Article ID: 822603 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה עדכון עבור מנהלי ההתקנים של USB הכלולים ב- Windows XP Service Pack 1 (SP1) ומטפלים בבעיות הבאות:

ניהול צריכת חשמל

 • ייתכן שלא ניתן להשתמש בעכבר USB (או לעורר את המחשב עם עכבר USB) לאחר השעיית המחשב או העברתו למצב שינה בעת הזזת עכבר ה- USB ברציפות. כאשר בעיה זו מתרחשת, עדיין באפשרותך לעורר את המחשב עם מתג ההפעלה בלי לפגוע בפונקציונליות. באופן כללי, מוטב לא להזיז את עכבר ה- USB עד שהמחשב סיים את פעולת ההשעיה או השינה גם לאחר שתחיל עדכון זה.
 • המחשב מופעל מחדש באופן אוטומטי במקום לחדש פעולה ממצב שינה, או שמופיעה שגיאה חמורה (STOP 0x000000A ב- Usbport.sys).
 • בקר USB 2.0 לא נכנס למצב השעיה סלקטיבי. עקב אופן פעולה זה, למעבד אין אפשרות להיכנס למצב הפעלה C3 (עצירת שעון) לאחר ניתוק התקן מרכזת USB 2.0 המחוברת לבקר USB EHCI.

  הערה עם התכונה 'השעיה סלקטיבית', מנהלי התקנים של התקני USB יכולים לבצע כיבוי סלקטיבי של ההתקנים שלהם כאשר הם מזהים שההתקנים נמצאים במצב המתנה. כאשר תשתמש שוב בהתקן (לדוגמה, תזיז עכבר USB), מנהל ההתקן מפעיל חזרה את ההתקן. הדבר חשוב במיוחד לצורך ניהול צריכת חשמל של מחשבים ניידים.
 • התקן USB אינו פועל לאחר חידוש פעולה ממצב הפעלה S1 או S3. כאשר תופעה זו מתרחשת, המחשב עלול להפסיק להגיב ('להיתקע') במהלך ביצוע הפעלה מחדש.

הכנס-הפעל

 • ייתכן שהמחשב מופעל מחדש באופן אוטומטי, או שמופיעה שגיאה חמורה (STOP 0x0000007E ב- hub.sys) בעת שימוש בכלי השירות 'הוצאת חומרה באופן בטוח' ומיד לאחר מכן הוצאת התקן אחסון USB המחובר ישירות למחשב שלך.

  הערה בעיה זו מתרחשת רק מדי פעם.

התקני Hi-Speed איזוכרוניים

 • התקן Hi-Speed USB איזוכרוני משתמש ביותר מ- 80 אחוז מהמעבד (CPU).
 • בעת הזרמת וידאו דרך מצלמת Hi-Speed USB 2.0 איזוכרונית, התקני USB אחרים עשויים להפסיק לפעול או להפגין ביצועים ירודים. לדוגמה, רמקולי USB עשויים להפסיק להזרים שמע, או עכבר באותה רכזת עשויה לפעול בצורה לא יציבה. אם זרימת המצלמה מופסקת, זרימת הרמקולים עשויה להתחדש. אחרת, ייתכן שיהיה צורך להפעיל מחדש את השמע לאחר שזרימת המצלמה הפסיקה. אופן פעולה זה מתרחש רק כאשר כל ההתקנים מחוברים לאותה רכזת USB 2.0.
 • ייתכן שהמיקרופון המוכלל במצלמת Hi-Speed USB 2.0 איזוכרונית לא יפעל. לקבלת פרטים נוספים על אופן פעולה זה, פנה לספק החומרה.

מידע נוסף

מידע על Service Pack

כדי לפתור בעיה זו יש להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור מערכת Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 822603 כעת.
לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

מידע על ההתקנה

כדי להתקין עדכון זה, עליך להיכנס כמנהל מערכת ולהשתמש בבוררי ההתקנה המתאימים.

כדי לוודא שעדכון זה הותקן במחשב שלך, השווא את הגירסאות של הקבצים המעודכנים במחשב לקבצים המפורטים בסעיף "פרטי קובץ" במאמר זה, או ודא שקיים ערך DWORD בשם Installed עם ערך נתונים של 1 במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

תנאים מוקדמים

כדי להתקין עדכון זה, עליך להתחבר כמנהל מערכת ולהפעיל את Windows XP SP1. המערכות Windows XP Tablet PC Edition וכן Windows XP Media Center Edition כבר כוללות את SP1.

