VBA: S?n có c?a Microsoft VBA Security Update MS03-037

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822150 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t l? h?ng t?n t?i trong các d? án-t?i m? cho Visual Basic for Applications (VBA). N?u các l? h?ng đang đư?c khai thác thành công, đi?u này có th? cho phép k? t?n công ch?y m? c?a s? l?a ch?n c?a h? trong b?i c?nh c?a m?t ngư?i dùng đăng nh?p vào. V?n đ? xu?t hi?n do m?t l? h?ng overrun b? đ?m trong cách mà VBA đ?c thu?c tính tài li?u đư?c thông qua đ? nó b?ng các ?ng d?ng máy ch? lưu tr?. Cho các l? h?ng đư?c khai thác thành công, b?n ph?i m? m?t tài li?u đ?c bi?t crafted đư?c g?i đ?n cho b?n b?i m?t k? t?n công. Tài li?u này có th? là b?t k? lo?i tài li?u h? tr? VBA h?i nh?p.

Gi?m nh? các y?u t?

 • B?n ph?i m? tài li?u đư?c g?i đ?n cho b?n b?i m?t k? t?n công cho l? h?ng này đư?c khai thác.
 • N?u b?n s? d?ng Word như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? HTML cho Microsoft Outlook, thư t? nó có th? ch?a các l? h?ng. Tuy nhiên, b?n ph?i tr? l?i đ? m? tin nh?n thư ho?c chuy?n ti?p thư cho các l? h?ng đ? x?y ra.
 • B? lu?t c?a k? t?n công có th? ch? ch?y v?i các quy?n tương t? mà b?n có khi ngư?i dùng đăng nh?p vào. Các ch?ng ch? hành chính c? th? mà k? t?n công có th? đ?t đư?c thông qua các l? h?ng này do đó ph? thu?c vào các ?y nhi?m hành chính đư?c c?p cho b?n. B?t k? h?n ch? vào tài kho?n, ch?ng h?n như qu?n tr? thông tin đăng nh?p đư?c áp d?ng thông qua chính sách nhóm, c?ng gi?i h?n các hành đ?ng c?a b?t k? m? tùy ? đư?c đi?u hành b?i l? h?ng này.

GI?I PHÁP

B?n c?p nh?t cho các s?n ph?m Microsoft Office

Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002

N?u b?n s? d?ng Office 2000, Office XP, Visio 2002 ho?c s?n ph?m văn ph?ng riêng không trư?c đây li?t kê, b?n ph?i s? d?ng m?t trong các b?n vá l?i b?o m?t C?p Nh?t tu? ch?nh cho các s?n ph?m này. Các b?n C?p Nh?t đư?c thi?t k? đ? đ?m b?o r?ng chính xác vá l?i x?y ra khi b?n s? d?ng Cài đ?t theo yêu c?uPhát hiện và Sửa trong Thi?t l?p văn ph?ng. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng phương pháp này cho vi?c c?p nh?t các s?n ph?m này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng gói này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822715MS03-037: L? h?ng trong Visual Basic cho các ?ng d?ng có th? cho phép tùy ? m? th?c hi?n

Microsoft Works Suite

N?u b?n s? d?ng Microsoft Works Suite, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t các b?n vá b?o m?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web. Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n cài đ?t văn ph?ng riêng c?a b?n và sau đó s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n là hoàn toàn thông tin m?i nh?t.

Đ? có thêm thông tin v? s?n ph?m văn ph?ng C?p Nh?t và phát hi?n nh?ng C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n xong, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Works Suite, b?n c?ng có th? c?p nh?t h? th?ng c?a b?n v?i các b?n vá b?o m?t có s?n t? bài vi?t này.

Microsoft Visio 2000 ho?c Microsoft văn ph?ng 97

N?u b?n đang s? d?ng Visio 2000 ho?c văn ph?ng 97, b?n ngay l?p t?c ph?i c?p nh?t h? th?ng c?a b?n v?i các b?n vá b?o m?t có s?n t? bài vi?t này.

Chú ý N?u b?n s? d?ng m?t s?n ph?m gia đ?nh Microsoft Office 2003, b?n có b?n vá b?o m?t này đ? đư?c, và b?n không có đ? c?p nh?t h? th?ng c?a b?n.

Thông tin b?o m?t b?n vá

Vá l?i b?o m?t sau đây là dành cho b?t k? ?ng d?ng đ? tích h?p VBA b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng Software Development Kit (VBA SDK) Phiên b?n 5.0, phiên b?n 6.0, phiên b?n 6.1, phiên b?n 6.2 ho?c phiên b?n 6.3. Microsoft khuy?n cáo r?ng các công ty mà đ? c?p gi?y phép và đó đ? xây d?ng đư?c VBA cho phép các ?ng d?ng ph?i s? d?ng đ?p vá b?o m?t này cho t?t c? các m?i cài đ?t. Nh?ng công ty có th? t? do phân ph?i các s?a ch?a và các t?p tin m?t cách đó là phù h?p v?i thi?t l?p ?ng d?ng c?a h?.

