Kh?c ph?c: Thi?t l?p m?t chương tr?nh không th? l?i giao ti?p v?i m?t thi?t b? modem sau khi cáp USB m?t cách nhanh chóng k?t n?i l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822112 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n ng?t k?t n?i và nhanh chóng k?t n?i l?i cáp universal serial bus (USB), m?t chương tr?nh không th? thi?t l?p l?i liên l?c v?i thi?t b? USB modem. Hành vi này mô t? các tri?u ch?ng đi?n h?nh. Các tri?u ch?ng chính xác mà b?n kinh nghi?m ph? thu?c vào các chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? v?i t?p tin Unimdm.tsp.

GI?I PHÁP

Microsoft Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.


Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  30-May-2003 14:59 5.1.2600.1228 190,464 Unimdm.tsp

Microsoft Windows 2000

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.


Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  16-Jun-2003 17:23 5.0.2195.6756 206,096 Unimdm.tsp
  16-Jun-2003 17:23 5.0.2195.6756  14,608 Uniplat.dll

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thoát kh?i chương tr?nh, ng?t k?t n?i cáp USB modem đi?n tho?i cho 10 giây, và sau đó k?t n?i l?i cáp USB modem đi?n tho?i. B?n có th? mong đ?i các chương tr?nh thi?t l?p l?i liên l?c v?i thi?t b? modem.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Các bước mô phỏng hành vi.

Đ? t?o l?i các hành vi, s? d?ng b?t k? tr?nh đi?u khi?n l?p modem và m?t chương tr?nh mà s? d?ng H? th?ng đi?n tho?i giao di?n l?p tr?nh ?ng d?ng (TAPI). Ví d?, n?u b?n s? d?ng m?t m?ng quay s?, ho?c n?u b?n s? d?ng truy nh?p t? xa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Máy tính của tôi, b?m Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?m Xem k?t n?i m?ng.
 2. Nh?p vào T?o k?t n?i m?i, và sau đó làm theo ch? d?n trong thu?t s? k?t n?i m?i. Nh?p vào Ti?p theo trên m?i trang c?a tr?nh wizard.
 3. Nh?p vào K?t n?i t?i m?ng t?i nơi làm vi?c c?a tôi. Theo m?c đ?nh, K?t n?i quay s? đư?c ch?n.
 4. Lo?i Nhi?t đ? trong các Tên công ty h?p.
 5. Nh?p m?t s? đi?n tho?i cho h? th?ng đ? quay s?.
 6. T?o k?t n?i s?n đ? s? d?ng c?a b?t k? ai.
 7. Sau khi b?n hoàn thành thu?t s?, quay s? các Nhi?t đ? k?t n?i.
 8. Trong khi h? th?ng k?t n?i, ng?t k?t n?i và k?t n?i l?i cáp USB trong v?ng ba giây. Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  L?i 651: Modem (ho?c thi?t b? k?t n?i khác) đ? báo cáo m?t l?i.
 9. H?y b? các Nhi?t đ? k?t n?i, và sau đó double-click các Nhi?t đ? k?t n?i.
 10. Quay s? các Nhi?t đ? k?t n?i. Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  L?i 633: Modem (ho?c thi?t b? k?t n?i khác) là đ? có trong s? d?ng ho?c không đư?c c?u h?nh đúng cách.
  B?n có th? nhi?u l?n h?y b? và quay s? các Nhi?t đ? k?t n?i.
Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c đ? c?p trong ph?n "Gi?i quy?t", chương tr?nh có th? m?t 10 giây đ? thi?t l?p l?i k?t n?i t?i thi?t b? USB modem.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822112 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbddk kbnetwork kbplugplay kbusb kbfix kbmt KB822112 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822112

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com