Chng tr?nh c th? nng cao m?t s? vi ph?m chia s? khi m?t t?p tin ?c m? ra t? Windows Explorer

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 822227 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi m?t chng tr?nh c? g?ng ? m? m?t t?p tin trn m?t my tnh t? xa, b?n c th? nh?n ?c m?t thng bo l?i tng t? nh d?i y:
File_name b? kha ? ch?nh s?a b?i user_name.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u Windows Explorer c t?p m? v? n trch xu?t h?nh thu nh? cho t?p tin . i?u ny c th? x?y ra khi b?n nh?p p vo t?p tin ? m? n trong Windows Explorer. V?n ? ny l nhi?u kh? nng x?y ra khi lu tr? t? xa ang s? d?ng trn my ch?.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  17-Jun-2003 15:01 6.0.2800.1235 420,864 Shimgvw.dll
				
? ci ?t b?n v, b?n ph?i c Windows XP Service Pack 1a (SP1a) ci ?t.

? c thm thng tin v? lm th? no ? c ?c Windows XP service pack m?i nh?t, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cach ly Goi dich vu Windows XP mi nht

CCH GI?I QUY?T KHC

? lm vi?c xung quanh v?n ? ny, th?c hi?n m?t trong nh?ng i?u sau y:
 • Thay ?i ? Classic View. ? lm i?u ny trong Windows Explorer, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Trn cc Cng cu Menu trong Windows Explorer, nh?p vo Ty ch?n c?p.
  2. Trn cc T?ng qut tab, b?m vo S? d?ng c?p truy?n th?ng Windows, sau b?m Ok.
  - hay -
 • Thay ?i ? xem h?nh thu nh?. ? lm i?u ny trong Windows Explorer, b?m H?nh thu nh? trn cc Xem tr?nh n.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 822227 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB822227 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:822227

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com