M? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vàoK?t n?i.
 5. Trong các K?t n?i h?p tho?i h?p, b?m vàoCh? danh sách dư?i đây.

  Đi?u này ch? ra r?ng ch? IP Đ?a ch? và tên mi?n n?m trong danh sách đư?c phép k?t n?i v?i các SMTP máy ch? ?o.
 6. Nh?p vào Thêm, và sau đó th?c hi?n m?t trong các sau đây đ? thêm m?t máy vi tính, nhóm máy tính ho?c m?t tên mi?n, như thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:
  • Đ? thêm m?t máy vi tính, b?m Đ?a đơn Máy tính, g? đ?a ch? IP c?a máy ch? nh?n tin thư đi?n t? c?a b?n ISP ? các Đ?a ch? IP h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

   Ngoài ra, b?m Tra c?u DNS, g? tên máy ch?, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Đ? thêm m?t nhóm máy tính, b?m Nhóm máy vi tính, g? đ?a ch? m?ng con và m?t n? m?ng con c?a nhóm trong tương ?ng v?i h?p và sau đó nh?p vào Ok.

   Microsoft khuy?n cáo tùy ch?n này n?u ISP c?a b?n có xu hư?ng thay đ?i Đ?a ch? IP c?a máy ch? e-mail g?i thông báo c?a m?nh mà không có c?nh báo.
  • Đ? thêm m?t tên mi?n, b?m Miền, lo?i tên mi?n mà b?n mu?n trong các Tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

   Lưu ? r?ng tùy ch?n này c?n m?t đ?o ngư?c DNS tra c?u ngày m?i k?t n?i đ?n. Yêu c?u này có th? ?nh hư?ng đ?n các hi?u su?t c?a Exchange server. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các G? r?i ph?n sau này trong đi?u này bài vi?t.

Đ? c?u h?nh xác th?c

Khi b?n c?u h?nh ngư?i dùng d?a trên xác th?c, máy ch? bên ngoài ho?c khách hàng ph?i s? d?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u đ? đăng nh?p vào SMTP ?o h? ph?c v?. Tương t? như gi?i h?n đ?a ch? IP, b?n có th? c?u h?nh xác th?c n?u ISP c?a b?n ho?t đ?ng như m?t thông đi?p ti?p s?c cho cơ quan b?n và ISP có th? cung c?p xác th?c các k?t n?i đ?n máy ch? ?o SMTP c?a b?n. ISP c?a b?n ph?i c?ng h? tr? Transport Layer Security. V?n chuy?n l?p b?o m?t m? hóa các xác th?c và thông báo chuy?n giao phiên.

Chú ý ISP c?a b?n có th? h? tr? Integrated Windows Authentication tùy ch?n (tên c? là NTLM ho?c Windows NT Challenge/Response xác th?c).

Đ? c?u h?nh xác th?c:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy chủ, và sau đó m? r?ngGiao thức.
 3. M? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vàoXác thực.
 5. Trong các Xác thực h?p tho?i, nh?n vào đây đ? r? ràng các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p và các Tích h?p Windows Xác thực h?p ki?m.

  H?y ch?c ch?n r?ng các Basic xác th?c (m?t kh?u đư?c g?i trong văn b?n r? ràng) h?p ki?m tra là l?a ch?n.
 6. N?u ISP c?a b?n h? tr? Transport Layer Security, nh?n vào đây đ? ch?n các Yêu c?u m?t m? hoá TLS h?p ki?m.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Thêm m?t trương m?c ngư?i dùng và m?t kh?u vào thư m?c ho?t đ?ng, và sau đó thông báo cho ISP c?a b?n c?a các ?y nhi?m. Trương m?c này cung c?p xác th?c cho k?t n?i trong nư?c.

Đ? thi?t l?p gi?i h?n tin nh?n

Thi?t l?p gi?i h?n thư liên quan đ?n vi?c thay đ?i s? m?c đ?nh c?a ngư?i nh?n cho m?i tin nh?n. Th? t?c này làm gi?m tác d?ng c?a không đư?c yêu c?u thương m?i thư đi?n t? b?ng cách ngăn ch?n vi?c phân ph?i c?a m?t tin nh?n đơn đ? nhi?u cá nhân. Ngoài ra, b?n có th? làm gi?m kích thư?c tin nh?n t?i đa và các Kích thư?c t?i đa phiên.

