Mô t? c?a th?m h?a tùy ch?n ph?c h?i cho Microsoft SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822400 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các gi?i pháp khác nhau cho ph?c h?i d? li?u t? m?t database Microsoft SQL Server, n?u m?t th?m h?a x?y ra. Bài vi?t này c?ng th?o lu?n v? nh?ng l?i th? và b?t l?i c?a m?i gi?i pháp.

Disaster Recovery ph?c h?i là m?t quá tr?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp ph?c h?i thông tin h? th?ng và d? li?u, n?u m?t th?m h?a x?y ra.

M?t s? ví d? c?a thiên tai bao g?m m?t t? nhiên hay m?t th?m h?a do con ngư?i như m?t ng?n l?a ho?c m?t k? thu?t th?m h?a như m?t hai-đ?a th?t b?i trong m?t m?ng ổ đĩa đ?c l?p d? ph?ng (Đ?t kích) 5 m?ng.

K? ho?ch ph?c h?i thiên tai là công vi?c mà là dành cho vi?c chu?n b? t?t c? các hành đ?ng đó ph?i x?y ra đ? đáp ?ng v?i m?t th?m h?a. Vi?c l?p k? ho?ch bao g?m vi?c l?a ch?n m?t chi?n lư?c đ? giúp ph?c h?i có giá tr? d? li?u. L?a ch?n chi?n lư?c thích h?p thiên tai ph?c h?i ph? thu?c vào yêu c?u kinh doanh c?a b?n.

Lưu ? Các gi?i pháp mà s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này ch? cung c?p mô t? chung c?a các công ngh? mà b?n có th? s? d?ng. Các chung mô t? là đ? so sánh các phương pháp ph?c h?i thiên tai và các Thiên tai ph?c h?i k? ho?ch. Trư?c khi b?n quy?t đ?nh gi?i pháp ph?c h?i thiên tai t?t nh?t cho b?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n xem xét m?i ngư?i trong s? nh?ng th?m h?a đ? ngh? ph?c h?i các gi?i pháp chi ti?t hơn. Sau khi th?o lu?n v? m?i Disaster Recovery disaster recovery gi?i pháp, bài vi?t này ch?a các liên k?t nơi b?n có th? t?m th?y thông tin b? sung v? gi?i pháp đó.

C?m chuy?n đ?i d? ph?ng

C?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2000 đư?c thi?t k? đ? chuy?n đ?i d? ph?ng t? đ?ng n?u m?t l?i ph?n c?ng ho?c m?t ph?n m?m không x?y ra. B?n có th? s? d?ng SQL Server 2000 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng clustering đ? t?o ra m?t chuy?n đ?i d? ph?ng cho m?t Ví d? đơn SQL Server 2000 ho?c cho nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2000. Failover c?m cho phép m?t h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u t? đ?ng chuy?n đ?i các x? l? c?a m?t th? hi?n c?a SQL máy ch? t? m?t máy ch? th?t b?i đ? làm vi?c m?t h? ph?c v?. V? v?y, c?m chuy?n đ?i d? ph?ng là h?u ích n?u m?t hệ điều hành l?i x?y ra ho?c n?u b?n th?c hi?n m?t nâng c?p k? ho?ch c?a h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u tài nguyên. Ngoài ra, c?m chuy?n đ?i d? ph?ng làm tăng tính s?n sàng máy ch? không có th?i gian ch?t.

V? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đư?c thi?t k? cho máy ch? cao s?n có v?i h?u như không có th?i gian ch?t máy ch?, các nút ch?n m?t nhóm nên v? m?t đ?a l? g?n g?i v?i nhau. C?m chuy?n đ?i d? ph?ng không có th? h?u ích n?u m?t đ?a th?t b?i m?ng x?y ra.

