Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? "Stop 0x0000007B" báo l?i x?y ra khi b?n ch?y thi?t l?p Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822051 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i "Stop 0x0000007B" các thông báo l?i có th? x?y ra khi b?n ch?y thi?t l?p đ? cài đ?t Microsoft Windows 2000 Server trên máy tính c?a b?n ho?c khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? Windows 2000 trên máy tính d?a trên Windows 2000. Trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây trên m?t màu xanh màn h?nh khi b?n cài đ?t Windows 2000 ho?c khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? Windows 2000:
*** NG?NG 0X0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Thông báo l?i "Stop 0x0000007b" là m?t Windows 2000 Giám ch? đ? nhân v?t d?ng thông báo l?i. Nó có th? đư?c gây ra b?i các v?n đ? khác nhau. Nó có th? ch? ra r?ng ho?c là m?t s? th?t b?i đ? x?y ra trong th?i gian I/O kh?i t?o h? th?ng khi tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? kh?i đ?ng kh?i s? thi?t b? Windows là c? g?ng đ? b?t đ?u t?, ho?c h? th?ng t?p tin đ? không kh?i t?o b?i v? nó đ? không nh?n ra các d? li?u đư?c lưu tr? trên kh?i đ?ng thi?t b?. Thông báo l?i này có th? x?y ra trong trư?ng h?p sau:
 • N?u Windows đư?c cài đ?t trên m?t đ?a không đư?c h? tr? ho?c nh? máy tính h? th?ng giao di?n (SATA) đi?u khi?n.
 • Sau khi cài đ?t c?a m?t m?i SCSI adapter ho?c đ?a b? đi?u khi?n
 • Khi đ?a đ? đư?c repartitioned v?i h? th?ng phân vùng.
Bài vi?t này bàn v? t?ng quát và c? th? g? r?i các bư?c b?n có th? s? d?ng trong các t?nh hu?ng khi b?n nh?n đư?c đi?u này thông báo l?i trong khi cài đ?t c?a Windows 2000 ho?c trong trư?ng h?p các cài đ?t c?a m?t Windows 2000 service pack.

Chú ý Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? "Stop 0x0000007B" các thông báo l?i có th? x?y ra khi b?n ch?y thi?t l?p đ? cài đ?t Windows 2000 ho?c khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? Windows 2000. Đ? kh?c ph?c chung "Stop 0x0000007B"thông báo l?i có th? x?y ra trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 mà không c? th? liên quan đ?n thi?t l?p, b?m vào sau bài vi?t s? đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822052 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? "Stop 0x0000007B"thông báo l?i trong Windows 2000

Nói chung các th? t?c x? l? s? c?

Trư?c khi b?n g? r?i m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B", đ?c n?i dung c?a bài vi?t này đ? xác đ?nh n?u có m?t v?n đ? c? th? mà đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này áp d?ng cho b?n. N?u h? không, s? d?ng các T?ng quát x? l? s? c? bư?c sau:
 1. N?u b?n đang cài đ?t Windows 2000 đ?u tiên, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng yêu c?u h? th?ng Windows 2000, bao g?m c? s? lư?ng b? nh? RAM và đ?a không gian mà b?n ph?i có th? t?i các đi?u hành h? th?ng.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u h? th?ng cho Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  304297Yêu c?u h? th?ng cho h? đi?u hành Microsoft Windows 2000
 2. N?u b?n v?a m?i thêm vào ph?n c?ng m?i, lo?i b? các ph?n c?ng m?i ho?c c?u h?nh l?i nó, v? v?y mà nó không xung đ?t v?i các ngu?n l?c c?a b?t k? khác cài đ?t b? đi?u khi?n.

  N?u m?t c?ng IRQ ho?c I/O gi?i quy?t xung đ?t t?n t?i gi?a các b? đi?u khi?n kh?i đ?ng và đi?u khi?n khác, Windows 2000 có th? hi?n th? m?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i. Ki?m tra kh? năng tương thích ph?n c?ng Microsoft Danh sách (HCL) đ? đ?m b?o r?ng tr?nh đi?u khi?n c?a nó và ph?n c?ng mà b?n mu?n thêm là tương thích v?i Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? HCL, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
  Thông tin v? ph?n c?ng mà b?n mu?n cài đ?t, liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.
 3. S? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t. B?ng cách s? d?ng các Tính năng bi?t đ?n c?u h?nh t?t cu?i có th? gi?i quy?t v?n đ? n?u b?n v?a m?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không tương thích v?i kh?i đ?ng c?a b?n b? đi?u khi?n.

