Danh sách các yêu c?u h? th?ng cho Microsoft Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822129 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, xin xem 285342.

M?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 217883.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u cho Microsoft Office 2003.

Thông tin thêm

Dư?i đây li?t kê các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u đ? ch?y Office 2003:

CPU

Office 2003 đ?i h?i m?t b? x? l? Pentium máy tính v?i m?t t?c đ? đ?ng h? c?a ít 233 megahertz (MHz). Microsoft khuy?n cáo m?t máy tính v?i m?t Pentium III ho?c x? l? nhanh hơn.

hệ điều hành

B?n có th? ch?y Office 2003 trên hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2003 ho?c phiên b?n m?i hơn
 • Windows XP ho?c phiên b?n m?i hơn
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?t laterversion
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008

B? nh?

Microsoft khuy?n cáo r?ng máy tính c?a b?n có t?i thi?u 128 MB RAM. M?t b? sung 8 MB RAM đư?c yêu c?u cho m?i chương tr?nh Office 2003 ch?y cùng m?t lúc.

Không gian có s?n đ?a c?ng

Office 2003 đ?i h?i 400 MB c?a không gian đ?a c?ng s?n dùng. Yêu c?u đ?a c?ng khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a b?n. S? l?a ch?n cài đ?t chuyên bi?t tu? ch?nh có th? yêu c?u nhi?u hơn hay ít không gian đ?a c?ng.

ổ đĩa

Office 2003 đ?i h?i m?t ổ đĩa CD-ROM (ho?c tương h?p v? sau ? DVD-ROM) đ? cài đ?t chuyên bi?t.

Màn h?nh

Ph?i có m?t màn h?nh Super VGA v?i t?i thi?u là 800 x 600 đ? phân gi?i và 256 màu.

thiết bị trỏ

Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse ho?c thiết bị trỏ tương h?p v? sau là c?n thi?t.

Yêu c?u khác

M?t s? tính năng Office 2003 có yêu c?u b? sung. Các yêu c?u b? sung đư?c li?t kê như sau.

Đa phương ti?n

M?t máy tính đa phương ti?n đư?c yêu c?u cho âm thanh và các hi?u ?ng đa phương ti?n. Tăng t?c ph?n c?ng v? ho?c b? x? l? MMX cung c?p hi?u su?t đư?c c?i thi?n đ? h?a rendering.

nhận dạng tiếng nói

nhận dạng tiếng nói yêu c?u sau đây:
 • M?t máy tính v?i m?t Pentium II 400 MHz ho?c fasterprocessor
 • M?t micrô close-talk
 • Thi?t b? âm thanh đ?u ra

b?c e-mail và Internet

Microsoft Exchange Server, Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol (SMTP/POP3), Internet Message Access Protocol (IMAP4) ho?c MAPI tương h?p v? sau ph?n m?m thư thoại tin t?c th?i là c?n thi?t cho e-mail. Microsoft Exchange Server đư?c yêu c?u cho m?t s? ch?c năng tiên ti?n trong Microsoft Outlook. Internet ch?c năng yêu c?u ho?c là quay s? ho?c băng thông r?ng truy c?p Internet và các thanh toán c?a m?t kho?n phí riêng bi?t v?i m?t nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v?. Đ?a phương hay dài chi phí có th? áp d?ng.

Cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) HTTP yêu c?u Outlook 2003 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Microsoft Windows XP Service Pack 1 v?i b?n C?p Nh?t trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 331320 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? s? d?ng RPC qua HTTP, Microsoft Exchange Server 2003 đang ch?y trên Windows Server 2003 c?ng là b?t bu?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822178 T?ng quan v? quan h? ph? thu?c và yêu c?u cho các tính năng Exchange Server 2003

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6 ho?c phiên b?n m?i hơn là c?n thi?t cho Microsoft Office InfoPath.

M?c

M?t s? tính năng inking yêu c?u b?n ch?y Office 2003 trên Microsoft Windows XP máy tính bảng Edition. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Windows XP máy tính bảng Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/TabletPC/default.mspx

Nghiên c?u khoa h?c nâng cao ch?c năng

M?t máy tính d?a trên Windows Server 2003 đang ch?y Microsoft Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint đư?c yêu c?u cho m?t s? nâng cao ch?c năng nghiên c?u khoa h?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Công ngh? và S?n ph?m Microsoft SharePoint, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/SharePoint/

qu?n l? quy?n thông tin

Tính năng qu?n l? quy?n thông tin yêu c?u quy?n truy c?p vào m?t Microsoft Windows Server 2003 đang ch?y b?n ghi d?ch v? qu?n l? quy?n c?a Windows.

Outlook 2003 v?i Nguười quản lí liên hệ doanh nghiệp

Sau đây là các yêu c?u h? th?ng đ? ch?y qu?n lí liên h? add-in cho Outlook 2003:
 • M?t máy tính v?i m?t Pentium III 450 MHz ho?c x? l? nhanh hơn
 • 256 MB RAM ho?c hơn
 • 190 MB dung lư?ng đ?a c?ng s?n dùng
Lưu ? B?n không th? s? d?ng các qu?n lí liên h? thêm-in cho Outlook 2003 v?i Microsoft Exchange Server.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 822129 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
T? khóa: 
kbsetup kbinfo kbmt KB822129 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 822129

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com