Lưu ? Đ? th?c hi?n các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition.

hệ điều hành sau h? tr? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng:
 • Microsoft Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, doanh nghi?p Phiên b?n
 • Microsoft Windows Server 2003, trung tâm d? li?u Phiên b?n
Các hệ điều hành bao g?m m?t thành ph?n cài đ?t chuyên bi?t, b?n ghi d?ch v? Microsoft c?m (MSCS). Th?c hi?n failover c?m cho SQL Máy ch?, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t MSCS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MSCS và cài đ?t chuyên bi?t nó, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259267b?n ghi d?ch v? Microsoft c?m cài đ?t chuyên bi?t tài nguyên

L?i th? và b?t l?i c?a vi?c s? d?ng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

L?i th?
B?n có s?n sàng máy ch? cao. Chuy?n đ?i d? ph?ng c?m t? đ?ng x?y ra n?u h? ph?c v? chính không thành công.
Như?c đi?m
 • B?n ph?i ch?u m?t chi phí l?n hơn. Vi?c duy tr? các hai máy ch? là hai l?n chi phí c?a vi?c duy tr? m?t máy ch? đơn. B?i v? b?n ph?i duy tr? hai máy ch? cùng m?t lúc, đó là đ?t ti?n hơn đ? cài đ?t chuyên bi?t và duy tr? nhóm các nút ch?n m?t.
 • Các máy ch? nên trong cùng m?t v? trí. N?u các chi nhánh c?a các t? ch?c trên toàn c?u và các c?m đang ho?t đ?ng/ho?t đ?ng ph?i th?c hi?n t?i các chi nhánh, các m?ng và cơ s? h? t?ng lưu tr? mà b?n có th? s? d?ng là r?t khác nhau t? m?t chuỗi máy chủ thi?t b? tiêu chu?n đ?i bi?u. V? v?y, m?c dù nó có th?, đó là không t?t nh?t đ? s? d?ng v? m?t đ?a l? các máy ch? t? xa.
 • B?n có không có b?o v? ch?ng l?i m?t m?ng đ?a s? th?t b?i.
 • C?m chuy?n đ?i d? ph?ng không cho phép b?n đ? t?o ra chuy?n đ?i d? ph?ng c?m Database c?p ho?c t?i b? máy cơ s? d? li?u đ?i tư?ng c?p, ch?ng h?n như các b?ng c?p.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa174512 (SQL.80) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243218cài đ?t chuyên bi?t đ? cho SQL Server 2000 Enterprise Edition trên máy ch? c?m Microsoft
822250 H? tr? WebCast: Microsoft SQL Server 2000 failover c?m th? t?c ph?c h?i thiên tai
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách h? tr? Microsoft cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327518Chính sách h? tr? Microsoft cho m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL

b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh

b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh là m?t gi?i pháp ph?n m?m ch? y?u đ? tăng b? máy cơ s? d? li?u s?n có. B?n ch? có th? th?c hi?n ph?n ánh trên m?t cơ s? cho m?i s? d? li?u. Ánh x? ch? làm vi?c v?i b? máy cơ s? d? li?u mà s? d?ng các mô h?nh khôi ph?c đ?y đ?. Các mô h?nh đơn gi?n và kí nh?p s? lư?ng l?n ph?c h?i h? tr? b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh. V? v?y, t?t c? các s? lư?ng l?n ho?t đ?ng luôn luôn hoàn toàn kí nh?p. b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh ho?t đ?ng v?i b?t k? m?c đ? tương h?p v? sau b? máy cơ s? d? li?u đư?c h? tr?.

L?i th? và b?t l?i c?a vi?c s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh

L?i th?
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh tăng b?o v? d? li?u.
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh làm tăng tính s?n sàng c?a b? máy cơ s? d? li?u.
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh c?i thi?n s? s?n có c?a b? máy cơ s? d? li?u s?n xu?t trong khi nâng c?p.
Như?c đi?m
 • b? máy cơ s? d? li?u gương nên gi?ng h?t nhau đ? b? máy cơ s? d? li?u chính. Ví d?, t?t c? các đ?i tư?ng, tên đăng nhập và quy?n nên gi?ng h?t nhau.
 • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh liên quan đ?n vi?c chuy?n thông tin t? m?t máy tính sang máy tính khác trên m?ng. V? v?y, an ninh thông tin chuy?n giao các SQL Server là r?t quan tr?ng.

