Identifikator ?lanka: 822521 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

?ta je to gre?ka u izvr?avanju?

Gre?ka u izvr?avanju je softverski ili hardverski problem koji onemogu?ava normalan rad programa Internet Explorer. Gre?ke u izvr?avanju mogu da se jave ako neka veb-lokacija koristi HTML kôd koji nije kompatibilan sa funkcionalno??u veb-pregleda?a.

Koju gre?ku u izvr?avanju je potrebno da popravite?


Re?enje za poruke o ?gre?kama u izvr?avanju? u programu Internet Explorer razlikuje se u zavisnosti od tipa gre?ke u izvr?avanju koju imate.

Napomena Ovaj ?lanak pru?a re?enje samo za poruku o gre?ci koja izgleda ovako:
Gre?ka
Do?lo je do gre?ke u izvr?avanju.
?elite li da je otklonite?
Red: broj reda
Gre?ka: priroda gre?ke u skripti
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2980898


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2980899

Re?enje

Re?enje za poruku ?Gre?ka u izvr?avanju... ?elite li da je otklonite?

Po?to se ovaj tip poruke o gre?ci ne odnosi na vas, mo?ete spre?iti njeno pojavljivanje. Da biste to automatski uradili, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku Onemogu?avanje ?arobnjaka za otklanjanje gre?aka u Microsoft Internet Explorer skriptama.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50043
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili na CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem je do?lo do problema.

Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem?.

Sâm ?u popraviti gre?ku ?Gre?ka u izvr?avanju... ?elite li da je otklonite?

Po?to se ovaj tip poruke o gre?ci ne odnosi na vas, mo?ete spre?iti njeno pojavljivanje. Da biste to uradili, sledite ove korake u programu Internet Explorer:
 1. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije. Druga mogu?nost je da pritisnete kombinaciju tastera ALT+T i da zatim pritisnete taster O.
 2. U dijalogu Internet opcije izaberite karticu Vi?e opcija.
 3. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu Onemogu?i otklanjanje gre?aka u skriptama (Internet Explorer) i Onemogu?i otklanjanje gre?aka u skriptama (ostali), a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Prika?i obave?tenje o svakoj gre?ci u skripti.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2980900


 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Internet opcije.
Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Da biste videli da li je ovo re?ilo problem, otvorite ili osve?ite Veb lokaciju koja je izazvala gre?ku.
 • Ako se Veb lokacija ispravno prikazuje i funkcioni?e i ako se poruka o gre?ci u izvr?avanju ne pojavljuje ponovo, to zna?i da ste gotovi. Imajte na umu da i dalje mo?ete dobiti obave?tenje o gre?ci na Veb stranici na statusnoj traci programa Internet Explorer. Me?utim, gre?ku Veb stranice mo?ete jednostavno zanemariti. Ako ra?unar ima vi?e korisnika, mo?da ?ete morati da se prijavite kao neki drugi korisnik i ponovite ove korake za ostale korisnike.
 • Ako se Veb lokacija i dalje ne prikazuje ili ne funkcioni?e ispravno, mo?da je problem u vezi sa samom Veb lokacijom. Da biste to proverili, morate imati pristup drugom ra?unaru ili va? ra?unar mora biti pode?en za vi?e korisnika. Ako imate pristup drugom ra?unaru, poku?ajte da prika?ete stranicu sa tog drugog ra?unara. Ako je va? ra?unar pode?en za vi?e korisnika, prijavite se kao drugi korisnik, a zatim poku?ajte da ponovo prika?ete stranicu.
  • Ako se Veb lokacija ispravno prikazuje i funkcioni?e kada poku?ate da joj pristupite sa drugog ra?unara ili da se prijavite kao neki drugi korisnik, problem za ra?unar ili prijavljivanje mo?da izaziva konfiguracija programa Internet Explorer. Da biste to re?ili, pogledajte odeljak ?Sli?ni problemi i re?enja?.
  • Ako se Veb lokacija i dalje ne prikazuje ili ne funkcioni?e ispravno, mo?da je problem u vezi sa samom Veb stranicom. Mo?da ?ete ?eleti da se obratite vlasniku Veb stranice i da zatra?ite re?enje problema.

Sli?ni problemi i re?enja

Ako imate neke od slede?ih problema, poku?ajte da uspostavite po?etne vrednosti u programu Internet Explorer ili sa vo?enom pomo?i za Internet Explorer:
 • Veb lokacije se ne prikazuju ispravno ili ne funkcioni?u ispravno.
 • Nije mogu?e otvoriti Internet Explorer.
 • Dobijate poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:

  Microsoft Visual C++ Runtime biblioteka
  Gre?ka u izvr?avanju!
  Program: C:\Program files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  Neprirodan prekid rada programa
Ako se posle kori??enja vo?ene pomo?i za Internet Explorer Veb lokacije i dalje ne prikazuju ili ne funkcioni?u ispravno, obratite se podr?ci za Internet Explorer

Ako i dalje budete dobijali gre?ke u skriptama na vi?e Veb lokacija, pogledajte ?lanak baze znanja 308260 za dodatne informacije o re?avanju problema.

Vi?e informacija

Ako dobijate poruku o gre?ci koja je data u nastavku, kliknite da biste re?ili problem:
Da biste videli re?enje za gre?ku u op?tem izvr?avanju, posetite slede?u veb-lokaciju korporacije Microsoft:
?ta je to gre?ka u izvr?avanju?
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 822521 - Poslednji pregled: 27. jun 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbgraphxlink kbscreenshot kbprb kbcip KB822521

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com