  Khi b?n s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t, b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng các thi?t đ?t m?i nh?t mà làm vi?c. Đi?u này tính năng khôi ph?c s? đăng k? thông tin và tr?nh đi?u khi?n thi?t đ?t mà đ? có hi?u l?c th?i gian qua máy tính b?t đ?u thành công. S? d?ng tính năng này khi b?n không th? kh?i đ?ng Windows sau khi b?n th?c hi?n m?t s? thay đ?i cho máy tính (ví d?, n?u b?n cài đ?t ho?c nâng c?p tr?nh đi?u khi?n thi?t b?).

  Đ? b?t đ?u máy tính b?i s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Khởi động lại máy tính.
  2. Nh?n F8 khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
   Vui l?ng ch?n h? đi?u hành đ? b?t đ?u.
  3. Trên các C?a s? tùy ch?n nâng cao tr?nh đơn, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Cu?i cùng đư?c bi?t đ?n c?u h?nh t?t, và sau đó nh?n ENTER.
  4. N?u b?n đang ch?y h? đi?u hành khác trên các máy tính, b?m Microsoft Windows 2000 t? danh sách đó xu?t hi?n, và sau đó nh?n ENTER.

   C?nh báo Sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng các cu?i cùng bi?t đ?n t?t Tính năng c?u h?nh, thay đ?i mà b?n đ? th?c hi?n k? t? khi kh?i đ?ng thành công qua đang b? m?t.

   N?u b?n có th? kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng trư?c cu?i g?i Tính năng c?u h?nh t?t, cu?i cùng thay đ?i mà b?n th?c hi?n v?i máy tính (cho Ví d?, cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n) có th? là nguyên nhân c?a v?n đ?. Đ? g? r?i các v?n đ?, b?n có th? lo?i b? ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, và sau đó ki?m tra Windows đ? xác đ?nh li?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
 4. S? d?ng đ?a s?a ch?a kh?n c?p (ERD).

  N?u b?n có m?t ERD, s? d?ng nó đ? g? r?i các v?n đ?. B?n có th? s? d?ng s?a ch?a kh?n c?p quá tr?nh s?a ch?a h? th?ng t?p tin, khu v?c kinh t? kh?i đ?ng phân vùng và kh?i đ?ng môi trư?ng.

  Đ? bi?t thêm v? s?a ch?a kh?n c?p tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  231777Làm th? nào đ? t?o ra m?t s?a ch?a kh?n c?p Đ?a trong Windows 2000

Th? t?c c? th? kh?c ph?c s? c?

Vi-rút khu v?c kinh t? kh?i đ?ng

B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" N?u máy tính c?a b?n b? nhi?m virus khu v?c kinh t? kh?i đ?ng. S? d?ng m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đ? ki?m tra c?a b?n máy tính cho vi-rút. Ngoài ra, ki?m tra b?t k? đ?a m?m cho vi-rút trư?c khi b?n s? d?ng chúng m?t l?n n?a.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? giúp b?o v? r?nh ghi kh?i đ?ng t? virus, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
122221Làm th? nào đ? b?o v? r?nh ghi kh?i đ?ng t? virus trong Windows

Microsoft không cung c?p các ph?n m?m mà có th? phát hi?n ho?c lo?i b? virus máy tính. N?u b?n nghi ng? ho?c xác nh?n r?ng máy tính c?a b?n b? nhi?m vi-rút, có đư?c ph?n m?m ch?ng vi-rút hi?n t?i. Đ?i v?i m?t danh sách các ph?n m?m ch?ng virus các nhà s?n xu?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500 Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút

Danh sách các v?n đ? c? th?