Peer-to-peer giao d?ch r?ng

Peer-to-peer giao d?ch r?ng đư?c thi?t k? cho các ?ng d?ng mà có th? đ?c ho?c có th? s?a đ?i các d? li?u trong b?t k? b? máy cơ s? d? li?u tham gia nhân r?ng. Ngoài ra, n?u b?t k? máy ch? lưu tr? các b? máy cơ s? d? li?u không s?n dùng, b?n có th? s?a đ?i các ?ng d?ng đ? l? lưu lư?ng truy c?p đ?n các máy ch? c?n l?i. Các máy ch? c?n l?i ch?a đ?ng g?i gi?ng h?t nhau c?a d? li?u.

L?i th? và b?t l?i c?a vi?c s? d?ng peer-to-peer giao d?ch r?ng

L?i th?
 • Đ?c hi?u su?t đư?c c?i thi?n b?i v? b?n có th? lây lan ho?t đ?ng trên t?t c? các nút ch?n m?t.
 • T?ng h?p hi?u su?t C?p Nh?t, chèn hi?u su?t, và xóa hi?u su?t cho topo gi?ng v?i hi?u su?t c?a m?t nút ch?n m?t duy nh?t b?i v? t?t c? các thay đ?i đư?c ph? bi?n cho t?t c? các nút ch?n m?t.
Như?c đi?m
 • Peer-to-peer r?ng có s?n ch? trong SQL Server 2005 Enterprise Edition.
 • T?t c? các b? máy cơ s? d? li?u tham gia ph?i ch?a lư?c đ? gi?ng h?t nhau và d? li?u.
 • Chúng tôi đ? ngh? r?ng m?i node s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u phân ph?i c?a m?nh. C?u h?nh này giúp lo?i b? nh?ng ti?m năng cho SQL Server 2005 có m?t đi?m c?a s? th?t b?i.
 • B?n không th? bao g?m các b?ng bi?u và các đ?i tư?ng khác trong nhi?u ?n ph?m căn ngang căn ngang nhau trong b? máy cơ s? d? li?u xu?t b?n duy nh?t.
 • B?n ph?i có m?t ?n ph?m đư?c kích ho?t đ? nhân r?ng căn ngang căn ngang nhau trư?c khi b?n t?o ra b?t k? m?c ki?m nh?p.
 • B?n ph?i kh?i t?o m?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng m?t đ?ng g?i lưu ho?c b?ng cách thi?t l?p giá tr? c?a các lo?i đ?ng b? hóa thuê bao đ? nhân r?ng h? tr? ch?.
 • Peer-to-peer giao d?ch r?ng cung c?p phát hi?n xung đ?t ho?c gi?i quy?t xung đ?t.
 • Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng nh?n d?ng c?t.

Duy tr? m?t ch? đ? ch? ?m h? ph?c v?

B?n có th? t?o ra và duy tr? m?t máy ch? d? ph?ng nóng b?ng cách s? d?ng m?t trong hai các phương pháp sau đây:
 • kí nh?p v?n chuy?n
 • Nhân b?n giao d?ch
Thông tin thêm v? m?i ngư?i trong s? nh?ng phương pháp hai sau.

kí nh?p v?n chuy?n

kí nh?p v?n chuy?n đư?c bao g?m trong các ngu?n tài nguyên kit cho Microsoft SQL Server 7.0, và nó hoàn toàn tích h?p vào trong Microsoft SQL Server 2000 Phiên b?n doanh nghi?p và trong Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition. kí nh?p v?n chuy?n s? d?ng m?t máy ch? d? ph?ng mà không đư?c s? d?ng trong th?i gian ho?t đ?ng thư?ng xuyên. A máy ch? d? ph?ng là h?u ích đ? giúp ph?c h?i d? li?u n?u m?t th?m h?a x?y ra. B?n có th? ch? s? d?ng kí nh?p v?n chuy?n c?p b? máy cơ s? d? li?u. B?n không th? s? d?ng nó t?i trư?ng h?p c?p.

