วิธีกำหนดค่ารูปแบบข้อความอีเมลทางอินเทอร์เน็ตในระดับผู้ใช้และโดเมนใน Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 821750 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูล Exchange 2000 Server รุ่นของบทความนี้ ดู319252.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่ารูปแบบข้อความอีเมอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้และระดับองค์กร สำหรับองค์กรโดยส่วนใหญ่ การส่งข้อความอีเมกลาย เป็นโหมด increasingly สำคัญของการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม บางองค์กรใช้ชนิดเดียวกันของระบบการส่งข้อความ ด้วยเหตุ ปัญหาอาจเกิดขึ้นหากผู้ใช้พยายามที่จะส่งข้อความให้เป็นหน่วยงานภายนอกในรูปแบบ unsuitable อีกวิธีหนึ่งคือ คุณอาจต้องการกำหนดค่ารูปแบบข้อความอีเมอินเทอร์เน็ตที่ระดับองค์กรถ้าองค์กรของคุณต้องการใช้รูปแบบที่ระบุ หรือใช้คุณลักษณะต่าง ๆ เช่นแบบอักษรและสีของข้อความในการสื่อสารอีเมล

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าการส่งข้อความอีเมล์ของอินเทอร์เน็ตไปยังโดเมนภายนอกบนระดับที่สอง:
 • โดยผู้ใช้
 • โดยโดเมน
ถ้าคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถส่งข้อความอีเมล์ในรูปแบบที่พวกเขาต้องการ อย่างไรก็ตาม องค์กรของคุณอาจทำให้เกิดการเรียกใช้นโยบายเกี่ยวกับการส่งข้อความอีเมล์ในรูปแบบ HTML หรือการจัดรูปแบบข้อความ Rich (RTF) และคุณอาจต้องการระบุว่า ข้อความอีเมล์ทั้งหมดต้องถูกส่งเป็นข้อความล้วน อีกวิธีหนึ่งคือ คุณอาจมีการจับคู่กับองค์กรอื่นที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange 2000 Server ที่สามารถประมวลผลรูปแบบ HTML หรือ RTF ได้ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อส่งข้อความอีเมล์ทั้งหมดไปยังโดเมนนั้นโดยใช้รูปแบบ RTF

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้อธิบายฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3)
 • บริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft
 • Exchange 2003
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Exchange System Manager
 • E-mail messaging formats such as plain text, RTF, and HTML

Description of messaging formats

When you configure the delivery of e-mail messages to external domains, make sure that you understand the various methods that you can be use.

Plain text

A plain text message is the most accepted form of messaging format. All e-mail message readers can display text messages in plain text format. However, plain text messages cannot display colors, different fonts, or emphasis such as bold or italic text.

Rich Text Format (RTF)

Exchange 2000 uses RTF messaging for messages that are delivered between Microsoft Outlook users. RTF displays colors, fonts, and formatting. However, RTF is only readable by Outlook. Exchange 2003 RTF format is different from the RTF format that is used in a word processor program such as Microsoft Word.

หมายเหตุ:If a recipient receives a file attachment named Winmail.dat in their e-mail, that domain has an RTF incompatibility issue. To work around this issue, you must configure a rule that makes sure that messages that are sent to that domain do not use RTF format.

HTML format

HTML mail is a recent implementation that makes it possible to display rich content in a message. When you use the HTML mail format, the message is sent as an HTML page, complete with tags to change the appearance of the text. The recipient's e-mail client program then formats and displays the HTML. The major issue with HTML text is that not all e-mail client programs support HTML text. If the HTML e-mail message is not displayed correctly, the message can become unreadable.

Plain text and HTML

Exchange 2003 can send messages to external domains as both plain text and HTML. This format appears correctly on both types of client. However, the messages become two times as large and processing takes longer. You may be able to view both the plain text and the HTML in the replies to the message. This behavior frequently occurs in discussion groups where people have posted messages by using both plain text and HTML.

MIME and uuencode

MIME and user-to-user encoding (uuencode) are two different methods of sending binary attachments with messages. Early e-mail client programs used uuencode as the default message format. However, most current e-mail client programs support MIME. You may have to communicate with a domain that continues to use uuencode. In this scenario, you can configure a rule to deliver messages to that domain using the uuencode format.

Message text word wrapping

Although this format is not strictly an e-mail messaging format, some earlier versions of e-mail messaging clients require that a line break is placed after the seventy-sixth or seventy-seventh character. If you do not perform this procedure, those clients can only view the first 76 characters of each line. As a result, large portions of the message may not appear.

Configure e-mail messaging settings for all external domains

To configure the e-mail messages that you send to the majority of Internet domains, verify the settings for the default Internet e-mail messaging format. To do so, following these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายการตั้งค่าสากลแล้ว คลิกInternet Message Formats.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:ในการทั่วไปtab of the Default properties, the SMTP domain for the default format is indicated as an asterisk (*) because this default entry sends e-mail messages to all Internet domains.
 4. คลิกการMessage Formattab, and then click the message encoding you want to use underMessage encoding.

