Di chuy?n h?p thư trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821829 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Quá tr?nh di chuy?n h?p thư trong Exchange Server 2003 bao g?m m?t s? c?i ti?n trong quá tr?nh Microsoft Exchange 2000 Server. Bài vi?t này mô t? các c?i ti?n này, cung c?p các đ? xu?t cho các th? t?c di chuy?n h?p thư thành công và bao g?m thông tin kh?c ph?c s? c? chung.

THÔNG TIN THÊM

Di chuy?n h?p thư b?ng cách s? d?ng Exchange h? th?ng qu?n l?

Đ? di chuy?n h?p thư Exchange 2000, b?n s? d?ng các Di chuy?n h?p thư l?nh trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính. Vào Exchange Server 2003, l?nh này c?ng có s?n trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?. Khi b?n s? d?ng tr?nh qu?n l? h? th?ng trao đ?i đ? di chuy?n h?p thư, b?n có th? d? dàng chuy?n t?t c? ngư?i dùng t? cơ s? d? li?u ho?c server vào v? trí khác. Như s? lư?ng ngư?i s? d?ng Exchange trong t? ch?c c?a b?n bi?n đ?ng, b?n có th? di chuy?n h?p thư đ? giúp đi?u ch?nh máy ch? kh?i lư?ng công vi?c.

Chú ý Di chuy?n h?p thư đư?c h? tr? trên Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 ho?c sau này.

Đ? di chuy?n h?p thư Exchange Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l? trên máy tính Exchange Server 2003 b?n mu?n ch?y ti?n tr?nh.
 2. B?m đúp Các máy ch?, và sau đó xác đ?nh v? trí các thùng ch?a máy ch? nơi h?p thư c?a ngư?i s? d?ng đư?c đ?t.

  Ví d?, n?u b?n mu?n di chuy?n h?p thư t? m?c đ?nh lưu tr? nhóm và h?p thư store, b?m đúp Nhóm lưu tr? đ?u tiên, b?m đúp vào C?a hàng h?p thư, sau đó b?m H?p thư.
 3. Trong ngăn bên ph?i, nh?p h?p thư b?n mu?n di chuy?n.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào nh?ng ngư?i dùng đ? ch?n, và sau đó nh?p vào Công vi?c trao đ?i.
 5. Trong các Trao đ?i nhi?m v? Wizard, b?m Ti?p theo.
 6. Trên các Tác v? này có s?n Trang, nh?p vào Di chuy?n h?p thư dư?i Ch?n m?t nhi?m v? th?c hi?n, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trên các Di chuy?n h?p thư Trang, b?m vào m?t đi?m đ?n trong các Máy chủ danh sách, và sau đó nh?p vào m?t c?a hàng h?p thư trong các C?a hàng h?p thư danh sách.
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. C?u h?nh như th? nào b?n mu?n b?t k? tin nh?n l?i đư?c t?m th?y trong th?i gian di chuy?n đ? đư?c x? l? và b?m Ti?p theo.
 10. Nh?p vào Ti?p theo.

Di chuy?n h?p thư ch? bi?n trong Exchange Server 2003

Trong Exchange Server 2003, b?n có th? ch?y nhi?u h?p thư di chuy?n cùng m?t lúc. Ví d?, b?n có th? b?t đ?u di chuy?n h?p thư trên m?t cơ s? d? li?u, và sau đó b?t đ?u m?t phiên làm vi?c di chuy?n h?p thư t? m?t cơ s? d? li?u trên máy ch? cùng. Quá tr?nh di chuy?n h?p thư là bây gi? đa lu?ng, và các quá tr?nh ch?y m?t cách riêng bi?t và cùng m?t lúc. S? di chuy?n mà b?n có th? ch?y đ?ng th?i ph? thu?c vào ph?n c?ng mà b?n s? d?ng và s? h?p thư b?n mu?n di chuy?n.

Chú ý B?n ch? đ? đư?c s? d?ng cho m?i trư?ng h?p c?a Di chuy?n h?p thư.

Trong Exchange Server 2003, b?n có th? c?ng t? đ?ng b? qua và đăng nh?p m?c t? h?p thư b? h?ng. Đ? trao đ?i 2000, quá tr?nh di chuy?n toàn b? h?p thư s? th?t b?i n?u m?t kho?n m?c b? h?ng đư?c t?m th?y. Khi b?n di chuy?n h?p thư trong Exchange Server 2003, b?n có th? ng?ng x? l? h?p thư ngu?n n?u b?n ghi l?i đư?c t?m th?y ho?c b?n có th? b? qua các kho?n m?c b? h?ng và ti?p t?c di chuy?n h?p thư.

