วิธีการเล่นแฟ้มเสียงได้ โดยการใช้ Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 821767 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเล่นแฟ้มเสียง โดยใช้ Microsoft Visual Basic .NET หรือ Microsoft Visual Basic 2005 บทความนี้ยังประกอบด้วยรหัสตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดที่ได้อธิบายไว้ในบทความ

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงรายการแนะนำฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างเครือข่าย และเซอร์วิสแพ็คที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows XP การ Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Service Pack ที่ 1,
 • Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005
หมายเหตุ รหัสที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Windows Server 2003

บทความนี้อนุมานว่า คุณคุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • ภาพพื้นฐาน.NET หรือ Visual Basic 2005programming
 • Kit(SDK) การพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Windows Media Player
 • ทำงานร่วมคอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) กัน ใน VisualBasic .NET หรือ ใน Visual Basic 2005

สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET หรือ Microsoft VisualBasic 2005
 2. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กโครงการ
 3. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกโครงการ VisualBasic

  หมายเหตุ ใน Visual Studio 2005 คลิกVisual Basicภายใต้ชนิดโครงการ
 4. ภายใต้ต้นแบบคลิกWindowsApplication
 5. ในกล่องชื่อพิมพ์AudioDemoแล้ว คลิกตกลง Bydefault, Form1.vb ถูกสร้างขึ้น

เพิ่มตัวควบคุมของ Windows Media Player ให้แอพลิเคชัน

 1. Start Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกรายการที่กล่องเครื่องมือเพิ่ม/เอาออก

  หมายเหตุ ใน Visual Studio .NET 2002 บนเมนูเครื่องมือคลิกเครื่องมือที่กำหนดเอง

  ใน Visual Studio 2005 คลิ เลือกรายการของกล่องเครื่องมือบนเมนูเครื่องมือ
 3. คลิกที่แท็บคอมโพเนนต์ COMและ thenclick ในการเรียกดู
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกMsdxm.ocxและ thenclick ที่เปิด

  หมายเหตุ โดยทั่วไปจะอยู่ใน Msdxm.ocx% WINDIR %/ System32 ที่% WINDIR % เป็นที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ Windows ไดเรกทอรี onyour
 5. ในกล่องโต้ตอบกำหนดเองกล่องเครื่องมือหรือสินค้า ChooseToolboxคลิกตกลง ใน Visual Studio.NET 2003 และ Visual Studio 2005 ตัวควบคุมWindowsMediaPlayerถูกเพิ่มลงในกล่องเครื่องมือ ใน Visual Studio .NET 2002 ตัวควบคุมMediaPlayerถูกเพิ่มลงในกล่องเครื่องมือ
 6. ใน Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005 เพิ่มตัวควบคุมWindowsMediaPlayerไปที่ Form1 ใน Visual Studio .NET 2002 เพิ่มตัวควบคุมMediaPlayer
 7. มีเพิ่มAxMediaPlayer1 toForm1

เพิ่มปุ่มควบคุม Windows Media Player

 1. เพิ่มตัวควบคุมปุ่มสี่ไปที่ Form1
 2. คลิก Button1
 3. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เปลี่ยนข้อความคุณสมบัติของ Button1 ไป โหลด.
 4. คลิButton2
 5. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เปลี่ยนข้อความคุณสมบัติของ Button2 ไป เล่น.
 6. คลิButton3
 7. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้อความของ Button3 ไป หยุดชั่วคราว.
 8. คลิButton4
 9. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้อความของ Button4 ไป ทำให้หยุดชะงัก.

เพิ่มคอมโพเนนต์ OpenFileDialog สามารถโหลดแฟ้มเสียง

เพิ่มคอมโพเนนต์OpenFileDialogไปที่ Form1

เพิ่มโค้ดการเตรียมใช้งาน

 1. บนเมนูมุมมองคลิกรหัส
 2. ในภูมิภาค "ผู้ออกแบบฟอร์ม Windows สร้างรหัส" ค้นหาตำแหน่งของรหัสต่อไปนี้:
  InitializeComponent()
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้หลังจากที่คุณอยู่ instep 2 รหัส:
  ' Disable the Play, the Pause, and the Stop buttons.
  Button2.Enabled = False
  Button3.Enabled = False
  Button4.Enabled = False
  
