Identifikator ?lanka: 822705 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje re?avanje problema koji nastaju usled o?te?enja registra.

Ako Va? ra?unar ne mo?e ponovo da se pokrene, sa?e registra je mo?da o?te?eno. Poruke o gre?ci mogu biti razne. Mogu da uklju?uju bilo ?ta od slede?eg:
Windows nije mogao da se pokrene jer slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Windows nije mogao da se pokrene jer slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows nije mogao da se pokrene jer slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Sistemska gre?ka sa?a
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Zaustavljanje: 0xc0000218 {Gre?ka datoteke registra} Registar ne mo?e da u?ita sa?e (datoteku): \SystemRoot\System32\Config\O?te?eno sa?e ili njegovu datoteku evidencije ili alternativu. Ono je o?te?eno, odsutno ili se u njega ne mo?e pisati.

DODATNE INFORMACIJE

Postoje mnogi razlozi zbog kojih sa?e registra mo?e biti o?te?eno. Do o?te?enja je najverovatnije do?lo prilikom isklju?ivanja ra?unara i ne mo?ete da prona?ete uzrok jer ra?unar poni?tava u?itavanje procesa i upravlja?kih programa tokom isklju?ivanja. Ponekad je te?ko prona?i uzrok o?te?enja registra. Slede?i odeljci opisuju tri mogu?a uzroka problema i nude korake za njihovo re?avanje.

Nestanak struje

Nestanak struje ili neko drugo neo?ekivano isklju?ivanje mogu da izazovu o?te?enje sa?a registra. Da biste utvrdili da li je to uzrok problema, potra?ite stavke sa identifikatorom doga?aja 6008. Stavke sa identifikatorom doga?aja 6008 ozna?avaju da je do?lo do neo?ekivanog isklju?ivanja. U tom slu?aju, neki proces je mo?da menjao deo sa?a registra, a ra?unar je ostao bez napajanja pre nego ?to je izmena mogla da bude dovr?ena. Sa?e registra zato ostaje u nekonzistentnom stanju. Pri ponovnom pokretanju, kada operativni sistem poku?a da u?ita sa?e registra, u njemu mo?e da prona?e podatke koje ne mo?e da interpretira i mo?ete da primite neku od poruka o gre?ci koje su navedene u odeljku ?Rezime? ovog ?lanka.

O?te?enje datoteka i neispravan hardver

Druge datoteke mogu biti o?te?ene. Morate utvrditi da li je o?te?eno samo sa?a registra ili i druge datoteke (sistemske i sa podacima). Ako o?te?enje nije ograni?eno na sa?e registra, ono mo?e biti rezultat neispravnog hardvera. Ovaj hardver mo?e da obuhvata sve ?to ima veze sa pisanjem na disk, poput slede?eg:
 • Radnu memoriju (RAM)
 • Ke?
 • Procesor
 • Kontrolor diska
Ako sumnjate na neispravan hardver, njegov prodavac mora temeljno da istra?i stanje svih komponenti ra?unara.

U registar je pisano prilikom isklju?ivanja

Ako jedno ili dva sa?a registra stalno postaju o?te?ena bez razloga, problem se verovatno javlja prilikom isklju?ivanja ra?unara i ne?e biti otkriven dok ne poku?ate da u?itate sa?e registra prilikom slede?eg ponovnog pokretanja. U ovom slu?aju, sa?e registra se zapisuje na disk prilikom isklju?ivanja ra?unara i ovaj proces mo?e da zaustavi ra?unar ili komponentu na ra?unaru pre no ?to pisanje bude dovr?eno.

Re?avanje problema

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake.
 1. Napravite rezervnu kopiju registra.

  Alatka koju mo?ete da koristite za pravljene rezervne kopije sa?a registra je Recovery Console (Konzola za oporavak). Za dodatne informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, uredite i vratite registar u prethodno stanje kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
  322756 KAKO DA: Napravite rezervnu kopiju, uredite i vratite registar u prethodno stanje u operativnim sistemima Windows XP i Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  322755 KAKO DA: Napravite rezervnu kopiju, uredite i vratite registar u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  323170 KAKO DA: Napravite rezervnu kopiju, uredite i vratite registar u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows NT 4.0 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 2. Proverite hardver, disk, upravlja?ke programe firmvera i BIOS. Da biste to uradili, sledite ove korake. Ovi koraci mogu da zahtevaju period neaktivnosti ra?unara.
  1. Uverite se da procesor ne radi br?e nego ?to je preporu?eno.
  2. Uverite se da evidencije sistemskih doga?aja ne sadr?e identifikator doga?aja 9, identifikator doga?aja 11 ili identifikator doga?aja 15 (ili bilo koju kombinaciju ovih doga?aja). Ovi doga?aji mogu da ukazuju na hardverske probleme koji se moraju re?iti.
  3. Pokrenite komandu chkdsk na komandnoj liniji sa parametrom /r na disku koji sadr?i datoteke sa?a registra. Ova komanda poma?e da se proveri da li oblast diska koja sadr?i datoteke sa?a registra nije ume?ana u problem.
  4. Primenite najnovije revizije firmvera na kontrolore diska i koristite odgovaraju?e verzije upravlja?kih programa. Uverite se da su upravlja?ki programi potpisani i da su instalirane odgovaraju?e revizije firmvera.
  5. Uverite se da primenjujete najnovije dopune za osnovni sistem za ulaz/izlaz (BIOS) na ra?unaru.
 3. Nakon zavr?etka koraka 2, mo?da ne?ete primetiti nikakve promene u pona?anju. Da biste spre?ili pojavu o?te?enja, poku?ajte da zatvorite sve pokrenute procese pre nego ?to isklju?ite ra?unar. Na taj na?in mo?ete suziti obim na jedan proces. ?ak i ako identifikujete proces, mo?da ne?ete mo?i da spre?ite da u?itavanje komponente bude poni?teno pre pisanja u sa?e registra. Me?utim, ako uspete da prekinete proces pre isklju?ivanja, mo?da ?ete spre?iti o?te?enje sa?a registra.
 4. Ako nakon zavr?etka koraka 3 ne vidite nikakve promene u pona?anju, uporedite sa?a registra. Uhvatite neo?te?eno i o?te?eno sa?e registra i zatim ih uporedite pomo?u alatki za upore?ivanje poput alatke Windiff.exe. Za vi?e informacija o ovoj temi pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  171780 Kako koristiti alatku WinDiff za upore?ivanje datoteka registra (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 5. Odredite koji odeljak sa?a registra se pove?ava. Ako se ?ini da problem u sa?u registra postaje prevelik, mo?da ?ete mo?i da odredite koji odeljak se pove?ava i da to pove?ete sa procesom koji pi?e u sa?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 822705 - Poslednji pregled: 7. april 2006. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbtshoot KB822705

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com