Danh sách dư?i đây ch?a thông tin thêm v? c? th? t?nh hu?ng nơi m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" có th? x?y ra khi b?n ch?y Windows 2000 Setup đ? cài đ?t Windows 2000 trên máy tính c?a b?n ho?c khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? Windows 2000. Nh?p vào liên k?t ho?c liên k?t mà b?n mu?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ?:

M?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i xu?t hi?n khi b?n ch?y m?t cài đ?t không giám sát v?i tùy ch?n ExtendOemPartition và b?n cài đ?t các b? chuy?n đ?i Microsoft Loopback

Quay l?i các đ?u trang

M?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i x?y ra khi b?n s? d?ng ? Universal Serial Bus (USB) CD-ROM cài đ?t Windows 2000

N?u b?n s? d?ng m?t ? đ?a CD-ROM USB đ? cài đ?t Windows 2000 trên m?t s? di s?n mi?n phí máy tính, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i "Stop 0x0000007B" thông đi?p khi b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a CD Windows 2000. B?i v? nhi?u di s?n mi?n phí máy tính không có m?t ? đ?a CD-ROM chu?n ho?c đ?a m?m ? đ?a, ? đ?a CD-ROM USB có th? là phương pháp duy nh?t mà b?n có th? s? d?ng đ? cài đ?t ho?c ph?c h?i Windows.

Nguyên nhân

Thi?t l?p Windows 2000 không h? tr? m?t s? ? đ?a CD-ROM USB như kh? năng kh?i đ?ng thi?t b?. Khi b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng m?t USB không đư?c h? tr? ? đ?a CD-ROM, b?n có th? nh?n đư?c m?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i trong các ch? đ? văn b?n ph?n thi?t l?p.

Giải pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c d?ch v? Windows 2000 m?i nh?t gói.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t

Quay l?i các đ?u trang

M?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i x?y ra khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n đ? Windows 2000 n?u DPT lưu tr? qu?n l? phiên b?n 2,26 ho?c trư?c đó đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n

Khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p máy tính c?a b?n t? Microsoft Windows NT 4.0 đ? Windows 2000, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau vào m?t màu xanh màn h?nh và máy tính c?a b?n có th? b?t đ?u:
STOP: 0X0000007B, 0xF4063848, 0xC000034, 00000000, 00000000

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ngư?i qu?n l? lưu tr? DPT Phiên b?n 2.26 ho?c trư?c đó đư?c cài đ?t trên máy tính. DPT Storage Manager Setup t?o ra m?t khóa s? đăng k? sai c?m và ch?y có th? ngăn ch?n các ho?t đ?ng nâng c?p đ? Windows 2000 nhưng có không có ?nh hư?ng trên các máy tính trên Windows NT 4.0.

Giải pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ho?c nâng c?p phiên b?n lưu tr? DPT Ngư?i qu?n l? đ? qu?n l? lưu tr? Phiên b?n 2,27 ho?c sau này, ho?c có đư?c và cài đ?t các W2kprep.exe t?p tin t? DPT. Các t?p tin W2kprep.exe đư?c bao g?m v?i DPT lưu tr? Qu?n l? phiên b?n 3,03 và sau này.

Đ? bi?t thêm thông tin v? lưu tr? Qu?n l?, h?y truy c?p Adaptec Web site sau:
http://www.Adaptec.com
Quay l?i các đ?u trang

M?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i x?y ra khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n đ? Windows 2000 n?u máy tính c?a b?n có m?t b? đi?u khi?n HighPoint UltraDMA ATA/66

N?u b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng m?t đ?a CD-ROM 2000 Windows đ? cài đ?t c?a s? và s? d?ng máy tính c?a b?n đ?a c?ng HighPoint UltraDMA ATA/66 b? đi?u khi?n, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), và b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
Máy t?i Thông tin
B?n không th? nh?n F6 đ? cài đ?t m?t b? đi?u khi?n trung h?c tr?nh đi?u khi?n.

N?u b?n nâng c?p máy tính c?a b?n t? Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, ho?c Microsoft Windows 95, b?n có th? nh?n đư?c m?t "Stop 0x0000007B Thông báo l?i INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE".

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? không có tương thích v?i Windows 2000 tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u khi?n đ?a c?ng HighPoint UltraDMA ATA/66.

Giải pháp

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:
 • S? d?ng cáp d? li?u m?t đ? th?p.
 • Vô hi?u hoá h? tr? ATA/66 trong BIOS c?a máy tính.
 • S? d?ng m?t ? đ?a c?ng không-ATA/66 trên máy tính.

Tr?ng thái

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin b? sung

B? đi?u khi?n đ?a c?ng HighPoint UltraDMA ATA/66 là ph? bi?n trên Bo m?ch ch? ABIT như Bo m?ch ch? BE6.