  ' Hide the Windows Media Player.
  AxMediaPlayer1.Visible = False
  

เพิ่มรหัสเพื่อโหลดแฟ้มเสียง

 1. บนเมนูมุมมองคลิกโปรแกรมออกแบบ
 2. คลิกสองครั้งตัวควบคุมโหลดและรหัสต่อไปนี้ในการจัดการเหตุการณ์ของการButton1_Click thenadd:
  ' Reset the file names for the Open File dialog box and for the Media Player.
  OpenFileDialog1.FileName = ""
  AxMediaPlayer1.FileName = ""
  ' Display the Open File dialog box.
  OpenFileDialog1.ShowDialog()
  ' Verify that Cancel was not clicked.
  If Not OpenFileDialog1.FileName = "" Then
    ' Disable the Load button.
    Button1.Enabled = False
    ' Prevent the Media Player from automatically playing loaded files.
    AxMediaPlayer1.AutoStart = False
    ' Set the Media Player audio file.
    AxMediaPlayer1.FileName = OpenFileDialog1.FileName
    MessageBox.Show("The following file has been loaded in the Media Player control: " + AxMediaPlayer1.FileName)
    ' Enable the Play button.
    Button2.Enabled = True
  Else
    ' Disable the Play button.
    Button2.Enabled = False
  End If

เพิ่มรหัสเพื่อเล่นแฟ้มเสียง

 1. บนเมนูมุมมองคลิกโปรแกรมออกแบบ
 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมเล่นและ thenadd เพื่อจัดการเหตุการณ์ของการButton2_Clickรหัสต่อไปนี้:
  ' Disable the Load and the Play buttons.
  Button1.Enabled = False
  Button2.Enabled = False
  ' Play the audio file.
  AxMediaPlayer1.Play()
  ' Enable the Pause and the Stop buttons.
  Button3.Enabled = True
  Button4.Enabled = True

เพิ่มรหัสการหยุดแฟ้มเสียง

 1. บนเมนูมุมมองคลิกโปรแกรมออกแบบ
 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมการหยุดชั่วคราวและรหัสต่อไปนี้ในการจัดการเหตุการณ์ของการButton3_Click thenadd:
  ' Disable the Pause button.
  Button3.Enabled = False
  ' Pause the audio file.
  AxMediaPlayer1.Pause()
  ' Enable the Play button.
  Button2.Enabled = True

เพิ่มรหัสการหยุดแฟ้มเสียง

 1. บนเมนูมุมมองคลิกโปรแกรมออกแบบ
 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมหยุดและรหัสต่อไปนี้ในการจัดการเหตุการณ์ของการButton4_Click thenadd:
  ' Disable the Pause and the Stop buttons.
  Button3.Enabled = False
  Button4.Enabled = False
  ' Stop playing the audio file, and then reset the next play position to the beginning.
  AxMediaPlayer1.Stop()
  AxMediaPlayer1.CurrentPosition = 0
  ' Enable the Load and the Play buttons.
  Button1.Enabled = True
  Button2.Enabled = True

โค้ดตัวอย่างที่แสดงรายการ (Form1.vb)

Option Strict On

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

#Region " Windows Form Designer generated code "

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    ' This call is required by the Windows Form Designer.
   InitializeComponent()

   ' Disable the Play, the Pause, and the Stop buttons.
   Button2.Enabled = False
   Button3.Enabled = False
   Button4.Enabled = False

   ' Hide the Media Player.
   AxMediaPlayer1.Visible = False
   
    ' Add any initialization after the InitializeComponent() call.