Khi m?t máy ch? d? ph?ng khôi ph?c l?i các b?n ghi c?a giao d?ch, các b? máy cơ s? d? li?u trong ch? đ? đ?c quy?n và nó không s? d?ng đư?c. Tuy nhiên, b?n có th? ch?y lô báo cáo công vi?c gi?a các giao d?ch kí nh?p ph?c h?i ho?c giao di?n đi?u khi?n b? máy cơ s? d? li?u L?nh (DBCC) ki?m tra đ? liên t?c ki?m tra tính toàn v?n c?a ch? đ? ch? h? ph?c v?. Đ?i v?i các ?ng d?ng như các máy ch? h? tr? quy?t đ?nh đó có yêu c?u liên t?c x? l? trên m?t máy ch? b? máy cơ s? d? li?u, v?n chuy?n kí nh?p là không m?t thích h?p tùy ch?n.

Đ? tr? trên máy ch? d? ph?ng d?a trên làm th? nào thư?ng xuyên sao lưu kí nh?p giao d?ch đư?c th?c hi?n t?i các máy ch? chính và sau đó áp d?ng t?i các máy ch? d? ph?ng. N?u h? ph?c v? chính không thành công, b?n có th? m?t thay đ?i mà đ? đư?c th?c hi?n b?i các giao d?ch x?y ra sau khi giao d?ch g?n đây nh?t c?a b?n Nh?t k? sao lưu.

Ví d?, n?u giao d?ch kí nh?p sao lưu k? m?i 10 phút, các giao d?ch trong th?i gian g?n đây nh?t 10 phút có th? b? m?t. Đi?u này không có ngh?a r?ng các b?n c?p nh?t d? li?u đư?c th?c hi?n cho ti?u h?c h? ph?c v? trong th?i gian tr? s? b? m?t. Thông thư?ng, m?i C?p Nh?t t?i các Nh?t k? giao d?ch chính có th? đư?c ph?c h?i và áp d?ng t?i các máy ch? d? ph?ng ?m v?i ch? là m?t s? ch?m tr? nh? trong chuy?n đ?i t? h? ph?c v? chính đ? ch? đ? ch? h? ph?c v?. M?c đích chính c?a v?n chuy?n kí nh?p là đ? duy tr? m?t máy ch? d? ph?ng ?m. N?u vi?c duy tr? m?t máy ch? d? ph?ng ?m là m?c tiêu chính c?a b?n, kí nh?p v?n chuy?n là kh? năng là thích h?p hơn so v?i các gi?i pháp khác r?ng đi?u này đi?u th?o lu?n v?.

