Làm th? nào đ? thi?t l?p l?i h? th?ng m?c tin thư thoại trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t m?c tin thư thoại h? th?ng m?i trong Exchange Server 2003 b?ng cách s? d?ng Guidgen.exe và các công c? ch?nh s?a ADSI.

Công c? Guidgen.exe ng?u nhiên t?o ra m?t GUID. B?n có th? dùng GUID đ? xây d?ng l?i m?t c?p h? th?ng b?ng cách s? d?ng các công c? ch?nh s?a ADSI. Khi b?n t?o m?t m?c tin thư thoại h? th?ng m?i, d? li?u, mà trư?c đây đư?c ch?a trong m?c tin thư thoại h? th?ng g?c s? b? m?t.

T?o m?t m?c tin thư thoại h? th?ng m?i

Đ? t?o m?t m?c tin thư thoại h? th?ng m?i, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n thay đ?i c?p h? th?ng hành chính nhóm GUID, không khôi ph?c đ?ng g?i lưu trư?c c?a b?t k? c?a hàng c?p công c?ng trong t? ch?c Exchange c?a b?n. N?u b?n làm như v?y, b?n có th? gây ra m?c tin thư thoại trùng l?p h? th?ng ph?i đư?c t?o ra, gây ra c?p h? th?ng hi?n có đ? đư?c tiêu hu?, gây ra các h? th?ng m?c tin thư thoại máy ch? b? máy cơ s? d? li?u công c?ng đ? ngăn ch?n sao chép v?nh vi?n, ho?c ngăn ch?n c?a hàng công c?ng khác trong web site ch?p nh?n đ?ng g?i c?a c?p h? th?ng. Đ? s?a v?n đ? như v?y, b?n c?n ph?i lo?i b? và xây d?ng l?i m?c tin thư thoại công c?ng các c?a hàng trên m?t s? ho?c t?t c? các máy ch? trong t? ch?c Exchange c?a b?n.

B?n không th? đ?t l?i GUID cho ch? là m?t m?c tin thư thoại h? th?ng duy nh?t. N?u b?n đ?t l?i GUID, Microsoft Exchange Server 5.5 danh bạ ngoại tuyến và Free/Busy thông tin cho m?t nhóm hành chính duy nh?t b? xóa b?. Exchange Server 5.5 danh bạ ngoại tuyến đư?c đ?t tên như sau:
/ danh bạ ngoại tuyến / EX: / o = ORGNAME/ou = ADMINGROUPNAME /

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Thư mục Họat động, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Thư mục Họat động đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
 1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t công c? Guidgen.exe. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Exchange/bb288482.aspx
 2. B?m đúp Guidgen.exe.
 3. Dư?i GUID Format, b?m Đ?nh d?ng ki?m nh?p (t?c là {xxxxxxxx-xxxx... xxxx}), b?m đ?ng g?i, sau đó b?m L?i ra.
 4. B?t đ?u Notepad, và sau đó, m? m?t tài li?u tr?ng.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán đ? dán GUID vào tài li?u.
 6. H?y b? t?t c? các d?u ki?m ngo?c và d?u ki?m g?ch căn ngang t? GUID.
 7. Lo?i 0 x (lưu ? r?ng "0" là nhân v?t không ? đây) trư?c khi m?i hai kí t? đ?i di?n trong GUID, và sau đó thêm m?t nhân v?t v? tr?. Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t GUID trư?c khi và sau khi nó đư?c đ?nh d?ng đ? bao g?m 0 x và kí t? v? tr?:
  Trư?c khi:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  Sau khi:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  Quan tr?ng N?u b?n đang s? d?ng ADSI ch?nh s?a đó là bao g?m trong Windows Server 2003, không g? các đ?nh d?ng 0 x. Đ?t m?t không gian gi?a m?i hai nhân v?t, như trong ví d? sau:
  Trư?c khi:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  Sau khi:

  72 Q9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 E5 D2 11 5F
 8. B?t đ?u ch?nh s?a ADSI.
 9. Xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng sau:
  CN =AdministrativeGroupCN = hành chính nhóm, CN =T? ch?cCN = Microsoft Exchange, CN = b?n ghi d?ch v?, CN = Configuration, DC =Tên mi?nDC = com
  Đ? làm như v?y, m? r?ng C?u h?nh Container [Máy tính.Tên mi?n.com], m? r?ng CN = Configuration, DC =Tên mi?nDC = com, m? r?ng CN = b?n ghi d?ch v?, m? r?ng CN = Microsoft Exchange, m? r?ngCN =T? ch?c, và sau đó m? r?ng CN = các nhóm hành chính.
 10. B?m chu?t ph?iCN =Hành chính nhóm, sau đó b?m Thu?c tính.
 11. B?m vào các Thu?c tính tab ho?c các Thu?c tính Editor tab. N?u b?n không s? d?ng ADSI ch?nh s?a đó là bao g?m trong Windows Server 2003, h?y vào bư?c 12. N?u b?n đang s? d?ng ADSI ch?nh s?a đó là bao g?m trong Windows Server 2003, hoàn t?t các bư?c sau ch?, và không hoàn thành bư?c đánh s? c?n l?i:
  1. Theo các Thu?c tính c?t, nh?p vào SiteFolderGuid.
  2. Nh?p vào Ch?nh s?a, sau đó b?m H? th?p l?c phân trong các Ch?nh s?a các giá tr? như h?p.
  3. Trong các Giá tr? h?p, dán GUID mà b?n đ?nh d?ng trong bư?c 7 v?i kí t? đ?i di?n v? tr?. Nh?p vào Ok, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
  4. Thoát kh?i ADSI ch?nh s?a, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? trao đ?i liên quan.
 12. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem h?p, b?m vào Tùy ch?n.
 13. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem h?p, b?m vào SiteFolderGuid.
 14. Trong các Ch?nh s?a các thu?c tính h?p, dán GUID mà b?n đ?nh d?ng trong bư?c 7 v?i 0 x và không gian kí t? đ?i di?n.
 15. Nh?p vào Thi?t l?p, sau đó b?m Ok.
 16. B? ch?nh s?a ADSI.
 17. Kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? trao đ?i liên quan.
Ghi chú
 • Sau khi hoàn t?t các bư?c này, b?n ph?i tháo d? và sau đó g?n k?t b? máy cơ s? d? li?u đư?c xác đ?nh trong các thu?c tính SiteFolderServer.
 • Sau khi c?p h? th?ng đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Guidgen.exe, các đ?ng g?i duy nh?t c?a c?p h? th?ng t?n t?i đư?c đ?t trên máy ch? m?c tin thư thoại h? th?ng. T?t c? các đ?ng g?i trong t? ch?c đang b? phá h?y ngay sau khi hoàn t?t các nhân r?ng m?c tin thư thoại công c?ng.

THAM KH?O

ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m v?i công c? h? tr? c?a Windows. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t công c? h? tr? c?a Windows t? Windows 2000 Server và Windows Server 2003 CD-ROM Support\Tools, m?c tin thư thoại.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows h? tr? các công c? cho Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301423Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t công c? h? tr? Windows 2000 sang máy tính d?a trên Windows 2000 Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? Exchange Server 2003 và C?p Nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Exchange/bb288482.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 822444 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB822444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 822444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com