Quay l?i đ?u trang

M?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i x?y ra khi b?n cài đ?t Windows 2000 Professional vào m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi

Khi b?n cài đ?t Windows 2000 Professional vào m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi mà đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Windows 2000 Server, b?n nh?n đư?c m?t "Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE "thông báo l?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows 2000 Professional th? không h? tr? kh?i tin đư?c nhân đôi.

Giải pháp

Đ? ngăn ch?n thông báo l?i này, h?y b?t đ?u Windows 2000 Server ho?c Thi?t l?p máy ch? Windows 2000 và lo?i b? các kh?i lư?ng đư?c nhân đôi. B?n c?ng có th? xoá t?t c? các kh?i lư?ng t? c? hai ? đ?a đư?c nhân đôi trong ph?n ch? đ? văn b?n thi?t l?p.

Tr?ng thái

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".Quay l?i đ?u trang

M?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i x?y ra khi b?n cài đ?t Windows 2000, n?u b?n s? d?ng SCSI Adapter không đư?c bao g?m trong HCL

Có r?t nhi?u tr?nh đi?u khi?n SCSI adapter mà mà trư?c đây bao g?m trong Microsoft Windows NT 4.0 và Microsoft Windows NT 3.51, có b? lo?i b? t? Windows 2000. N?u b?n s? d?ng m?t adapter SCSI đư?c đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" khi b?n th?c hi?n cài đ?t "s?ch" c?a Windows 2000. Lưu ? r?ng m?t b?n nâng c?p ho?t đ?ng t? Windows NT đ?n Windows 2000 không b? ?nh hư?ng b?i v? Windows 2000 là tương thích v?i các tr?nh đi?u khi?n trong Windows NT.

Border|ph?i|200px Đây là danh sách tr?nh đi?u khi?n và m?t mô t? v? kh?i lư?ng lưu tr? các adapter mà trư?c đây bao g?m trong Windows NT, và đó không đư?c bao g?m trong Windows 2000:
 • delldsa - Dell Drive Array
 • ncr53c9x - NCR 53C9X SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • Spock - IBM MCA SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • oliscsi - Olivetti ESC-1/ESC-2 SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • ncrc700 - NCR C700 SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • aha174x - Adaptec AHA-174 X EISA SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • dptscsi - DPT SCSI Host Adapter
 • ultra14f - UltraStor 14F/14FB/34F/34FA/34FB SCSI Host B? đi?u h?p
 • ultra24f - UltraStor 24F/24FA SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • ami0nt - AMIscsi SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • fd7000ex - tên mi?n tương lai TMC-7000EX EISA SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • fd8xx - tên mi?n tương lai 8XX SCSI Adapter máy ch? lưu tr?
 • m?i tên - máy ch? SCSI Adaptec AHA – 274 X/AHA-284 X/AIC-777 X B? đi?u h?p
 • slcd32 - b? đi?u khi?n đ?a CD-ROM đăng k? đ?c quy?n c?a Sony
 • mkecr5xx - MKEPanasonic b? đi?u khi?n đ?a CD-ROM
 • MITSUMI - Mitsumi CD-ROM Controller
Các b? đi?u h?p m?ng không đư?c bao g?m trong Windows 2000 ph?n c?ng Kh? năng tương thích danh sách (HCL).

Đ? bi?t thêm v? các thi?t b? không đư?c li?t kê trên các Windows 2000 HCL, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142865Chính sách h? tr? Microsoft v? ph?n c?ng không có trong danh m?c Windows (Windows HCL)
N?u b?n mu?n th?c hi?n cài đ?t s?ch c?a Windows 2000 và b?n đang s? d?ng m?t trong nh?ng SCSI Adapter, liên h? v?i SCSI nhà s?n xu?t b? đi?u h?p đ? h?i v? s? s?n có c?a tr?nh đi?u khi?n cho Windows 2000. Lưu ? r?ng n?u h? không có s?n, b?n có th? th? s? d?ng Windows NT 4,0 tr?nh đi?u khi?n đư?c cung c?p b?i nhà s?n xu?t.