Nh?ng thu?n l?i và b?t l?i c?a vi?c s? d?ng kí nh?p v?n chuy?n

L?i th?
 • B?n có th? khôi ph?c l?i t?t c? các ho?t đ?ng b? máy cơ s? d? li?u. Vi?c thu h?i bao g?m b?t k? đ?i tư?ng nào đư?c t?o như b?ng và quan đi?m. Nó c?ng bao g?m b?o m?t thay đ?i như nh?ng ngư?i s? d?ng m?i đ? đư?c t?o ra và b?t k? thay đ?i quy?n.
 • B?n có th? khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u nhanh hơn. S? ph?c h?i c?a b? máy cơ s? d? li?u và các b?n ghi c?a giao d?ch d?a trên đ?nh d?ng c?p th?p trang. V? v?y, kí nh?p v?n chuy?n t?c đ? lên quá tr?nh ph?c h?i và k?t qu? trong các nhanh chóng ph?c h?i d? li?u.
Như?c đi?m
 • b? máy cơ s? d? li?u là không s? d?ng đư?c trong quá tr?nh ph?c h?i b?i v? b? máy cơ s? d? li?u trong ch? đ? đ?c quy?n trên máy ch? d? ph?ng.
 • Đó là m?t thi?u granularity. Trong th?i gian ph?c h?i quá tr?nh, t?t c? nh?ng thay đ?i trong h? ph?c v? chính đư?c áp d?ng t?i ch? đ? ch? h? ph?c v?. B?n không th? s? d?ng kí nh?p v?n chuy?n đ? áp d?ng thay đ?i cho m?t vài b?ng và đ? t? ch?i nh?ng thay đ?i c?n l?i.
 • Không có không có chuy?n đ?i d? ph?ng t? đ?ng c?a các ?ng d?ng. Khi các h? ph?c v? chính không thành công v? m?t th?m h?a, máy ch? d? ph?ng không chuy?n đ?i d? ph?ng t? đ?ng. V? v?y, b?n ph?i r? ràng chuy?n hư?ng các các ?ng d?ng k?t n?i t?i h? ph?c v? chính đ? ch? (chuy?n đ?i d? ph?ng) h? ph?c v?.
Lưu ? N?u m?c đích chính c?a b?n là đ? duy tr? m?t h? ph?c v? d? ph?ng ?m, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng kí nh?p v?n chuy?n. Các máy ch? d? ph?ng ?m ph?n ánh t?t c? các giao d?ch x?y ra trên h? ph?c v? chính. Tuy nhiên, b?n không th? s? d?ng máy ch? ch? khi h? ph?c v? chính là có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p m?t máy ch? d? ph?ng ?m b?ng cách s? d?ng v?n chuy?n kí nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323135Microsoft SQL Server 2000 - làm th? nào đ? thi?t l?p kí nh?p v?n chuy?n (gi?y tr?ng)
325220 H? tr? WebCast: Microsoft SQL Server 2000 kí nh?p v?n chuy?n
Đ? bi?t thêm thông tin v? kí nh?p v?n chuy?n, truy c?p vào các các web site Microsoft sau đây:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa213785 (SQL.80) .aspx

Nhân b?n giao d?ch

B?n c?ng có th? s? d?ng giao tác nhân r?ng đ? duy tr? m?t ?m h? ph?c v? d? ph?ng. Giao d?ch sao sao chép d? li?u trên m?t máy ch? (các nhà xu?t b?n) đ? ph?c v? khác (các thuê bao) v?i đ? tr? ít hơn kí nh?p v?n chuy?n. B?n có th? th?c hi?n giao d?ch sao chép đ?i tư?ng b? máy cơ s? d? li?u c?p như c?p b?ng. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng sao chép giao d?ch khi b?n có ít d? li?u đ? b?o v?, và b?n ph?i có m?t k? ho?ch ph?c h?i nhanh chóng.

B?n có th? s? d?ng m?t thuê bao đ?y đ? th?c thi giao d?ch r?ng gi?a hai máy ch? v?i h? ph?c v? chính là các nhà xu?t b?n và các máy ch? d? ph?ng như là ngư?i ki?m nh?p. Nhân b?n giao d?ch đ?m b?o sao chép d? li?u. Khi các nhà xu?t b?n không thành công, ngư?i ki?m nh?p có th? đư?c s? d?ng.

Gi?i pháp này là d? b? t?n thương đ?n s? th?t b?i c?a nhà xu?t b?n và ngư?i ki?m nh?p cùng m?t lúc. Trong k?ch b?n như v?y, b?n không th? b?o v? các d? li?u. Trong t?t c? các k?ch b?n khác, ch?ng h?n như s? th?t b?i c?a m?t nhà phân ph?i ho?c m?t thuê bao, nó là t?t nh?t đ? đ?ng b? hoá l?i các d? li?u trong các thuê bao v?i các d? li?u trong các nhà xu?t b?n.

B?n nên s? d?ng giao tác nhân r?ng đ? duy tr? m?t máy ch? d? ph?ng ?m ch? khi b?n không th?c hi?n thay đ?i lư?c đ? ho?c b?n không th?c hi?n các thay đ?i khác đ? b? máy cơ s? d? li?u như thay đ?i an ninh sao chép mà không h? tr?.

Lưu ? Sao chép không đư?c thi?t k? cho vi?c duy tr? trạm đậu t?m ngh? ?m các máy ch?. V?i đ?ng g?i, b?n có th? s? d?ng d? li?u replicated t?i thuê bao đ? t?o các báo cáo. B?n c?ng có th? s? d?ng nhân r?ng đ? s? d?ng chung khác mà không có b?n ph?i th?c hi?n x? l? trên các nhà xu?t b?n khá b?n r?n.

