Straipsnio ID: 822521 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Kas yra vykdykl?s klaida?

Vykdymo klaida yra su programine ?ranga arba aparat?ra susijusi problema, trikdanti tinkam? ?Internet Explorer? veikim?. Vykdymo klaid? gali ?vykti, jei svetain?je naudojamas su ?iniatinklio nar?ykl?s funkcijomis nesuderinamas html kodas.

Koki? vykdymo proceso klaid? norite taisyti?


Sprendim?, kurio reikia imtis, kai ?Internet Explorer? pateikiamas vykdymo klaidos prane?imas, lemia ?vykusios vykdymo klaidos tipas.

Pastaba Š?iame straipsnyje pateikiamas tik panaš?aus ? toliau nurodyt?j? klaidos prane?šim? sprendimas.
Klaid?
A Runtime Error has occurred.
Ar norite derinti?
Eilut?: eilut?s numeris
Klaida: scenarij? klaid? pob?dis
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2980887


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2980888

Sprendimas

?Fix it? sprendimas gavus klaidos prane?im? ?Vykdymo klaida... ar norite derinti?

?io tipo klaidos prane?imas yra neaktualus, tod?l galite nustatyti, kad jis neb?t? rodomas. Nor?dami i?spr?sti automati?kai, spustel?kite sait? Fix this problem (Spr?sti ?i? problem?). Tada dialogo lange File Download (Failo atsisiuntimas) spustel?kite Run (Vykdyti) ir vykdykite vedlio Disable Microsoft Internet Explorer Script Debugging (I?jungti ?Microsoft Internet Explorer? scenarij? derinim?) veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50043
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem??.

Leiskite taisyti ?Runtime error...do you wish to Debug? (Vykdymo proceso klaida... ar norite derinti) klaid? pa?iam

?io tipo klaidos prane?imai jums netaikomi, tod?l galite u?drausti juos rodyti. Nor?dami tai padaryti, programoje ?Internet Explorer? atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite mygtuk? Tools (?rankiai), tada spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys). Arba paspauskite ALT+T, tada paspauskite O.
 2. Dialogo lange Internet Options (Interneto parinktys) spustel?kite skirtuk? Advanced (I?samiau).
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langelius Disable script debugging (Internet Explorer) (I?jungti scenarij? derinim? (?Internet Explorer?) ir Disable script debugging (Other) (I?jungti scenarij? derinim? (kita), tada i?valykite ?ym?s langel? Display a notification about every script error (Rodyti kiekvienos scenarij? derinimo klaidos prane?im?).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2980889


 4. Spustel?j? Gerai u?darykite dialogo lang? Interneto parinktys.
Dabar pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??

Ar tai i?sprend? problem??

Nor?dami pamatyti, ar problema i?spr?sta, atidarykite arba atnaujinkite svetain?, kuri suk?l? problem?.
 • Jei svetain? rodoma ir veikia tinkamai, ir jei nerodomas vykdymo proceso klaidos prane?imas, problema s?kmingai i?spr?sta. Atkreipkite d?mes?, kad vis dar galite gauti prane?im? apie tinklalapio klaid? ?Internet Explorer? b?senos juostoje. Ta?iau jos galite nepaisyti. Jei yra keli kompiuterio vartotojai, jums gali prireikti ?eiti kaip kitam vartotojui ir pakartoti ?iuos veiksmus u? kitus vartotojus.
 • Jei svetain? rodoma arba veikia netinkamai, problema gali b?ti pa?ioje svetain?je. Nor?dami tai patikrinti turite tur?ti prieig? prie kito kompiuterio arba kompiuteris turi b?ti nustatytas naudoti keliems vartotojams. Jei turite prieig? prie kito kompiuterio, j? naudodami pabandykite per?i?r?ti puslap?. Jei kompiuteris nustatytas keliems vartotojams, ?eikite kaip kitas vartotojas ir dar kart? bandykite per?i?r?ti puslap?.
  • Jei per?i?rai naudojant kit? kompiuter? arba ??jus kaip kitam vartotojui svetain? rodoma ir veikia tinkamai, tada kompiuterio ar ??jimo problem? gali kelti ?Internet Explorer? konfig?ravimas. Nor?dami i?spr?sti problemas skaitykite skyri? ?Pana?ios problemos ir sprendimai?.
  • Jei svetain? rodoma arba veikia netinkamai, problem? tikriausiai yra pa?iame tinklalapyje. Galite kreiptis ? tinklalapio savinink? ir papra?yti i?spr?sti kilusi? problem?.

Pana?ios problemos ir sprendimai

Jei kilo viena i? toliau i?vardyt? problem?, bandykite i? naujo nustatyti program? ?Internet Explorer? arba ?Internet Explorer? ?inyn?-vedl?:
 • Svetain?s rodomos arba veikia netinkamai.
 • Negalite atidaryti programos ?Internet Explorer?.
 • Gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

  Microsoft Visual C++ Runtime Library
  Runtime Error!
  Programa: C:\Program files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  Abnormal program termination (?Microsoft Visual C ++? vykdymo proceso biblioteka. Vykdymo proceso klaida! Programa: C:\Program files\Internet Explorer\Iexplore.exe. Ne?prastas programos nutraukimas)
Jei panaudojus ?Internet Explorer? ?inyno-vedlio informacij?, svetain?s rodomos ar veikia netinkamai, kreipkit?s ? ?Internet Explorer? technin?s prie?i?ros tarnyb?

Jei ir toliau gaunate keli? svetaini? scenarij? klaid?, skaitykite ?ini? baz?s 308260 straipsnyje , kuriame pateikta papildomos problem? ?alinimo informacijos.

Daugiau informacijos

Jei turite klaidos prane?imas ?emiau, spustel?kite tirpalas:
?prast? trik?i? diagnostikos veiksm?, ?vykus vykdymo klaidai, ?r. ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Kas yra vykdymo klaida?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 822521 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 27 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbgraphxlink kbscreenshot kbprb kbcip KB822521

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com