Thông báo l?i "ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING" khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t các chương tr?nh Office

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822454 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng Microsoft c?a b?n các chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING.
Thông báo l?i này là theo sau thông báo l?i sau:
L?i 1618: cài đ?t chuyên bi?t khác là đ? trong ti?n tr?nh. Hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t trư?c ti?p t?c cài đ?t chuyên bi?t này.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Microsoft Windows Installer có th? ch? ch?y m?t cài đ?t chuyên bi?t t?i m?t th?i đi?m tr? khi nó là m?t l?ng nhau cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?ng nhau cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa368010.aspx
Hai Windows Installer cài đ?t chuyên bi?t không th? ch?y trong cùng m?t quá tr?nh. N?u b?n c? g?ng g?i API c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c các Thông báo l?i "ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING" trong hai k?ch b?n sau đây:
 • Trong khi _MSIExecute mutex đư?c thi?t l?p. _MSIExecute mutex đư?c thi?t l?p ch? trong khi ch? bi?n b?ng InstallExecuteSequence, các AdminExecuteSequence b?ng, ho?c b?ng AdvtExecuteSequence.
 • Trong khi quá tr?nh hi?n t?i ch? bi?n các InstallUISequence b?ng ho?c bàn AdminUISequence.

L? do t?i sao ví d? th? hai c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows x?y ra

Windows Installer B?t đ?u đ? B?t đ?u m?t ch? đ? b?o tr? x? l? v? m?t t?p tin Windows Installer (m?t t?p tin .msp) là m?t khép kín t?p tin. Nó không bao g?m m?t b? máy cơ s? d? li?u như m?t gói cài đ?t chuyên bi?t b?nh thư?ng. Thay vào đó, nó ch?a ít nh?t m?t bi?n đ?i b? máy cơ s? d? li?u cho bi?t thêm C?p Nh?t thông tin cho b? máy cơ s? d? li?u c?a các đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t gói. Các Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng thông tin này đ? áp d?ng các C?p Nh?t t?p tin đư?c lưu tr? trong tệp .cab d?ng C?p Nh?t gói.

Khi m?t b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng v?i m?t máy tính khách hàng, b? cài đ?t chuyên bi?t Windows l?n đ?u tiên xác minh r?ng b?n C?p Nh?t áp d?ng cho s?n ph?m. Sau khi ki?m tra này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows t?i các Cache cài đ?t chuyên bi?t b? máy cơ s? d? li?u vào b? nh?. B? cài đ?t chuyên bi?t Windows sau đó áp d?ng các tương ?ng bi?n đ?i C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u trong b? nh?. B? cài đ?t chuyên bi?t Windows C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u v?i t?t c? các cài đ?t chuyên bi?t thay đ?i trong b?n C?p Nh?t. Khác C?p Nh?t bi?n đ?i trong hai bi?n đ?i có thao tác t?p hư?ng d?n r?ng b?n ph?i có đ? nâng c?p máy tính khách hàng.

Làm th? nào đ? ngăn ng?a trư?ng h?p kép c?a b? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Đ? ngăn ch?n m?t trư?ng h?p th? hai c?a b? cài đ?t chuyên bi?t Windows, th? không repackage m?t c?a s? cài đ?t chuyên bi?t gói vào m?t c?a s? cài đ?t chuyên bi?t gói như m?t t?p tin tùy ch?nh .msi. Văn ph?ng C?p Nh?t và nâng c?p s? không làm vi?c v?i cài đ?t chuyên bi?t l?ng nhau v?i phiên b?n hi?n t?i c?a các c?a s? Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

T?t c? các văn ph?ng công c?ng C?p Nh?t bao g?m m?t chương tr?nh bootstrapping đó tên là OHotfix. Trong khi OHotfix không ph?i là công c? duy nh?t mà b?n có th? s? d?ng đ? tri?n khai các b?n C?p Nh?t, nó là d? dàng nh?t đ? s? d?ng v? nó cung c?p r?t nhi?u các ch?c năng C?p Nh?t c?n thi?t.

B?n c?ng có th? s? d?ng C?p Nh?t khác bootstrapping chương tr?nh, ch?ng h?n như m?t t?p tin th?c thi đơn gi?n ho?c m?t chương tr?nh ph?c t?p tùy ch?nh có s? d?ng các Gọi Windows Installer API.