Nh?ng thu?n l?i và b?t l?i c?a vi?c s? d?ng nhân r?ng giao d?ch

L?i th?
 • B?n có th? đ?c d? li?u trên m?t thuê bao trong khi b?n áp d?ng thay đ?i.
 • Thay đ?i đư?c áp d?ng v?i đ? tr? ít hơn.

  Lưu ? L?i th? này có th? không áp d?ng n?u m?t trong hai sau đây là đúng:
  • Sao chép các đ?i l? không đư?c đ?t đ? liên t?c.
  • Sao chép các đ?i l? đư?c ng?ng l?i v? l?i mà có th? x?y ra trong khi sao chép.
Giao d?ch r?ng có th? m?t nhi?u th?i gian đ? áp d?ng thay đ?i b?i v? b?n c?p nh?t l?n lô ph?i đư?c th?c hi?n trong đ?ng g?i.
Như?c đi?m
 • Thay đ?i lư?c đ? ho?c thay đ?i an ninh đ? đư?c th?c hi?n t?i nhà xu?t b?n sau khi thi?t l?p nhân r?ng s? không có s?n t?i các thuê bao.
 • Các nhà phân ph?i trong giao d?ch r?ng s? d?ng m?t m? K?t n?i k?t n?i (ODBC) b? máy cơ s? d? li?u ho?c k?t n?i OLE b? máy cơ s? d? li?u (OLEDB) phân ph?i d? li?u. Tuy nhiên, v?n chuy?n kí nh?p s? d?ng khôi ph?c giao d?ch ? đ? cao th?p Transact-SQL tuyên b? đ? phân ph?i các b?n ghi c?a giao d?ch. KHÔI PH?C Giao d?ch tuyên b? là nhanh hơn nhi?u so v?i m?t k?t n?i ODBC ho?c m?t OLEDB k?t n?i.
 • Thông thư?ng, chuy?n đ?i các máy ch? xóa đ?ng g?i c?u h?nh. V? v?y, b?n c?n ph?i c?u h?nh nhân r?ng hai l?n:
  Khi b?n chuy?n sang các thuê bao.
  Khi b?n chuy?n v? các nhà xu?t b?n.
 • N?u m?t th?m h?a x?y ra, b?n ph?i t? chuy?n đ?i các máy ch? c?a chuy?n hư?ng t?t c? các ?ng d?ng cho các thuê bao.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? sao chép, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195757H?i đáp - SQL Server 7.0 - sao chép

Tính năng sao lưu và khôi phục

Tính năng sao lưu và khôi phục c?a SQL Server cung c?p m?t đi?u quan tr?ng b?o v? đ? b?o v? d? li?u quan tr?ng mà b?n lưu tr? trong b? máy cơ s? d? li?u SQL Server. B?n có th? t?o m?t đ?ng g?i c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u (m?t đ?ng g?i lưu) b?ng cách s? d?ng sao lưu và Khôi ph?c tính năng, và sau đó lưu tr? đ?ng g?i c?a b? máy cơ s? d? li?u trong m?t v? trí b?o v? kh?i nh?ng sai l?m ti?m năng c?a các máy ch? ch?y d? c?a SQL Server. N?u b?n g?p m?t l?i h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u ho?c b? máy cơ s? d? li?u tham nh?ng, sau đó b?n có th? s? d?ng đ?ng g?i lưu đ? tái t?o b? máy cơ s? d? li?u ho?c đ? khôi ph?c l?i các b? máy cơ s? d? li?u.

