ID c?a bi: 822705 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cach khc phuc s c s ng ky bi hong

Nu may tinh cua ban khng khi ng lai, t ng ky co th bi hong. Thng bao li co th thay i. Chung co th bao gm bt ky loai nao sau y:
Windows khng th khi ng bi tp sau y bi thiu hoc bi hong:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Windows khng th khi ng bi tp sau y bi thiu hoc bi hong:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows khng th khi ng bi tp sau y bi thiu hoc bi hong:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Li trung tm h thng
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Hong Tp ng ky} S ng ky khng th nap trung tm (tp): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive hoc nht ky cua no hoc phn tng t. No bi hong, thiu hoc khng th ghi.

THNG TIN THM

Co rt nhiu ly do lam cho trung tm ng ky bi hong. Hu ht, li hong c thng bao khi tt may tinh, va ban khng th tim ra nguyn nhn bi vi may tinh khng nap quy trinh va trinh iu khin khi tt. i khi, rt kho tim ra c nguyn nhn cua s ng ky bi hong. Nhng phn sau y m ta ba nguyn nhn cua vn va a ra cac bc khc phuc s c.

Hong ngun

Hong ngun hoc may tinh bi tt t ngt co th lam cho trung tm ng ky bi hong. xac inh nguyn nhn cua vn , hay tim cac muc 6008 ID s kin. Cac muc 6008 ID s kin chi ra rng may tinh bi tt t ngt. Trong trng hp nay, mt vai quy trinh ang chinh sa phn cua trung tm ng ky, va may tinh mt ngun trc khi thay i hoan thanh. iu nay lam cho trung tm ng ky tinh trang khng nht quan. Trong khi khi ng lai, khi h iu hanh c nap trung tm ng ky, no co th tim thy d liu trong trung tm ng ky ma no khng th hiu, va ban co th nhn c mt trong cac thng bao li co trong phn "Tom tt" cua bai vit nay.

Hong tp va Li cng

Cac tp khac co th cung bi hong. Ban phai xac inh xem chi co cac trung tm ng ky bi hong hay cac tp khac (h thng va d liu) bi hong. Nu hong hoc khng chi gii han cac trung tm ng ky, hong hoc co th la do li phn cng. Phn cng nay co th bao gm bt ky cai gi lin quan n vic ghi vao ia, chng han nhng th sau y:
 • B nh truy cp ngu nhin (RAM)
 • B m n
 • B x ly
 • B iu khin ia
Nu ban nhn thy li phn cng, nha cung cp phn cng se phai kim tra toan b tinh trang cua tt ca cu phn may tinh .

S ng ky c ghi khi tt may

Nu mt hoc hai trung tm ng ky vn bi hong ma khng vi ly do gi, vn co th xay ra khi tt may va khng th phat hin ra cho n khi ban th nap trung tm ng ky khi khi ng lai may ln na. Trong kich ban nay, trung tm ng ky c ghi vao ia khi ban tt may tinh, va quy trinh nay co th tt may trc khi vic ghi hoan thanh.

Khc phuc s c

khc phuc s c, lam theo nhng bc sau.
 1. Sao lu s ng ky

  Mt cng cu ma ban co th s dung sao lu trung tm ng ky la Ban iu khin Phuc hi. bit thm thng tin v cach sao lu, khi phuc, va chinh sa s ng ky, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  322756 CACH THC: Sao lu, Chinh sa, va Khi phuc S ng ky trong Windows XP va Windows Server 2003 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  322755 Cach sao lu, chinh sa, va khi phuc ng ky trong windows 2000
  323170 CACH THC: Sao lu, Chinh sa, va Khi phuc S ng ky trong Windows NT 4.0 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 2. Kim tra phn cng, ia, trinh iu khin chng trinh c s, va BIOS. lam vic nay, hay thc hin nhng bc sau. Nhng bc nay co th cn thi gian cht cho may tinh.
  1. am bao rng CPU khng bi tng tc x ly qua gii han cho phep.
  2. am bao rng nht ky s kin h thng khng cha ID s kin 9, ID s kin 11, hoc ID s kin 15 (hoc bt ky kt hp nao cua nhng s kin nay). Nhng s kin nay co th chi ra nhng vn cua phn cng cn c giai quyt.
  3. Chay lnh dong lnh chkdsk vi khoa chuyn i /r trn ia cha tp trung tm ng ky. Lnh nay giup kim tra xem khu vc nao cua ia cha cac tp trung tm ng ky khng lin quan n s c.
  4. Ap dung ban duyt lai chng trinh c s mi nht vao b iu khin ia va dung phin ban trinh iu khin phu hp. am bao rng cac trinh iu khin la cac trinh iu khin a c ky va ban a cai t cac ban chng trinh c s phu hp.
  5. am bao rng ban cai ban cp nht h thng vao/ra c ban (BIOS) mi nht cho may tinh.
 3. Sau khi ban hoan thanh bc 2, ban co th khng thy bt ky thay i nao trong hanh vi. chn hong hoc tip tuc xay ra, th ong tt ca cac tin trinh ang chay trc khi ban tt may tinh. Ban co th thu hep c pham vi thanh mt tin trinh n co lin quan. Thm chi nu ban xac inh tin trinh, ban khng th chn mt cu phn khng c nap trc khi trung tm ng ky c ghi. Tuy nhin, nu ban am bao rng ban a chn tin trinh trc khi tt may, ban co th tranh cho trung tm ng ky khoi bi hong.
 4. Sau khi ban hoan thanh bc 3, ban khng thy bt ky thay i nao trong hanh vi, hay so sanh cac trung tm ng ky. Chup mt t ng ky khng bi hong va mt t ng ky bi hong va sau o so sanh hai t bng cac cng cu so sanh chng han Windiff.exe. co thm thng tin v chu nay, xem bai vit C s Kin thc Microsoft sau y:
  171780 Cach s dung Windiff so sanh cac tp ng ky (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 5. Xac inh xem phn trung tm ng ky nao ang lan rng. Nu no xut hin nghia la s c trong trung tm ng ky ang lan rng, ban co th xac inh xem phn nao ang lan rng va theo doi ngc tr lai quy trinh ang ghi vao trung tm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 822705 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 2.2
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0
T? kha:
kbinfo kbtshoot KB822705

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com