  End Sub

  ' Form overrides Dispose to clean up the component list.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      If Not (components Is Nothing) Then
        components.Dispose()
      End If
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  ' Required by the Windows Form Designer.
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  ' NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  ' It can be modified using the Windows Form Designer. 
  ' Do not modify it using the code editor.
  Friend WithEvents AxMediaPlayer1 As AxMediaPlayer.AxMediaPlayer
  Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents Button2 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents Button3 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents Button4 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents OpenFileDialog1 As System.Windows.Forms.OpenFileDialog
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
   Dim resources As System.Resources.ResourceManager = New System.Resources.ResourceManager(GetType(Form1))
   Me.AxMediaPlayer1 = New AxMediaPlayer.AxMediaPlayer
   Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button
   Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Button
   Me.Button3 = New System.Windows.Forms.Button
   Me.Button4 = New System.Windows.Forms.Button
   Me.OpenFileDialog1 = New System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   CType(Me.AxMediaPlayer1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
   Me.SuspendLayout()
   '
   'AxMediaPlayer1
   '
   Me.AxMediaPlayer1.Location = New System.Drawing.Point(224, 0)
   Me.AxMediaPlayer1.Name = "AxMediaPlayer1"
   Me.AxMediaPlayer1.OcxState = CType(resources.GetObject("AxMediaPlayer1.OcxState"), System.Windows.Forms.AxHost.State)
   Me.AxMediaPlayer1.Size = New System.Drawing.Size(286, 225)
   Me.AxMediaPlayer1.TabIndex = 0
   '
   'Button1
   '
   Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(16, 72)
   Me.Button1.Name = "Button1"
   Me.Button1.TabIndex = 1
   Me.Button1.Text = "Load"
   '
   'Button2
   '
   Me.Button2.Location = New System.Drawing.Point(32, 104)
   Me.Button2.Name = "Button2"
   Me.Button2.TabIndex = 2
   Me.Button2.Text = "Play"
   '
   'Button3
   '
   Me.Button3.Location = New System.Drawing.Point(40, 136)
   Me.Button3.Name = "Button3"
   Me.Button3.TabIndex = 3
   Me.Button3.Text = "Pause"
   '
   'Button4
   '
   Me.Button4.Location = New System.Drawing.Point(56, 192)
   Me.Button4.Name = "Button4"
   Me.Button4.TabIndex = 4
   Me.Button4.Text = "Stop"
   '
   'Form1
   '
   Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
   Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(712, 397)
   Me.Controls.Add(Me.Button4)
   Me.Controls.Add(Me.Button3)
   Me.Controls.Add(Me.Button2)
   Me.Controls.Add(Me.Button1)
   Me.Controls.Add(Me.AxMediaPlayer1)
   Me.Name = "Form1"
   Me.Text = "Form1"
   CType(Me.AxMediaPlayer1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
   Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

#End Region

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
   ' Reset the file names for the Open dialog box and for the Media Player.
   OpenFileDialog1.FileName = ""
   AxMediaPlayer1.FileName = ""
   ' Display the Open File dialog box.
   OpenFileDialog1.ShowDialog()
   ' Verify that Cancel was not clicked.
   If Not OpenFileDialog1.FileName = "" Then
     ' Disable the Load button.
     Button1.Enabled = False
     ' Prevent the Media Player from automatically playing loaded files.
     AxMediaPlayer1.AutoStart = False
     ' Set the Media Player audio file.
     AxMediaPlayer1.FileName = OpenFileDialog1.FileName
     MessageBox.Show("The following file has been loaded in the Media Player control: " + AxMediaPlayer1.FileName)
     ' Enable the Play button.
     Button2.Enabled = True
   Else
     ' Disable the Play button.
     Button2.Enabled = False
   End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
   ' Disable the Load and the Play buttons.
   Button1.Enabled = False
   Button2.Enabled = False
   ' Play the audio file.
   AxMediaPlayer1.Play()
   ' Enable the Pause and the Stop buttons.
   Button3.Enabled = True
   Button4.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
   ' Disable the Pause button.
   Button3.Enabled = False
   ' Pause the audio file.
   AxMediaPlayer1.Pause()
   ' Enable the Play button.
   Button2.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
   ' Disable the Pause and the Stop buttons.
   Button3.Enabled = False
   Button4.Enabled = False
   ' Stop playing the audio file, and then reset the next play position to the beginning.
   AxMediaPlayer1.Stop()
   AxMediaPlayer1.CurrentPosition = 0
   ' Enable the Load and the Play buttons.
   Button1.Enabled = True
   Button2.Enabled = True
  End Sub
End Class
หมายเหตุ คุณต้องเปลี่ยนรหัสใน Visual Basic 2005 โดยค่าเริ่มต้น Visual Basic สร้างแฟ้มสองแฟ้มสำหรับโครงการเมื่อคุณสร้างโครงการ Windows Forms ถ้าแบบฟอร์มมีชื่อ Form1 แฟ้มสองที่แสดงแบบฟอร์มจะถูกตั้งชื่อ Form1.vb และ Form1.Designer.vb คุณสามารถเขียนรหัสในแฟ้ม Form1.vb ตัวออกแบบแบบฟอร์ม Windows เขียนรหัสในแฟ้ม Form1.Designer.vb ตัวออกแบบแบบฟอร์ม Windows ใช้คำสำคัญบางส่วนเพื่อแบ่งการปฏิบัติการของ Form1 เป็นแฟ้มที่แยกต่างหากสอง ลักษณะเช่นนี้ป้องกันไม่ให้รหัสสร้างขึ้นโดยตัวออกแบบกำลังค่อย ๆ มาพร้อมกับโค้ดของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ ๆ ของภาษา Visual Basic 2005 แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms379584 (vs.80).aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับชั้นบางส่วนและผู้ออกแบบฟอร์ม Windows แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms171843.aspx