Microsoft khuy?n cáo t?t c? VBA khách hàng ph?i c?p nh?t phiên b?n c?a đ?ng cơ VBA (VBE hay VBE6) càng s?m càng t?t. Khách hàng nh?ng ngư?i có m?t ?ng d?ng cho phép VBA ph?i liên h? v?i nhà s?n xu?t ?ng d?ng đ? xác minh n?u m?t b?n vá b?o m?t chuyên ngành ho?c m?t b?n C?p Nh?t, bao g?m có s?n cho r?ng ?ng d?ng. N?u m?t b?n vá b?o m?t chuyên ngành ho?c m?t b?n C?p Nh?t, bao g?m không đư?c có s?n, ho?c n?u các s?n ph?m là m?t trong nh?ng s?n ph?m c?a Microsoft trư?c đó, b?n ph?i t?i v? và sau đó cài đ?t các b?n vá b?o m?t sau đây.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? VBA64-KB822150-X 86-ENU.exe-ENU.exe gói bây gi?.
Ngày phát hành: 3 tháng 9 năm 2003

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có.

Thông tin cài đ?̃t

Đóng m?i ?ng d?ng s? d?ng VBA, và sau đó ch?y C?p Nh?t. B?n đư?c nh?c xác nh?n các thi?t l?p. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i tr? khi VBA đang s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh khác. Các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i mu?n có đư?c b?o m?t vá Phiên b?n c?a VBE ho?c VBE6 mà không c?n cài đ?t các b?n vá b?o m?t có th? làm như v?y b?ng cách s? d?ng các chuy?n đ?i thi?t l?p thích h?p.

Đ?p vá b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /q: Ch? đ? im l?ng (Suppresses h?p tho?i khi t?p tin đang đư?c trích xu?t.)
 • /q:u: Ch? đ? im l?ng (không có h?n ch? khi?n cho ngư?i dùng.)
 • /q: m?t: Ch? đ? im l?ng hành chính (có các h?p tho?i không.)
 • /c installer.bat/c: Gi?i nén t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng. (N?u các /t chuy?n đ?i là không hi?n t?i, b?n đư?c nh?c nh?p đư?ng d?n.)
 • /t: [đư?ng d?n]: Đư?ng d?n t?p gi?i nén (đi?u này đư?c s? d?ng v?i các /c installer.bat/c chuy?n đ?i.)
 • /r: m?t: Luôn luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:n: Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:s: Kh?i đ?ng l?i máy tính mà không c?n nh?c cho ngư?i dùng.
 • /n:v: Không có phiên b?n ki?m tra (luôn luôn cài đ?t so v?i phiên b?n hi?n hành.)
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p trong m?t d?ng l?nh.

Không có không có tính năng đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này. N?u b?n ph?i quay tr? l?i các b?n vá b?o m?t, b?n ph?i đ?i tên c?a b?n b?n sao hi?n t?i VBE ho?c VBE6 trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Các ?ng d?ng s? d?ng VBA 6.0 (ho?c sau này)

  Date     Time  Version       Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  04-Jun-2003 15:42           8,725 Eula.txt
  03-Jul-2003 20:19 6.4.99.69    2,502,656 Vbe6.dll


Các ?ng d?ng s? d?ng VBA 5,0

  Date     Time  Version     Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  11-Jun-2003 15:05 5.0.78.15   749,568 Vbe.dll
  04-Jun-2003 10:42          8,725 Eula.txt

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-037.mspx
VBA có th? đư?c s? d?ng trong m?t s? s?n ph?m không ph?i c?a Microsoft c?ng có th? d? b? t?n thương. Microsoft không duy tr? m?t danh sách đ?y đ? c?a t?t c? các s?n ph?m khác c?a bên th? ba s? d?ng VBA, nhưng các trang Web sau đây li?t kê các đ?i tác c?p gi?y phép ph? bi?n nh?t và các s?n ph?m c?a h? mà tích h?p VBA:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/ISV/Bb190538.aspx
N?u b?n có b?t k? các s?n ph?m này và b?n không nh?n đư?c m?t b?n C?p Nh?t t? các nhà s?n xu?t, b?n ph?i ch?y các b?n vá b?o m?t đư?c cung c?p b?i bài vi?t này.

Đ? thêm thông tin v? Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng SDK ho?c cho thêm thông tin v? c?p phép VBA cho ?ng d?ng tùy ch?nh c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/VBA/

Thu?c tính

ID c?a bài: 822150 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2002
 • Microsoft Works Suite 2001
T? khóa: 
kbdownload kbqfe kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbbug kbupdate kbfix kbmt KB822150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com