Quay l?i đ?u trang

M?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" có th? x?y ra sau khi b?n nh?n F6 đ? ch? đ?nh m?t tr?nh đi?u khi?n OEM trong Windows 2000 Setup

Khi b?n cài đ?t Windows 2000 trên m?t máy tính m?i ho?c trên m?t máy tính mà có công ngh? đi?u khi?n m?i nh?t SCSI hay IDE, b?n có th? ph?i s? d?ng m?t OEM đi?u khi?n thi?t b? h? tr? đ? ti?p t?c cài đ?t. Ví d?, b?n có th? ph?i s? d?ng m?t b? đi?u khi?n lưu tr? hàng lo?t m?i đ? ti?p t?c v?i các cài đ?t. Thi?t l?p Windows 2000 có th? d?ng l?i, và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i N?u thi?t l?p không chính xác phát hi?n b? đi?u khi?n. N?u b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng s? d?ng cài đ?t đ?a m?m ho?c CD-ROM cài đ?t, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Setup không t?m th?y b?t k? đ?a c?ng ? đ?a cài đ?t trong h? th?ng c?a b?n.
N?u b?n nâng c?p lên Windows 2000 b?i b?ng cách s? d?ng các t?p tin Winnt32.exe, ho?c n?u b?n th?c hi?n m?t cài đ?t m?i b?ng cách s? d?ng các WINNT.exe t?p tin, b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
NG?NG 0X0000007B)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
V?n đ? này c?ng có th? x?y ra sau khi b?n c?p nh?t ph?n v?ng hay BIOS c?a m?t h? tr? đi?u khi?n SCSI n?u C?p Nh?t gây ra m?t s? không tương thích v?i SCSI tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong Windows.

Trong ph?n ch? đ? văn b?n Thi?t l?p, Windows t?m d?ng m?t th?i gian ng?n và s? nh?c b?n nh?n F6. Tùy ch?n này s? xu?t hi?n trong d?ng tr?ng thái và cho phép b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n OEM. S? d?ng các tr?nh đi?u khi?n OEM đư?c gi?i h?n trong cài đ?t tr?nh đi?u khi?n mà không đư?c h? tr? h?u ho?c mà hi?n không phù h?p v?i m?t ngư?i lái xe đó là bao g?m trong Windows.

N?u b?n s? d?ng m?t m?i hơn Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n OEM, và tr?nh đi?u khi?n OEM m?i này có cùng m?t tên ho?c c?m và Chơi đ?nh danh như m?t ngư?i lái xe đó là bao g?m trong Windows, chương tr?nh cài đ?t b? qua các tr?nh đi?u khi?n OEM m?i và s? d?ng tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong Windows. Do đó, b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c mô t? trư?c đó trong này bài vi?t. N?u b?n yêu c?u tr?nh đi?u khi?n OEM C?p Nh?t đ? h? tr? m?t b? đi?u khi?n hi?n có mà h?u đư?c h? tr? b?i Windows nhưng không đư?c phát hi?n trong khi thi?t l?p, b?n ph?i thay th? các tr?nh đi?u khi?n Windows đư?c ch?a trên m?t trong b?n Windows Thi?t l?p đ?a m?m ho?c là n?m trong thư m?c cài đ?t t?m th?i ($ WIN_NT$. ~ BT) v?i tr?nh đi?u khi?n OEM m?i. S? thay th? này cho phép Windows s? d?ng tr?nh đi?u khi?n OEM C?p Nh?t trong ph?n ch? đ? văn b?n thi?t l?p, nhưng b?n ph?i sao cùng m?t đi?u khi?n OEM C?p Nh?t vào c?p System32\Drivers c?a các c?a s? cu?i cùng cài đ?t trư?c khi vi?c cài đ?t ti?p t?c ph?n ch? đ? đ? h?a thi?t l?p.

Lưu ? r?ng n?u b?n ch?n đ? đ?nh d?ng phân vùng v?i các NTFS h? th?ng t?p tin trong khi thi?t l?p, b?n không th? sao tr?nh đi?u khi?n OEM m?i hơn đ? các System32\Drivers thư m?c sau khi ch? đ? văn b?n ph?n c?a thi?t l?p đ? hoàn t?t. Đi?u này v?n đ? x?y ra b?i v? Windows thi?t l?p các đ?nh d?ng phân vùng như là h? th?ng t?p tin NTFS trư?c khi sao t?p. Đ? ch?nh s?a s? h?n ch? này, cài đ?t Windows đ? m?t ch?t béo phân vùng đó là ít hơn 2 GB ho?c đ? FAT32 m?t phân vùng đó là ít hơn 32 GB. Làm đi?u này cho phép truy c?p b?ng cách s? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng t? Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (tôi). Sau khi b?n cài đ?t Windows 2000, chuy?n đ?i các phân vùng FAT hay FAT32 thành NTFS. Đ? làm đi?u này, h?y g? d?ng sau đây t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
chuy?n đ?i c: /fs:ntfs
Quay l?i các đ?u trang