Chú ý N?u b?n gi?m b?t s? ngư?i nh?n cho m?i tin nh?n, đi?u này th? t?c có th? ?nh hư?ng đ?n vi?c chuy?n giao cho ngư?i nh?n n?i b? c?a b?n n?u b?n có l?n danh sách phân ph?i nh?n thư đi?n t? b?ng phương ti?n c?a SMTP. Tuy nhiên, đi?u này không ph?i là m?t v?n đ? cho ngư?i nh?n MAPI.

Đ? thi?t l?p gi?i h?n tin nh?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy chủ, và sau đó m? r?ngGiao thức.
 3. M? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Tin nh?n tab.
 5. Đ? c?u h?nh thông báo gi?i h?n:
  1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Gi?i h?n kích thư?c thư đ?n (KB) ki?m tra h?p, và sau đó ch? đ?nh m?t giá tr? nh? hơn các giá tr? hi?n t?i.

   Ví d?, g? 2048.
  2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Gi?i h?n kích thư?c phiên đ? (KB) ki?m tra h?p, và sau đó g? 4096.
  3. Đ? l?i giá tr? m?c đ?nh cho Gi?i h?n s? lư?ng bài vi?t m?i k?t n?i đ?n thi?t l?p đ? 20.

   B?n không có thay đ?i giá tr? này.
  4. Thay đ?i giá tr? c?a Gi?i h?n s? lư?ng nh?n m?i tin nh?n đ? m?t giá tr? t? 100 đ?n 1000.

   M?c đ?nh thi?t l?p là 64,000.

   Chú ý Giá tr? mà b?n ch? đ?nh ph? thu?c vào các yêu c?u g?i thông báo c?a t? ch?c c?a b?n và kích thư?c c?a bên ngoài t? ch?c c?a b?n danh sách phân ph?i. B?t k? thư nào to l?n hơn con s? này c?a ngư?i nh?n tr? l?i cho nơi g?i b?ng m?t không giao hàng báo cáo (NDR).
 6. Nh?p vào Ok.

Đ? c?u h?nh k?t n?i SMTP

B?n có th? đ? t?o m?t tr?nh k?t n?i SMTP c?a b?n trao đ?i máy tính năm 2003 đ? th?c hi?n các k?t n?i ra bên ngoài và ch?p nh?n các k?t n?i đ?n và t? các máy ch? SMTP khác trên Internet. Đ?u n?i SMTP này ph?i liên k?t v?i ít nh?t m?t máy ch? ?o SMTP đ? ho?t đ?ng. B?n ph?i ki?m ch?ng đ?u n?i SMTP m?t cách chính xác c?u h?nh đ? gi?m nguy cơ ti?p nh?n thư không đư?c yêu c?u thương m?i e-mail.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngĐ?nh tuy?n Group, và sau đó m? r?ngK?t n?i.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào đ?u n?i SMTP b?n s? d?ng cho trong nư?c và cho đi ra thư đi?n t? Internet, và sau đó nh?p vàoB?t đ?ng s?n.
 4. N?u ISP c?a b?n cung c?p các c?a hàng và các cơ s? chuy?n ti?p cho b?n thư đi?n t? đ?n, nó có kh? năng r?ng ISP c?a b?n c?ng cung c?p m?t máy ch? thông minh cho thư e-mail g?i đi c?a b?n. N?u đây là t?nh h?nh, b?mChuy?n ti?p t?t c? thư thông qua k?t n?i này đ? thông minh sau máy ch?, r?i g? đ?a ch? IP ho?c tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (FQDN) c?a máy ch? tin nh?n e-mail c?a ISP c?a b?n.
 5. B?m vào các Không gian đ?a ch? tab, và sau đó nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép tin nh?n đ? đư?c chuy?n t?i đây tên mi?n ki?m tra h?p n?u nó đư?c ch?n.