Khi b?n có k? ho?ch kh?c ph?c th?m h?a b?ng cách s? d?ng sao lưu và Khôi ph?c tính năng, c?ng xác đ?nh như th? nào quan tr?ng là các d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u. Ngoài ra, xác đ?nh các yêu c?u ph?c h?i cho b? máy cơ s? d? li?u. Cho Ví d?, xác đ?nh các yêu c?u ph?c h?i sau đây:
 • Đi?m b?n khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u đ?n. B?n ph?i quy?t đ?nh sau đây hai b?n mu?n làm:
  Khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u v?i các đi?u ki?n c?a ban đêm trư?c khi s? th?t b?i.
  Khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u v?i các đi?u ki?n c?a m?t đi?m c?a th?i gian càng g?n càng t?t đ? th?i gian c?a s? th?t b?i.
 • Bao lâu b? máy cơ s? d? li?u có th? không s?n dùng. Cho dù b?n ph?i Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u ngay l?p t?c.
Sau khi b?n xác đ?nh các yêu c?u ph?c h?i, b?n có th? k? ho?ch m?t sao lưu quá tr?nh duy tr? m?t t?p sao lưu đ? đáp ?ng các yêu c?u

B?n ch? có th? Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u v? các đi?u ki?n c?a các đi?m c?a th?i gian mà b?n th?c hi?n sao lưu m?i nh?t. Các giao d?ch đó x?y ra sau khi sao lưu mà có th? b? m?t. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng tính năng sao lưu và khôi phục ch? cho b? máy cơ s? d? li?u không-nhi?m v?-tr?m-tr?ng các ?ng d?ng.

Nh?ng thu?n l?i và b?t l?i c?a vi?c s? d?ng các tính năng sao lưu và khôi phục

L?i th?
 • B?n có th? tr? l?i b? máy cơ s? d? li?u lên đ?n phương ti?n lưu đ?ng đ? giúp đ? b?o v? ch?ng l?i đ?a th?t b?i.
 • B?n không c?n ph?i ph? thu?c vào m?ng như b?n làm g? khi b?n s? d?ng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng ho?c đăng v?n chuy?n.
Như?c đi?m
 • Khi b?n sao lưu b? máy cơ s? d? li?u, b?n không th? th?c hi?n ho?t đ?ng như b?ng sáng t?o, t?o ra các m?c ch? d?n, b? máy cơ s? d? li?u thu h?p l?i, ho?c nonlogged ho?t đ?ng.
 • N?u m?t l?i x?y ra, b?n có th? m?t d? li?u g?n đây nh?t c?a b?n.
 • N?u m?t th?m h?a x?y ra, b?n ph?i t? khôi ph?c l?i các b? máy cơ s? d? li?u.
Lưu ? Trư?c khi b?n s? d?ng c?a b?n sao lưu và khôi phục th? t?c trong s?n xu?t m?t môi trư?ng, nó là t?t nh?t đ? ki?m tra k? lư?ng quy tr?nh này trong m?t bài ki?m tra môi trư?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng sao lưu và khôi phục, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325257H? tr? WebCast: SQL Server 2000 b? máy cơ s? d? li?u ph?c h?i: sao lưu và khôi phục
281122 Mô t? c?a khôi ph?c đ?ng g?i lưu t?p và filegroup trong SQL Server
Cho bi?t thêm thông tin v? các đ?ng g?i lưu và khôi phục tính năng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa196617 (SQL.80) .aspx
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa196685 (SQL.80) .aspx
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa178143 (SQL.80) .aspx

Đ?a s? th?a d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t m?ng dư th?a c?a đ?c l?p đ?a (RAID)

M?t cu?c đ?t kích lưu tr? d? ph?ng d? li?u trên nhi?u đ?a đ? cung c?p l?n hơn đ? tin c?y và ít th?i gian ch?t cho máy ch?. RAID l?p 0, 1 và 5 thư?ng đư?c s? d?ng như là tùy ch?n ph?c h?i cho SQL Server. Các công ngh? RAID đó đư?c đ? c?p đ?n cho phép cho s? th?t b?i và sau đó thay th? c?a m?t đ?a đơn đ?a mà không có máy ch? đi offline. N?u x?y ra nhi?u đ?a th?t b?i, d? li?u có th? không đư?c ph?c h?i. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n k?t h?p qu?n l? d? li?u d? ph?ng v?i m?t sao lưu và khôi phục l?i th? t?c đ? giúp đ?m b?o b?n không m?t d? li?u n?u ph?n c?ng m?t th?t b?i ho?c thiên tai khác x?y ra.