M?t cài đ?t chuyên bi?t l?ng nhau chia s? cùng m?t giao di?n ngư?i dùng và các thi?t đ?t kí nh?p dư?i tên là ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t chính. Các nhà phát tri?n nên lưu ? các c?nh báo sau khi authoring l?ng nhau cài đ?t:
 • C?p Nh?t và nâng c?p không th? làm vi?c v?i l?ng nhau cài đ?t chuyên bi?t.
 • B? cài đ?t chuyên bi?t Windows có th? không chính xác giá m?t l?ng nhau cài đ?t chuyên bi?t.
 • L?ng nhau cài đ?t chuyên bi?t không th? chia s? các thành ph?n:
  • Ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hành chính c?ng không th? ch?a m?t l?ng nhau cài đ?t chuyên bi?t.
  • Tích h?p ProgressBars không th? đư?c s? d?ng v?i l?ng nhau cài đ?t chuyên bi?t.
  • Ngu?n tài nguyên đang đư?c qu?ng cáo không đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t l?ng nhau.

Thêm chi ti?t v? ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a văn ph?ng

M?t tài li?u tham kh?o t?t là gi?y tr?ng Office XP Patch tri?n khai . M?c dù đi?u này tr?ng gi?y đ?c bi?t tài li?u tham kh?o Office XP, khái ni?m và đ? ngh? áp d?ng cho vi?c C?p Nh?t cho b?t k? c?a s? D?a trên cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?a văn ph?ng.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? phân ph?i và cài đ?t chuyên bi?t Office XP Service Pack 1, Office XP Service Pack 2, và các b?n s?a l?i và nâng c?p cho Office XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330043"Microsoft Office XP Update tri?n khai" gi?y tr?ng có s?n t?i các Trung tâm t?i v?


OHotfix.exe là chương tr?nh bootstrapping cho văn ph?ng C?p Nh?t và đư?c cung c?p như m?t ph?n c?a t?p tin ch?y đư?c C?p Nh?t (exe). Nó th?c hi?n m?t s? hành đ?ng trư?c khi nó ch?y cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, bao g?m:
 • Xác đ?nh n?u các b?n C?p Nh?t s? đư?c áp d?ng cho m?t admin cài đ?t chuyên bi?t đi?m ho?c cho m?t khách hàng cài đ?t chuyên bi?t Office.
 • Ki?m tra n?u tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các h? th?ng.
 • Xác đ?nh n?u m?t phiên b?n Windows cài đặt tối thiểu là ch? đ?nh và có th? d?n t?i m?t web site đ? nâng c?p các Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • Ch?y Setup Watson đ? n?m b?t và báo cáo l?i và C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i.
 • Xác đ?nh n?u m?t phiên b?n s?n ph?m t?i thi?u đư?c quy đ?nh. N?u m?t trong nh?ng là ch? đ?nh, xác minh r?ng các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t có các s?n ph?m đư?c ch? đ?nh s? phiên b?n (ho?c m?t s? phiên b?n sau này).
 • Đi?u khi?n m?c đ? giao di?n ngư?i dùng cho c? hai OHotfix hộp thoại và cài đ?t chuyên bi?t Windows.
 • Ki?m tra các s?n ph?m văn ph?ng gia đ?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t và s? xác đ?nh các b?n c?p nh?t m?i s?n ph?m đ?u ph?i có.
 • B?t các m? tr? v? Windows Installer và xác đ?nh N?u b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
Windows Installer công ngh? đư?c chia thành hai ph?n đó làm vi?c k?t h?p: m?t b?n ghi d?ch v? Windows Installer phía khách hàng (Msiexec.exe) và m?t gói file (t?p tin .msi). cài đ?t chuyên bi?t Windows s? d?ng thông tin ch?a trong m?t t?p tin gói đ? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh.

Các c?a s? cài đ?t chuyên bi?t là m?t b?n ghi d?ch v? hệ điều hành có gi?y phép hệ điều hành đ? qu?n l? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Chương tr?nh Msiexec.exe là m?t thành ph?n c?a b? cài đ?t chuyên bi?t Windows. Chương tr?nh này s? d?ng m?t thư vi?n liên k?t đ?ng, MSI.dll, đ? đ?c t?p tin gói (.msi), áp d?ng bi?n đ?i (.mst), và k?t h?p các tùy ch?n dòng lệnh. Windows Installer th?c hi?n t?t c? cài đ?t chuyên bi?t liên quan đ?n công vi?c: sao chép t?p tin vào đ?a c?ng, làm cho ki?m nh?p S?a đ?i, t?o l?i t?t trên bàn làm vi?c, và hi?n th? hộp thoại đ?n s? truy v?n ngư?i s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t thích khi c?n thi?t.

Thông tin b? sung

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? Internet, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa368326.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 822454 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
T? khóa: 
kbstartprogram kbsetup kberrmsg kbtshoot kbprb kbinfo kbmt KB822454 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 822454

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com