Chú ý M?t s? m?t hàng mà b?n có th? b? qua trong m?t đ?ng thái đư?c đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng các S? lư?ng t?i đa c?a kho?n m?c b? b? qua giá tr?. Giá tr? m?c đ?nh là 3 và nó có th? đư?c đ?t cao t?i 100; giá tr? này có th? đư?c c?u h?nh khi b?n b?t đ?u quá tr?nh di chuy?n h?p thư.

V? b?n ghi b? h?ng v?nh vi?n b? xoá kh?i h?p thư, b?n ph?i sao lưu các h?p thư ngu?n trư?c khi b?n c? g?ng di chuy?n h?p thư. Ví d?, n?u b?n b? qua sáu m?c b? h?ng, b?n có th? xóa b? sáu thư t? m?t h?p thư và v?n thành công di chuy?n h?p thư. N?u s? b?n ghi b? h?ng, t?i đa vư?t quá, h?p thư không di chuy?n.

Khi b?n di chuy?n h?p thư trong Exchange Server 2003, b?n có th? c?ng ch? m?t th?i gian k?t thúc (ho?c th?i gian cut-off) cho quá tr?nh di chuy?n. Ví d?, b?n có th? ch?n m?t nhóm các h?p thư đ? di chuy?n qua đêm; thao tác di chuy?n t? đ?ng b? h?y b? cho b?t k? h?p thư không hoàn toàn chuy?n t?i khi cut-off b?n c?u h?nh. B?t k? h?p thư đó đ? không đư?c hoàn toàn chuy?n đang cu?n ngư?c l?i v? v? trí m? ngu?n c?a h?. H?p thư đang di chuy?n trư?c th?i gian cut-off v?n ? v? trí m?i c?a h?.
Trong th?i gian di chuy?n, m?t Nh?t k? báo cáo chi ti?t di chuy?n h?p thư đư?c t?o ra. Báo cáo này là ? đ?nh d?ng XML và đư?c lưu trong các ? đ?a: \Documents và Settings\H? sơ\My Documents\Exchange Nh?t k? thu?t s? nhi?m v? thư m?c, nơi ? đ?a là đ?a c?ng nơi Microsoft Windows đư?c cài đ?t và nơi H? sơ thư m?c h? sơ cho ngư?i dùng d?ch v? h?p thư di chuy?n th? t?c.

Chú ý Báo cáo có th? đư?c m? t? đ?ng sau khi di chuy?n h?p thư hoàn t?t.

N?u ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p vào h?p thư c?a h? trong khi nó đang đư?c di chuy?n, các s? ki?n sau đây s? đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng trên máy tính Exchange Server 2003 ch? h?p thư:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
Th? lo?i s? ki?n: Logons
ID s? ki?n: 9660
Ngư?i dùng: N/A
Mô t?: ngư?i dùng Tên ngư?i dùng (FQDN c?a Tên ngư?i dùng) không th? đăng nh?p do h?p thư c?a h? là trong quá tr?nh đư?c di chuy?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào http://search.support.microsoft.com/search/?adv=1.

Tính năng di chuy?n h?p thư trong Exchange Server 2003 giúp đ? ngăn ch?n s? chuy?n đ?ng ng?u nhiên c?a h? th?ng h?p thư. N?u b?n c? g?ng di chuy?n h?p thư h? th?ng Attendant, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không có s?n cho các đ?i tư?ng exchangeAdminService
N?u b?n c? g?ng đ? di chuy?n m?t h?p thư Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không có s?n cho các đ?i tư?ng mailGateway
N?u b?n c? g?ng đ? di chuy?n m?t h?p thư h? th?ng, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đây là m?t h?p thư h? th?ng và nó không th? di chuy?n

Khuy?n ngh? khi b?n s? d?ng tính năng di chuy?n h?p thư

Microsoft khuy?n cáo b?n sao lưu các máy ch? h?p thư ngu?n trư?c khi b?n c? g?ng di chuy?n b?t k? h?p thư. Ngoài ra, th?c hi?n m?t sao lưu trao đ?i tr?c tuy?n đ?y đ? c?a máy ch? đích sau khi di chuy?n h?p thư đư?c hoàn thành. Ngoài ra, xem xét vi?c sao lưu tin nh?n đ? .pst files; Đi?u này s? cho phép nhanh chóng ph?c h?i n?u h?p thư cá nhân không th? di chuy?n thành công.