דרישות הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב על מנת להשלים את התקנת עדכון זה.

מצב עדכון קודם

עדכון זה לא מחליף כל עדכון אחר.

בוררי התקנה

עדכון זה תומך בבוררי תוכנית ההתקנה הבאים:
 • /? הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • /u השתמש במצב ללא התערבות.
 • /f אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • /n אל תגבה קבצים המיועדים להסרה.
 • /o החלף קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
 • /z אל תבצע הפעלה מחדש בסיום ההתקנה.
 • /q השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
 • /l הצג רשימת תיקונים חמים מותקנים.
 • /x חלץ את הקבצים מבלי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
לדוגמה, כדי להתקין את עדכון x86 ללא כל התערבות של המשתמש, השתמש בפקודה הבאה:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
כדי להתקין את עדכון x86 מבלי לאלץ את המחשב לבצע הפעלה מחדש, השתמש בפקודה הבאה:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בפקודה אחת.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של תיקון זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או תאריכים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה. הקבצים הבאים מותקנים בתיקיה %Windir%\System32.

Windows XP SP 1

תאריך     שעה  גירסה    גודל   שם קובץ  פלטפורמה ----------------------------------------------------------------- 03 ביולי 2003 17:53 5.1.2600.1243  28,160 Usbccgp.sys 03-Jul-2003 17:50 5.1.2600.1243  25,216 Usbehci.sys 03 ביולי 2003 17:52 5.1.2600.1243  53,120 Usbhub.sys 03 ביולי 2003 17:51 5.1.2600.1243  16,000 Usbohci.sys 03 ביולי 2003 17:49 5.1.2600.1243 138,752 Usbport.sys 03 ביולי 2003 17:51 5.1.2600.1243  19,328 Usbuhci.sys 03 ביולי 2003 17:53 5.1.2600.1243 119,552 Usbccgp.sys IA64 03 ביולי 2003 17:50 5.1.2600.1243  86,528 Usbehci.sys IA64 03 ביולי 2003 17:53 5.1.2600.1243 206,976 Usbhub.sys  IA64 03 ביולי 2003 17:51 5.1.2600.1243  53,888 Usbohci.sys IA64 03 ביולי 2003 17:49 5.1.2600.1243 488,960 Usbport.sys IA64 03 ביולי 2003 17:51 5.1.2600.1243  68,992 Usbuhci.sys IA64 
Note Because of file dependencies and Setup or removal requirements, these updates may also contain more files.

מידע על ההסרה

להסרת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות (או 'הוספה/הסרה של תוכניות') בלוח הבקרה. לחץ על Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 ולאחר מכן לחץ על הסר.

מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכלי השירות Spunist.exe כדי להסיר עדכון זה. קובץ התוכנית Spuninst.exe נמצא בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. כלי שירות זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • /? הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • /u השתמש במצב ללא התערבות.
 • /f אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • /z אל תבצע הפעלה מחדש בסיום ההתקנה.
 • /q השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).

תכונות שעדיין לא יושמו

 • העברות איזוכרוניות תקופתיות
  • Microsoft תומכת בשמע איזוכרוני תקופתי רק עבור כניסת שמע. Microsoft בדקה מצב זה רק עם מנהל התקן השמע הכלול ב- Windows XP.
  • תמיכה בהעברות איזוכרוניות תקופתיות מוגבלת להתקנים בעלי תקופה של 8 מסגרות או פחות.
  • מנהל התקן השמע של Microsoft תמך רק בהתקנים בעלי העברות איזוכרוניות תקופתיותמהירות עם תקופה של 8 פריימים.
 • השעיה סלקטיבית של USB
  • המחשב לא מצליח להגיע למצב הפעלה C3 אם מחובר אליו התקן USB אחד או יותר או שנטענו מנהלי התקנים שאינם תומכים בהשעיה סלקטיבית. כלהתקן במערכת חייב לתמוך בהשעיה סקטיבית כדי שהמחשב ייכנס למצב הפעלה C3.
 • שימוש ברוחב פס
  • דף המאפיינים 'מנהל התקנים' עבור בקרי מארח USB מכיל את הכרטיסיה מתקדם, שמציג את רוחב הפס של האפיק הנצרך על-ידי התקני USB. השימוש ברוחב פס של USB שמוצג עבור USB 2.0 Enhanced Host Controller שגוי. גירסה עתידית של מערכת ההפעלה Windows תחשב כראוי את השימוש ברוחב פס עבור התקני USB במהירות גבוהה.
  • חישובי רוחב פס עבור רכזות single/multi-TT יטופלו במהדורה עתידית של מערכת ההפעלה Windows.