M?t "Stop 0x0000007B" thông báo l?i x?y ra khi b?n kh?i đ?ng Windows NT 4.0 sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 trong m?t c?u h?nh kh?i đ?ng kép v?i Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3)

N?u b?n cài đ?t Windows 2000 trong m?t c?u h?nh kh?i đ?ng kép v?i Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3), b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n kh?i đ?ng Windows NT 4.0, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i đó là tương t? như sau:
  NG?NG: 0X0000007B (0x8881Ae30, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • B?n không th? truy c?p các phân vùng NTFS c?a b?n b?ng cách s? d?ng Windows NT 4.0.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows 2000 Setup không c?p nh?t các Windows NT 4.0 SP3 Ntfs.sys tr?nh đi?u khi?n c?u h?nh kh?i đ?ng kép. Ntfs.sys t?p ph?i đư?c c?p nh?t đ? cho Windows 2000 có th? đư?c truy c?p vào các phân vùng NTFS.

Giải pháp

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, áp d?ng các d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0 gói trư?c khi cài đ?t Windows 2000.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?i nh?t Windows NT d?ch v? gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

Tr?ng thái

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".Quay l?i đ?u trang

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), b?n có th? kinh nghi?m m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
  Winlogon.exe đ? t?o ra l?i và s? đư?c t?t
  Máy tính kh?i đ?ng l?i, s? hi?n th? cùng m?t thông báo l?i, và sau đó kh?i đ?ng l?i m?t l?n n?a.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau vào m?t màu xanh màn h?nh:
  *** NG?NG 0X0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
  Chú ý Thông báo l?i d?ng c?ng có th? x?y ra khi b?n c? g?ng lo?i b? Windows 2000 SP3.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ph?n m?m ch?ng vi-rút đang ch?y trên c?a b?n máy tính khi b?n cài đ?t Windows 2000 SP3.

Giải pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n ch?n s? d?ng thông tin đư?c ch?a trong này bài vi?t đ? s?a ch?a m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server là m?t tên mi?n b? đi?u khi?n, lưu ? r?ng quá tr?nh s?a ch?a s? ghi đè Active Directory cơ s? d? li?u d?ch v? thư m?c. Trư?c khi b?n s? d?ng quá tr?nh s?a ch?a, b?n ph?i tr? l?i l?p cơ s? d? li?u Winnt\Ntds\Ntds.dit Active Directory. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu các thư m?c đang ho?t đ?ng, xem các "tr? l?i lên h? th?ng nhà nư?c Data" ch? đ? trong tr? giúp c?a Windows.
 1. B?t đ?u máy tính t? Windows 2000 CD-ROM.

  Chú ý B?n có th? ph?i thay đ?i thi?t l?p BIOS c?a b?n trư?c khi b?n có th? b?t đ?u máy tính c?a b?n t? ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? b?t đ?u t? ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM, xem c?a b?n tài li?u hư?ng d?n trên máy tính ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n. N?u b?n có th? không kh?i đ?ng máy tính t? Windows 2000 CD-ROM, chèn đ?a thi?t l?p 1 c?a các b?n thi?t l?p Windows 2000 đ?a m?m trong ? đ?a m?m, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Trên các Tùy ch?n s?a ch?a màn h?nh, baám r đ? b?t đ?u quá tr?nh s?a ch?a kh?n c?p.
 3. B?m phím f đ? th?c hi?n nhanh chóng s?a ch?a.
 4. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? hoàn t?t quá tr?nh s?a ch?a.
 5. Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, kh?i đ?ng máy tính t? Windows 2000 CD-ROM ho?c đ?a m?m cài đ?t Windows 2000.