  Chú ý Đ?u n?i SMTP cung c?p thư đi?n t? Internet thư?ng s? d?ng d?u hoa th? (*) (trong đó cho bi?t t?t c? các tên mi?n) là đ?a ch? c?a nó v? tr?. N?u b?n b?m đ? ch?n các Cho phép tin nh?n đ? đư?c chuy?n t?i đây tên mi?n h?p ki?m tra, ti?p nh?n t?t c? các bên ngoài en đư?c kích ho?t. N?u b?n s? d?ng m?t máy ch? thông minh cho thư đi?n t? ra bên ngoài, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? cách c?u h?nh b?o m?t cho thư đi?n t? thông báo giao hàng.
 6. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vàoRa bên ngoài b?o m?t. N?u ISP c?a b?n h? tr? xác th?c và m? hóa, nh?p vào Xác th?c cơ b?n (m?t kh?u đư?c g?i trong r? ràng văn b?n), b?m S?a đ?i, thêm trương m?c ngư?i dùng và các m?t kh?u s? d?ng đ? truy c?p vào máy ch? thông minh c?a ISP c?a b?n, và sau đó nh?p vàoOk.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các M?t m? hoá TLS ki?m tra h?p, b?m vào Ok, sau đó b?m Ok.

Đ? xác nh?n r?ng các cài đ?t máy ch? ?o SMTP b?n c?u h?nh ho?t đ?ng chính xác

Đ? xác nh?n r?ng các cài đ?t máy ch? ?o SMTP mà b?n c?u h?nh công vi?c đúng:
 1. Đ? xác nh?n r?ng các h?n ch? IP làm vi?c m?t cách chính xác, s? d?ng m?t POP3 và IMAP4 m?t khách hàng đ? th? k?t n?i t?i h? ph?c v? t? m?t IP b? lo?i tr? Đ?a ch?. N?u các h?n ch? IP đư?c c?u h?nh đúng, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà thông báo cho b?n k?t n?i t?i h? ph?c v? b? t? ch?i.
 2. Đ? xác nh?n r?ng các h?n ch? ti?p s?c làm vi?c m?t cách chính xác, k?t n?i t?i h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng m?t POP3 và IMAP4 ?ng d?ng khách t? m?t phi-tr? Đ?a ch? IP, và sau đó g?i m?t thư đi?n t? cho m?t tên mi?n bên ngoài. N?u các relay h?n ch? đư?c c?u h?nh đúng, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n thông báo cho b?n vi?c cung c?p cho bên ngoài mi?n t? ch?i v? c?a relay h?n ch?.
 3. Đ? xác nh?n v?n chuy?n c?p b?o m?t xác th?c và m? hóa, xác nh?n r?ng b?n có th? nh?n thư đi?n t? t? thư đi?n t? nh?n tin máy ch? c?a ISP cung c?p các c?a hàng và d?ch v? chuy?n ti?p cho b?n tên mi?n. Ch?y Network Monitor trên c?a b?n máy tính Exchange Server và ch?p các gói d? li?u đ?n t? đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? thư đi?n t? c?a ISP nh?n tin trên c?ng 25 (0019h). Nh?ng gói ch?a d? li?u đư?c m? hóa. B?n không th? xem tên ngư?i dùng ho?c thông tin đăng nh?p m?t kh?u.
 4. Đ? xác nh?n tra c?u DNS đ?o ngư?c, g?i tin nh?n đ?n c?a b?n tên mi?n t? m?t đ?a ch? không kh?p v?i tên mi?n g?i nó. N?u đ?o ngư?c Tra c?u DNS làm vi?c m?t cách chính xác, tin nh?n này s? xu?t hi?n trong thư m?c Badmail.

G? r?i

B?t k? h?n ch? nào d?a trên tra c?u DNS có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a Exchange 2003 d?a trên máy tính. B?i v? h? ph?c v? th?c hi?n m?t tra c?u DNS đ?o ngư?c trên m?i k?t n?i trong nư?c, m?t DNS reverse lookup khu ph?i có s?n và các máy ch? g?i ph?i đăng k? v?i vùng đó.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server 2003, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123872.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 821746 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB821746 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821746

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com