בעיות מוכרות

לקבלת מידע נוסף אודות בעיות מוכרות העלולות להתעורר בעת התקנת עדכון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
826959 המחשב מפסיק להגיב (נתקע) בעת ניסיון להוציא אותו ממצב המתנה או ממצב שינה באמצעות התקן USB
הערה היתרון המרכזי של השעיה סלקטיבית של USB הוא כפתרון תוכנה עבור בקרי USB נוכחיים המונעים מה- CPU להיכנס למצב הפעלה C3 כאשר התקן USB כלשהו נמצא במצב D0.
 • ממשק המשתמש של Windows XP USB אינו תומך ביותר מ- 10 בקרים מארחים.
 • ייתכן שלא תוכל לעורר את המחשב עם התקן USB אם ביצעת השעיה בעת הזזת התקן USB. אופן פעולה זה מתרחש בדרך כלל כאשר העכבר מחובר לרכזת USB חיצונית. כאשר אופן פעולה זה מתרחש, עדיין באפשרותך לעורר את המחשב עם מתג ההפעלה בלי לפגוע בפונקציונליות לאחר חידוש הפעולה.
 • ייתכן שלא תוכל לעורר את המחשב עם התקן USB אם תיכנס למצב הפעלת מערכת מנוהל (S1; S3 או S) בעת שימוש בהתקן.

  אם התקן ה- USB יוצר אותות של חידוש פעולה בפעם זו, הבקר המארח, התקן ה- USB או שניהם עלולים לסיים במצב שבו לא ניתן עוד לזהות ולהפעיל את עוררות המחשב. כדי לפתור אופן פעולה זה, עליך לעדכן את ה- BIOS של המחשב או רכיב אחר התומך בפונקציונליות התעוררות של GPE במחשב.
 • איתור באגים ביציאה USB 2.0 אינו נתמך כעת.
 • USB 2.0 Legacy BIOS אינו נתמך כעת.
 • תכונות שנוספו לממשק בקר מארח משופר (EHCI) עבור אפיק טורי אוניברסלי (USB) לאחר גירסה 0.96 אינן נתמכות. לקבלת מידע נוסף אודות EHCI, בקר באתר האינטרנט הבא של Intel:
  http://www.intel.com/technology/usb/ehcispec.htm
 • מתארי שיוך ממשק אינם נתמכים. לקבלת מידע נוסף אודות מתארי שיוך ממשק, בקר באתר האינטרנט הבא של USB Implementers Forum Inc.:
  http://www.usb.org/developers/docs/
 • ממשק המשתמש לדיווח על רוחב הפס אינו נתמך בבקרי מארח במהירות גבוהה. ממשק המשתמש של רוחב הפס (בכרטיסיה מתקדם של הבקר המארח במנהל ההתקנים) עשוי להציג שימוש ברוחב פס שגוי ב- Windows XP. Microsoft עשויה להוסיף אלגוריתמים חכמים יותר לחישוב השימוש ברוחב פס של בקר EHCI או במורד של רכזות ingle/multi-TT (Transaction Translator) USB 2.0 (או לשניהם) במהדורות עתידיות של מערכות ההפעלה.
 • לא ניתן לזהות את Microsoft USB Natural Keyboard Elite לאחר שהמחשב מתעורר ממצב המתנה. תרחיש זה מתרחש לעתים עם IBM ThinkPad T23.
חברת Microsoft מוסרת פרטי קשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה ערבה למידת הדיוק בפרטי הקשר של ספק חיצוני זה.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 822603 - Last Review: יום שישי 27 יוני 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
מילות מפתח 
atdownload kbqfe kbdriver kbenv KB822603

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com