  Làm cho ch?c ch?n r?ng máy tính không hi?n đang ch?y Windows.
 6. L?p l?i bư?c 2 thông qua 4, và sau đó kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính.
 7. H?y ch?c ch?n r?ng ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n và t?t c? khác chương tr?nh r?ng b?t đ?u t? đ?ng vô hi?u hoá ho?c g? b? và cài đ?t sau đó Windows 2000 SP3.
Chú ý N?u b?n không cài đ?t l?i Windows 2000 SP3 sau khi b?n th?c hi?n bư?c 1 đ?n 7, Microsoft Windows Installer và Microsoft Internet Explorer có th? không ho?t đ?ng đư?c.

Đ? gi?i quy?t các v?n đ? v?i Windows Installer, t?i v? và cài đ?t Windows Installer Redistributable cho Windows 2000. Đ? làm V? v?y, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en
Đ? gi?i quy?t các v?n đ? v?i Internet Explorer, cài đ?t l?i nó. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm như v?y, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Default.mspx
Lưu ? r?ng phương ti?n sao lưu cho Active Directory có m?t gi?i h?n tu?i th?. V? v?y, sao lưu s?n có d?n d?n tr? nên l?i th?i.

Thêm thông tin v? tu?i th? c?a m?t sao lưu thư m?c ho?t đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216993H?u ích k? cu?c s?ng sao lưu tr?ng thái h? th?ng Active Directory
Quay l?i các đ?u trang

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Advanced Server

Sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Advanced Server Service Pack 2 (SP2) trên m?t máy tính có di?n tích h?p thi?t b? đi?n t? (IDE) ? đ?a, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Nguyên nhân

D?ch v? Atapi.sys kh?i đ?ng, và các t?p tin Atapi.sys xu?t hi?n t?n t?i trên máy tính.

Giải pháp

Đ? gi?i quy?t l?i này, s? d?ng Recovery Console đ?i tên các hi?n có Atapi.sys t?p tin, và sau đó m? r?ng m?t b?n sao m?i c?a t?p tin Atapi.sys t? installation Windows 2000 ban đ?u đ?a CD-ROM. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng tính t? cài đ?t Windows 2000 Đ?A CD-ROM.

  Chú ý B?n có th? ph?i thay đ?i thi?t l?p BIOS c?a b?n trư?c khi b?n có th? b?t đ?u máy tính c?a b?n t? ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? b?t đ?u t? ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM, xem c?a b?n tài li?u hư?ng d?n trên máy tính ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n. N?u b?n có th? không kh?i đ?ng máy tính t? Windows 2000 CD-ROM, chèn đ?a thi?t l?p 1 c?a các b?n thi?t l?p Windows 2000 đ?a m?m trong ? đ?a m?m, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Baám r đ? s?a ch?a m?t cài đ?t Windows 2000.
 3. B?m c s? d?ng Recovery Console.
 4. G? s? đ?i di?n cho Windows 2000 cài đ?t mà b?n mu?n s?a ch?a, và sau đó khi b?n đư?c nh?c, g? m?t kh?u qu?n tr? viên.
 5. Trong Recovery Console, đ?i tên Atapi.sys hi?n có t?p tin đ? Atapi.old.
 6. Trong Recovery Console, s? d?ng các M? r?ng l?nh m? r?ng m?t b?n sao m?i c?a t?p tin Atapi.sys.

  Đ? làm như v?y, chèn đ?a CD-ROM 2000 Windows trong b?n máy tính c?a đ?a CD-ROM hay DVD-ROM lái xe, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, nơi Source.cab là đư?ng d?n và tên t?p c?a t?p CAB (.cab) mà b?n mu?n m? r?ng, và đi?m đ?n là đư?ng d?n và tên c?a thư m?c nơi b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin m? r?ng, và sau đó nh?n ENTER:
  m? r?ng Source.cab/f:atapi.sys đi?m đ?n
 7. Khởi động lại máy tính.
Quay l?i các đ?u trang

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000007B" ho?c phân vùng li?t kê như là chưa đ?nh d?ng sau khi b?n cài đ?t m?t Windows 2000 Service Pack

Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 gói d?ch v?, b?n có th? g?p m?t ho?c c? hai các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau trên m?t màn h?nh màu xanh:
  "Stop 0X0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"
 • Sau khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng, phân vùng trên v?t l? đ?a c?ng ho?c là có th? b? thi?u ho?c có th? xu?t hi?n trong công c? qu?n l? đ?a như 7.88 Gigabyte (GB) và "Kh?e m?nh". Tuy nhiên, m?t hay nhi?u phân vùng trên đ?a c?ng có th? đư?c li?t kê như là chưa đ?nh d?ng ho?c b? hư h?i. Ngoài ra, n?u b?n c? g?ng đ? m? các phân vùng trong Windows Explorer, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng các ? đ?a không đư?c đ?nh d?ng, và sau đó b?n s? đư?c nh?c đ? đ?nh d?ng ? đ?a.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows 2000 service pack gi?i thi?u m?t s?a ch?a đ? s?a khi xi lanh, ngư?i đ?ng đ?u, khu v?c kinh t? (CHS) ho?c Logical Block Addressing (LBA) đ?a ch? nên đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t m?t ? đ?a. M?t s? đ?a c?ng IDE cung c?p m?t jumper gi?i h?n s? lư?ng chai. N?u jumper này đang s? d?ng, các đ?a c?ng không đ?a ch? chính xác sau khi b?n áp d?ng m?t d?ch v? Windows 2000 gói. Lưu ? này jumper là không c?n thi?t khi b?n đang ch?y Windows 2000, không đư?c thư?ng cài như là m?t thi?t l?p m?c đ?nh b?i nhà s?n xu?t, và nên đư?c lo?i b?.

Giải pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? các jumper gi?i h?n xi lanh t? m?i ?nh hư?ng đ?a c?ng IDE đ? các ? đ?a có th? đư?c gi?i quy?t m?t cách chính xác sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 service pack cho máy tính c?a b?n. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u đó, và đ? có đư?c thông tin chi ti?t v? c? th? c?a b?n Salon ki?u đ?a c?ng, làm m?t ho?c nhi?u sau như là thích h?p đ? c?a b?n t?nh tr?ng:
 • Xem tài li?u hư?ng d?n đư?c bao g?m v?i khó khăn c?a b?n đ?a.
 • Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.
 • Xem trang Web c?a nhà s?n xu?t ph?n c?ng.
Lưu ? r?ng sau khi b?n lo?i b? các jumper, ho?t đ?ng nên tr? l?i b?nh thư?ng. N?u máy tính c?a b?n v?n không b?t đ?u sau khi b?n lo?i b? các jumper, b?n có th? c?n m?t c?p nh?t BIOS cung c?p b?n d?ch đúng c?a ? đ?a. Như là m?t workaround t?m th?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u máy tính t? Windows 2000 CD-ROM ho?c t? đ?a m?m cài đ?t Windows 2000.

  Chú ý B?n có th? ph?i thay đ?i thi?t l?p BIOS c?a b?n trư?c khi b?n có th? b?t đ?u máy tính c?a b?n t? ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? b?t đ?u t? ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM, xem c?a b?n tài li?u hư?ng d?n trên máy tính ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n.
 2. Baám r đ? s?a ch?a m?t cài đ?t Windows 2000.
 3. B?m c s? d?ng Recovery Console.
 4. G? s? đ?i di?n cho Windows 2000 cài đ?t mà b?n mu?n s?a ch?a, và sau đó khi b?n đư?c nh?c, g? m?t kh?u qu?n tr? viên.
 5. Trong Recovery Console, đ?i tên file Atapi.sys trong thư m?c %systemroot%\System32\Drivers đ?n Atapi.sp1.
 6. Trong Recovery Console, sao chép các t?p tin Atapi.sys t? thư m?c g? b? gói d?ch v? (% systemroot%\$ntservicepackuninstall$) ho?c t? cài đ?t Windows 2000 g?c CD-ROM đ? các %SystemRoot%\System32\Drivers thư m?c.
 7. Lo?i exit, sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i Recovery Console.
Quay l?i các đ?u trang

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng Recovery Giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301645Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console trên m?t máy tính không b?t đ?u trong Windows 2000
229716 Mô tả Windows 2000 ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n
216417 Cách cài đ?t Windows Recovery Console
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá d?ch v? ho?c thi?t b? mà ngăn ch?n Windows t? b?t đ?u m?t cách chính xác, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
165748Làm th? nào đ? vô hi?u hoá d?ch v? ho?c thi?t b? có th? ngăn ch?n NT t? kh?i đ?ng
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315396Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng v?n đ? trong Windows 2000
Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822051 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbhowtomaster kbinfo kbmt KB822051 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822051

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com