RAID 0 s? d?ng công ngh? c?a striping cho truy c?p nhanh hơn trong khi RAID 1 s? d?ng công ngh? mirroring cho đ? tin c?y c?a d? li?u. M?t k? thu?t ph? bi?n s? d?ng trong Qu?n l? b? máy cơ s? d? li?u quan h? liên quan đ?n vi?c s? d?ng RAID 0 và RAID 1 v?i nhau. Trong k? thu?t này, hai m?ng s?c gi?ng h?t nhau c?a ổ đĩa đang liên t?c C?p Nh?t do đó thông tin đư?c lưu tr? trên c? hai m?ng là như nhau. N?u m?t trong nh?ng th?t b?i m?ng, m?ng khác t? đ?ng m?t hơn cho đ?n khi các m?ng g?c đư?c đưa tr? l?i tr?c tuy?n.

RAID 5 (c?n đư?c g?i là phân chia v?i tương đương) s? d?ng m?t m?ng đ?a s?c duy nh?t v?i bit ch?n l? vi?t cùng v?i các d? li?u. Khi b?t k? m?t đ?a th?t b?i, các bit ch?n l? có th? đư?c s? d?ng đ? tính toán các thi?u d? li?u cho đ?n khi b?n thay th? các đ?a. Khi b?n thay th? các đ?a, b?n có th? s? d?ng thông tin tính ch?n l? và d? li?u c?n l?i đ? tái t?o các d? li?u t? các th?t b?i khi đ?a và sao chép d? li?u re-created đ?a m?i. T?t c? các ho?t đ?ng x?y ra mà không có th?i gian ch?t h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u. M?t cu?c đ?t kích cung c?p nhi?u ngư?i khác tùy ch?n và tính năng đ? b?n có th? giúp đ?m b?o r?ng h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n kinh nghi?m như là th?i gian ch?t ít nh?t có th?.

L?i th? và b?t l?i c?a vi?c s? d?ng m?t RAID

L?i th?
B?n không m?t d? li?u n?u b?t k? m?t đ?a th?t b?i.
Như?c đi?m
 • Nó có th? m?t m?t th?i gian dài đ? ph?c h?i d? li?u.
 • N?u nhi?u đ?a th?t b?i, b?n không th? ph?c h?i d? li?u qu? giá.
Đ? bi?t thêm v? RAID, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
100110T?ng quan v? d? ph?ng m?ng c?a chi phí th?p đ?a (RAID)

THAM KH?O

Đ? t?i v? m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a SQL Server 2000 sách Tr?c tuy?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8E2DFC8D-C20E-4446-99A9-B7F0213F8BC5
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n ph?c h?i thiên tai khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307775Thiên tai ph?c h?i bài vi?t cho Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195761H?i đáp - SQL Server 7.0 - chuy?n đ?i d? ph?ng
260758 câu h?i thư?ng g?p - SQL Server 2000 - c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
274446 Nâng c?p lên SQL Server 2000 failover gi?i pháp đư?c đ? ngh? cho t?t c? các máy ch? ?o không - SQL Server 2000
280743 Windows c?m và v? m?t đ?a l? riêng bi?t web site
Cho bi?t thêm thông tin v? các đ?ng g?i lưu và khôi phục tính năng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc966495.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng sao lưu và khôi phục, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
253817Làm th? nào đ? sao lưu các b?n ghi c?a giao d?ch cu?i khi th?y và các b? máy cơ s? d? li?u t?p tin b? hư h?ng trong SQL Server
314546 Làm th? nào đ? di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u gi?a các máy tính đang ch?y SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? văn b?n đ?y đ? danh m?c m?c tin thư thoại và t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
240867Làm th? nào đ? di chuy?n, sao chép và sao lưu văn b?n đ?y đ? danh m?c m?c tin thư thoại và t?p tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 822400 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdisasterrec kbreplication kbreplmgr kbclustering kbinfo kbmt KB822400 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 822400

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com