Cho m?i gigabyte d? li?u mà b?n di chuy?n, m?t gigabyte b? sung c?a các b?n ghi c?a giao d?ch đư?c t?o ra t?i máy ch? m?c tiêu. Ki?m ch?ng r?ng b?n có đ? không gian tr?ng trên ? đ?a c?a b?n đăng nh?p giao d?ch. N?u b?n không có đ? không gian tr?ng trên ? đ?a c?a b?n đăng nh?p giao d?ch cho th? h? t?p tin giao d?ch đăng nh?p, b?n có th? t?m th?i b?t Thông tư đăng nh?p cácT?ng quát tab c?a trang thu?c tính nhóm lưu tr?. N?u b?n đ? b?t Thông tư đăng nh?p trong th?i gian di chuy?n h?p thư, h?y ch?c ch?n r?ng b?n h?y thông tư đăng nh?p t?t khi hoàn thành vi?c di chuy?n h?p thư. N?u b?n đ? l?i tr?n ghi s? b?t, b?n không th? khôi ph?c l?i đ?n th?i đi?m c?a s? th?t b?i n?u cơ s? d? li?u đ? đư?c khôi ph?c t? b?n sao lưu. N?u đ?a không gian là m?t m?i quan tâm, b?n c?ng có th? mu?n xem xét vi?c th?c hi?n sao lưu gia tăng trong h?p thư di chuy?n đ? xóa t?p tin đăng nh?p.Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? di chuy?n h?p thư trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 5.5, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328810Di chuy?n h?p thư gi?a các máy ch?

S? ki?n và thông báo l?i có liên quan đ? di chuy?n h?p thư

N?u t? ch?c c?a b?n bao g?m m?t Microsoft Exchange Server 5.5 mà đư?c k?t n?i b?ng cách s? d?ng Microsoft Active Directory Connector, ng?ng nhân r?ng trên m?t ho?c nhi?u ngư?i nh?n th?a thu?n k?t n?i cho đ?n khi di chuy?n h?p thư đư?c hoàn thành. Sau khi nh?ng thay đ?i có nhân r?ng trên kh?p các d?ch v? thư m?c Microsoft Active Directory, kh?i đ?ng l?i nhân r?ng.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? di chuy?n h?p thư

N?u b?n g?p v?n đ? trong quá tr?nh di chuy?n h?p thư, h?y xem di chuy?n h?p thư đăng đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này.

B?n c?ng có th? làm tăng m?c đ? chi ti?t b? b?t gi? trong Nh?t k? ?ng d?ng b?ng cách tăng m?c đ? đăng nh?p. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng, b?m chu?t ph?i vào máy ch? ngu?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Nh?p vào Ghi nh?t k? chu?n đoán.
 3. Trong các D?ch v? danh sách, b?m đúp vào MSExchangeIS, sau đó b?m Các vấn đề.
 4. Trong các Danh mục danh sách, b?m vào Di chuy?n h?p thư.
 5. Dư?i M?c đ? đăng nh?p, b?m T?i đa, sau đó b?m Ok.
Các v?n đ? khác mà b?n có th? g?p trong quá tr?nh di chuy?n h?p thư có th? bao g?m:
 • Gi?i h?n kích thư?c trên máy ch? đích, trong đó có gi?i h?n kích thư?c h?p thư, có th? ngăn ng?a di chuy?n h?p thư thành công. Exchange Server 2003 Standard Edition bao g?m m?t gi?i h?n 16-gigabyte.
 • M?t h?p thư ph?i đư?c liên k?t v?i m?t tài kho?n h?p l?. N?u các tài kho?n đư?c k?t h?p v?i m?t h?p thư b? t?t, tài kho?n liên k?t bên ngoài ph?i tham kh?o T? trong d?ch v? thư m?c Active directory, ho?c trong m?t tài kho?n tài nguyên.

  Chú ý T? tài kho?n có s?n trong t?t c? Microsoft Windows 2000 tên mi?n. T?t c? t? tài kho?n chia s? m?t đ?nh danh b?o m?t n?i ti?ng là gi?ng nhau trên t?t c? các tên mi?n.
 • Xem các t?p tin Admindmp.txt đ? kh?c ph?c các v?n đ? x?y ra trong ho?c sau khi m?t h?p thư đ? đư?c di chuy?n.
 • H?y th? so sánh các thu?c tính h?p thư h?p thư v?n đ? v?i h?p thư đư?c bi?t là đư?c t?t đ? xác đ?nh li?u m?t s? khác bi?t c?u h?nh gây ra các v?n đ? di chuy?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 821829 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbmt KB821829 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821829

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com