ตรวจสอบว่า รหัสการทำงาน

 1. บนเมนูสร้างคลิBuildSolution
 2. เมื่อต้องการเรียกใช้แอพลิเคชัน คลิกStartบนเมนูการดีบัก Form1 ปรากฏขึ้น
 3. คลิกโหลดเปิดกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 4. ค้นหา และเลือกแฟ้มเสียงที่ถูกต้องใด ๆ และจากนั้น คลิกเปิด กล่องข้อความ ด้วย pathappears แบบเต็มของแฟ้ม
 5. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องข้อความ
 6. เมื่อต้องการเริ่มการเล่นแฟ้มเสียง คลิกเล่น คุณได้ยินเสียงที่สอดคล้องกัน

  หมายเหตุ คุณได้ยินเสียงเท่านั้นถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดเสียง thatis ที่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และ ถ้าคุณใช้ลำโพง earphones หรือหูฟัง tohear ผลผลิต
 7. คลิ tocontrolหยุดชั่วคราวหรือหยุดการตอบสนองด้วยเสียงจากโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

การแก้ไขปัญหา

 • คุณได้ยินเสียงออกเท่านั้นถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี soundcard ที่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และ ถ้าคุณใช้ลำโพง earphones, orheadphones ผลผลิตได้ยิน
 • คุณอาจได้ยินเสียงออกก่อนที่คุณคลิกเล่น ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการตั้งค่าคุณสมบัติเริ่มต้นอัตโนมัติของโปรแกรมเล่นสื่อของคุณเป็นfalse โดยค่าเริ่มต้น คุณสมบัติเริ่มต้นอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็นtrue เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ในภูมิภาค "ผู้ออกแบบฟอร์ม Windows สร้างรหัส":
  InitializeComponent()
  จากนั้น ให้เพิ่มรหัสต่อไปนี้หลังจากรหัสที่คุณได้ติดตั้งอยู่
  ' Prevent the Media Player from automatically playing loaded files.
  AxMediaPlayer1.AutoStart = False
 • เมื่อคุณคลิกหยุดแล้ว คลิกเล่นแฟ้มเสียงอาจไม่เริ่มเล่นจากจุดเริ่มต้นแทน แฟ้มเสียงเริ่มเล่นจากตำแหน่งแฟ้มหยุดเล่นลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการรีเซ็ตตำแหน่งเล่นไปที่จุดเริ่มต้นของแฟ้มเสียง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้รหัสต่อไปนี้ในเหตุการณ์Button4_Click -ตัวจัดการ:
  AxMediaPlayer1.CurrentPosition = 0
 • ตัวอย่างนี้อาจไม่สามารถเล่นรูปแบบเสียงที่ notsupported โดยใช้ Windows Media Player

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
Windows Media Player 6.4 SDK
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms984011.aspx
COM Interop
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/6bw51z5z (vs.71).aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 821767 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbvs2005applies kbvs2005swept kbwaveaudio kbsdk kbcominterop kbcomctrls kbsound kbinterop kbappdev kbctrl kbcontrol kbprogramming kbsample kbhowtomaster kbmt KB821767 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:821767

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com