  For most domains, use MIME for encoding and plain text for the message body.
 5. If you want users who connect by using non-Outlook mail clients to use the same message encoding settings, click to select theApply content settings to non-MAPI clientsกล่องกาเครื่องหมาย

  Post Office Protocol version 3 (POP3) clients frequently use Microsoft Outlook Express and may send messages in HTML format. You can force your non-MAPI clients to use plain text and then force a message format conversion to occur on the Exchange 2003 server.

  หมายเหตุ:If many messages are converted in this manner, a large processing load may be created.
 6. ภายใต้Character sets, click the appropriate character set in theMIMEและNon-MIMElists.

  หมายเหตุ:If you select the wrong character set, messages may not appear correctly.
 7. คลิกการขั้นสูงtab, and then click the setting that you want to use underExchange rich-text format.

  ถ้าคุณคลิกDetermined by individual user settings, the users can choose their own format. However, we do not recommend sending proprietary format to external parties. Therefore, you may want to enforce a plain-text only policy by selectingNever use.

  หมายเหตุ:Exchange Rich Text Format (RTF) is a proprietary format which can only be interpreted by Outlook clients. Setting this option toNever useso that you can communicate with external parties will not affect the use of Exchange RTF format for interchange between Outlook users within your internal Exchange organization.
 8. ภายใต้Message text word wrap, click the message text word wrap setting you want to use.

  ถ้าคุณเลือกUse at column, type the column where the word wrap occurs.
 9. คลิกตกลงto accept the settings, and then close the Default properties.
 10. Restart the SMTP Service

Configure settings for a domain running Exchange 2003 or Exchange 2000

If you send a significant number of e-mail messages to a domain that you know runs Exchange 2003 or Exchange 2000, you can improve the appearance of the messages that are sent to that domain by re-enabling Exchange 2003 RTF. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายการตั้งค่าสากลคลิกขวาInternet Message Formatsชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกโดเมน.
 3. ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อที่ช่วยอธิบายสำหรับวัตถุ
 4. ในการโดเมนของ SMTPกล่อง พิมพ์ชื่อของโดเมน SMTP ที่คุณต้องการให้นโยบาย SMTP นี้นำไปใช้กับ
 5. คลิกการรูปแบบข้อความแท็บ
 6. คลิกmimeแล้ว คลิกใส่ข้อความส่วนเนื้อหาที่เป็นข้อความล้วน.
 7. ในการmimeและไม่ใช่แบบ MIMEรายการ คลิกการชุดอักขระที่เหมาะสม โดยทั่วไป คุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่งชุดอักขระต่อไปนี้:
  • สหรัฐอเมริกา ascii
  • ยุโรปตะวันตก (ISO-8859-1)
 8. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกใช้เสมอ.

  หมายเหตุ:ข้อความข้อความคำตัดการตั้งค่ายังคงเป็นไม่มีใช้.
 9. คลิกตกลงการตั้งค่าการยอมรับ แล้ว ปิดdomain_nameคุณสมบัติ
 10. เริ่มต้นบริการ SMTP
คุณสามารถกำหนดค่าโดเมนเพิ่มเติมได้ โดยการใช้ ตามที่คุณต้องการตั้งค่าที่แตกต่างกัน

ยืนยันว่า อินเทอร์เน็ตของคุณฟังก์ชันการตั้งค่าข้อความอีเมล

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมลข้อความปกติ ส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับภายนอก และตรวจ สอบว่า พวกเขาสามารถได้รับข้อความแสดงข้อความถูกต้อง เมื่อผู้รับตอบกลับ ยืนยันว่า ข้อความแสดงข้อความปรากฏขึ้นอย่างถูกต้อง ถ้าคุณส่ง และรับข้อความจากโดเมนที่ทำงาน Exchange 2003 หรือ Exchange 2000 ข้อความที่ส่งไปยัง และได้รับจากโดเมนนั้นรักษาการจัดรูปแบบเช่นสีและแบบอักษร

แก้ไข

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ของอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นกับไคลเอนต์จดหมายที่ไม่สามารถแปลข้อความที่จัด รูปแบบ RTF หรือจัดรูป แบบ HTML เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างกฎที่แยกต่างหากสำหรับโดเมนนั้น หรือเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นเป็นข้อความล้วน

ข้อมูลอ้างอิง

รูปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าอินเทอร์เน็ต อีเมลที่ส่งข้อความแบบใน Exchange 2003 ดู Kit ทรัพยากร 2003 Exchange และวิธีใช้ 2003 Exchange

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 821750 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB821750 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:821750

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com