Straipsnio ID: 822705 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?alinti sugadinto registro triktis.

Jei j?s? kompiuteris i? naujo nepasileid?ia, gali b?ti sugadinti registro aviliai. Klaidos prane?imai gali skirtis. Gali b?ti bet kuris i? ?i? prane?im?:
Nepavyko paleisti Windows, nes n?ra ?io failo arba jis sugadintas:WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Nepavyko paleisti Windows, nes n?ra ?io failo arba jis sugadintas:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Nepavyko paleisti Windows, nes n?ra ?io failo arba jis sugadintas:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Sistemos avilio klaida
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Registro failo klaida} Registras negali ?kelti avilio (failo): \SystemRoot\System32\Config\Sugadintasavilys arba jo ?urnalo ar pakaitalo. Jis sugadintas, jo n?ra arba jis nera?omas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Registro avilys gali b?ti pa?eistas d?l daugelio prie?as?i?. Labiausiai tik?tina, kad pa?eidimas atsiranda i?jungiant kompiuter?, o prie?asties negalima susekti, nes baigdamas darb? kompiuteris i?kelia procesus ir tvarkykles. Kartais b?na sunku rasti, d?l ko registras buvo sugadintas. ?iame skyriuje apra?omos trys galimos problemos prie?astys ir pateikiami problemos ?alinimo veiksmai.

Nutr?k?s maitinimas

Nutr?k?s maitinimas ar kitoks netik?to i?jungimo ?vykis gali b?ti sugadinto registro avilio prie?astimis. Nor?dami nustatyti, ar tai ir yra problemos prie?astis, ie?kokite ?vykio ID 6008 ?ra??. ?vykio ID 6008 ?ra?ai rodo, kad buvo netik?tas i?jungimas. ?iuo atveju kai kurie procesai gal?jo b?ti prad?j? modifikuoti registro avil?, o kompiuteris neteko maitinimo nepabaigus ?i? keitim?. D?l to registro avilys lieka prie?taringos b?senos. Paleid?iant kompiuter? i? naujo, kai operacin? sistema bando ?kelti registro avil?, jame gali b?ti rasti duomenys, kuri? ne?manoma suprasti, tod?l j?s galite gauti vien? i? ?io straipsnio skyriuje ?Suvestin?? nurodyt? klaidos prane?im?.

Sugadintas failas ir sugedusi aparat?ra

Turite nustatyti, ar sugadinti tik registro aviliai, ar ir kiti (sistemos ir duomen?) failai. Jei sugadinti ne tik registro aviliai, pa?eidimus gal?jo sukelti sugedusi aparat?ra. Tai gali b?ti bet kuri aparat?ra, susijusi su ra?ymu ? disk?, pvz.:
 • Laisvosios kreipties atmintis (RAM)
 • Talpykla
 • Procesorius
 • Disko valdiklis
Jei ?tariate, kad aparat?ra sugadinta, aparat?ros tiek?jas turi kruop??iai i?tirti vis? kompiuterio komponent? b?sen?.

I?jungimo metu ra?oma ? registr?

Jei vienas ar du registro aviliai be jokios prie?asties nuolat sugadinami, tikriausiai problema atsiranda i?jungimo metu ir b?na nepasteb?ta, kol kit? kart? i? naujo paleisdami kompiuter? nebandote ?kelti registro avilio. ?iuo atveju registro avilys ?ra?omas ? disk? jums i?jungiant kompiuter? ir ?is procesas gali sustabdyti kompiuter? ar kompiuterio komponent? neu?baigus ?ra?ymo.

Trik?i? ?alinimas

Nor?dami pa?alinti ?i? trikt?, atlikite tokius veiksmus:
 1. Padarykite atsargin? registro kopij?.

  Vienas ?ranki?, kur? galite naudoti, kad padarytum?te atsargines registro avili? kopijas, yra atk?rimo konsol?. Jei norite daugiau su?inoti, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? redaguoti ir atkurti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  322756 KAIP: Windows XP ir Windows Server 2003 kurti atsargin? registro kopij?, j? redaguoti ir atkurti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
  322755 Kaip kurti atsargin? registro kopij?, registr? redaguoti ir atkurti Windows 2000
  323170 KAIP: Windows 4.0 kurti atsargin? registro kopij?, j? redaguoti ir atkurti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 2. Patikrinkite aparat?r?, disk?, programin?s-aparatin?s ?rangos tvarkykles ir BIOS. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus. ?iems veiksmams atlikti gali prireikti kompiuterio prastovos.
  1. ?sitikinkite, kad CPU neveikia per dideliu grei?iu.
  2. ?sitikinkite, kad sistemos ?vyki? ?urnale n?ra ?vyki? ID 9, ID 11 arba ID 15 (arba koki? nors ?i? ?vyki? derini?). ?ie ?vykiai gali rodyti aparat?ros problemas, kurias reikia i?spr?sti.
  3. Vykdykite komand? eilut?s komand? chkdsk naudodami rakt? /r diske, kuriame yra registro avilio failas. ?i komanda padeda patikrinti, ar disko sritis, kurioje yra registro avilio failas, nesusijusi su ?ia problema.
  4. Taikykite naujausius programin?s-aparatin?s ?rangos pakeitimus ir naudokite atitinkamas tvarkykli? versijas. ?sitikinkite, kad tvarkykl?s yra pasira?ytos ir kad esate ?dieg? atitinkamus programin?s-aparatin?s ?rangos pakeitimus.
  5. ?sitikinkite, kad ?iame kompiuteryje ?dieg?te naujausius ?vesties ir i?vesties sistemos (BIOS) pakeitimus.
 3. Atlik? 2 veiksm?, galb?t nepasteb?site jokio veikimo pasikeitimo. Nor?dami, kad pa?eidimai nesikartot?, pabandykite prie? i?jungdami kompiuter? u?daryti visus veikian?ius procesus. Galb?t pavyks susiaurinti apr?pt? iki vieno susijusio proceso. Netgi nusta?ius proces?, gali nepavykti sustabdyti komponento i?k?limo iki tol, kol registro avilys bus ?ra?ytas. Ta?iau jei u?tikrinsite, kad procesas bus sustabdytas prie? i?jungim?, gal?site i?vengti registro avilio sugadinimo.
 4. Jei atlik? 3 veiksm? nepasteb?site joki? veikimo pakitim?, palyginkite registro avilius. ?ra?ykite nesugadint? ir sugadint? registro avilius ir juos palyginkite naudodami palyginimo ?rank?, pvz., Windiff.exe. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? tem?, per?i?r?kite toliau nurodyt? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
  171780 Kaip naudoti WinDiff norint palyginti registro failus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 5. Nustatykite, kuris registro avilio skyrius did?ja. Jei pasirodys, kad problema yra ta, jog registro avilys darosi per didelis, galb?t gal?site nustatyti, kuris skyrius did?ja ir tokiu b?du susekti proces?, kuris ra?o ? ?? avil?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 822705 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. sausio 19 d. - Per?i?ra: 2.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbtshoot KB822705

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com